Hóa chất Merck, hóa chất Merck Millipore Đức

Hãng thiết bị:
Merck Millipore
Giá: Liên hệ

Hóa chất Merck, hóa chất Merck Millipore Đức: hóa chất thí nghiệm, hóa chất phân tích, hóa chất chuẩn Merck

Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com

Danh mục hóa chất Merck Millipore Đức:

STTCODETÊN HÀNGNSX
0110962Giấy quỳ đo độ pH (1-14)Merck-Đức
11.00003.1000Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21.00003.2500Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
31.00003.4004Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
41.00003.6010Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
51.00003.6025Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
61.00004.0161Acetonitrile dried (max. 0.005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
71.00004.0500Acetonitrile dried (max. 0.005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
81.00004.1001Acetonitrile dried (max. 0.005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
91.00006.9005BCH-52 Liquid crystal standard for the temperature calibration of DSC instruments traceable to NIST and PTB N 164 I CertiPUR®Merck-Đức
101.00007.9005HP-53 Liquid crystal standard for the temperature calibration of DSC instruments traceable to NIST and PTB SmA 120 N CertiPUR®Merck-Đức
111.00008.9005M-24 Liquid crystal standard for the temperature calibration of DSC instruments traceable to NIST and PTB SmA 67 N CertiPUR®Merck-Đức
121.00011.0005Acetanilide test substance for elementary analysisMerck-Đức
131.00012.1000Acetone for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
141.00012.2500Acetone for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
151.00012.4004Acetone for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
161.00012.9030Acetone for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
171.00014.1000Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
181.00014.1011Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
191.00014.2500Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
201.00014.2511Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
211.00014.4004Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
221.00014.5000Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
231.00014.6010Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
241.00014.6025Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
251.00014.6190Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
261.00014.9025Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
271.00014.9180Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
281.00016.0500Acetonitrile for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
291.00016.1000Acetonitrile for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
301.00016.2500Acetonitrile for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
311.00017.1000Acetonitrile for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
321.00017.2500Acetonitrile for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
331.00017.4004Acetonitrile for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
341.00020.1000Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
351.00020.2500Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
361.00020.4000Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
371.00020.4004Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
381.00020.5000Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
391.00020.9010Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
401.00021.0005Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
411.00021.0009Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
421.00021.0010Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
431.00021.0025Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
441.00021.0100Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
451.00022.0500Acetone for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
461.00022.2500Acetone for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
471.00029.1000Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®Merck-Đức
481.00029.2500Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®Merck-Đức
491.00029.9010Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®Merck-Đức
501.00029.9030Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®Merck-Đức
511.00030.1000Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
521.00030.2500Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
531.00030.4004Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
541.00030.5000Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
551.00030.9010Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
561.00030.9030Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
571.00030.9185Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
581.00041.1000Acetic anhydride extra pureMerck-Đức
591.00041.9025Acetic anhydride extra pureMerck-Đức
601.00042.1000Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
611.00042.2500Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
621.00042.9025Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
631.00049.0001Calcium Test Method: photometric 0.20 – 4.00 mg/l Ca Spectroquant®Merck-Đức
641.00062.1000Acetic acid 96% GR for analysisMerck-Đức
651.00062.1011Acetic acid 96% GR for analysisMerck-Đức
661.00062.2500Acetic acid 96% GR for analysisMerck-Đức
671.00062.2511Acetic acid 96% GR for analysisMerck-Đức
681.00062.9025Acetic acid 96% GR for analysisMerck-Đức
691.00063.1000Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
701.00063.1011Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
711.00063.2500Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
721.00063.2510Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
731.00063.2511Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
741.00063.9026Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
751.00066.0250Acetic acid (glacial) 100% Suprapur®Merck-Đức
761.00066.1000Acetic acid (glacial) 100% Suprapur®Merck-Đức
771.00086.0001Chlorine  reagent  Cl2-1  (liquid)  for  chlorine  test  (DPD)  0.010  –  6.00  mg/l  Cl2  free  chlorine:  Cl2-1  and  Cl2-2  total  chlorine:  Cl2-1,  Cl2-2,  and  Cl2-3  200  Tests  Spectroquant®Merck-Đức
781.00087.0001Chlorine  reagent  Cl2-2  (liquid)  for  chlorine  test  (DPD)  0.010  –  6.00  mg/l  Cl2  free  chlorine:  Cl2-1  and  Cl2-2  total  chlorine:  Cl2-1,  Cl2-2,  and  Cl2-3  400  Tests  Spectroquant®Merck-Đức
791.00088.0001Chlorine  reagent  Cl2-3  (liquid)  for  chlorine  test  (DPD)  0.010  –  6.00  mg/l  Cl2   free  chlorine:  Cl2-1  and  Cl2-2   total  chlorine:  Cl2-1,  Cl2-2,  and  Cl2-3  600  Tests  Spectroquant®Merck-Đức
801.00089.0001Cells and accessories for the photometric chlorine determina tion for liquid reagents 100086, 100087, 100088 25 Units Spectroquant®Merck-Đức
811.00099.00251-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid for determination of phosphateMerck-Đức
821.00099.01001-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid for determination of phosphateMerck-Đức
831.00103.0100Amidosulfuric acid GR for analysisMerck-Đức
841.00103.0250Amidosulfuric acid GR for analysisMerck-Đức
851.00115.0025Arsenic lumps GR for analysis (protective gas: nitrogen)Merck-Đức
861.00121.0500Nuclear fast red-aluminum sulfate solution 0.1% for microscopyMerck-Đức
871.00128.0010Aurin tricarboxylic acid ammonium salt GR for analysis (reagent for aluminium) ACSMerck-Đức
881.00132.0025Barbituric acid GR for analysisMerck-Đức
891.00132.0100Barbituric acid GR for analysisMerck-Đức
901.00134.0005Benzoic acid standard for elemental analysisMerck-Đức
911.00136.0100Benzoic acid GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
921.00136.0250Benzoic acid GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
931.00136.1000Benzoic acid GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
941.00163.1000di-Boron trioxide for silicate analysisMerck-Đức
951.00165.0100Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
961.00165.0500Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
971.00165.1000Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
981.00165.5000Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
991.00165.9050Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1001.00169.0250di-Boron trioxide 99,9995 Suprapur®Merck-Đức
1011.00199.0500Pikrofuchsin-L?ungMerck-Đức
1021.00202.1000N,N-Dimethylformamide for headspace gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
1% N,N,N,N’ – tetramethyl – P – phenylenediamine. 2HClMerck-Đức
1031.00202.2500N,N-Dimethylformamide for headspace gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
1041.00206.0250Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
1051.00206.1000Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
1061.00206.9025Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
1071.00211.0005Carminic acid (C.I. 75470) GR for analysis and for microscopyMerck-Đức
1081.00219.2500Amidosulfuric acid extra pureMerck-Đức
1091.00219.9025Amidosulfuric acid extra pureMerck-Đức
1101.00220.0010Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99,8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
1111.00227.2500Chromium(VI) oxide extra pureMerck-Đức
1121.00229.0250Chromium(VI) oxide GR for analysisMerck-Đức
1131.00244.0500Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1141.00244.1000Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1151.00244.5000Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1161.00244.9026Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1171.00251.0001RETICULIN SILVER PLATING KIT ACC. TO GORDON & SWEETSMerck-Đức
1181.00253.1000Formic acid 89-91% GR for analysis ACSMerck-Đức
1191.00255.0005Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt redox indicatorMerck-Đức
1201.00264.0100Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
1211.00264.1000Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
1221.00264.2500Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
1231.00264.2510Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
1241.00264.9026Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
1251.00265.0001Colour Reference Solutions B for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. B1-B9 CertiPUR®Merck-Đức
1261.00266.0001Colour Reference Solutions BY for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. BY1-BY7 CertiPUR®Merck-Đức
1271.00267.0001Colour Reference Solutions Y for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. Y1-Y7 CertiPUR®Merck-Đức
1281.00268.0001Colour Reference Solutions GY for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. GY1-GY7 CertiPUR®Merck-Đức
1291.00269.0001Colour Reference Solutions R for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. R1-R7 CertiPUR®Merck-Đức
1301.00272.25002-Propanol standard for the analysis of tobaccoMerck-Đức
1311.00299.0161Acetone dried (max. 0.0075% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
1321.00299.0500Acetone dried (max. 0.0075% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
1331.00299.1001Acetone dried (max. 0.0075% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
1341.00304.0500Hydrobromic acid 47% extra pureMerck-Đức
1351.00304.2500Hydrobromic acid 47% extra pureMerck-Đức
1361.00304.9020Hydrobromic acid 47% extra pureMerck-Đức
1371.00306.0250Hydrobromic acid 47% Suprapur®Merck-Đức
1381.00306.1000Hydrobromic acid 47% Suprapur®Merck-Đức
1391.00307.0500Hydrobromic acid 47% GR for analysis ISOMerck-Đức
1401.00307.1000Hydrobromic acid 47% GR for analysis ISOMerck-Đức
1411.00313.2500Hydrochloric acid 32% extra pureMerck-Đức
Hydrochloric acid ỐngMerck-Đức
1421.00313.9025Hydrochloric acid 32% extra pureMerck-Đức
1431.00313.9180Hydrochloric acid 32% extra pureMerck-Đức
1441.00316.1000Hydrochloric acid 25% GR for analysisMerck-Đức
1451.00316.1011Hydrochloric acid 25% GR for analysisMerck-Đức
1461.00316.2500Hydrochloric acid 25% GR for analysisMerck-Đức
1471.00316.2511Hydrochloric acid 25% GR for analysisMerck-Đức
1481.00316.9025Hydrochloric acid 25% GR for analysisMerck-Đức
1491.00317.1000Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1501.00317.2500Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1511.00317.2501Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1521.00317.2510Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1531.00317.9026Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
1541.00318.0250Hydrochloric acid 30% Suprapur®Merck-Đức
1551.00318.1000Hydrochloric acid 30% Suprapur®Merck-Đức
1561.00319.1000Hydrochloric acid 32% GR for analysisMerck-Đức
1571.00319.1011Hydrochloric acid 32% GR for analysisMerck-Đức
1581.00319.2500Hydrochloric acid 32% GR for analysisMerck-Đức
1591.00319.2511Hydrochloric acid 32% GR for analysisMerck-Đức
1601.00319.9025Hydrochloric acid 32% GR for analysisMerck-Đức
1611.00326.1000Hydrochloric acid in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1 c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
1621.00327.1000Hydrochloric acid in ethanol for microscopyMerck-Đức
1631.00327.5000Hydrochloric acid in ethanol for microscopyMerck-Đức
1641.00329.1000Hydrofluoric acid 38-40%Merck-Đức
1651.00329.2500Hydrofluoric acid 38-40%Merck-Đức
1661.00334.0500Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISOMerck-Đức
1671.00334.1000Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISOMerck-Đức
1681.00334.2500Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISOMerck-Đức
1691.00334.5000Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISOMerck-Đức
1701.00335.0500Hydrofluoric acid 40% Suprapur®Merck-Đức
1711.00335.2500Hydrofluoric acid 40% Suprapur®Merck-Đức
1721.00337.1000Hydrofluoric acid 38-40% extra pureMerck-Đức
1731.00337.2500Hydrofluoric acid 38-40% extra pureMerck-Đức
1741.00337.9025HYDROFLUORIC ACID 38-40% EXTRA PUREMerck-Đức
1751.00338.0500Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISOMerck-Đức
1761.00338.1000Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISOMerck-Đức
1771.00338.2500Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISOMerck-Đức
1781.00341.0250Hydroiodic acid 57% extra pureMerck-Đức
1791.00341.9022Hydroiodic acid 57% extra pureMerck-Đức
1801.00344.0050Hydroiodic acid 57% GR for analysisMerck-Đức
1811.00344.0250Hydroiodic acid 57% GR for analysisMerck-Đức
1821.00344.1000Hydroiodic acid 57% GR for analysisMerck-Đức
1831.00345.0250Hydroiodic acid 67% GR for analysisMerck-Đức
1841.00358.0100di-Iodine pentoxide GR for analysis granular 0.5-2.5 mmMerck-Đức
1851.00384.0001TLC SILICA GEL 60G 25 GLASSPLATES 20*20CMMerck-Đức
1861.00390.0001TLC SILICA GEL 60G F254 25 GLASSPLATES 20*20CMMerck-Đức
1871.00400.1000Molybdic acid about 85% MoO3 (containing ammonium molybdate)Merck-Đức
1881.00401.0250Molybdenum(VI) oxide extra pureMerck-Đức
1891.00403.0100Molybdenum(VI) oxide GR for analysisMerck-Đức
1901.00403.0500Molybdenum(VI) oxide GR for analysisMerck-Đức
1911.00441.0250Nitric acid 65% Suprapur®Merck-Đức
1921.00441.1000Nitric acid 65% Suprapur®Merck-Đức
1931.00443.1000Nitric acid 65% extra pureMerck-Đức
1941.00443.2500Nitric acid 65% extra pureMerck-Đức
1951.00443.9025Nitric acid 65% extra pureMerck-Đức
1961.00450.1000Nitric acid fuming 100% extra pureMerck-Đức
1971.00452.1000Nitric acid 65% GR for analysis (max. 0,005ppm Hg) ISOMerck-Đức
1981.00452.2500Nitric acid 65% GR for analysis (max. 0,005ppm Hg) ISOMerck-Đức
1991.00455.1000Nitric acid fuming 100% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
2001.00456.1000Nitric acid 65% GR for analysis ISOMerck-Đức
2011.00456.2500Nitric acid 65% GR for analysis ISOMerck-Đức
2021.00456.2510Nitric acid 65% GR for analysis ISOMerck-Đức
2031.00456.9026Nitric acid 65% GR for analysis ISOMerck-Đức
2041.00473.5000Water for inorganic trace analysis Tracepur®Merck-Đức
2051.00480.0100Molybdatophosphoric acid spray solution for thin-layer chromatographyMerck-Đức
2061.00485.0001Masson-Goldner staining kit for the visualization of connective tissue with trichromic stainingMerck-Đức
2071.00489.0100Oxalic acid dihydrate Suprapur®Merck-Đức
2081.00492.1000Oxalic acid dihydrate extra pureMerck-Đức
2091.00492.5000Oxalic acid dihydrate extra pureMerck-Đức
2101.00492.9050Oxalic acid dihydrate extra pureMerck-Đức
2111.00495.0100Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2121.00495.0500Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2131.00495.1000Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2141.00495.9025Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2151.00496.5000Formaldehyde solution 4% buffered (pH 6.9), for histologyMerck-Đức
2161.00496.9010Formaldehyde solution 4% buffered (pH 6.9), for histologyMerck-Đức
2171.00496.9011Formaldehyde solution 4% buffered (pH 6.9), for histologyMerck-Đức
2181.00497.0001Tb-color modified Staining kit for the detection of mycobacteria (AFB) by hot staining methodMerck-Đức
2191.00514.1000Perchloric acid 70% GR for analysis (max. 0,0000005% Hg) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2201.00514.1006Perchloric acid 70% GR for analysis (max. 0,0000005% Hg) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2211.00517.0250Perchloric acid 70% Suprapur®Merck-Đức
2221.00517.1000Perchloric acid 70% Suprapur®Merck-Đức
2231.00518.1001Perchloric acid 60% GR for analysis ACSMerck-Đức
2241.00518.1016Perchloric acid 60% GR for analysis ACSMerck-Đức
2251.00518.2501Perchloric acid 60% GR for analysis ACSMerck-Đức
2261.00518.2514Perchloric acid 60% GR for analysis ACSMerck-Đức
2271.00519.1001Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2281.00519.1016Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2291.00519.2501Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2301.00519.2510Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2311.00519.2514Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2321.00524.0025Periodic acid GR for analysisMerck-Đức
2331.00524.0100Periodic acid GR for analysisMerck-Đức
2341.00532.0025Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
2351.00532.0100Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
2361.00540.1000di-Phosphorus pentoxide extra pureMerck-Đức
2371.00540.9025di-Phosphorus pentoxide extra pureMerck-Đức
2381.00543.0500SICAPENT® with indicator (phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier materialMerck-Đức
2391.00543.2800SICAPENT® with indicator (phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier materialMerck-Đức
2401.00546.0100meta-Phosphoric acid pieces GR for analysis (stabilized with sodium metaphosphate)Merck-Đức
2411.00546.0500meta-Phosphoric acid pieces GR for analysis (stabilized with sodium metaphosphate)Merck-Đức
2421.00552.0250ortho-Phosphoric acid 85% Suprapur®Merck-Đức
2431.00552.1000ortho-Phosphoric acid 85% Suprapur®Merck-Đức
2441.00565.0500ortho-Phosphoric acid 99% cryst. GR for analysisMerck-Đức
2451.00567.1000Lugol’s solution stabilized with PVP for the Gram stainingMerck-Đức
2461.00567.2500LUGOL’S SOLUTION STABILIZED WITH PVP FOR THE GRAM STAININGMerck-Đức
2471.00570.0100di-Phosphorus pentoxide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2481.00570.0500di-Phosphorus pentoxide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2491.00573.1000ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2501.00573.2500ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2511.00573.2510ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2521.00573.9025ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
2531.00582.0100Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pureMerck-Đức
2541.00582.1000Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pureMerck-Đức
2551.00582.9025Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pureMerck-Đức
2561.00583.0100Tungstophosphoric acid hydrate GR for analysisMerck-Đức
2571.00583.0250Tungstophosphoric acid hydrate GR for analysisMerck-Đức
2581.00594.0001Aluminium Cell Test Method: photometric 0.02 – 0.50 mg/l Al Spectroquant®Merck-Đức
2591.00595.0001Chlorine Cell Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.05 – 7.50 mg/l Cl2 Spectroquant®Merck-Đức
2601.00597.0001Chlorine  Cell  Test  (free  and  total  chlorine)   Method:  photometric,  DPD  0.03  –  6.00  mg/l  Cl2  Spectroquant®Merck-Đức
2611.00598.0001Chlorine Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®Merck-Đức
2621.00598.0002Chlorine Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®Merck-Đức
2631.00599.0001Chlorine  Test  (free  and  total  chlorine)   Method:  photometric,  DPD  0.010  –  6.00  mg/l  Cl2  Spectroquant®Merck-Đức
2641.00602.0001Chlorine Test (total chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®Merck-Đức
2651.00602.0002Chlorine Test (total chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®Merck-Đức
2661.00605.0001Bromine Test Method: photometric, DPD 0.020 – 10.00 mg/l Br2 Spectroquant®Merck-Đức
2671.00606.0001Iodine Test Method: photometric, DPD 0.050 – 10.00 mg/l I2 Spectroquant®Merck-Đức
2681.00607.0001Ozone Test Method: photometric, DPD 0.010 – 4.00 mg/l O3 Spectroquant®Merck-Đức
2691.00607.0002Ozone Test Method: photometric, DPD 0.010 – 4.00 mg/l O3 Spectroquant®Merck-Đức
2701.00608.0001Chlorine Dioxide Test Method: photometric, DPD 0.020 – 10.00 mg/l ClO2 Spectroquant®Merck-Đức
2711.00609.0001Nitrite  Cell  Test  Method:  photometric  1.0  –  90.0  mg/l  NO2-N   3.3  –  295.2  mg/l  NO2¯  Spectroquant®Merck-Đức
2721.00612.0050Pyrogallol GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
2731.00612.0250Pyrogallol GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
2741.00613.0001Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 0.5 – 15.0 mg/l N Spectroquant®Merck-Đức
2751.00614.0001Nitrate  Cell  Test  Method:  photometric,  DMP  23  –  225  mg/l  NO3-N   102  –  996  mg/l  NO3¯  Spectroquant®Merck-Đức
2761.00615.0001Potassium Cell Test Method: photometric 30 – 300 mg/l K Spectroquant®Merck-Đức
2771.00616.0001Phosphate  Cell  Test  Method:  photometric,  PMB  3.0  –  100.0  mg/l  PO4-P   9  –  307  mg/l  PO4³¯   7  –  229  mg/l  P2O5  Spectroquant®Merck-Đức
2781.00617.0001Sulfate Cell Test Method: photometric 50 – 500 mg/l SO4²¯ Spectroquant®Merck-Đức
2791.00629.0010Rubeanic acid GR for analysisMerck-Đức
2801.00629.0100Rubeanic acid GR for analysisMerck-Đức
2811.00629.1000Rubeanic acid GR for analysisMerck-Đức
2821.00630.1000Nitric acid 10 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
2831.00656.1000Silicic acid precipitated extra pure heavyMerck-Đức
2841.00656.9020Silicic acid precipitated extra pure heavyMerck-Đức
2851.00657.1000Silicic acid precipitated extra pure light DABMerck-Đức
2861.00657.9010Silicic acid precipitated extra pure light DABMerck-Đức
2871.00659.0025Tungstosilicic acid hydrate GR for analysisMerck-Đức
2881.00659.0100Tungstosilicic acid hydrate GR for analysisMerck-Đức
2891.00660.0001Halogen lamp module Pharo 100 Spectroquant®Merck-Đức
2901.00670.0001Case Pharo 100, Pharo 300 Spectroquant®Merck-Đức
2911.00675.0001AOX Cell Test Method: photometric 0.05 – 2.50 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
2921.00677.0001AOX Sample Preparation Set 25 Tests Spectroquant®Merck-Đức
2931.00678.0001AOX Enrichment Set Spectroquant®Merck-Đức
2941.00680.0001AOX Standard 8-16 quality tests 0.2 – 2.0 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
2951.00682.0250Succinic acid GR for analysisMerck-Đức
2961.00683.0001Ammonium  Test  Method:  photometric  2.0  –  150  mg/l  NH4-N   2.6  –  193  mg/l  NH4+  Spectroquant®Merck-Đức
2971.00684.0005Sulfanilic acid standard for elemental analysis GR for analysisMerck-Đức
2981.00686.0100Sulfanilic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
2991.00686.0250Sulfanilic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3001.00687.0001BOD Cell Test Method: photometric 0.5 – 3000 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
3011.00688.0001BOD Nutrient-Salt Mixture (with allyl thiourea) for 12 x 1l nutrient-salt solution Spectroquant®Merck-Đức
3021.00700.0100Thioglycolic acid GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
3031.00700.1000Thioglycolic acid GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
3041.00703.0001SUPPLEMENTARY SOFTWARE ANALYSIS METHODS FOR THE BREWERY INDUSTRY SPECTROQUANT®Merck-Đức
3051.00706.0001Spectrophotometer Pharo 100 Spectroquant®Merck-Đức
3061.00707.0001UV-VIS Spectrophotometer Pharo 300 Spectroquant®Merck-Đức
3071.00714.0250Sulfuric acid 96% Suprapur®Merck-Đức
3081.00714.1000Sulfuric acid 96% Suprapur®Merck-Đức
3091.00716.1000Sulfuric acid 25% GR for analysisMerck-Đức
3101.00718.0001BOD Standard (analogous to EN 1899) for 10 x 1l standard solution 210 +- 20 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
3111.00719.0500SICACIDE with indicator sulfuric acid drying agent for desiccators on inert carrier materialMerck-Đức
3121.00719.2800SICACIDE with indicator sulfuric acid drying agent for desiccators on inert carrier materialMerck-Đức
3131.00720.1000SULFURIC ACID FUMING 65% SO3 EXTRA PUREMerck-Đức
3141.00729.0500Sulfuric acid 90-91% for Gerber fat determination and determination of nitrates in milkMerck-Đức
3151.00729.2500Sulfuric acid 90-91% for Gerber fat determination and determination of nitrates in milkMerck-Đức
3161.00729.9025Sulfuric acid 90-91% for Gerber fat determination and determination of nitrates in milkMerck-Đức
3171.00731.1000Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISOMerck-Đức
3181.00731.1011Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISOMerck-Đức
3191.00731.2500Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISOMerck-Đức
3201.00731.2510Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISOMerck-Đức
3211.00731.2511Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISOMerck-Đức
3221.00731.9025Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISOMerck-Đức
3231.00732.2500Sulfuric acid 95-97% GR for analysis (max. 0,005 ppm Hg) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3241.00748.0500Sulfuric acid 98% for the determination of nitrogenMerck-Đức
3251.00748.2500Sulfuric acid 98% for the determination of nitrogenMerck-Đức
3261.00761.1000Sulfurous acid 5-6% SO2 GR for analysisMerck-Đức
3271.00761.2500Sulfurous acid 5-6% SO2 GR for analysisMerck-Đức
3281.00765.0050Boric acid 99,9999 Suprapur®Merck-Đức
3291.00765.0500Boric acid 99,9999 Suprapur®Merck-Đức
3301.00784.0001Rectangular cells quartz 10 mm Spectroquant®Merck-Đức
3311.00786.000112 V Adapter (car, PowerPack) Pharo 100, Pharo 300 Spectroquant®Merck-Đức
3321.00787.0001POSITIONING AID SPECTROQUANT®Merck-Đức
3331.00796.0001Iron Test Method: photometric 0.010 – 5.00 mg/l Fe Spectroquant®Merck-Đức
3341.00798.0001Phosphate  Test  Method:  photometric,  PMB  1.0  –  100.0  mg/l  PO4-P   3  –  307  mg/l  PO4³¯   2  –  229  mg/l  P2O5  Spectroquant®Merck-Đức
3351.00801.0001Etiketten-Set gem. GHS, 80 x 110 mmMerck-Đức
3361.00804.0250L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3371.00804.1000L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3381.00804.5000L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3391.00804.9050L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3401.00807.0100Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3411.00807.0250Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3421.00807.1000Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3431.00808.1000Titanium(IV) oxide for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
3441.00808.9025Titanium(IV) oxide for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
3451.00808.9050Titanium(IV) oxide for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
3461.00815.0001Magnesium Cell Test Method: photometric 5.0 – 75.0 mg/l Mg Spectroquant®Merck-Đức
3471.00816.0001Manganese Cell Test Method: photometric 0.10 – 5.00 mg/l Mn Spectroquant®Merck-Đức
3481.00820.0001Methenamine silver plating kit acc. to Gomori for microscopyMerck-Đức
3491.00824.0250Vanadium(V) oxide extra pureMerck-Đức
3501.00824.1000Vanadium(V) oxide extra pureMerck-Đức
3511.00826.0001Boron Cell Test Method: photometric 0.05 – 2.00 mg/l B Spectroquant®Merck-Đức
3521.00845.1000Ethanolamine for analysis EMSURE®Merck-Đức
3531.00845.2500Ethanolamine for analysis EMSURE®Merck-Đức
3541.00856.0001Phenol Test Method: photometric 0.002 – 5.00 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
3551.00857.0001Silicate  (Silicic  Acid)  Test  Method:  photometric  0.5  –  500  mg/l  Si   1.1  –  1070  mg/l  SiO2  Spectroquant®Merck-Đức
3561.00858.0001Calcium  Cell  Test  Method:  photometric  10  –  250  mg/l  Ca    14  –  350  mg/l  CaO   25  –  624  mg/l  CaCO3  Spectroquant®Merck-Đức
3571.00859.1000Ethylene glycol monomethyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3581.00859.2500Ethylene glycol monomethyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3591.00859.9025Ethylene glycol monomethyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3601.00860.0001Molybdenum Cell Test Method: photometric 0.02 – 1.00 mg/l Mo Spectroquant®Merck-Đức
3611.00861.0001Zinc Cell Test Method: photometric 0.025 – 1.000 mg/l Zn Spectroquant®Merck-Đức
3621.00863.0500Ethyl acetate for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
3631.00863.2500Ethyl acetate for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
3641.00867.1000Diisopropyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3651.00867.2500Diisopropyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3661.00867.6010Diisopropyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
3671.00868.1000Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
3681.00868.2500Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
3691.00868.4000Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
3701.00868.4004Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
3711.00869.0500Entellan® new for cover slipper for microscopyMerck-Đức
3721.00885.0001Sodium Cell Test in nutrient solutions for fertilization Method: photometric 10 – 300 mg/l Na Spectroquant®Merck-Đức
3731.00910.1000Petroleum benzine boiling range 50-70°C EMPLURA®Merck-Đức
3741.00910.5000Petroleum benzine boiling range 50-70°C EMPLURA®Merck-Đức
3751.00910.6025Petroleum benzine boiling range 50-70°C EMPLURA®Merck-Đức
3761.00910.9190Petroleum benzine boiling range 50-70°C EMPLURA®Merck-Đức
3771.00915.1000Petroleum benzine boiling range to about 40°C EMPLURA®Merck-Đức
3781.00915.5000Petroleum benzine boiling range to about 40°C EMPLURA®Merck-Đức
3791.00915.6025Petroleum benzine boiling range to about 40°C EMPLURA®Merck-Đức
3801.00921.1000Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3811.00921.2500Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3821.00921.5000Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3831.00921.6010Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3841.00921.6025Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3851.00921.6190Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3861.00921.9025Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3871.00921.9190Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
3881.00923.1000Diethyl ether EMPLURA®Merck-Đức
3891.00923.5000Diethyl ether EMPLURA®Merck-Đức
3901.00923.6025Diethyl ether EMPLURA®Merck-Đức
3911.00929.0161Diethyl ether dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
3921.00929.0500Diethyl ether dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
3931.00929.1000Diethyl ether dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
3941.00929.1001Diethyl ether dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
3951.00930.0500Diethyl ether for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
3961.00930.1000Diethyl ether for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
3971.00931.1000Diethyl ether for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
3981.00931.2500Diethyl ether for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
3991.00931.4004Diethyl ether for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
4001.00949.1000Ethylene glycol EMPLURA®Merck-Đức
4011.00949.2500Ethylene glycol EMPLURA®Merck-Đức
4021.00949.6025Ethylene glycol EMPLURA®Merck-Đức
4031.00949.6190Ethylene glycol EMPLURA®Merck-Đức
4041.00953.05001,2-Dichloroethane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
4051.00955.10001,2-Dichloroethane EMPLURA®Merck-Đức
4061.00955.25001,2-Dichloroethane EMPLURA®Merck-Đức
4071.00955.60251,2-Dichloroethane EMPLURA®Merck-Đức
4081.00955.91901,2-Dichloroethane EMPLURA®Merck-Đức
4091.00958.1000Trichloroethylene EMPLURA®Merck-Đức
4101.00958.2500Trichloroethylene EMPLURA®Merck-Đức
4111.00958.6025Trichloroethylene EMPLURA®Merck-Đức
4121.00958.9190Trichloroethylene EMPLURA®Merck-Đức
4131.00961.0001Total  Hardness  Cell  Test  Method:  photometric  5  –  215  mg/l  Ca   0.7  –  30.1  °d   0.9  –  37.6  °e   1.2  –  53.7  °f   7  –  301  mg/l  CaO   12  –  537  mg/l  CaCO3  Spectroquant®Merck-Đức
4141.00964.1000Tetrachloroethylene EMPLURA®Merck-Đức
4151.00964.2500Tetrachloroethylene EMPLURA®Merck-Đức
4161.00964.6025Tetrachloroethylene EMPLURA®Merck-Đức
4171.00964.9190Tetrachloroethylene EMPLURA®Merck-Đức
4181.00965.0500Tetrachloroethylene for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
4191.00965.2500Tetrachloroethylene for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
4201.00974.1011Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®Merck-Đức
4211.00974.2511Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®Merck-Đức
4221.00974.6025Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®Merck-Đức
4231.00974.9025Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®Merck-Đức
4241.00974.9180Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®Merck-Đức
4251.00975.1000n-Amyl alcohol (Pentan-1-ol) for analysis EMSURE®Merck-Đức
4261.00975.2500n-Amyl alcohol (Pentan-1-ol) for analysis EMSURE®Merck-Đức
4271.00978.1000Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for determination of fat acc. to GerberMerck-Đức
4281.00978.6010Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for determination of fat acc. to GerberMerck-Đức
4291.00979.1000Isoamyl alcohol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4301.00979.2500Isoamyl alcohol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4311.00979.9025Isoamyl alcohol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4321.00980.0500Ethanol for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
4331.00980.2500Ethanol for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
4341.00983.1000Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4351.00983.1011Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4361.00983.2500Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4371.00983.2511Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4381.00983.5000Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4391.00983.6010Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4401.00983.6025Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4411.00983.9025Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4421.00983.9180Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
4431.00984.1000Isobutanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4441.00984.2500Isobutanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4451.00985.2500Isobutanol (isobutyl alcohol) EMPLURA®Merck-Đức
4461.00985.6025Isobutanol (isobutyl alcohol) EMPLURA®Merck-Đức
4471.00985.9190Isobutanol (isobutyl alcohol) EMPLURA®Merck-Đức
4481.00990.0161Ethanol dried (max. 0,01 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
4491.00990.0500Ethanol dried (max. 0,01 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
4501.00990.1001Ethanol dried (max. 0,01 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
4511.00991.10001-Octanol EMPLURA®Merck-Đức
4521.00991.60251-Octanol EMPLURA®Merck-Đức
4531.00993.10002-Propanol for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
4541.00993.25002-Propanol for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
4551.00994.01612-Propanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
4561.00994.05002-Propanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
4571.00994.10012-Propanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
4581.00994.60252-Propanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
4591.00996.10001-Propanol EMPLURA®Merck-Đức
4601.00996.25001-Propanol EMPLURA®Merck-Đức
4611.00996.60251-Propanol EMPLURA®Merck-Đức
4621.00996.91901-Propanol EMPLURA®Merck-Đức
4631.00997.10001-Propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4641.00997.25001-Propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4651.00997.60251-Propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4661.00998.10002-Propanol for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
4671.00998.25002-Propanol for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
4681.01010.0005Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate for the spectrophotometric determination of fluorideMerck-Đức
4691.01024.10001-Propanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
4701.01024.25001-Propanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
4711.01031.0500Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate GR for analysisMerck-Đức
4721.01036.0250Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4731.01040.10002-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
4741.01040.25002-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
4751.01040.40042-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
4761.01040.50002-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
4771.01040.90102-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
4781.01040.90302-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
4791.01047.1000Aluminium potassium sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4801.01051.5000Water for on-line analysisMerck-Đức
4811.01056.0250Aluminium fine powder, stabilized about 2% fatMerck-Đức
4821.01056.1000Aluminium fine powder, stabilized about 2% fatMerck-Đức
4831.01057.0250Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm widthMerck-Đức
4841.01057.1000Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm widthMerck-Đức
4851.01063.0500Aluminium nitrate nonahydrate GR for analysisMerck-Đức
4861.01063.9050Aluminium nitrate nonahydrate GR for analysisMerck-Đức
4871.01086.1000ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
4881.01086.9050ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
4891.01090.2500Aluminium oxide 60 G neutral (type E) for thinlayer chromatographyMerck-Đức
4901.01090.9025Aluminium oxide 60 G neutral (type E) for thinlayer chromatographyMerck-Đức
4911.01091.1000ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER PURE, HYDRARGILLITEMerck-Đức
4921.01091.9050ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER PURE, HYDRARGILLITEMerck-Đức
4931.01092.0500Aluminium oxide 60 GF254 neutral (type E) for thin-layer-chromatographyMerck-Đức
4941.01111.0001Reducer (stainless steel) from 2″ to S40 threadMerck-Đức
4951.01114.0001Withdrawal system for solvents with manual pressure build-up for 10 l and 25 l stainless steel drums with 2″ connectionMerck-Đức
4961.01115.1000AMMONIUM ACETATE EXTRA PUREMerck-Đức
4971.01115.5000AMMONIUM ACETATE EXTRA PUREMerck-Đức
4981.01116.0500Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
4991.01116.1000Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5001.01116.5000Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5011.01116.9025Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5021.01116.9050Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5031.01118.1000AMMONIUM BENZOATE EXTRA PUREMerck-Đức
5041.01118.9050AMMONIUM BENZOATE EXTRA PUREMerck-Đức
5051.01123.0001Withdrawal system for solvents with manual pressure build-up for 10 l and 30 l stainless steel barrelsMerck-Đức
5061.01125.1000Ammonium bromide GR for analysis ACSMerck-Đức
5071.01125.9025Ammonium bromide GR for analysis ACSMerck-Đức
5081.01126.0500Ammonium dihydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5091.01126.9050Ammonium dihydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5101.01134.0500Ammonium carbamate GR for analysisMerck-Đức
5111.01143.0050Ammonium chloride 99,995 Suprapur®Merck-Đức
5121.01143.0500Ammonium chloride 99,995 Suprapur®Merck-Đức
5131.01145.0500Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5141.01145.1000Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5151.01145.5000Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5161.01145.9025Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5171.01145.9050Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5181.01154.0500di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5191.01154.2500di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5201.01154.9050di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5211.01164.0250Ammonium fluoride GR for analysis ACSMerck-Đức
5221.01164.1000Ammonium fluoride GR for analysis ACSMerck-Đức
5231.01164.9025Ammonium fluoride GR for analysis ACSMerck-Đức
5241.01167.0025Amido black 10 B (C.I. 20470) for electrophoresisMerck-Đức
5251.01167.0100Amido black 10 B (C.I. 20470) for electrophoresisMerck-Đức
5261.01167.1000Amido black 10 B (C.I. 20470) for electrophoresisMerck-Đức
5271.01180.0250Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) cryst. extra pureMerck-Đức
5281.01180.1000Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) cryst. extra pureMerck-Đức
5291.01180.9025Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) cryst. extra pureMerck-Đức
5301.01181.0250Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) powder extra pureMerck-Đức
5311.01181.1000Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) powder extra pureMerck-Đức
5321.01182.0250Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5331.01182.1000Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5341.01182.5000Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5351.01182.9025Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5361.01187.1000AMMONIUM NITRATE EXTRA PUREMerck-Đức
5371.01187.5000AMMONIUM NITRATE EXTRA PUREMerck-Đức
5381.01187.9050AMMONIUM NITRATE EXTRA PUREMerck-Đức
5391.01188.0500Ammonium nitrate GR for analysis ACSMerck-Đức
5401.01188.1000Ammonium nitrate GR for analysis ACSMerck-Đức
5411.01188.5000Ammonium nitrate GR for analysis ACSMerck-Đức
5421.01189.1000Lead borateMerck-Đức
5431.01190.1000DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
5441.01190.9050DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
5451.01192.0250di-Ammonium oxalate monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5461.01192.1000di-Ammonium oxalate monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5471.01200.1000AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PUREMerck-Đức
5481.01200.5000AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PUREMerck-Đức
5491.01200.9025AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PUREMerck-Đức
5501.01201.0500Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5511.01201.1000Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5521.01201.5000Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5531.01201.9050Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5541.01203.0500Potassium  chloride  solution  (nominal  1.41  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,01  mol/l)  CertiPUR®Merck-Đức
5551.01207.0500di-Ammonium hydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5561.01207.9025di-Ammonium hydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5571.01207.9050di-Ammonium hydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5581.01208.1000Ammonium thiosulfate LABMerck-Đức
5591.01208.9025Ammonium thiosulfate LABMerck-Đức
5601.01209.0050Ammonium sulfate 99,9999 Suprapur®Merck-Đức
5611.01209.0500Ammonium sulfate 99,9999 Suprapur®Merck-Đức
5621.01213.0500Ammonium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5631.01213.9025Ammonium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5641.01217.0100Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5651.01217.1000Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5661.01217.5000Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5671.01217.9025Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5681.01217.9050Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
5691.01220.0100Ammonium amidosulfonate GR for analysis (for detection of sulfonamide in blood) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5701.01226.0100Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
5711.01226.0250Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
5721.01226.1000Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
5731.01231.1000Isoamyl acetate EMPLURA®Merck-Đức
5741.01231.6025Isoamyl acetate EMPLURA®Merck-Đức
5751.01254.0500Potassium  chloride  solution  (nominal  12.8  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,1  mol/l)  CertiPUR®Merck-Đức
5761.01255.0500Potassium  chloride  solution  (nominal  111  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=1.0  mol/l)  CertiPUR®Merck-Đức
5771.01261.1000Aniline for analysis EMSURE®Merck-Đức
5781.01262.1000Water UltrapurMerck-Đức
5791.01287.0100Löffler’s methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
5801.01287.0500Löffler’s methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
5811.01287.2500Löffler’s methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
5821.01301.0050Auramine O (C.I. 41000) for microscopyMerck-Đức
5831.01306.0025Naphthol green B (C.I. 10020) indicatorMerck-Đức
5841.01307.0025Titan yellow (C.I. 19540) indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
5851.01322.0025Methyl orange (C.I. 13025) indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5861.01322.0100Methyl orange (C.I. 13025) indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5871.01322.1000Methyl orange (C.I. 13025) indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
5881.01323.0250Methyl orange solution 0.1% indicator pH 3.1-4.4 (red yellow-orange)Merck-Đức
5891.01323.1000METHYL ORANGE SOLUTION 0.1% INDICATOR PH 3.1-4.4 (RED YELLOW-ORANGE)Merck-Đức
5901.01340.0025Congo red (C.I. 22120) indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
5911.01350.0010Leishman’s eosin methylene blue for microscopyMerck-Đức
5921.01352.0025May-Grünwald’s eosin methylene blue for microscopyMerck-Đức
5931.01352.0100May-Grünwald’s eosin methylene blue for microscopyMerck-Đức
5941.01352.1000May-Grünwald’s eosin methylene blue for microscopyMerck-Đức
5951.01359.0250Mixed indicator 4.5 acc. to MortimerMerck-Đức
5961.01368.0025Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt for microscopy Certistain®Merck-Đức
5971.01369.0025Neutral red (C.I. 50040) indicator and for microbiologyMerck-Đức
5981.01369.0100Neutral red (C.I. 50040) indicator and for microbiologyMerck-Đức
5991.01374.0025Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040) for microscopy Certistain®Merck-Đức
6001.01376.0025Neutral red (C.I. 50040) for microscopy Certistain®Merck-Đức
6011.01383.0100Wright’s eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
6021.01383.0500Wright’s eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
6031.01383.1022Wright’s eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
6041.01383.2500Wright’s eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
6051.01384.0100Brilliant cresyl blue solution for the staining of reticulocytes and trichomonads for microscopyMerck-Đức
6061.01398.0025Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy and for microbiologyMerck-Đức
6071.01398.0100Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy and for microbiologyMerck-Đức
6081.01398.1000Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy and for microbiologyMerck-Đức
6091.01408.0025Crystal violet (C.I. 42555) indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
6101.01408.0100Crystal violet (C.I. 42555) indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
6111.01408.1000Crystal violet (C.I. 42555) indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
6121.01424.0100May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopyMerck-Đức
6131.01424.0500May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopyMerck-Đức
6141.01424.1000May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopyMerck-Đức
6151.01424.2500May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopyMerck-Đức
6161.01424.9025May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopyMerck-Đức
6171.01440.0050Ammonium dihydrogen phosphate 99,99 Suprapur®Merck-Đức
6181.01468.0010Anthrone GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
6191.01487.0005Oracet blue 2R (C.I. 61110) indicator for titration in non-aqueous solvents Reag. Ph EurMerck-Đức
6201.01506.0010Silver wool for elemental analysisMerck-Đức
6211.01509.0025Silver sulfate GR for analysis ACSMerck-Đức
6221.01509.0100Silver sulfate GR for analysis ACSMerck-Đức
6231.01512.0025Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6241.01512.0100Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6251.01512.0250Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6261.01512.1000Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6271.01513.1001Hydrofluoric acid 48% UltrapurMerck-Đức
6281.01514.0250Hydrochloric acid 30% UltrapurMerck-Đức
6291.01514.0500Hydrochloric acid 30% UltrapurMerck-Đức
6301.01514.1000Hydrochloric acid 30% UltrapurMerck-Đức
6311.01515.0005Silver diethyldithiocarbamate GR for analysis (reagent for arsenic and antimony) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
6321.01516.0250Sulfuric acid 96% UltrapurMerck-Đức
6331.01517.1000Silver sulfate solution 10 g/l in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determinationMerck-Đức
6341.01517.2500Silver sulfate solution 10 g/l in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determinationMerck-Đức
6351.01518.0250Nitric acid 60% UltrapurMerck-Đức
6361.01518.0500Nitric acid 60% UltrapurMerck-Đức
6371.01518.1000Nitric acid 60% UltrapurMerck-Đức
6381.01534.0050Silver sulfate extra pureMerck-Đức
6391.01534.0250Silver sulfate extra pureMerck-Đức
6401.01541.0010Bromocresol green sodium salt indicator water-soluble ACSMerck-Đức
6411.01553.0001Potassium  chloride  solution  (nominal  1.41  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,01  mol/l)  CertiPUR®Merck-Đức
6421.01554.0001Potassium  chloride  solution  (nominal  12.8  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,1  mol/l)  CertiPUR®Merck-Đức
6431.01557.0500Potassium  chloride  solution  (nominal  0.147  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,001  mol/l)  CertiPUR®Merck-Đức
6441.01562.0003Absorption tube for CO2 (sodium hydroxide on support)Merck-Đức
6451.01564.0250Sodium hydroxide on support granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysisMerck-Đức
6461.01564.1000Sodium hydroxide on support granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysisMerck-Đức
6471.01567.0250Sodium hydroxide on support granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis (about 14-25 mesh ASTM)Merck-Đức
6481.01567.1000Sodium hydroxide on support granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis (about 14-25 mesh ASTM)Merck-Đức
6491.01568.1000Chemizorb® granules absorbent for spilled liquidsMerck-Đức
6501.01568.5000Chemizorb® granules absorbent for spilled liquidsMerck-Đức
6511.01568.9020Chemizorb® granules absorbent for spilled liquidsMerck-Đức
6521.01568.9021Chemizorb® granules absorbent for spilled liquidsMerck-Đức
6531.01569.0001Chemizorb® Hg reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001Merck-Đức
6541.01574.1000Silver sulfate solution 80 g/l in sulfuric acid (D=1.84 g/ml) for COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1Merck-Đức
6551.01582.0001Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99.5% GR for analysisMerck-Đức
6561.01582.0005Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99.5% GR for analysisMerck-Đức
6571.01586.0001Potassium  chloride  solution  (nominal  0.147  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c  =  0,001  mol/l)  CertiPUR®Merck-Đức
6581.01591.1000Chemizorb® HF absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicatorMerck-Đức
6591.01595.2000Chemizorb® H+ absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicatorMerck-Đức
6601.01595.9010Chemizorb® H+ absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicatorMerck-Đức
6611.01596.1000Chemizorb® OH¯ absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicatorMerck-Đức
6621.01597.0001TB-Fluor phenol-free Staining kit for the acid-fast smear examination with fluorescence microscopy (Auramin-Rhodamine staining)Merck-Đức
6631.01599.00254-Bromoaniline GR for analysisMerck-Đức
6641.01599.01004-Bromoaniline GR for analysisMerck-Đức
6651.01603.0001Gram-Color modified (phenol-free) staining kit for Gram staining method on bacteriological smearsMerck-Đức
6661.01632.0001Monochloramine  Test  Method:  photometric  0.050  –  10.00  mg/l  Cl2   0.036  –  7.25  mg/l  NH2Cl   0.010  –  1.96  mg/l  NH2Cl-N  Spectroquant®Merck-Đức
6671.01641.0001Congo Red staining kit Kit for detection of amyloid acc. to HighmanMerck-Đức
6681.01645.1000Buffer solution (di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
6691.01646.0001PAS staining kit for detection of aldehyde and mucosubstancesMerck-Đức
6701.01647.0500Alcian blue solution for microscopyMerck-Đức
6711.01691.0025Canada balsam for microscopyMerck-Đức
6721.01691.0100Canada balsam for microscopyMerck-Đức
6731.01692.10001-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
6741.01704.0500Barium acetate GR for analysis ACSMerck-Đức
6751.01714.0250Barium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
6761.01714.1000Barium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
6771.01716.0050Barium chloride 99,995 Suprapur®Merck-Đức
6781.01716.0500Barium chloride 99,995 Suprapur®Merck-Đức
6791.01717.1000BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
6801.01717.9050BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
6811.01719.0500Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6821.01719.1000Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6831.01719.5000Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6841.01719.9050Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6851.01722.0050Barium fluoride 99,99 Suprapur®Merck-Đức
6861.01728.1000OSTEOSOFT® mild decalcifier-solution for histologyMerck-Đức
6871.01729.0500Barium nitrate GR for analysis ACSMerck-Đức
6881.01729.9050Barium nitrate GR for analysis ACSMerck-Đức
6891.01735.1000BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
6901.01736.1000OSTEOMOLL® rapid decalcifier-solution for HistologyMerck-Đức
6911.01737.0500Barium hydroxide octahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6921.01737.9050Barium hydroxide octahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
6931.01738.0250Barium perchlorate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
6941.01738.1000Barium perchlorate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
6951.01739.0001Manganese Test Method: photometric 0.005 – 2.00 mg/l Mn Spectroquant®Merck-Đức
6961.01744.0001pH Cell Test Method: photometric pH 6.4 – 8.8 Spectroquant®Merck-Đức
6971.01745.0001Cadmium Test Method: photometric 0.002 – 0.500 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
6981.01746.0001Sulfite Test Method: photometric 1.0 – 60.0 mg/l SO3²¯ Spectroquant®Merck-Đức
6991.01747.0001Arsenic Test Method: photometric 0.001 – 0.100 mg/l As Spectroquant®Merck-Đức
7001.01748.0250Barium sulfate for white standard DIN 5033Merck-Đức
7011.01758.0001Acid  Capacity  Cell  Test  to  pH  4.3   (total  alkalinity)  Method:  photometric  0.40  –  8.00  mmol/l   20  –  400  mg/l  CaCO3  Spectroquant®Merck-Đức
7021.01763.0001Volatile Organic Acids Cell Test Method: photometric 50 – 3000 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
7031.01764.0001Surfactants (cation.) Cell Test Method: photometric 0.05 – 1.50 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
7041.01766.0009Benzene-D6 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
7051.01766.0010Benzene-D6 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
7061.01768.1000Benzene for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
7071.01769.1000Petroleum ether for denaturationMerck-Đức
7081.01769.5000Petroleum ether for denaturationMerck-Đức
7091.01769.6010Petroleum ether for denaturationMerck-Đức
7101.01769.6025Petroleum ether for denaturationMerck-Đức
7111.01769.9190Petroleum ether for denaturationMerck-Đức
7121.01770.1000Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) EMPLURA®Merck-Đức
7131.01770.5000Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) EMPLURA®Merck-Đức
7141.01770.6025Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) EMPLURA®Merck-Đức
7151.01771.1000FAM Benzine DIN 51635Merck-Đức
7161.01771.5000FAM Benzine DIN 51635Merck-Đức
7171.01771.6025FAM Benzine DIN 51635Merck-Đức
7181.01772.1000Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
7191.01772.2500Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
7201.01772.4004Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
7211.01772.9010Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
7221.01772.9030Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
7231.01773.1000Petroleum benzine boiling range 40-80°C EMPLURA®Merck-Đức
7241.01773.5000Petroleum benzine boiling range 40-80°C EMPLURA®Merck-Đức
7251.01773.6010Petroleum benzine boiling range 40-80°C EMPLURA®Merck-Đức
7261.01773.6025Petroleum benzine boiling range 40-80°C EMPLURA®Merck-Đức
7271.01774.1000Petroleum benzine boiling range 60-80°C for analysis EMSURE®Merck-Đức
7281.01774.2500Petroleum benzine boiling range 60-80°C for analysis EMSURE®Merck-Đức
7291.01774.5000Petroleum benzine boiling range 60-80°C for analysis EMSURE®Merck-Đức
7301.01774.6010Petroleum benzine boiling range 60-80°C for analysis EMSURE®Merck-Đức
7311.01775.1000Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
7321.01775.2500Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
7331.01775.5000Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
7341.01775.6010Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
7351.01775.6025Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
7361.01775.9025Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
7371.01777.1000Petroleum benzine boiling range 80-100°C for analysis EMSURE®Merck-Đức
7381.01779.0500Benzene for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
7391.01781.1000Petroleum benzine boiling range 100-120°C for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
7401.01782.1000Benzene EMPLURA®Merck-Đức
7411.01782.2500Benzene EMPLURA®Merck-Đức
7421.01782.6025Benzene EMPLURA®Merck-Đức
7431.01783.1000Benzene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
7441.01783.2500Benzene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
7451.01783.6025Benzene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
7461.01786.1000Petroleum benzine boiling range 30-50°C for analysis EMSURE®Merck-Đức
7471.01786.2500Petroleum benzine boiling range 30-50°C for analysis EMSURE®Merck-Đức
7481.01787.0001Surfactants (nonion.) Cell Test Method: photometric 0.10 – 7.50 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
7491.01789.0009Benzene-D6 deuteration degree min. 99.6% for NMR spectroscopyMerck-Đức
7501.01789.0010Benzene-D6 deuteration degree min. 99.6% for NMR spectroscopyMerck-Đức
7511.01789.0100Benzene-D6 deuteration degree min. 99.6% for NMR spectroscopyMerck-Đức
7521.01796.0001COD CELL TEST 5.0 – 80.0 MG/L SPECTROQUANT®Merck-Đức
7531.01797.0001COD CELL TEST 5000 – 90000 MG/L SPECTROQUANT®Merck-Đức
7541.01799.1000Nitric acid 69% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
7551.01799.2500Nitric acid 69% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
7561.01799.2510Nitric acid 69% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
7571.01810.0105Conductivity water (nominal 0 mS/cm) Test solution for Measurement of electrolytic Conductivity, traceable to PTB and NIST CertiPUR®Merck-Đức
7581.01811.0105Potassium  chloride  solution  (nominal  0.015  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,0001  mol/l)  CertiPUR®Merck-Đức
7591.01830.2500Acetic acid (glacial) 100% for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
7601.01832.2500Nitric acid 69% for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
7611.01833.2500Sulfuric acid 95-97% for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
7621.01834.2500Hydrochloric acid fuming 37% for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
7631.01841.0025Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide) GR for analysis (reagent for copper)Merck-Đức
7641.01843.2500tert-Butyl methyl ether EMPLURA®Merck-Đức
7651.01843.6010tert-Butyl methyl ether EMPLURA®Merck-Đức
7661.01843.6025tert-Butyl methyl ether EMPLURA®Merck-Đức
7671.01843.6190tert-Butyl methyl ether EMPLURA®Merck-Đức
7681.01843.9200tert-Butyl methyl ether EMPLURA®Merck-Đức
7691.01845.1000tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
7701.01845.2500tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
7711.01849.1000tert-Butyl methyl ether for analysis EMSURE®Merck-Đức
7721.01849.2500tert-Butyl methyl ether for analysis EMSURE®Merck-Đức
7731.01857.0054ADI 2014-PO4 color reagent BMerck-Đức
7741.01862.9025Bismuth(III) oxide extra pureMerck-Đức
7751.01878.0100Bismuth(III) nitrate basic GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
7761.01895.0010Bromothymol blue sodium salt indicator water-soluble ACSMerck-Đức
7771.01900.1000Dimethyl sulfoxide for headspace gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
7781.01900.2500Dimethyl sulfoxide for headspace gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
7791.01905.1000Silica gel granules, desiccant ~ 0,2 – 1 mmMerck-Đức
7801.01907.1000Silica gel granules, desiccant ~ 2 – 5 mmMerck-Đức
7811.01907.5000Silica gel granules, desiccant ~ 2 – 5 mmMerck-Đức
7821.01922.01003,5-Pyrocatecholdisulfonic acid disodium salt monohydrate (Tiron) metal indicatorMerck-Đức
7831.01944.0250Bromoform for separation of minerals mixturesMerck-Đức
7841.01944.1000Bromoform for separation of minerals mixturesMerck-Đức
7851.01945.0250Bromine extra pureMerck-Đức
7861.01945.1000Bromine extra pureMerck-Đức
7871.01947.0250Bromine 99,9999 Suprapur®Merck-Đức
7881.01948.0050Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
7891.01948.0250Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
7901.01948.1000Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
7911.01952.0010Brucine GR for analysisMerck-Đức
7921.01952.0050Brucine GR for analysisMerck-Đức
7931.01960.0001Potassium  dihydrogen  phosphate,  di-Sodium  hydrogen  phosphate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)=6.863/pH(S)=7.416  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR®Merck-Đức
7941.01961.0025Potassium  tetraoxalate  dihydrate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  reference  material  from  NIST/PTB  pH(S)=1.681  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR®Merck-Đức
7951.01962.0001Sodium  hydrogen  carbonate/sodium  carbonate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)=10.014  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR®Merck-Đức
7961.01963.0025Potassium  hydrogen  tartrate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)=  3.639  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR®Merck-Đức
7971.01964.0025di-Sodium  tetraborate  decahydrate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)=9.184  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR®Merck-Đức
7981.01965.0025Potassium  hydrogen  phthalate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  4.005  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR®Merck-Đức
7991.01969.1000Silica gel with moisture indicator (orange gel) desiccant ~ 1 – 3 mmMerck-Đức
8001.01969.5000Silica gel with moisture indicator (orange gel) desiccant ~ 1 – 3 mmMerck-Đức
8011.01969.9025Silica gel with moisture indicator (orange gel) desiccant ~ 1 – 3 mmMerck-Đức
8021.01972.1000Silica gel with moisture indicator (brown gel) desiccant ~ 1 – 4 mmMerck-Đức
8031.01972.5000Silica gel with moisture indicator (brown gel) desiccant ~ 1 – 4 mmMerck-Đức
8041.01972.9025Silica gel with moisture indicator (brown gel) desiccant ~ 1 – 4 mmMerck-Đức
8051.01974.2500n-Butyl acetate EMPLURA®Merck-Đức
8061.01974.6025n-Butyl acetate EMPLURA®Merck-Đức
8071.01974.9190n-Butyl acetate EMPLURA®Merck-Đức
8081.01979.0500DPX non-aqueous mounting medium for microscopyMerck-Đức
8091.01984.1000tert-Butyl methyl ether for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
8101.01987.1000Calcium sulfate anhydrous, granular 1 – 5 mmMerck-Đức
8111.01988.10001-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
8121.01988.25001-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
8131.01989.05001-Butanol for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
8141.01990.10001-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
8151.01990.25001-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
8161.01990.60101-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
8171.01990.60251-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
8181.01995.1000tert-Butyl methyl ether for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
8191.01995.2500tert-Butyl methyl ether for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
8201.02001.0250Cadmium coarse powder, GR for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mmMerck-Đức
8211.02001.1000Cadmium coarse powder, GR for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mmMerck-Đức
8221.02002.0500CADMIUM ACETATE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
8231.02003.0500Cadmium acetate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
8241.02004.0250Cadmium granular, GR for analysis particle size about 3-6 mmMerck-Đức
8251.02005.0010Charcoal activated for the determination of AOX (shaking method)Merck-Đức
8261.02014.0001LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
8271.02015.5000CADMIUM OXIDE EXTRA PUREMerck-Đức
8281.02016.0001LiChrolut® SCX (40 – 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
8291.02021.0001LiChrolut® Si (25 – 40 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
8301.02022.0001LiChrolut® SCX (40 – 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
8311.02023.0001LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
8321.02024.0001LiChrolut® Si (40 – 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
8331.02027.0100Cadmium sulfate hydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
8341.02035.0100Dragendorff’s reagent spray solution for thin-layer chromatographyMerck-Đức
8351.02037.1000Cesium  chloride-aluminium  nitrate  buffer  solution  acc.  to  Schuhknecht  and  Schinkel  for  the  determination  of  sodium,  potassium  and  lithium  by  flame  spectrometry  (enth./cont.  50  g/l  CsCl  +  250  g/l  Al(NO3)3  *  9  H2O)Merck-Đức
8361.02038.0025Cesium chloride GR for analysisMerck-Đức
8371.02038.0100Cesium chloride GR for analysisMerck-Đức
8381.02039.0050Cesium chloride 99,995 Suprapur®Merck-Đức
8391.02039.0250Cesium chloride 99,995 Suprapur®Merck-Đức
8401.02039.1000Cesium chloride 99,995 Suprapur®Merck-Đức
8411.02041.1000Cesium chloride extra pureMerck-Đức
8421.02047.0500Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
8431.02047.1000Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
8441.02047.9050Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
8451.02051.0500Chemizorb® powder absorbent for spilled liquidsMerck-Đức
8461.02051.9025Chemizorb® powder absorbent for spilled liquidsMerck-Đức
8471.02053.0100Calcium granular particle size about 2-6 mm LABMerck-Đức
8481.02053.0500Calcium granular particle size about 2-6 mm LABMerck-Đức
8491.02059.0050Calcium carbonate 99,95 Suprapur®Merck-Đức
8501.02059.0500Calcium carbonate 99,95 Suprapur®Merck-Đức
8511.02066.0250Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
8521.02066.1000Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
8531.02066.9050Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
8541.02067.0500Calcium carbonate precipitated for analysis of silicatesMerck-Đức
8551.02083.0250Calcium chloride fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysisMerck-Đức
8561.02083.1000Calcium chloride fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysisMerck-Đức
8571.02103.0250Calcium lactate for soil testsMerck-Đức
8581.02103.1000Calcium lactate for soil testsMerck-Đức
8591.02103.9025Calcium lactate for soil testsMerck-Đức
8601.02109.1000Calcium oxide from marble small lumps ~3-20 mmMerck-Đức
8611.02109.9025Calcium oxide from marble small lumps ~3-20 mmMerck-Đức
8621.02111.0025Calcium hydroxide for the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutionsMerck-Đức
8631.02120.5000CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
8641.02120.9050CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
8651.02121.0500Calcium nitrate tetrahydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
8661.02121.9050Calcium nitrate tetrahydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
8671.02122.0001LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per packageMerck-Đức
8681.02123.0100Calcium nitrate tetrahydrate 99,95 Suprapur®Merck-Đức
8691.02123.0500Calcium nitrate tetrahydrate 99,95 Suprapur®Merck-Đức
8701.02129.0001Chromolith Performance RP-18 endcapped 100-4.6 monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith®Merck-Đức
8711.02161.0500Calcium sulfate dihydrate precipitated GR for analysisMerck-Đức
8721.02161.9025Calcium sulfate dihydrate precipitated GR for analysisMerck-Đức
8731.02183.1000Charcoal activated pureMerck-Đức
8741.02183.9020Charcoal activated pureMerck-Đức
8751.02184.1000Charcoal activated powder extra pure food gradeMerck-Đức
8761.02184.5000Charcoal activated powder extra pure food gradeMerck-Đức
8771.02184.9020Charcoal activated powder extra pure food gradeMerck-Đức
8781.02186.0250Charcoal activated GR for analysisMerck-Đức
8791.02186.1000Charcoal activated GR for analysisMerck-Đức
8801.02186.9020Charcoal activated GR for analysisMerck-Đức
8811.02203.1000Calcium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
8821.02204.1000Charcoal wood powderMerck-Đức
8831.02204.9025Charcoal wood powderMerck-Đức
8841.02206.0001Adapter (PTFE) Luer inlet for solvent reservoir, for LiChrolut® columns of various sizesMerck-Đức
8851.02209.1000Carbon tetrachloride for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
8861.02209.2500Carbon tetrachloride for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
8871.02210.1000Carbon disulfide for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
8881.02211.1000Carbon disulfide EMPLURA® ÖABMerck-Đức
8891.02214.1000Carbon disulfide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
8901.02216.0010Charcoal activated for the determination of AOXMerck-Đức
8911.02222.1000Carbon tetrachloride for analysis EMSURE®Merck-Đức
8921.02222.2500Carbon tetrachloride for analysis EMSURE®Merck-Đức
8931.02263.0100Cerium(IV) oxide 1-3 mm for elementary analysisMerck-Đức
8941.02271.0100CERIUM(III) NITRATE HEXAHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
8951.02273.0100Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
8961.02274.0025Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
8971.02274.0100Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
8981.02274.0250Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
8991.02276.0100Ammonium cerium(IV) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9001.02276.1000Ammonium cerium(IV) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9011.02277.1000Ammonium cerium(IV) nitrate solution c(NH4)2 Ce(NO3)6 = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
9021.02282.0005Quinaldine red indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
9031.02284.0100Quinhydrone GR for analysisMerck-Đức
9041.02315.0005Calcein indicator for metal determinationMerck-Đức
9051.02330.0500Cellulose microcrystalline for thin-layer chromatographyMerck-Đức
9061.02333.0100Chlorotrimethylsilane for gas chromatographyMerck-Đức
9071.02333.0250Chlorotrimethylsilane for gas chromatographyMerck-Đức
9081.02342.0100N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysisMerck-Đức
9091.02342.1000N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysisMerck-Đức
9101.02375.0161N,N-Dimethylformamide dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
9111.02375.1001N,N-Dimethylformamide dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
9121.02375.2500N,N-Dimethylformamide dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
9131.02378.0500Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph EurMerck-Đức
9141.02378.2500Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph EurMerck-Đức
9151.02378.9025Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph EurMerck-Đức
9161.02379.1000Calcium chloride anhydrous, granular ~ 1-2 mmMerck-Đức
9171.02379.5000Calcium chloride anhydrous, granular ~ 1-2 mmMerck-Đức
9181.02382.0250Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9191.02382.0500Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9201.02382.1000Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9211.02382.5000Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9221.02382.9025Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9231.02382.9050Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9241.02384.0100Calcium chloride tetrahydrate 99,995 Suprapur®Merck-Đức
9251.02391.1000Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 – 6 mmMerck-Đức
9261.02391.5000Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 – 6 mmMerck-Đức
9271.02391.9025Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 – 6 mmMerck-Đức
9281.02392.1000Calcium chloride anhydrous, granular ~ 6 – 14 mmMerck-Đức
9291.02392.5000Calcium chloride anhydrous, granular ~ 6 – 14 mmMerck-Đức
9301.02392.9025Calcium chloride anhydrous, granular ~ 6 – 14 mmMerck-Đức
9311.02395.1001Chloroform dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
9321.02396.1001Ethyl acetate dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
9331.02400.0080Potassium  hydrogen  phthalate  Volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  alkalimetry,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR®Merck-Đức
9341.02401.0060Benzoic  acid  volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  alkalimetry,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SMR)  CertiPUR®Merck-Đức
9351.02402.0080Iron(II)  ethylenediammonium  sulfate  Volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  redox  titration,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR®Merck-Đức
9361.02403.0080Potassium dichromate volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST SRM CertiPUR®Merck-Đức
9371.02404.0100Potassium iodate volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM CertiPUR®Merck-Đức
9381.02405.0080Sodium carbonate volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM CertiPUR®Merck-Đức
9391.02406.0080Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM CertiPUR®Merck-Đức
9401.02407.0060di-Sodium  oxalate  volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  redox  titration,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR®Merck-Đức
9411.02408.0080Tris(hydroxymethyl)aminomethane  volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  acidimetry,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR®Merck-Đức
9421.02409.0100Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM CertiPUR®Merck-Đức
9431.02410.0050Calcium  carbonate  volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  complexometry,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR®Merck-Đức
9441.02412.0001Demo case solvent withdrawal system componentsMerck-Đức
9451.02414.0001Warthin-Starry silver plating kit modified for detection of Helicobacter pylori in paraffin sectionsMerck-Đức
9461.02424.1000Chloramine T trihydrate extra pure Ph Eur,BPMerck-Đức
9471.02424.5000Chloramine T trihydrate extra pure Ph Eur,BPMerck-Đức
9481.02424.9050Chloramine T trihydrate extra pure Ph Eur,BPMerck-Đức
9491.02426.0250Chloramine T trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9501.02426.1000Chloramine T trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9511.02427.00251-Chloro-2,4-dinitrobenzene GR for analysisMerck-Đức
9521.02428.2500Ethanol absolute denatured with 1 % MEK and 0.001 % Bitrex GR for analysisMerck-Đức
9531.02428.9180Ethanol absolute denatured with 1 % MEK and 0.001 % Bitrex GR for analysisMerck-Đức
9541.02432.1000Chloroform for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
9551.02432.2500Chloroform for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
9561.02439.0500Eosin Y-solution 0.5% alcoholic for microscopyMerck-Đức
9571.02439.2500Eosin Y-solution 0.5% alcoholic for microscopyMerck-Đức
9581.02441.1000Pumice stone granular for elementary analysisMerck-Đức
9591.02442.1000Chloroform GR for analysis (for determinations with dithizone)Merck-Đức
9601.02442.2500Chloroform GR for analysis (for determinations with dithizone)Merck-Đức
9611.02444.1000Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
9621.02444.2500Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
9631.02444.4004Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
9641.02445.0250Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
9651.02445.1000Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
9661.02445.2500Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
9671.02445.4004Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
9681.02445.6010Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
9691.02445.6025Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
9701.02445.9190Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
9711.02446.0009Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
9721.02446.0010Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
9731.02446.0025Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
9741.02446.0100Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
9751.02447.0500Chloroform for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
9761.02447.2500Chloroform for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
9771.02450.0025Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
9781.02450.0100Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
9791.02450.0500Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
9801.02481.0250Chromium(III) nitrate nonahydrate GR for analysisMerck-Đức
9811.02498.0025Chromotropic acid disodium salt dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9821.02499.1000Chromosulfuric acid for cleaning glass vessels LABMerck-Đức
9831.02499.2500Chromosulfuric acid for cleaning glass vessels LABMerck-Đức
9841.02514.1000Charcoal activated granular about 1.5 mm extra pure food gradeMerck-Đức
9851.02514.5000Charcoal activated granular about 1.5 mm extra pure food gradeMerck-Đức
9861.02514.9025Charcoal activated granular about 1.5 mm extra pure food gradeMerck-Đức
9871.02521.0025Sodium hexanitrocobaltate(III) [sodium cobalt(III)nitrite] GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9881.02521.0100Sodium hexanitrocobaltate(III) [sodium cobalt(III)nitrite] GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9891.02529.0100Cobalt(II) acetate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
9901.02536.0100Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
9911.02536.0250Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
9921.02539.0100Cobalt(II) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9931.02539.0250Cobalt(II) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9941.02554.0050Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis (max. 0,001% Ni) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9951.02554.0250Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis (max. 0,001% Ni) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
9961.02556.0100Cobalt(II) sulfate heptahydrate GR for analysisMerck-Đức
9971.02556.0250Cobalt(II) sulfate heptahydrate GR for analysisMerck-Đức
9981.02596.2500Ammonium nitrate solution 1 mol/l acc. to DIN 19730Merck-Đức
9991.02686.1000Celite® 281Merck-Đức
10001.02688.1000Celite® Hyflo SupercelMerck-Đức
10011.02692.1000Celite® 503Merck-Đức
10021.02693.0250Celite® 545 particle size 0.02-0.1 mmMerck-Đức
10031.02693.1000Celite® 545 particle size 0.02-0.1 mmMerck-Đức
10041.02693.9010Celite® 545 particle size 0.02-0.1 mmMerck-Đức
10051.02700.0250Copper foil about 0.1 mm thickness LABMerck-Đức
10061.02703.0250Copper fine powder GR particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM)Merck-Đức
10071.02703.1000Copper fine powder GR particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM)Merck-Đức
10081.02710.0500COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE CRYST. EXTRA PUREMerck-Đức
10091.02710.9050COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE CRYST. EXTRA PUREMerck-Đức
10101.02711.0250Copper(II) acetate monohydrate GR for analysisMerck-Đức
10111.02722.1000COPPER(II) HYDROXIDE CARBONATE EXTRA PUREMerck-Đức
10121.02722.9050COPPER(II) HYDROXIDE CARBONATE EXTRA PUREMerck-Đức
10131.02733.0250Copper(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
10141.02733.1000Copper(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
10151.02739.0250Copper(I) chloride GR for analysis ACSMerck-Đức
10161.02739.9025Copper(I) chloride GR for analysis ACSMerck-Đức
10171.02752.1000COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
10181.02753.0250Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysisMerck-Đức
10191.02753.1000Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysisMerck-Đức
10201.02753.9025Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysisMerck-Đức
10211.02761.0500Copper(II) oxide powder extra pureMerck-Đức
10221.02761.9025Copper(II) oxide powder extra pureMerck-Đức
10231.02762.5000Copper(II) oxide wire form, suitable for microanalysisMerck-Đức
10241.02764.0250Copper(II) oxide granular for elementary analysisMerck-Đức
10251.02765.0250Copper oxide wire fine about 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACSMerck-Đức
10261.02765.1000Copper oxide wire fine about 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACSMerck-Đức
10271.02766.0100Copper(II) oxide powder GR for analysis ACSMerck-Đức
10281.02766.0500Copper(II) oxide powder GR for analysis ACSMerck-Đức
10291.02767.0250Copper oxide wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACSMerck-Đức
10301.02767.1000Copper oxide wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACSMerck-Đức
10311.02768.0500Copper(II) oxide granular GR for analysisMerck-Đức
10321.02780.5000COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE VERY FINE CRYSTALSMerck-Đức
10331.02780.9050COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE VERY FINE CRYSTALSMerck-Đức
10341.02784.1000Copper sulfate solution c(CuSO4)=0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
10351.02786.1000Manganese(II) sulfate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
10361.02786.9025Manganese(II) sulfate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
10371.02790.0250Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
10381.02790.1000Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
10391.02790.5000Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
10401.02790.9050Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
10411.02791.0250Copper(II) sulfate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
10421.02791.1000Copper(II) sulfate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
10431.02817.1000Cyclohexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
10441.02817.2500Cyclohexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
10451.02817.9010Cyclohexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
10461.02822.0500Cyclohexane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
10471.02822.2500Cyclohexane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
10481.02827.1000Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
10491.02827.2500Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
10501.02830.9190Cyclohexane for denaturationMerck-Đức
10511.02832.1000Cyclohexane EMPLURA®Merck-Đức
10521.02832.2500Cyclohexane EMPLURA®Merck-Đức
10531.02832.6025Cyclohexane EMPLURA®Merck-Đức
10541.02832.6190Cyclohexane EMPLURA®Merck-Đức
10551.02832.9190Cyclohexane EMPLURA®Merck-Đức
10561.02856.0025Cesium nitrate LABMerck-Đức
10571.02856.1000Cesium nitrate LABMerck-Đức
10581.02888.1000Cyclohexanone EMPLURA®Merck-Đức
10591.02888.2500Cyclohexanone EMPLURA®Merck-Đức
10601.02888.6010Cyclohexanone EMPLURA®Merck-Đức
10611.02888.6025Cyclohexanone EMPLURA®Merck-Đức
10621.02888.9191Cyclohexanone EMPLURA®Merck-Đức
10631.02904.0010Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
10641.02914.0002Nitromethane-D3 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
10651.02918.0025Diacetyl monoxime GR for analysisMerck-Đức
10661.02918.0100Diacetyl monoxime GR for analysisMerck-Đức
10671.02924.0001DAB-buffer tablets for immunohistochemistryMerck-Đức
10681.02930.10001,2-Dichlorobenzene for extraction analysis EMSURE®Merck-Đức
10691.02930.25001,2-Dichlorobenzene for extraction analysis EMSURE®Merck-Đức
10701.02931.0161Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
10711.02931.0500Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
10721.02931.1000Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
10731.02931.1001Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
10741.02931.2500Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
10751.02931.9033DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O) SECCOSOLV®Merck-Đức
10761.02937.0500N,N-Dimethylformamide for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
10771.02937.2500N,N-Dimethylformamide for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
10781.02950.0500Dimethyl sulfoxide for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
10791.02950.2500Dimethyl sulfoxide for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
10801.02952.1000Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
10811.02952.1011Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
10821.02952.2500Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
10831.02952.2511Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
10841.02955.00052,2′-Biquinoline GR for analysisMerck-Đức
10851.02964.0001Neocuproine hydrochloride monohydrate GR for analysisMerck-Đức
10861.02967.05001,4-Dioxane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
10871.02968.0005Neocuproine GR for analysisMerck-Đức
10881.03023.0005Bromophenol red indicatorMerck-Đức
10891.03024.0010Chlorophenol red indicatorMerck-Đức
10901.03025.0005Bromocresol purple indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
10911.03025.0025Bromocresol purple indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
10921.03026.0005Bromothymol blue indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
10931.03026.0025Bromothymol blue indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
10941.03028.00052,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acidMerck-Đức
10951.03028.00252,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acidMerck-Đức
10961.03034.1000N,N-Dimethylformamide LABMerck-Đức
10971.03034.1011N,N-Dimethylformamide LABMerck-Đức
10981.03034.2500N,N-Dimethylformamide LABMerck-Đức
10991.03034.2511N,N-Dimethylformamide LABMerck-Đức
11001.03034.6025N,N-Dimethylformamide LABMerck-Đức
11011.03037.00102,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin B6 Reag. Ph EurMerck-Đức
11021.03037.01002,6-DICHLOROQUINONE-4-CHLOROIMIDE GR FOR ANALYSIS REAGENT FOR VITAMIN B6 REAG. PH EURMerck-Đức
11031.03053.1000N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11041.03053.1011N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11051.03053.2500N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11061.03053.2511N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11071.03053.6010N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11081.03053.6025N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11091.03053.6190N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11101.03055.0010Dimethylyellow (C.I. 11020) indicatorMerck-Đức
11111.03058.00254-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
11121.03058.01004-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
11131.03058.10004-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
11141.03059.00055-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine GR for analysis (reagent for silver)Merck-Đức
11151.03061.0100Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate GR for analysisMerck-Đức
11161.03061.0500Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate GR for analysisMerck-Đức
11171.03062.0100Dimethylglyoxime GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
11181.03062.1000Dimethylglyoxime GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
11191.03067.0025N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride GR for analysisMerck-Đức
11201.03085.01004-Chlorophenol solution 725 mg/l for AOX determination acc. to DIN 38409-H 14Merck-Đức
11211.03087.00051,5-Diphenylcarbazone (cont. 50 % Diphenylcarbazid) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
11221.03087.00251,5-Diphenylcarbazone (cont. 50 % Diphenylcarbazid) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
11231.03091.00251,5-Diphenylcarbazide GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
11241.03091.01001,5-Diphenylcarbazide GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
11251.03092.0005Dithizone GR for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph EurMerck-Đức
11261.03092.0025Dithizone GR for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph EurMerck-Đức
11271.03098.00052,2′-Bipyridine GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACSMerck-Đức
11281.03098.00252,2′-Bipyridine GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACSMerck-Đức
11291.03110.01611,4-Dioxane dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
11301.03110.05001,4-Dioxane dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
11311.03110.10011,4-Dioxane dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
11321.03115.10001,4-Dioxane EMPLURA®Merck-Đức
11331.03115.25001,4-Dioxane EMPLURA®Merck-Đức
11341.03115.60251,4-Dioxane EMPLURA®Merck-Đức
11351.03115.91911,4-Dioxane EMPLURA®Merck-Đức
11361.03121.0100N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate GR for analysisMerck-Đức
11371.03121.5000N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate GR for analysisMerck-Đức
11381.03121.9025N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate GR for analysisMerck-Đức
11391.03122.00013,3′-DIMETHYLNAPHTHIDINE METAL INDICATORMerck-Đức
11401.03122.00013,3′-Dimethylnaphthidine metal indicatorMerck-Đức
11411.03132.10001,4-Dioxane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
11421.03132.25001,4-Dioxane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
11431.03133.0025Diantipyrylmethane GR for analysis (reagent for titanium)Merck-Đức
11441.03162.0250Eschka’s mixture GR for analysis (for determination of sulfur in coal)Merck-Đức
11451.03162.1000Eschka’s mixture GR for analysis (for determination of sulfur in coal)Merck-Đức
11461.03164.0025Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) GR for analysis (reagent for aluminium)Merck-Đức
11471.03168.0025Eriochrome blue-black B (C.I. 14640) metal indicatorMerck-Đức
11481.03170.0025Eriochrome black T (C.I. 14645) indicator for complexometry ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
11491.03170.0100Eriochrome black T (C.I. 14645) indicator for complexometry ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
11501.03296.0025Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver)Merck-Đức
11511.03296.0100Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver)Merck-Đức
11521.03296.0500Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver)Merck-Đức
11531.03409.00052,3-Dimercapto-1-propanol for complexometric determination LABMerck-Đức
11541.03409.00252,3-Dimercapto-1-propanol for complexometric determination LABMerck-Đức
11551.03420.0025Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver)Merck-Đức
11561.03420.0100Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver)Merck-Đức
11571.03420.0500Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver)Merck-Đức
11581.03424.0005Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11591.03424.0009Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11601.03424.0010Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11611.03424.0011Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11621.03424.0025Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11631.03424.0050Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11641.03424.0100Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11651.03428.0005Deuterium oxide deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11661.03428.0009Deuterium oxide deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11671.03428.0010Deuterium oxide deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11681.03428.0100Deuterium oxide deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11691.03450.0001Ethanol-D6 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11701.03495.00091,1,2,2-Tetrachloroethane-D2 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11711.03495.00251,1,2,2-Tetrachloroethane-D2 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11721.03562.0005Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11731.03562.0009Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11741.03562.0010Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11751.03562.0025Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11761.03587.0025Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,1 vol.%), deuteration degree min. 99,9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11771.03587.0100Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,1 vol.%), deuteration degree min. 99,9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11781.03590.0010Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt redox indicator ACSMerck-Đức
11791.03591.0050Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,03 vol.%), deuteration degree min. 99,8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11801.03591.0100Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,03 vol.%), deuteration degree min. 99,8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11811.03592.0005Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,03 vol.%), deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11821.03592.0025Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,03 vol.%), deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
11831.03768.01002,6-Dimethylphenol GR for analysisMerck-Đức
11841.03776.0500Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11851.03776.1000Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11861.03776.5000Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11871.03776.9050Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
11881.03792.0500Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISOMerck-Đức
11891.03792.1000Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISOMerck-Đức
11901.03792.5000Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISOMerck-Đức
11911.03792.9050Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISOMerck-Đức
11921.03803.0001Desiccant sachet 3 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cmMerck-Đức
11931.03803.0002Desiccant sachet 3 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cmMerck-Đức
11941.03804.0001Desiccant sachet 10 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cmMerck-Đức
11951.03805.0001Desiccant sachet 100 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 15 x 14 cmMerck-Đức
11961.03805.0002Desiccant sachet 100 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 15 x 14 cmMerck-Đức
11971.03806.0001Desiccant sachet 250 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20,5 cmMerck-Đức
11981.03806.0002Desiccant sachet 250 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20,5 cmMerck-Đức
11991.03819.0100Iron GR for analysis reduced, particle size 10 µmMerck-Đức
12001.03819.0500Iron GR for analysis reduced, particle size 10 µmMerck-Đức
12011.03830.0001HPLC bottle adapter with 3 tube connections ID 3.2 mm and an air valve for emptying Merck bottles with S40 threadMerck-Đức
12021.03831.0001HPLC bottle adapter S40 with 3 tube connections and a connection for an exhaust air filter for bottles with waste solventsMerck-Đức
12031.03832.0001Air valve for HPLC bottle adapter S40Merck-Đức
12041.03833.0001Exhaust air filter for HPLC bottle adapter S40 for bottles with waste solventsMerck-Đức
12051.03834.0001Fittings for 3.2 mm O.D. capillaryMerck-Đức
12061.03835.0001PTFE ferrule with 3.2 mm I.D.Merck-Đức
12071.03836.0001Blind plug with 3.2 mm I.D.Merck-Đức
12081.03861.0250Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
12091.03861.1000Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
12101.03861.9050Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
12111.03883.0250Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12121.03883.1000Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12131.03883.9050Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12141.03887.0050Fluorescein sodium (C.I. 45350) indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
12151.03887.0250Fluorescein sodium (C.I. 45350) indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
12161.03935.0100Iron(III) phosphate GR for analysis calcined (max. 0,001% SO4)Merck-Đức
12171.03935.0500Iron(III) phosphate GR for analysis calcined (max. 0,001% SO4)Merck-Đức
12181.03943.0250Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12191.03943.1000Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12201.03943.9025Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12211.03956.1000Iron(II) sulfide sticks Ø ~ 1 cmMerck-Đức
12221.03956.9025Iron(II) sulfide sticks Ø ~ 1 cmMerck-Đức
12231.03965.0100Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
12241.03965.0500Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
12251.03965.1000Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
12261.03965.5000Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
12271.03965.9025Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
12281.03973.0001Merckoglas® liquid cover glass for microscopyMerck-Đức
12291.03981.0102Merckofix® spray fixative for cytodiagnosisMerck-Đức
12301.03981.1000Merckofix® spray fixative for cytodiagnosisMerck-Đức
12311.03990.0025Fluorescein (C.I.45350) Reag. Ph EurMerck-Đức
12321.03990.0100Fluorescein (C.I.45350) Reag. Ph EurMerck-Đức
12331.03999.1000Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histologyMerck-Đức
12341.03999.2500Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histologyMerck-Đức
12351.03999.9025Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histologyMerck-Đức
12361.04002.1000Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USPMerck-Đức
12371.04002.2500Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USPMerck-Đức
12381.04002.9025Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USPMerck-Đức
12391.04002.9180Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USPMerck-Đức
12401.04003.1000Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12411.04003.2500Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12421.04003.5000Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12431.04003.9025Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12441.04008.1000Formamide EMPLURA®Merck-Đức
12451.04008.2500Formamide EMPLURA®Merck-Đức
12461.04008.9025Formamide EMPLURA®Merck-Đức
12471.04013.0020Furfural GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12481.04013.0100Furfural GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12491.04014.0500Glass beads 2 mmMerck-Đức
12501.04015.0500Glass beads 3 mmMerck-Đức
12511.04016.0500Glass beads 4 mmMerck-Đức
12521.04017.0500Glass beads 5 mmMerck-Đức
12531.04018.0500Glass beads 6 mmMerck-Đức
12541.04022.0025Fast green FCF (C.I. 42053) for microscopy Certistain®Merck-Đức
12551.04086.0250Glass wool LABMerck-Đức
12561.04086.1000Glass wool LABMerck-Đức
12571.04092.1000Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12581.04092.2500Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12591.04092.9010Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
12601.04094.0500Glycerol 85% for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
12611.04094.1000Glycerol 85% for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
12621.04094.2500Glycerol 85% for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
12631.04094.9026Glycerol 85% for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
12641.04095.0250Glycerol for fluorescence microscopyMerck-Đức
12651.04106.0100Glycolic acid GR for analysisMerck-Đức
12661.04182.1000BTS catalyst (about 5 x 3 mm) for gas purificationMerck-Đức
12671.04191.0025Glyoxalbis(2-hydroxyanil) GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
12681.04191.0500Glyoxalbis(2-hydroxyanil) GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
12691.04200.0005Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
12701.04200.0009Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
12711.04200.0010Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
12721.04206.2500Graphite fine powder extra pureMerck-Đức
12731.04206.9025Graphite fine powder extra pureMerck-Đức
12741.04239.0250Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopyMerck-Đức
12751.04239.1000Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopyMerck-Đức
12761.04239.2500Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopyMerck-Đức
12771.04302.0025Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopyMerck-Đức
12781.04302.0100Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopyMerck-Đức
12791.04302.1000Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopyMerck-Đức
12801.04318.0250Stopcock grease melting point 45-53°C LABMerck-Đức
12811.04318.1000Stopcock grease melting point 45-53°C LABMerck-Đức
12821.04333.1000Isohexane for analysis EMSURE®Merck-Đức
12831.04333.2500Isohexane for analysis EMSURE®Merck-Đức
12841.04333.9190Isohexane for analysis EMSURE®Merck-Đức
12851.04335.2500Isohexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
12861.04340.2500Isohexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
12871.04343.0100Methenamine GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
12881.04343.0500Methenamine GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
12891.04343.9025Methenamine GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
12901.04365.1000n-Heptane EMPLURA®Merck-Đức
12911.04365.2500n-Heptane EMPLURA®Merck-Đức
12921.04365.2511n-Heptane EMPLURA®Merck-Đức
12931.04365.6010n-Heptane EMPLURA®Merck-Đức
12941.04365.6025n-Heptane EMPLURA®Merck-Đức
12951.04365.6190n-Heptane EMPLURA®Merck-Đức
12961.04366.0500n-Heptane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
12971.04366.2500n-Heptane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
12981.04367.1000n-Hexane for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
12991.04367.2500n-Hexane for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
13001.04367.2511n-Hexane for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
13011.04367.6010n-Hexane for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
13021.04367.6025n-Hexane for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
13031.04367.9190n-Hexane for analysis EMSURE® ACSMerck-Đức
13041.04368.1000n-Hexane EMPLURA®Merck-Đức
13051.04368.2500n-Hexane EMPLURA®Merck-Đức
13061.04368.2511n-Hexane EMPLURA®Merck-Đức
13071.04368.6010n-Hexane EMPLURA®Merck-Đức
13081.04368.6025n-Hexane EMPLURA®Merck-Đức
13091.04368.6190n-Hexane EMPLURA®Merck-Đức
13101.04368.9190n-Hexane EMPLURA®Merck-Đức
13111.04369.1000n-Hexane for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
13121.04369.2500n-Hexane for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
13131.04369.9010n-Hexane for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
13141.04371.1000n-Hexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
13151.04371.2500n-Hexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
13161.04371.4004n-Hexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
13171.04371.9010n-Hexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
13181.04371.9030n-Hexane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
13191.04372.0500n-Hexane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
13201.04372.2500n-Hexane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
13211.04373.0500n-Hexane dried (max. 0,004% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
13221.04374.1000n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13231.04374.2500n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13241.04374.2511n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13251.04374.4004n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13261.04374.6010n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13271.04379.1000n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
13281.04379.2500n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
13291.04379.2511n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
13301.04379.6010n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
13311.04379.6025n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
13321.04390.1000n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13331.04390.2500n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13341.04390.9010n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13351.04390.9030n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13361.04391.1000n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13371.04391.2500n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13381.04391.4004n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13391.04391.5000n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13401.04391.9010n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13411.04391.9030n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
13421.04394.9030n-Hexane for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
13431.04401.0250Mercury extra pureMerck-Đức
13441.04401.1000Mercury extra pureMerck-Đức
13451.04403.0250Mercury GR for analysis and for polarographyMerck-Đức
13461.04403.1000Mercury GR for analysis and for polarographyMerck-Đức
13471.04404.0250Mercury 99,9999 Suprapur®Merck-Đức
13481.04404.1000Mercury 99,9999 Suprapur®Merck-Đức
13491.04410.0050Mercury(II) acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13501.04410.0250Mercury(II) acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13511.04413.1000Mercury(II)  sulfate  solution  200  g/l  in  diluted  sulfuric  acid  for  determination  of  COD  acc.  to  DIN  38409-H  43-1  (short-term  experience)Merck-Đức
13521.04417.0100Mercury(II) chloride extra pure fine cryst.Merck-Đức
13531.04417.1000Mercury(II) chloride extra pure fine cryst.Merck-Đức
13541.04419.0050Mercury(II) chloride GR for analysis Reag. Ph Eur,ACSMerck-Đức
13551.04419.0250Mercury(II) chloride GR for analysis Reag. Ph Eur,ACSMerck-Đức
13561.04419.1000Mercury(II) chloride GR for analysis Reag. Ph Eur,ACSMerck-Đức
13571.04420.0100Mercury(II) iodide red, extra pureMerck-Đức
13581.04420.1000Mercury(II) iodide red, extra pureMerck-Đức
13591.04421.0050Mercury(II) bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13601.04421.0250Mercury(II) bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13611.04425.0050Mercury(I) chloride GR for analysisMerck-Đức
13621.04425.0250Mercury(I) chloride GR for analysisMerck-Đức
13631.04428.0050Mercury(II) iodide red, GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13641.04428.0250Mercury(II) iodide red, GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13651.04437.0050Mercury(I) nitrate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
13661.04437.0250Mercury(I) nitrate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
13671.04439.0050Mercury(II) nitrate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13681.04439.0250Mercury(II) nitrate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13691.04440.2500Kaolin powderMerck-Đức
13701.04465.0100Mercury(II) oxide red extra pureMerck-Đức
13711.04466.0050Mercury(II) oxide red, GR for analysisMerck-Đức
13721.04466.0250Mercury(II) oxide red, GR for analysisMerck-Đức
13731.04476.1000Mercury(II) sulfate 80 g/l in potassium dichromate solution c(K2Cr2O7)=0.02 mol/l acidified with sulfuric acid for COD determinationMerck-Đức
13741.04476.2500Mercury(II) sulfate 80 g/l in potassium dichromate solution c(K2Cr2O7)=0.02 mol/l acidified with sulfuric acid for COD determinationMerck-Đức
13751.04480.0050Mercury(II) sulfate GR for analysis ACSMerck-Đức
13761.04480.0250Mercury(II) sulfate GR for analysis ACSMerck-Đức
13771.04481.0100Mercury(II) sulfate extra pureMerck-Đức
13781.04481.0250Mercury(II) sulfate extra pureMerck-Đức
13791.04481.1000Mercury(II) sulfate extra pureMerck-Đức
13801.04484.0025Mercury(II) thiocyanate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
13811.04484.0100Mercury(II) thiocyanate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
13821.04527.00103-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrochloride GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
13831.04593.0025Hydroxynaphthol blue metal (pM) indicatorMerck-Đức
13841.04594.0050Calcon® (C.I.15705) metal indicatorMerck-Đức
13851.04595.0005Calconcarboxylic acid metal indicatorMerck-Đức
13861.04595.0025Calconcarboxylic acid metal indicatorMerck-Đức
13871.04603.0100Hydrazinium sulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13881.04603.0500Hydrazinium sulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
13891.04616.0250Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
13901.04616.1000Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
13911.04617.0500Hydroxylammonium sulfate GR for analysisMerck-Đức
13921.04619.0250Hydroxylammonium chloride GR for analysis (<= 0.000001% Hg) ACS,ISOMerck-Đức
13931.04633.0100Hypophosphorous acid 50% GR for analysisMerck-Đức
13941.04633.0500Hypophosphorous acid 50% GR for analysisMerck-Đức
13951.04660.0001UV-VIS Standard 1a: Potassium dichromate solution (600 mg/l) for the absorbance at 430 nm according to Ph EurMerck-Đức
13961.04699.0100Immersion oil for microscopyMerck-Đức
13971.04699.0500Immersion oil for microscopyMerck-Đức
13981.04699.9023Immersion oil for microscopyMerck-Đức
13991.04715.0500Isooctane dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
14001.04717.1000Isooctane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
14011.04717.2500Isooctane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
14021.04718.0500Isooctane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
14031.04718.2500Isooctane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
14041.04724.0025Indigo carmine (C.I. 73015) GR for analysisMerck-Đức
14051.04727.1000Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14061.04727.2500Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14071.04727.6010Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14081.04727.6025Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14091.04730.0010Indole GR for analysisMerck-Đức
14101.04730.0100Indole GR for analysisMerck-Đức
14111.04761.0100Iodine sublimated GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14121.04761.0500Iodine sublimated GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14131.04763.0050Iodine 99,999 Suprapur®Merck-Đức
14141.04763.0500Iodine 99,999 Suprapur®Merck-Đức
14151.04764.0100Iodine indicatorMerck-Đức
14161.04765.0500Ion exchanger I (strongly acidic cation exchanger, H+-form) GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
14171.04765.5000Ion exchanger I (strongly acidic cation exchanger, H+-form) GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
14181.04767.0500Ion exchanger III (strongly basic anion exchanger, OH¯ form) GR for analysisMerck-Đức
14191.04767.5000Ion exchanger III (strongly basic anion exchanger, OH¯ form) GR for analysisMerck-Đức
14201.04768.0500Ion exchanger II (weakly basic anion exchanger), OH¯ form GR for analysisMerck-Đức
14211.04768.5000Ion exchanger II (weakly basic anion exchanger), OH¯ form GR for analysisMerck-Đức
14221.04817.0250Potassium chloride solution 3 mol/lMerck-Đức
14231.04818.0100Potassium chloride solution saturated with silver chloride 3 mol/lMerck-Đức
14241.04819.0100Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate GR for analysisMerck-Đức
14251.04819.1000Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate GR for analysisMerck-Đức
14261.04819.9025Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate GR for analysisMerck-Đức
14271.04835.0500Ion exchanger IV (weakly acidic cation exchanger) H+-form, GR for analysisMerck-Đức
14281.04835.5000Ion exchanger IV (weakly acidic cation exchanger) H+-form, GR for analysisMerck-Đức
14291.04836.0500Ion exchanger V (mixed bed exchanger) GR for analysisMerck-Đức
14301.04836.5000Ion exchanger V (mixed bed exchanger) GR for analysisMerck-Đức
14311.04854.0500Potassium hydrogen carbonate GR for analysisMerck-Đức
14321.04858.0001Potassium dichromate tablets for preserving milk investigation samplesMerck-Đức
14331.04864.0500Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14341.04864.1000Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14351.04864.5000Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14361.04865.0500Potassium dichromate GR for analysis (max. 0.000001% Hg) ACS,ISOMerck-Đức
14371.04867.0050Potassium hydrogen diiodate GR for analysisMerck-Đức
14381.04873.0250Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISOMerck-Đức
14391.04873.1000Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISOMerck-Đức
14401.04873.5000Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISOMerck-Đức
14411.04873.9025Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISOMerck-Đức
14421.04873.9050Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISOMerck-Đức
14431.04874.0250Potassium hydrogen phthalate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
14441.04874.1000Potassium hydrogen phthalate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
14451.04875.1000Potassium dihydrogen phosphate solution (buffer stock solution) 1/15 mol/lMerck-Đức
14461.04877.1000Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis (<= 0,005% Na) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14471.04877.9025Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis (<= 0,005% Na) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14481.04885.0500Potassium hydrogen sulfate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
14491.04885.2500Potassium hydrogen sulfate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
14501.04885.9025Potassium hydrogen sulfate GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
14511.04904.0100Potassium bromide 99,999 Suprapur®Merck-Đức
14521.04904.0500Potassium bromide 99,999 Suprapur®Merck-Đức
14531.04905.0500Potassium bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14541.04907.0100Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
14551.04907.0500Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
14561.04912.0100Potassium bromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14571.04912.0250Potassium bromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14581.04926.0050Potassium carbonate-1,5-hydrate 99,995 Suprapur®Merck-Đức
14591.04928.0500Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14601.04928.1000Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14611.04928.9050Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14621.04933.0500Potassium chloride GR for analysis (<= 0.005% Br) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14631.04933.9025Potassium chloride GR for analysis (<= 0.005% Br) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14641.04936.0250Potassium chloride GR for analysisMerck-Đức
14651.04936.0500Potassium chloride GR for analysisMerck-Đức
14661.04936.1000Potassium chloride GR for analysisMerck-Đức
14671.04936.5000Potassium chloride GR for analysisMerck-Đức
14681.04936.9050Potassium chloride GR for analysisMerck-Đức
14691.04938.0050Potassium chloride 99,999 Suprapur®Merck-Đức
14701.04938.0500Potassium chloride 99,999 Suprapur®Merck-Đức
14711.04944.0100Potassium chlorate GR for analysisMerck-Đức
14721.04944.0500Potassium chlorate GR for analysisMerck-Đức
14731.04952.0250Potassium chromate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14741.04952.1000Potassium chromate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14751.04965.1000POTASSIUM CYANIDEMerck-Đức
14761.04965.9050POTASSIUM CYANIDEMerck-Đức
14771.04967.0100Potassium cyanide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14781.04967.0250Potassium cyanide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14791.04967.1000Potassium cyanide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14801.04971.1000POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) PUREMerck-Đức
14811.04971.9050POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) PUREMerck-Đức
14821.04973.0100Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14831.04973.0250Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14841.04973.1000Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14851.04973.9050Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
14861.04982.1000POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
14871.04982.9050POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
14881.04984.0100Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14891.04984.0500Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14901.04984.9050Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14911.04994.0250Potassium fluoride GR for analysisMerck-Đức
14921.04994.1000Potassium fluoride GR for analysisMerck-Đức
14931.05002.0500Potassium hydroxide hydrate 99,995 Suprapur®Merck-Đức
14941.05007.0001UTLC Silica gel monolithic,10 µm 25 Glass plates 60 x 36 mmMerck-Đức
14951.05012.1000Potassium hydroxide pellets pureMerck-Đức
14961.05012.5000Potassium hydroxide pellets pureMerck-Đức
14971.05012.9050Potassium hydroxide pellets pureMerck-Đức
14981.05021.0250Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
14991.05021.1000Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15001.05021.5000Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15011.05021.9025Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15021.05029.1000Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,05% Na) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
15031.05029.9050Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,05% Na) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
15041.05033.0500Potassium hydroxide pellets GR for analysisMerck-Đức
15051.05033.1000Potassium hydroxide pellets GR for analysisMerck-Đức
15061.05033.5000Potassium hydroxide pellets GR for analysisMerck-Đức
15071.05033.9025Potassium hydroxide pellets GR for analysisMerck-Đức
15081.05033.9050Potassium hydroxide pellets GR for analysisMerck-Đức
15091.05043.0250Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15101.05043.0500Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15111.05043.1000Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15121.05043.2500Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15131.05043.9050Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15141.05044.0050Potassium iodide 99,995 Suprapur®Merck-Đức
15151.05044.0500Potassium iodide 99,995 Suprapur®Merck-Đức
15161.05051.0100Potassium iodate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15171.05051.0500Potassium iodate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15181.05057.0500Potassium disulfite GR for analysisMerck-Đức
15191.05057.1000Potassium disulfite GR for analysisMerck-Đức
15201.05057.2500Potassium disulfite GR for analysisMerck-Đức
15211.05063.0500Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15221.05063.1000Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15231.05063.5000Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15241.05063.9050Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15251.05065.0050Potassium nitrate 99,995 Suprapur®Merck-Đức
15261.05065.0500Potassium nitrate 99,995 Suprapur®Merck-Đức
15271.05067.0250Potassium nitrite cryst. GR for analysisMerck-Đức
15281.05067.1000Potassium nitrite cryst. GR for analysisMerck-Đức
15291.05073.0250di-Potassium oxalate monohydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
15301.05073.1000di-Potassium oxalate monohydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
15311.05076.0250Potassium perchlorate GR for analysis ACSMerck-Đức
15321.05076.1000Potassium perchlorate GR for analysis ACSMerck-Đức
15331.05080.1000POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PUREMerck-Đức
15341.05080.5000POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PUREMerck-Đức
15351.05080.9050POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PUREMerck-Đức
15361.05082.0250Potassium permanganate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
15371.05082.1000Potassium permanganate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
15381.05084.1000Potassium permanganate GR for analysis (max. 0,000005% Hg) ACSMerck-Đức
15391.05091.0250Potassium peroxodisulfate GR for analysisMerck-Đức
15401.05091.1000Potassium peroxodisulfate GR for analysisMerck-Đức
15411.05092.0250Potassium peroxodisulfate GR for analysis (<= 0,001% N) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
15421.05099.0250di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysisMerck-Đức
15431.05099.1000di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysisMerck-Đức
15441.05099.5000di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysisMerck-Đức
15451.05099.9050di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysisMerck-Đức
15461.05104.1000di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
15471.05104.9050di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
15481.05107.1000Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACSMerck-Đức
15491.05107.5000Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACSMerck-Đức
15501.05107.9050Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACSMerck-Đức
15511.05108.0050Potassium dihydrogen phosphate anhydrous 99,995 Suprapur®Merck-Đức
15521.05108.0500Potassium dihydrogen phosphate anhydrous 99,995 Suprapur®Merck-Đức
15531.05109.0100di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
15541.05109.0500di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
15551.05110.0100Potassium hexahydroxoantimonate(V) cryst. GR for analysisMerck-Đức
15561.05124.1000POTASSIUM THIOCYANATE PUREMerck-Đức
15571.05124.9050POTASSIUM THIOCYANATE PUREMerck-Đức
15581.05125.0250Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15591.05125.1000Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15601.05125.9050Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15611.05134.0250Potassium sulfide small lumps, GR for analysisMerck-Đức
15621.05134.1000Potassium sulfide small lumps, GR for analysisMerck-Đức
15631.05152.0100Potassium sulfate 99,999 Suprapur®Merck-Đức
15641.05152.0500Potassium sulfate 99,999 Suprapur®Merck-Đức
15651.05153.0500Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15661.05153.1000Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15671.05153.5000Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15681.05153.9050Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
15691.05174.0500Hematoxylin solution modified acc. to Gill III for microscopyMerck-Đức
15701.05174.1000Hematoxylin solution modified acc. to Gill III for microscopyMerck-Đức
15711.05174.2500Hematoxylin solution modified acc. to Gill III for microscopyMerck-Đức
15721.05175.0500Hematoxylin solution modified acc. to Gill II for microscopyMerck-Đức
15731.05175.2500Hematoxylin solution modified acc. to Gill II for microscopyMerck-Đức
15741.05217.0500Copper di-ammonium Titriplex® solution Cu(NH4)2-EDTA 0,1 mol/lMerck-Đức
15751.05221.0250Ion exchanger Dowex® 50W-X8 (strongly acidic cation exchanger, H+ form)Merck-Đức
15761.05221.5000Ion exchanger Dowex® 50W-X8 (strongly acidic cation exchanger, H+ form)Merck-Đức
15771.05225.0005Cresol red indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
15781.05225.0025Cresol red indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
15791.05226.0100New fuchsin (C.I. 42520) for microscopy Certistain®Merck-Đức
15801.05227.0025Cupferron GR for analysis ACSMerck-Đức
15811.05227.0100Cupferron GR for analysis ACSMerck-Đức
15821.05228.0005m-Cresol purple indicatorMerck-Đức
15831.05230.0025Oil red O (C.I. 26125) for microscopy Certistain®Merck-Đức
15841.05231.0025Fuchsin acid (C.I. 42685) for microscopy Certistain®Merck-Đức
15851.05234.0010Alcian blue 8 GX (C.I.74240) for microscopy Certistain®Merck-Đức
15861.05235.0025Cresyl violet (acetate) for microscopy Certistain®Merck-Đức
15871.05238.0250Ion exchanger Dowex® 50 WX 4 (strongly acidic cation exchanger), H+ formMerck-Đức
15881.05241.0500Ion exchanger Dowex® HCR-W2 (strongly acidic cation exchanger, H+ form)Merck-Đức
15891.05242.0250Ion exchanger Dowex® 1-X8 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ formMerck-Đức
15901.05245.0500Ion exchanger Amberjet® 4200 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ formMerck-Đức
15911.05312.0025Litmus extra pure indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
15921.05312.0100Litmus extra pure indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
15931.05326.0100Lanthanum nitrate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
15941.05341.0250Devarda’s alloy GR for analysisMerck-Đức
15951.05341.1000Devarda’s alloy GR for analysisMerck-Đức
15961.05387.0500Leishman’s eosin methylene blue solution modified for microscopyMerck-Đức
15971.05387.1022Leishman’s eosin methylene blue solution modified for microscopyMerck-Đức
15981.05423.1000Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
15991.05423.2500Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
16001.05423.9025Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
16011.05426.1000Ammonia solution 32% extra pureMerck-Đức
16021.05426.2500Ammonia solution 32% extra pureMerck-Đức
16031.05428.0250Ammonia solution 25 % Suprapur®Merck-Đức
16041.05428.1000Ammonia solution 25 % Suprapur®Merck-Đức
16051.05432.1000Ammonia solution 25% GR for analysisMerck-Đức
16061.05432.1011Ammonia solution 25% GR for analysisMerck-Đức
16071.05432.2500Ammonia solution 25% GR for analysisMerck-Đức
16081.05432.5000Ammonia solution 25% GR for analysisMerck-Đức
16091.05432.9025Ammonia solution 25% GR for analysisMerck-Đức
16101.05434.0001PLC Silica gel 60 RP-18 F254s, 1 mm 15 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
16111.05442.1000Ammonium sulfide solution GR for analysisMerck-Đức
16121.05442.2500Ammonium sulfide solution GR for analysisMerck-Đức
16131.05442.9025Ammonium sulfide solution GR for analysisMerck-Đức
16141.05445.0500Zinc iodide starch solution GR for analysisMerck-Đức
16151.05512.0250Iron(III) chloride solution (10% Fe) GR for analysisMerck-Đức
16161.05513.2500Iron(III) chloride solution (15% Fe)Merck-Đức
16171.05513.9025Iron(III) chloride solution (15% Fe)Merck-Đức
16181.05533.0001TLC Silice gel 60 NH2 F254s 20 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16191.05544.1000Potassium hydroxide solution in isopropanol acc. to DIN 51558 part 1 c(KOH)=0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
16201.05545.1000Potassium hydroxide solution 47% GR for analysisMerck-Đức
16211.05545.9025Potassium hydroxide solution 47% GR for analysisMerck-Đức
16221.05547.0001HPTLC silica gel 60 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16231.05548.0001HPTLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16241.05549.0001TLC Silica gel 60 F254 20 Aluminium sheets 5 x 7.5 cmMerck-Đức
16251.05550.0001TLC Aluminium oxide 60 F254, neutral 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16261.05551.0001TLC Aluminium oxide 150 F254, neutral 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16271.05552.0001TLC Cellulose 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16281.05553.0001TLC Silica gel 60 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16291.05554.0001TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16301.05556.0001HPTLC Silica gel 60 F254 20 Aluminium sheets 5 x 7.5 cmMerck-Đức
16311.05559.0001TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 20 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16321.05560.0001TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 20 Aluminium sheets 5 x 7,5 cmMerck-Đức
16331.05562.0001TLC Silica gel 60 F254 1 Aluminium roll 500 x 20 cmMerck-Đức
16341.05564.0001HPTLC Silica gel 60 F254 GLP 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
16351.05565.0001TLC Cellulose F 25 Plastic sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16361.05566.0001TLC Silica gel 60 F254 GLP 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
16371.05567.0001TLC Silica gel 60/kieselguhr F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16381.05568.0001TLC Kieselguhr F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16391.05570.0001TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 10 x 20 cmMerck-Đức
16401.05574.0001TLC Cellulose F 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16411.05577.0001TLC Cellulose 25 Plastic sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16421.05579.0001TLC PEI Cellulose F 25 Plastic sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16431.05581.0001TLC Aluminium oxide 60 F254, neutral 25 Plastic sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16441.05582.0001TLC Silica gel 60 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16451.05583.0001TLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 20 x 2,5 cm 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16461.05586.0001HPTLC LiChrospher® Silica gel 60 F254s 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
16471.05587.2500Sodium hydroxide solution about 32% extra pureMerck-Đức
16481.05587.9025Sodium hydroxide solution about 32% extra pureMerck-Đức
16491.05587.9200Sodium hydroxide solution about 32% extra pureMerck-Đức
16501.05588.1000Sodium hydroxide solution min. 10% (1.11) GR for analysisMerck-Đức
16511.05588.9010Sodium hydroxide solution min. 10% (1.11) GR for analysisMerck-Đức
16521.05589.0250Sodium hydroxide solution 30% Suprapur®Merck-Đức
16531.05589.1000Sodium hydroxide solution 30% Suprapur®Merck-Đức
16541.05590.2500Sodium hydroxide solution about 32% (for the determination of nitrogen) for analysisMerck-Đức
16551.05590.9025Sodium hydroxide solution about 32% (for the determination of nitrogen) for analysisMerck-Đức
16561.05591.2500Sodium hydroxide solution min. 27% (1.30) GR for analysis (for the determination of nitrogen)Merck-Đức
16571.05591.9025Sodium hydroxide solution min. 27% (1.30) GR for analysis (for the determination of nitrogen)Merck-Đức
16581.05593.9025Sodium hydroxide solution 21% GR for analysisMerck-Đức
16591.05595.1000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,33 mol/l (1/3 N) TitriPUR®Merck-Đức
16601.05595.9010Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,33 mol/l (1/3 N) TitriPUR®Merck-Đức
16611.05608.0001TLC Silica gel 60 F254 Multiformat pre-scored to 5 x 20 cm 20 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
16621.05613.0001HPTLC Silica gel F254 GLP 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
16631.05614.2500Sodium hypochlorite solution (6-14% active chlorine)Merck-Đức
16641.05614.9025Sodium hypochlorite solution (6-14% active chlorine)Merck-Đức
16651.05616.0001HPTLC Silica gel F254 25 Glass plates 5 x 10 cmMerck-Đức
16661.05620.0001TLC Silica gel 60 F254 Multiformat prescored to 5 x 10 cm 25 Glass plates 20 x 20 cm,Merck-Đức
16671.05621.2500Sodium silicate solution extra pureMerck-Đức
16681.05621.9040Sodium silicate solution extra pureMerck-Đức
16691.05621.9250Sodium silicate solution extra pureMerck-Đức
16701.05626.0001TLC Silica gel 60 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
16711.05628.0001HPTLC Silica gel 60 F254 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
16721.05629.0001HPTLC Silica gel 60 F254 100 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
16731.05631.0001HPTLC Silica gel 60 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
16741.05632.0001TLC Cellulose 100 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
16751.05633.0001HPTLC Silica gel 60 100 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
16761.05635.0001HPTLC Silica gel 60 F254 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm ex Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
16771.05636.0001HPTLC Silica gel 60 DIOL F254s 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
16781.05637.0001PLC Silica gel 60 F254+366, 2 mm 12 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
16791.05641.0001HPTLC Silica gel 60 50 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
16801.05642.0001HPTLC Silica gel 60 F254 50 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
16811.05644.0001HPTLC Silica gel 60 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm 100 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
16821.05646.0001HPTLC LiChrospher® Silica gel 60 RP-18 WF254s 25 Glassplates 20 x 10 cmMerck-Đức
16831.05647.0001HPTLC LiChrospher® Silica gel 60 WRF254s AMD extra thin 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
16841.05648.0001HPTLC Silica gel 60 F254 Premium Purity 50 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
16851.05650.0001ProteoChrom® HPTLC silica gel 60 for peptid analysis 20 x 10 cmMerck-Đức
16861.05651.0001ProteoChrom® HPTLC cellulose plate for peptide analysis 10 x 10 cmMerck-Đức
16871.05653.0100Lithium nitrate 99,995 Suprapur®Merck-Đức
16881.05653.0500Lithium nitrate 99,995 Suprapur®Merck-Đức
16891.05655.0001ProteoChrom® Peptide Staining Kit For 25 stainings of HPTLC platesMerck-Đức
16901.05658.1000Lead(II) oxide extra pureMerck-Đức
16911.05658.5000Lead(II) oxide extra pureMerck-Đức
16921.05658.9050Lead(II) oxide extra pureMerck-Đức
16931.05668.0050Lithium bromide hydrate 99,95 Suprapur®Merck-Đức
16941.05668.0250Lithium bromide hydrate 99,95 Suprapur®Merck-Đức
16951.05670.1000LITHIUM CARBONATE PUREMerck-Đức
16961.05670.9050LITHIUM CARBONATE PUREMerck-Đức
16971.05676.0250Lithium carbonate 99,99 Suprapur®Merck-Đức
16981.05677.0250Lithium chloride monohydrate 99,95 Suprapur®Merck-Đức
16991.05679.0100Lithium chloride GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17001.05679.0250Lithium chloride GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17011.05680.0250Lithium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17021.05686.0050Lithium fluoride 99,99 Suprapur®Merck-Đức
17031.05686.0500Lithium fluoride 99,99 Suprapur®Merck-Đức
17041.05691.0100Lithium hydroxide about 98% LiOH LABMerck-Đức
17051.05691.1000Lithium hydroxide about 98% LiOH LABMerck-Đức
17061.05694.0250Lithium sulfate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17071.05697.0050Lithium sulfate monohydrate 99,99 Suprapur®Merck-Đức
17081.05699.0100di-Lithium tetraborate GR for analysisMerck-Đức
17091.05699.1000di-Lithium tetraborate GR for analysisMerck-Đức
17101.05702.0001TLC Silica gel 60 F254 GLP 25 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
17111.05703.1000Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mmMerck-Đức
17121.05703.9010Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mmMerck-Đức
17131.05704.0250Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mmMerck-Đức
17141.05704.1000Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mmMerck-Đức
17151.05704.9010Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mmMerck-Đức
17161.05705.0250Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mmMerck-Đức
17171.05705.1000Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mmMerck-Đức
17181.05706.0250Molecular sieve 0.3 nm powderMerck-Đức
17191.05708.0250Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph EurMerck-Đức
17201.05708.1000Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph EurMerck-Đức
17211.05708.9010Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph EurMerck-Đức
17221.05713.0001TLC Aluminium oxide 60 F254, basic 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17231.05714.0001TLC Silica gel 60 F254 100 Glass plates 5 x 20 cmMerck-Đức
17241.05715.0001TLC Silica gel 60 F254 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17251.05716.0001TLC Cellulose 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17261.05717.0001PLC Silica gel 60 F254, 2 mm 12 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17271.05718.0001TLC Cellulose F 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17281.05719.0001TLC Silica gel 60 F254 200 Glass plates 5 x 10 cmMerck-Đức
17291.05721.0001TLC Silica gel 60 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17301.05724.0001TLC Silica gel 60 100 Glass plates 5 x 20 cmMerck-Đức
17311.05725.0001TLC PEI Cellulose F 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17321.05726.0001PLC Aluminium oxide 150 F254, 1.5 mm 12 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17331.05728.0001TLC Cellulose F 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
17341.05729.0001TLC Silica gel 60 F254 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
17351.05730.0001TLC Cellulose 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
17361.05731.0001TLC Aluminium oxide 60 F254, basic 100 Glass plates 5 x 20 cmMerck-Đức
17371.05734.0250Molecular sieve 0.3 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mmMerck-Đức
17381.05734.1000Molecular sieve 0.3 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mmMerck-Đức
17391.05735.0001TLC Silica gel 60 F254 25 Plastic sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
17401.05738.0001TLC Kieselguhr F254 25 Glassplates 20 x 20 cmMerck-Đức
17411.05739.0250Molecular sieve 0.4 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mmMerck-Đức
17421.05739.1000Molecular sieve 0.4 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mmMerck-Đức
17431.05740.1000Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 3,2 mm (1/8″)Merck-Đức
17441.05741.0250Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″)Merck-Đức
17451.05741.1000Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″)Merck-Đức
17461.05741.9010Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″)Merck-Đức
17471.05742.0250Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8″)Merck-Đức
17481.05742.1000Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8″)Merck-Đức
17491.05743.1000Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″)Merck-Đức
17501.05744.0001PLC Silica gel 60 F254, 0.5 mm 20 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17511.05745.0001PLC Silica gel 60, 2 mm 12 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17521.05746.0001TLC Silica gel 60 RP-2 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17531.05747.0001TLC Silica gel 60 F254 silanized 25 Glass plates 20*20cm 25 TLC plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17541.05748.0001TLC Silica gel 60 25 Plastic sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
17551.05749.0001TLC Silica gel 60 F254 1 Plastic roll 500 x 20 cmMerck-Đức
17561.05750.0001TLC Silica gel 60 F254 50 Plastic sheets 4 x 8 cmMerck-Đức
17571.05752.1000Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 3,2 mm (1/8″)Merck-Đức
17581.05753.0250Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″)Merck-Đức
17591.05753.1000Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″)Merck-Đức
17601.05786.0001HPTLC Cellulose 50 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
17611.05787.0001HPTLC Cellulose 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
17621.05788.0001PLC Aluminium oxide 60 F254, 1.5 mm 12 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17631.05789.0001TLC Silica gel 60 F254 25 Glass plates 5 x 10 cmMerck-Đức
17641.05801.0001TLC LuxPlate® Silica gel 60 F254 100 Glass plates 2,5 x 7,5 cmMerck-Đức
17651.05802.0001TLC LuxPlate® Silica gel 60 F254 25 Glass plates 5 x 10 cmMerck-Đức
17661.05804.0001TLC LuxPlate® Silica gel 60 F254 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
17671.05805.0001TLC LuxPlate® Silica gel 60 F254 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
17681.05808.0001TLC Silica gel 60 F254 25 Glass plates 5 x 20 cmMerck-Đức
17691.05809.0100Magnesia rods for the phosphorus salt pearls LABMerck-Đức
17701.05812.0001Magnesium foil 0.15-0.30 mm thickness, 3 mm wideMerck-Đức
17711.05813.0050Magnesium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Mg) = 10,0 +- 0,2 g/l (Mg(NO3)2 * 6 H2O in HNO3 ca. 17%)Merck-Đức
17721.05815.1000Magnesium powder particle size about 0.06-0.3mmMerck-Đức
17731.05819.0250Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17741.05819.1000Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17751.05819.9050Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17761.05827.0250Magnesium hydroxide carbonate GR for analysisMerck-Đức
17771.05827.1000Magnesium hydroxide carbonate GR for analysisMerck-Đức
17781.05833.0250Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
17791.05833.1000Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
17801.05833.5000Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
17811.05833.9025Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
17821.05853.0500Magnesium nitrate hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17831.05853.9025Magnesium nitrate hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17841.05855.0050Magnesium nitrate hexahydrate Suprapur®Merck-Đức
17851.05855.0500Magnesium nitrate hexahydrate Suprapur®Merck-Đức
17861.05865.0100Magnesium oxide GR for analysisMerck-Đức
17871.05865.0500Magnesium oxide GR for analysisMerck-Đức
17881.05866.0100Magnesium oxide GR for analysis (max.0,001% SO4) ACSMerck-Đức
17891.05866.0500Magnesium oxide GR for analysis (max.0,001% SO4) ACSMerck-Đức
17901.05873.0500Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2], desiccant, about 1-4 mmMerck-Đức
17911.05874.0100Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] GR for analysisMerck-Đức
17921.05874.0500Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] GR for analysisMerck-Đức
17931.05875.0500Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] for elemental analysisMerck-Đức
17941.05886.0500Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17951.05886.1000Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17961.05886.5000Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17971.05886.9050Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
17981.05914.0001HPTLC Silica gel 60 RP-18 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
17991.05917.1000MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
18001.05917.9050MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
18011.05927.0100Manganese(II) chloride tetrahydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
18021.05927.1000Manganese(II) chloride tetrahydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
18031.05934.0100Manganese(II) chloride dihydrate GR for analysisMerck-Đức
18041.05934.1000Manganese(II) chloride dihydrate GR for analysisMerck-Đức
18051.05940.0500Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
18061.05940.1000Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
18071.05940.5000Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
18081.05941.0250Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
18091.05941.9025Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
18101.05957.1000Manganese(IV) oxide powder LABMerck-Đức
18111.05983.0250D(-)-Mannitol for the determination of boric acidMerck-Đức
18121.05983.1000D(-)-Mannitol for the determination of boric acidMerck-Đức
18131.05986.1000Marble granular for producing CO2Merck-Đức
18141.05986.5000Marble granular for producing CO2Merck-Đức
18151.05996.00252-Mercaptobenzothiazole GR for analysisMerck-Đức
18161.06001.1000Alloy acc. to Wood melting point about 73°C bar diameter about 1 cm LABMerck-Đức
18171.06002.0500Methanol for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
18181.06002.2500Methanol for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
18191.06002.9010Methanol for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
18201.06007.1000Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
18211.06007.2500Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
18221.06007.4004Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
18231.06007.5000Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
18241.06007.9010Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
18251.06007.9030Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
18261.06007.9185Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph EurMerck-Đức
18271.06009.1000Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18281.06009.1011Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18291.06009.2500Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18301.06009.2511Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18311.06009.5000Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18321.06009.6010Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18331.06009.6025Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18341.06009.9025Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18351.06009.9180Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18361.06011.1000Methanol for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
18371.06011.2500Methanol for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
18381.06011.4004Methanol for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
18391.06012.0161Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18401.06012.0500Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18411.06012.1000Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18421.06012.1001Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18431.06012.2500Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18441.06012.6010Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18451.06013.0025Dimedone GR for analysis (reagent for aldehydes)Merck-Đức
18461.06014.1000Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA®Merck-Đức
18471.06014.2500Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA®Merck-Đức
18481.06014.6010Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA®Merck-Đức
18491.06014.6025Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA®Merck-Đức
18501.06014.9190Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA®Merck-Đức
18511.06018.1000Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18521.06018.2500Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18531.06018.4004Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18541.06018.5000Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18551.06018.9010Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18561.06018.9030Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18571.06018.9185Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18581.06025.0005Methanol-D4 deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopyMerck-Đức
18591.06025.0009Methanol-D4 deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopyMerck-Đức
18601.06028.0001Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopyMerck-Đức
18611.06028.0005Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopyMerck-Đức
18621.06028.0009Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopyMerck-Đức
18631.06028.0010Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopyMerck-Đức
18641.06028.0025Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopyMerck-Đức
18651.06028.0100Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopyMerck-Đức
18661.06035.1000Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®Merck-Đức
18671.06035.2500Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®Merck-Đức
18681.06044.1000Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18691.06044.2500Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18701.06044.4000Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18711.06044.4004Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
18721.06048.0500Dichloromethane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
18731.06048.2500Dichloromethane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
18741.06050.1000Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18751.06050.2500Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18761.06050.4004Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18771.06050.6010Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18781.06050.6025Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18791.06050.9025Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18801.06050.9190Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
18811.06051.0161Dichloromethane dried (max. 0,004% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18821.06051.0500Dichloromethane dried (max. 0,004% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18831.06051.1001Dichloromethane dried (max. 0,004% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
18841.06053.0100Diiodomethane for the separation of mineralsMerck-Đức
18851.06054.1000Dichloromethane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
18861.06054.2500Dichloromethane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
18871.06054.4004Dichloromethane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
18881.06054.9010Dichloromethane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
18891.06056.10002-Methylbutane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
18901.06059.1000Methyl benzoate EMPLURA®Merck-Đức
18911.06059.2500Methyl benzoate EMPLURA®Merck-Đức
18921.06059.6025Methyl benzoate EMPLURA®Merck-Đức
18931.06067.1000Magnesium sulfate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
18941.06067.9025Magnesium sulfate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
18951.06076.0025Methyl red (C.I. 13020) indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
18961.06076.0100Methyl red (C.I. 13020) indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
18971.06078.0025Methyl red sodium salt (C.I. 13020) water-soluble ACSMerck-Đức
18981.06078.0100Methyl red sodium salt (C.I. 13020) water-soluble ACSMerck-Đức
18991.06084.0001Methylthymol blue sodium salt metal indicatorMerck-Đức
19001.06084.0005Methylthymol blue sodium salt metal indicatorMerck-Đức
19011.06097.1001Hydrogen peroxide solution 31% UltrapurMerck-Đức
19021.06107.0003Absorption tube for H2O (molecular sieve 0.3 nm with indicator)Merck-Đức
19031.06130.0250Mixed indicator 5 for ammonia titrationsMerck-Đức
19041.06130.1000Mixed indicator 5 for ammonia titrationsMerck-Đức
19051.06146.1000Isobutyl methyl ketone for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19061.06146.2500Isobutyl methyl ketone for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19071.06146.6025Isobutyl methyl ketone for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19081.06161.0005Murexide (ammonium purpurate) metal indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19091.06161.0025Murexide (ammonium purpurate) metal indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19101.06202.00051-Naphtholbenzein indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
19111.06223.00501-Naphthol GR for analysisMerck-Đức
19121.06223.02501-Naphthol GR for analysisMerck-Đức
19131.06234.01002-Naphthol GR for analysisMerck-Đức
19141.06234.05002-Naphthol GR for analysisMerck-Đức
19151.06237.0005N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride GR for analysis ACSMerck-Đức
19161.06237.0025N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride GR for analysis ACSMerck-Đức
19171.06246.00011-Naphtholphthalein indicatorMerck-Đức
19181.06246.00051-Naphtholphthalein indicatorMerck-Đức
19191.06260.0250Sodium rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)Merck-Đức
19201.06260.1000Sodium rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)Merck-Đức
19211.06264.0050Sodium acetate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
19221.06264.0500Sodium acetate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
19231.06267.0500Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19241.06267.1000Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19251.06267.5000Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19261.06267.9050Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19271.06268.0250Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19281.06268.1000Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19291.06268.2500Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19301.06268.9025Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19311.06268.9050Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19321.06277.1000Sodium arsenite solution c(NaAsO2) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
19331.06278.0025Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005) GR for analysis and indicatorMerck-Đức
19341.06278.0100Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005) GR for analysis and indicatorMerck-Đức
19351.06304.1000Spectromelt® B 10 di-Sodium tetraborateMerck-Đức
19361.06304.5000Spectromelt® B 10 di-Sodium tetraborateMerck-Đức
19371.06306.0250di-Sodium tetraborate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
19381.06306.1000di-Sodium tetraborate anhydrous GR for analysisMerck-Đức
19391.06308.0500di-Sodium tetraborate decahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19401.06308.1000di-Sodium tetraborate decahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19411.06308.9050di-Sodium tetraborate decahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19421.06309.0025di-Sodium tetraborate anhydrous Suprapur®Merck-Đức
19431.06309.0250di-Sodium tetraborate anhydrous Suprapur®Merck-Đức
19441.06310.0250di-Sodium tetraborate GR for analysis (ca. 85% Na2B4O7)Merck-Đức
19451.06329.0500Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19461.06329.1000Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19471.06329.5000Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19481.06329.9025Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19491.06329.9050Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19501.06336.0250Sodium dichromate dihydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
19511.06336.1000Sodium dichromate dihydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
19521.06342.0250Sodium dihydrogen phosphate dihydrate p.a. Reag. Ph EurMerck-Đức
19531.06342.1000Sodium dihydrogen phosphate dihydrate p.a. Reag. Ph EurMerck-Đức
19541.06342.2500Sodium dihydrogen phosphate dihydrate p.a. Reag. Ph EurMerck-Đức
19551.06346.0500Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19561.06346.1000Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19571.06346.9025Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19581.06346.9050Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19591.06348.0050Sodium bismuthate GR for analysisMerck-Đức
19601.06348.0250Sodium bismuthate GR for analysisMerck-Đức
19611.06352.0500Sodium hydrogen sulfate monohydrate GR for analysisMerck-Đức
19621.06363.0100Sodium bromide 99,995 Suprapur®Merck-Đức
19631.06363.0250Sodium bromide 99,995 Suprapur®Merck-Đức
19641.06370.0050Sodium dihydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
19651.06371.0100Sodium borohydride GR for analysisMerck-Đức
19661.06391.1000Sodium carbonate decahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19671.06391.5000Sodium carbonate decahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19681.06391.9025Sodium carbonate decahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19691.06392.0500Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISOMerck-Đức
19701.06392.1000Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISOMerck-Đức
19711.06392.5000Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISOMerck-Đức
19721.06392.9025Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISOMerck-Đức
19731.06392.9050Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISOMerck-Đức
19741.06393.1000Sodium carbonate anhydrous, GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19751.06393.9050Sodium carbonate anhydrous, GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19761.06395.0050Sodium carbonate anhydrous 99,999 Suprapur®Merck-Đức
19771.06395.0500Sodium carbonate anhydrous 99,999 Suprapur®Merck-Đức
19781.06404.0500Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19791.06404.1000Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19801.06404.5000Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19811.06404.9025Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19821.06404.9050Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19831.06406.0050Sodium chloride 99,99 Suprapur®Merck-Đức
19841.06406.0500Sodium chloride 99,99 Suprapur®Merck-Đức
Sodium chloride solutionMerck-Đức
19851.06420.1000SODIUM CHLORATE PUREMerck-Đức
19861.06420.9050SODIUM CHLORATE PUREMerck-Đức
19871.06437.1000SODIUM CYANIDE PUREMerck-Đức
19881.06437.9050SODIUM CYANIDE PUREMerck-Đức
19891.06443.0500Sodium formate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19901.06443.9050Sodium formate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
19911.06448.0500tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19921.06448.1000tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19931.06448.5000tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19941.06448.9050tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19951.06449.0250Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19961.06449.1000Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19971.06449.9050Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
19981.06450.0025Sodium fluoride 99,99 Suprapur®Merck-Đức
19991.06454.1000Dichloromethane for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
20001.06462.1000Sodium hydroxide pellets pureMerck-Đức
20011.06462.5000Sodium hydroxide pellets pureMerck-Đức
20021.06462.9050Sodium hydroxide pellets pureMerck-Đức
20031.06466.0050Sodium hydroxide monohydrate 99,99 Suprapur®Merck-Đức
20041.06466.0500Sodium hydroxide monohydrate 99,99 Suprapur®Merck-Đức
20051.06467.9010Sodium hydroxide granulatedMerck-Đức
20061.06467.9050Sodium hydroxide granulatedMerck-Đức
20071.06469.1000Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20081.06469.5000Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20091.06469.9050Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20101.06495.0250Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20111.06495.1000Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20121.06495.5000Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20131.06498.0500Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISOMerck-Đức
20141.06498.1000Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISOMerck-Đức
20151.06498.5000Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISOMerck-Đức
20161.06498.9025Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISOMerck-Đức
20171.06498.9050Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISOMerck-Đức
20181.06505.1000SODIUM DITHIONITE TECHNICAL GRADEMerck-Đức
20191.06505.9050SODIUM DITHIONITE TECHNICAL GRADEMerck-Đức
20201.06507.0500Sodium dithionite LABMerck-Đức
20211.06507.2500Sodium dithionite LABMerck-Đức
20221.06509.0100Sodium thiosulfate pentahydrate 99,999 Suprapur®Merck-Đức
20231.06509.0500Sodium thiosulfate pentahydrate 99,999 Suprapur®Merck-Đức
20241.06512.0250SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUSMerck-Đức
20251.06512.2500SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUSMerck-Đức
20261.06512.9025SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUSMerck-Đức
20271.06512.9050SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUSMerck-Đức
20281.06516.0500Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20291.06516.1000Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20301.06516.5000Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20311.06516.9050Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20321.06519.0100Sodium iodide 99,99 Suprapur®Merck-Đức
20331.06519.0500Sodium iodide 99,99 Suprapur®Merck-Đức
20341.06521.0100Sodium molybdate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
20351.06521.0250Sodium molybdate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
20361.06521.1000Sodium molybdate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
20371.06523.0100Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
20381.06523.0250Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
20391.06523.1000Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
20401.06524.1000SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
20411.06524.9050SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
20421.06525.0100Sodium iodate GR for analysisMerck-Đức
20431.06528.0100Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20441.06528.0500Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20451.06528.1000Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20461.06528.5000Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20471.06528.9050Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20481.06529.1000SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM’S SALT)Merck-Đức
20491.06529.5000SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM’S SALT)Merck-Đức
20501.06529.9050SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM’S SALT)Merck-Đức
20511.06531.00051,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt GR for analysisMerck-Đức
20521.06531.00251,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt GR for analysisMerck-Đức
20531.06535.1000SODIUM NITRATE CRYST. EXTRA PURE FCC,E 251Merck-Đức
20541.06535.9050SODIUM NITRATE CRYST. EXTRA PURE FCC,E 251Merck-Đức
20551.06537.0500Sodium nitrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20561.06537.1000Sodium nitrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20571.06537.9025Sodium nitrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20581.06541.0025Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20591.06541.0100Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20601.06541.0500Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20611.06546.0050Sodium nitrate 99,99 Suprapur®Merck-Đức
20621.06549.0100Sodium nitrite GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20631.06549.0500Sodium nitrite GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20641.06557.0250di-Sodium oxalate GR for analysisMerck-Đức
20651.06557.1000di-Sodium oxalate GR for analysisMerck-Đức
20661.06559.0500di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM)Merck-Đức
20671.06559.9025di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM)Merck-Đức
20681.06560.1000Sodium perborate tetrahydrate pureMerck-Đức
20691.06560.9050Sodium perborate tetrahydrate pureMerck-Đức
20701.06563.0100Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISOMerck-Đức
20711.06563.0500Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISOMerck-Đức
20721.06563.1000Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISOMerck-Đức
20731.06564.0100Sodium perchlorate monohydrate GR for analysisMerck-Đức
20741.06564.0500Sodium perchlorate monohydrate GR for analysisMerck-Đức
20751.06564.9025Sodium perchlorate monohydrate GR for analysisMerck-Đức
20761.06566.0100di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
20771.06566.0500di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
20781.06572.1000tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysisMerck-Đức
20791.06572.5000tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysisMerck-Đức
20801.06572.9025tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysisMerck-Đức
20811.06575.1000di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
20821.06575.9025di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
20831.06578.1000tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20841.06578.5000tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20851.06578.9050tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20861.06579.0500di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20871.06579.1000di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20881.06579.5000di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20891.06579.9025di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
20901.06580.0500di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
20911.06580.1000di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
20921.06580.5000di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
20931.06580.9025di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
20941.06580.9050di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
20951.06586.0500di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20961.06586.1000di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20971.06586.2500di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20981.06586.9050di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
20991.06587.1000di-Sodium hydrogen phosphate solution (buffer stock solution) 1/15 mol/lMerck-Đức
21001.06591.0500tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21011.06591.2500tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21021.06591.9050tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21031.06595.0005Rhodizonic acid disodium salt indicator for sulfate titrationMerck-Đức
21041.06597.0050Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21051.06597.0250Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21061.06597.1000Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21071.06601.0250Sodium salicylate GR for analysisMerck-Đức
21081.06601.1000Sodium salicylate GR for analysisMerck-Đức
21091.06609.0500Sodium peroxidisulfate GR for analysisMerck-Đức
21101.06609.1000Sodium peroxidisulfate GR for analysisMerck-Đức
21111.06609.9025Sodium peroxidisulfate GR for analysisMerck-Đức
21121.06627.2500SODIUM THIOCYANATE PUREMerck-Đức
21131.06627.9025SODIUM THIOCYANATE PUREMerck-Đức
21141.06637.0500Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 – 2.0 mm ACSMerck-Đức
21151.06637.1000Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 – 2.0 mm ACSMerck-Đức
21161.06637.9025Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 – 2.0 mm ACSMerck-Đức
21171.06639.0500Sodium sulfate anhydrous granulated for organic trace analysisMerck-Đức
21181.06647.0050Sodium sulfate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
21191.06647.0500Sodium sulfate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
21201.06648.1000Sodium sulfate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21211.06648.9025Sodium sulfate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21221.06649.0500Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
21231.06649.1000Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
21241.06649.5000Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
21251.06649.9025Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
21261.06657.0500Sodium sulfite anhydrous GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
21271.06657.1000Sodium sulfite anhydrous GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
21281.06657.5000Sodium sulfite anhydrous GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
21291.06657.9050Sodium sulfite anhydrous GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
21301.06663.0250di-Sodium tartrate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
21311.06663.1000di-Sodium tartrate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
21321.06664.0100Sodium tartrate dihydrate Water standard for volumetric Karl Fischer Titration (volumetric standard) apura®Merck-Đức
21331.06669.0010Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21341.06669.0025Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21351.06669.0100Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21361.06672.1000SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
21371.06672.9025SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
21381.06673.0250Sodium tungstate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
21391.06673.1000Sodium tungstate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
21401.06682.1000Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
21411.06683.0500Potassium carbonate/sodium carbonate GR for analysisMerck-Đức
21421.06683.2500Potassium carbonate/sodium carbonate GR for analysisMerck-Đức
21431.06687.0001Sodium azide tablets for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)Merck-Đức
21441.06689.0025Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate (reagent for copper) GR for analysis ACSMerck-Đức
21451.06689.0100Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate (reagent for copper) GR for analysis ACSMerck-Đức
21461.06705.0100Ninhydrin spray solution for thin-layer chromatographyMerck-Đức
21471.06710.0001Withdrawal  system  for  stainless  steel  barrels  and  drums  with  threaded  adapter  and  flexible  lines,  for  gas  pressure,  necessary:  dip  tube  suit  the  particular  typ  of  containerMerck-Đức
21481.06717.0250Nickel(II) chloride hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
21491.06717.1000Nickel(II) chloride hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
21501.06721.0100Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
21511.06721.0250Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
21521.06721.1000Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
21531.06726.1000NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
21541.06726.9050NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
21551.06727.0100Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
21561.06727.0250Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
21571.06727.1000Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysisMerck-Đức
21581.06731.1000Neocarmine MS “Fesago” color reagent for the detection of textile fibresMerck-Đức
21591.06732.1000Neocarmine W “Fesago” color reagent for the detection of textile fibresMerck-Đức
21601.06733.0501Sodalime with indicator, granules ~ 1 – 2,5 mmMerck-Đức
21611.06733.2500Sodalime with indicator, granules ~ 1 – 2,5 mmMerck-Đức
21621.06760.00504-Nitroaniline for the determination of phenolMerck-Đức
21631.06762.0010Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21641.06762.0100Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21651.06762.1000Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
21661.06780.0025Nitron GR for analysis (reagent for nitrate)Merck-Đức
21671.06794.00253-Nitrophenol indicatorMerck-Đức
21681.06798.00254-Nitrophenol indicatorMerck-Đức
21691.06798.01004-Nitrophenol indicatorMerck-Đức
21701.06828.0005Nicotinamide test substance for elemental analysisMerck-Đức
21711.06839.1000Sodalime pellets with indicator GR for analysisMerck-Đức
21721.06839.5000Sodalime pellets with indicator GR for analysisMerck-Đức
21731.06839.9026Sodalime pellets with indicator GR for analysisMerck-Đức
21741.06868.0100Niobium(V) oxide 99+Merck-Đức
21751.06887.0500Papanicolaou’s solution 2b Orange II solution for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
21761.06887.2500Papanicolaou’s solution 2b Orange II solution for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
21771.06888.0500Papanicolaou’s solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
21781.06888.1000Papanicolaou’s solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
21791.06888.1022Papanicolaou’s solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
21801.06888.2500Papanicolaou’s solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
21811.06900.1000Oil bath filling for oil baths up to about 250 °C LABMerck-Đức
21821.06900.5000Oil bath filling for oil baths up to about 250 °C LABMerck-Đức
21831.06900.9026Oil bath filling for oil baths up to about 250 °C LABMerck-Đức
21841.06965.0100Oil of cedar wood for microscopyMerck-Đức
21851.06965.0500Oil of cedar wood for microscopyMerck-Đức
21861.06999.1000penta-Sodium triphosphate for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51Merck-Đức
21871.06999.9025penta-Sodium triphosphate for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51Merck-Đức
21881.07017.2511Ethanol absolute for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21891.07017.9026Ethanol absolute for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21901.07018.2511Methanol for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21911.07018.9026Methanol for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21921.07019.2500Toluene for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21931.07019.2511Toluol zur Analyse EMPARTA ACSMerck-Đức
21941.07020.2500Dichloromethane for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21951.07021.2511Acetone for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21961.07021.9026Aceton zur Analyse EMPARTA ACSMerck-Đức
21971.07022.25112-Propanol for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21981.07022.90262-Propanol for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
21991.07023.2511n-Hexane absolute for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
22001.07023.6025n-Hexane absolute for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
22011.07024.2500Chloroform for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
22021.07025.2500Tetrahydrofuran for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
22031.07025.4004Tetrahydrofuran for analysis EMPARTA® ACSMerck-Đức
22041.07026.2500DIETHYL ETHER ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTA® ACSMerck-Đức
22051.07069.0025PHLOROGLUCINOL (1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EURMerck-Đức
22061.07069.0100PHLOROGLUCINOL (1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EURMerck-Đức
22071.07070.0001Antistatik-VorrichtungMerck-Đức
22081.07098.00508-HYDROXYQUINOLINE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EURMerck-Đức
22091.07098.02508-Hydroxyquinoline GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
22101.07100.0005Orcein for microscopy Certistain®Merck-Đức
22111.07100.0025Orcein for microscopy Certistain®Merck-Đức
22121.07150.1000Paraffin 42-44, in block formMerck-Đức
22131.07150.2500Paraffin 42-44, in block formMerck-Đức
22141.07150.9025Paraffin 42-44, in block formMerck-Đức
22151.07151.1000Paraffin 46-48, in block formMerck-Đức
22161.07151.9025Paraffin 46-48, in block formMerck-Đức
22171.07157.1000Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22181.07157.2500Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22191.07157.9025Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22201.07158.1000Paraffin 57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22211.07158.9025Paraffin 57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22221.07160.1000Paraffin viscous Ph Eur,BP,USPMerck-Đức
22231.07160.2500Paraffin viscous Ph Eur,BP,USPMerck-Đức
22241.07160.9026PARAFFIN VISCOUS PH EUR,BP,USPMerck-Đức
22251.07160.9181Paraffin viscous Ph Eur,BP,USPMerck-Đức
22261.07161.0500Paraffin liquid for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
22271.07162.1000Paraffin liquid Reag. Ph EurMerck-Đức
22281.07162.2500Paraffin liquid Reag. Ph EurMerck-Đức
22291.07162.9025PARAFFIN LIQUID REAG. PH EURMerck-Đức
22301.07164.2504Paraffin pastilles solidification point about 56-58°C for histologyMerck-Đức
22311.07176.1000n-Pentane about 95% EMPLURA®Merck-Đức
22321.07176.5000n-Pentane about 95% EMPLURA®Merck-Đức
22331.07176.6025n-Pentane about 95% EMPLURA®Merck-Đức
22341.07177.1000n-Pentane for analysis EMSURE®Merck-Đức
22351.07177.2500n-Pentane for analysis EMSURE®Merck-Đức
22361.07177.6010n-Pentane for analysis EMSURE®Merck-Đức
22371.07179.1000n-Pentane for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
22381.07200.0105Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  potassium  hydrogen  phthalate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  4.005  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
22391.07201.0100Perhydrit® tablets 1 g (Hydrogen peroxide – Urea)Merck-Đức
22401.07201.4000Perhydrit® tablets 1 g (Hydrogen peroxide – Urea)Merck-Đức
22411.07202.0105Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  potassium  hydrogen  phosphate/di-sodium  hydrogen  phosphate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH  (S)  =  6.863  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
22421.07203.0105Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  di-sodium  tetraborate  decahydrate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  9.184  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
22431.07204.0105Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  potassium  tetraoxalate  dihydrate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  1.681  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
22441.07205.0105Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  potassium  hydrogen  phosphate/di-sodium  hydrogen  phosphate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  7.416  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
22451.07209.0250Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISOMerck-Đức
22461.07209.0500HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL®) FOR ANALYSIS EMSURE® ISOMerck-Đức
22471.07209.1000Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISOMerck-Đức
22481.07209.2500Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISOMerck-Đức
22491.07210.0250Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) (stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISOMerck-Đức
22501.07210.1000Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) (stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISOMerck-Đức
22511.07210.2500Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) (stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISOMerck-Đức
22521.07222.1000Peracetic acid about 38-40%Merck-Đức
22531.07223.00101,10-Phenanthroline chloride monohydrate GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph EurMerck-Đức
22541.07223.01001,10-Phenanthroline chloride monohydrate GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph EurMerck-Đức
22551.07225.00051,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicatorMerck-Đức
22561.07225.00101,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicatorMerck-Đức
22571.07225.01001,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicatorMerck-Đức
22581.07227.0250Phenolphthalein solution 1% in ethanol indicator pH 8.2 – 9.8Merck-Đức
22591.07227.1000Phenolphthalein solution 1% in ethanol indicator pH 8.2 – 9.8Merck-Đức
22601.07233.0025Phenolphthalein indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
22611.07233.0100Phenolphthalein indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
22621.07233.0500Phenolphthalein indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
22631.07238.0250Phenolphthalein solution 0.375% in methanol indicatorMerck-Đức
22641.07238.1000Phenolphthalein solution 0.375% in methanol indicatorMerck-Đức
22651.07241.0005Phenol red indicator ACSMerck-Đức
22661.07241.0025Phenol red indicator ACSMerck-Đức
22671.07241.0100Phenol red indicator ACSMerck-Đức
22681.07241.1000Phenol red indicator ACSMerck-Đức
22691.07242.0100Phenol red solution indicatorMerck-Đức
22701.07243.00501,2-Phenylenediamine GR for analysisMerck-Đức
22711.07251.0100Phenylhydrazine GR for analysisMerck-Đức
22721.07253.0100Phenylhydrazinium chloride GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
22731.07253.0250Phenylhydrazinium chloride GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
22741.07255.0100Phenyl isocyanate GR for analysisMerck-Đức
22751.07288.1000n-Pentane for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
22761.07288.2500n-Pentane for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
22771.07289.0050Palladium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Pd) = 10,0 +- 0,2 g/l (Pd(NO3)2 / HNO3 ca. 15%)Merck-Đức
22781.07290.0050Phosphate modifier for graphite furnace AAS NH4H2PO4 100 +- 2 g/l in H2OMerck-Đức
22791.07293.00104-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one GR for analysisMerck-Đức
22801.07293.01004-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one GR for analysisMerck-Đức
22811.07294.1000Buffer  solution  (di-sodium  hydrogen  phosphate/potassium  hydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  6.88  (20°  C)  CertiPUR®Merck-Đức
22821.07297.0001Phthalein purple metal indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
22831.07297.0010Phthalein purple metal indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
22841.07298.0250Hydrogen peroxide 30% H2O2 Suprapur®Merck-Đức
22851.07298.1000Hydrogen peroxide 30% H2O2 Suprapur®Merck-Đức
22861.07300.1000Paraffin 52-54, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22871.07300.9020Paraffin 52-54, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22881.07302.0100Polyvinylpolypyrrolidone Divergan® RSMerck-Đức
22891.07337.1000Paraffin 56-58, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22901.07337.2500Paraffin 56-58, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22911.07337.9020Paraffin 56-58, in pastille form Ph Eur,BP,NFMerck-Đức
22921.07341.0005Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10% (3.8% Pt) GR for analysisMerck-Đức
22931.07341.0025Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10% (3.8% Pt) GR for analysisMerck-Đức
22941.07362.1000Lead coarse powder GR for analysisMerck-Đức
22951.07365.0500Lead foil GR for analysis about 0.25 mm thickMerck-Đức
22961.07375.0250Lead(II) acetate trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
22971.07375.1000Lead(II) acetate trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
22981.07381.0250Lead(II) carbonate GR for analysis ACSMerck-Đức
22991.07397.1000LEAD(II) NITRATE EXTRA PUREMerck-Đức
23001.07397.9050LEAD(II) NITRATE EXTRA PUREMerck-Đức
23011.07398.0100Lead(II) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
23021.07398.1000Lead(II) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
23031.07401.0250Lead(II) oxide GR for analysisMerck-Đức
23041.07401.1000Lead(II) oxide GR for analysisMerck-Đức
23051.07407.0250Lead(IV) oxide GR for analysisMerck-Đức
23061.07407.1000Lead(IV) oxide GR for analysisMerck-Đức
23071.07414.1000Lead(II) hydroxide acetate anhydrous, for the analysis of sugar acc. to Horne ACSMerck-Đức
23081.07414.9030Lead(II) hydroxide acetate anhydrous, for the analysis of sugar acc. to Horne ACSMerck-Đức
23091.07443.0100Polyvidone 25 Ph EurMerck-Đức
23101.07443.1000Polyvidone 25 Ph EurMerck-Đức
23111.07462.1000Pyridine EMPLURA®Merck-Đức
23121.07462.2500Pyridine EMPLURA®Merck-Đức
23131.07462.6026Pyridine EMPLURA®Merck-Đức
23141.07462.9190Pyridine EMPLURA®Merck-Đức
23151.07463.0161Pyridine dried (max. 0.0075 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
23161.07463.0500Pyridine dried (max. 0.0075 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
23171.07463.1001Pyridine dried (max. 0.0075 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
23181.07475.0009Pyridine-D5 deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
23191.07475.0010Pyridine-D5 deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
23201.07495.0010Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt GR for analysisMerck-Đức
23211.07509.0025Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain®Merck-Đức
23221.07509.0100Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain®Merck-Đức
23231.07512.0250Lead(II) chromate sintered, particle size 0.8-2 mm, for elemental analysisMerck-Đức
23241.07518.0025Pyronine G (C.I. 45005) for microscopy Certistain®Merck-Đức
23251.07531.00051-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) metal indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
23261.07533.00054-(2-PYRIDYLAZO)RESORCINOL MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE METAL INDICATOR REAG. PH EURMerck-Đức
23271.07533.00054-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate metal indicator Reag. Ph EurMerck-Đức
23281.07534.0001Pyrogallol red metal indicatorMerck-Đức
23291.07536.0250Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysisMerck-Đức
23301.07536.1000Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysisMerck-Đức
23311.07536.5000Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysisMerck-Đức
23321.07550.2500Extran® MA 03 phosphate-freeMerck-Đức
23331.07550.9010Extran® MA 03 phosphate-freeMerck-Đức
23341.07550.9025Extran® MA 03 phosphate-freeMerck-Đức
23351.07553.2500Extran® MA 02 neutralMerck-Đức
23361.07553.9010Extran® MA 02 neutralMerck-Đức
23371.07553.9025Extran® MA 02 neutralMerck-Đức
23381.07555.1000Extran® MA 01 alkalineMerck-Đức
23391.07555.2500Extran® MA 01 alkalineMerck-Đức
23401.07555.9010Extran® MA 01 alkalineMerck-Đức
23411.07555.9025Extran® MA 01 alkalineMerck-Đức
23421.07558.2000Extran® AP 11 mildly alkalineMerck-Đức
23431.07558.9010Extran® AP 11 mildly alkalineMerck-Đức
23441.07558.9025Extran® AP 11 mildly alkalineMerck-Đức
23451.07559.2500Extran® AP 21 acidic with phosphoric acidMerck-Đức
23461.07559.9010Extran® AP 21 acidic with phosphoric acidMerck-Đức
23471.07559.9025Extran® AP 21 acidic with phosphoric acidMerck-Đức
23481.07561.2500Extran® AP 22 acidic with citric acidMerck-Đức
23491.07561.9010Extran® AP 22 acidic with citric acidMerck-Đức
23501.07561.9025Extran® AP 22 acidic with citric acidMerck-Đức
23511.07563.2000Extran® AP 12 alkalineMerck-Đức
23521.07563.9010Extran® AP 12 alkalineMerck-Đức
23531.07563.9025Extran® AP 12 alkalineMerck-Đức
23541.07565.2000Extran® AP 13 alkaline with detergentsMerck-Đức
23551.07565.9010Extran® AP 13 alkaline with detergentsMerck-Đức
23561.07565.9025Extran® AP 13 alkaline with detergentsMerck-Đức
23571.07570.2000Extran® AP 41 enzymaticMerck-Đức
23581.07570.9025Extran® AP 41 enzymaticMerck-Đức
23591.07573.2500Extran® AP 14 liquid mildly alkalineMerck-Đức
23601.07573.9010Extran® AP 14 liquid mildly alkalineMerck-Đức
23611.07573.9025Extran® AP 14 liquid mildly alkalineMerck-Đức
23621.07575.2500Extran® AP 15 liquid alkalineMerck-Đức
23631.07575.9010Extran® AP 15 liquid alkalineMerck-Đức
23641.07575.9025Extran® AP 15 liquid alkalineMerck-Đức
23651.07593.0100Resorcinol GR for analysisMerck-Đức
23661.07593.0250Resorcinol GR for analysisMerck-Đức
23671.07599.0025Rhodamine B (C.I. 45170) for microscopyMerck-Đức
23681.07599.0100Rhodamine B (C.I. 45170) for microscopyMerck-Đức
23691.07615.0025Rubidium chloride GR for analysisMerck-Đức
23701.07711.1000Sea sand extra pureMerck-Đức
23711.07711.5000Sea sand extra pureMerck-Đức
23721.07711.9025Sea sand extra pureMerck-Đức
23731.07712.1000Sea sand purified by acid and calcined GR for analysisMerck-Đức
23741.07712.5000Sea sand purified by acid and calcined GR for analysisMerck-Đức
23751.07712.9010Sea sand purified by acid and calcined GR for analysisMerck-Đức
23761.07712.9025Sea sand purified by acid and calcined GR for analysisMerck-Đức
23771.07714.0050Selenium black 99+Merck-Đức
23781.07714.0250Selenium black 99+Merck-Đức
23791.07714.1000Selenium black 99+Merck-Đức
23801.07722.0100Semicarbazide hydrochloride GR for analysisMerck-Đức
23811.07730.0500Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23821.07730.1000Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23831.07730.5000Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23841.07730.9025Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23851.07731.1000Silica gel 60 G for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23861.07731.5000Silica gel 60 G for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23871.07731.9025Silica gel 60 G for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23881.07735.1000Silica gel beads, desiccant ~ 2 – 5 mmMerck-Đức
23891.07735.9025SILICA GEL BEADS, DESICCANT CA. 2 – 5 MMMerck-Đức
23901.07736.1000Silica gel 60 H for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23911.07736.2500Silica gel 60 H for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23921.07736.9025Silica gel 60 H for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23931.07739.1000Silica gel 60 HF254 for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23941.07741.1000Silica gel 60 HF254+366 for thin-layer chromatographyMerck-Đức
23951.07742.0100Silicone oil for oil baths up to 250°C LABMerck-Đức
23961.07742.1000Silicone oil for oil baths up to 250°C LABMerck-Đức
23971.07743.0100Silicon anti-foaming agent LABMerck-Đức
23981.07743.0500Silicon anti-foaming agent LABMerck-Đức
23991.07746.0100Silicone grease LABMerck-Đức
24001.07747.1000Silica gel 60 PF254 for preparative thin layer chromatographyMerck-Đức
24011.07747.2500Silica gel 60 PF254 for preparative thin layer chromatographyMerck-Đức
24021.07748.1000Silica gel 60 PF254+366 for preparative layer chromatographyMerck-Đức
24031.07748.2500Silica gel 60 PF254+366 for preparative layer chromatographyMerck-Đức
24041.07749.1000Silica gel 60 PF254 containing gypsum for preparative layer chromatographyMerck-Đức
24051.07749.2500Silica gel 60 PF254 containing gypsum for preparative layer chromatographyMerck-Đức
24061.07749.9025Silica gel 60 PF254 containing gypsum for preparative layer chromatographyMerck-Đức
24071.07800.0250Tin coarse powder (particle size 0.1-0.8 mm)Merck-Đức
24081.07800.1000Tin coarse powder (particle size 0.1-0.8 mm)Merck-Đức
24091.07806.0250Tin granulated GR for analysis (particle size about 4 mm) Reag. Ph EurMerck-Đức
24101.07806.1000Tin granulated GR for analysis (particle size about 4 mm) Reag. Ph EurMerck-Đức
24111.07807.0250Tin fine powder pure (particle size < 71 µm)Merck-Đức
24121.07807.1000Tin fine powder pure (particle size < 71 µm)Merck-Đức
24131.07810.0500TIN(IV) CHLORIDE EXTRA PUREMerck-Đức
24141.07814.0250Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis (max. 0,000001% Hg)Merck-Đức
24151.07814.2500Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis (max. 0,000001% Hg)Merck-Đức
24161.07815.0100Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
24171.07815.0250Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
24181.07815.1000Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
24191.07818.0250Tin(IV) oxide extra pureMerck-Đức
24201.07818.1000Tin(IV) oxide extra pureMerck-Đức
24211.07818.5000Tin(IV) oxide extra pureMerck-Đức
24221.07818.9025Tin(IV) oxide extra pureMerck-Đức
24231.07823.0250Tin(II) sulfate GR for analysisMerck-Đức
24241.07826.0001Tin foil about 0.04 mm thick LABMerck-Đức
24251.07827.1000Buffer solution (acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
24261.07832.0025Antimony powder GR for analysis particle size < 150 µmMerck-Đức
24271.07835.2500Antimony(III) oxide extra pureMerck-Đức
24281.07835.9050Antimony(III) oxide extra pureMerck-Đức
24291.07836.0100Antimony(III) oxide GR for analysisMerck-Đức
24301.07836.1000Antimony(III) oxide GR for analysisMerck-Đức
24311.07838.0250Antimony(III) chloride GR for analysisMerck-Đức
24321.07838.1000Antimony(III) chloride GR for analysisMerck-Đức
24331.07857.0025Strontium chloride hexahydrate for atomic absorption spectroscopy (max. 0,0005% Ca)Merck-Đức
24341.07865.0250Strontium chloride hexahydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
24351.07865.1000Strontium chloride hexahydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
24361.07871.0050Strontium nitrate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
24371.07871.0250Strontium nitrate anhydrous 99,99 Suprapur®Merck-Đức
24381.07872.0250Strontium nitrate GR for analysisMerck-Đức
24391.07907.0001DNA staining kit according to FeulgenMerck-Đức
24401.07910.0250Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
24411.07910.1000Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
24421.07910.9025Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
24431.07912.0250Boiling chips granules ~ 1-2 mmMerck-Đức
24441.07913.0100Boiling chips granules ~ 2-8 mmMerck-Đức
24451.07913.0500Boiling chips granules ~ 2-8 mmMerck-Đức
24461.07916.1000Spectrosolv® PSS for the ACIDORAPID® mineralizerMerck-Đức
24471.07921.0100Silicone high vacuum grease heavy LABMerck-Đức
24481.07960.0500Entellan® rapid mounting medium for microscopyMerck-Đức
24491.07961.0100Entellan® new rapid mounting medium for microscopyMerck-Đức
24501.07961.0500Entellan® new rapid mounting medium for microscopyMerck-Đức
24511.07979.0250Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
24521.07979.1000Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
24531.07979.9025Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
24541.07998.00251,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6-  disulfonic  acid  trisodium  salt  GR  for  analysis  (reagent  for  fluoride,  zirconium,  thorium)Merck-Đức
24551.08000.1000Sputofluol® for microbiology and microscopyMerck-Đức
24561.08017.0001Hydrazine Test Method: colorimetric with colour-matching vessel 0.10 – 0.25 – 0.5 – 1.0 mg/l Aquamerck®Merck-Đức
24571.08018.0001Colour-matching vessel Hydrazine for 108017 0.1 – 0.25 – 0.5 – 1.0 mg/l N2H4 Aquamerck®Merck-Đức
24581.08023.0001Iron  Test   Refill  pack  for  111136  Aquamerck®Merck-Đức
24591.08024.0001Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  indophenol  blue,  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.2  –  0.4  –  0.6  –  1  –  2  –  3  –  5  mg/l  NH4+  Aquamerck®Merck-Đức
24601.08025.0001Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.025  –  0.050  –  0.075  –  0.10  –  0.15  –  0.2  –  0.3  –  0.5  mg/l  NO2¯  Aquamerck®Merck-Đức
24611.08027.0001pH  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  sliding  comparator  pH  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  Aquamerck®Merck-Đức
24621.08028.0001Formaldehyde  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.1  –  0.25  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.5  mg/l  HCHO  Aquamerck®Merck-Đức
24631.08030.1000Selenium reagent mixture GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)Merck-Đức
24641.08030.5000Selenium reagent mixture GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)Merck-Đức
24651.08033.0001Total  Hardness  Test   Refill  pack  for  108039  Aquamerck®Merck-Đức
24661.08038.0001pH Test Method: colorimetric with colour-matching vessel pH 4.5 – 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 Aquamerck®Merck-Đức
24671.08039.0001Total Hardness Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck®Merck-Đức
24681.08040.0001Total  Hardness  Test   Refill  pack  for  108047  Aquamerck®Merck-Đức
24691.08043.0001pH  Test   Refill  pack  for  108038  Aquamerck®Merck-Đức
24701.08045.0001Silicate  (Silicic  Acid)  Test   Refill  pack  for  1.18765.0001  Aquamerck®Merck-Đức
24711.08046.0001Phosphate  Test   Refill  pack  for  111138  Aquamerck®Merck-Đức
24721.08047.0001Total Hardness Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck®Merck-Đức
24731.08048.0001Carbonate  Hardness  Test  Acid  capacity  to  pH  4.3  (“SBV”,  ANC)   Method:  titrimetric  with  titration  pipette  Aquamerck®Merck-Đức
24741.08087.0500Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
24751.08087.1000Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
24761.08087.5000Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
24771.08087.9050Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
24781.08092.0250POTASSIUM ANTIMONY(III) OXIDE TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
24791.08092.1000POTASSIUM ANTIMONY(III) OXIDE TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PUREMerck-Đức
24801.08101.1000Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
24811.08101.2500Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
24821.08101.4000Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
24831.08101.4004Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
24841.08101.9010Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
24851.08101.9030Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
24861.08103.0005Tetrazolium blue for microscopyMerck-Đức
24871.08107.0161Tetrahydrofuran dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
24881.08107.0500Tetrahydrofuran dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
24891.08107.1000Tetrahydrofuran dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
24901.08107.1001Tetrahydrofuran dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
24911.08110.0500Tetrahydrofuran for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
24921.08110.2500Tetrahydrofuran for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
24931.08114.1000Tetrahydrofuran EMPLURA®Merck-Đức
24941.08114.2500Tetrahydrofuran EMPLURA®Merck-Đức
24951.08114.6025Tetrahydrofuran EMPLURA®Merck-Đức
24961.08114.6190Tetrahydrofuran EMPLURA®Merck-Đức
24971.08114.9190Tetrahydrofuran EMPLURA®Merck-Đức
24981.08121.0001Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
24991.08121.0005Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25001.08121.0025Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25011.08122.0005Bromophenol blue indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25021.08122.0025Bromophenol blue indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25031.08123.0050Tetramethylammonium hydroxide solution 10% for polarography and for examination of steroids Reag. Ph EurMerck-Đức
25041.08123.0250Tetramethylammonium hydroxide solution 10% for polarography and for examination of steroids Reag. Ph EurMerck-Đức
25051.08124.0250Tetramethylammonium  hydroxide  solution  in  2-propanol/methanol  for  titrations  in  non-aqueous  media  c(C4H13NO)=0,1  mol/l  (0,1  N)  TitriPUR®Merck-Đức
25061.08124.1000Tetramethylammonium  hydroxide  solution  in  2-propanol/methanol  for  titrations  in  non-aqueous  media  c(C4H13NO)=0,1  mol/l  (0,1  N)  TitriPUR®Merck-Đức
25071.08131.1000Sulfuric acid 96% for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307 LABMerck-Đức
25081.08131.2500Sulfuric acid 96% for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307 LABMerck-Đức
25091.08150.0005Tetraphenylarsonium chloride monohydrate GR for analysisMerck-Đức
25101.08156.0010Thiosemicarbazide GR for analysisMerck-Đức
25111.08158.0001Potassium dichromate standard solutions in sulfuric acid (0.01N) Test set for calibrating the absorbance of spectrophotometersMerck-Đức
25121.08159.0100Holmium perchlorate standard solution for the calibration of spectrophotometersMerck-Đức
25131.08160.0001UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution for absorbance according to Ph EurMerck-Đức
25141.08161.0001UV-VIS Standard 2: Sodium nitrite solution for stray light testing according to Ph EurMerck-Đức
25151.08163.0001UV-VIS Standard 3: Sodium iodide solution for stray light testing according to Ph EurMerck-Đức
25161.08164.0001UV-VIS Standard 4: Potassium chloride solution for stray light testing according to Ph EurMerck-Đức
25171.08165.0001UV-VIS Standard 5: Toluene solution in n-hexane for testing of the resolution power acc. to Ph EurMerck-Đức
25181.08166.0001UV-VIS Standard 6: holmium oxide solution reference material for the wavelength according to Ph EurMerck-Đức
25191.08170.0050Thioacetamide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25201.08170.0250Thioacetamide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25211.08170.1000Thioacetamide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25221.08175.0005Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25231.08175.0025Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25241.08175.0100Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25251.08176.0005Thymol blue indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25261.08176.0025Thymol blue indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25271.08178.0050Trifluoroacetic acid for protein sequence analysisMerck-Đức
25281.08180.00252-Thiobarbituric acid reagent for sorbic acidMerck-Đức
25291.08183.0100Tetramethylsilane for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopyMerck-Đức
25301.08201.01001-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone GR for analysisMerck-Đức
25311.08203.0001Total  Hardness  Test   Reagent  H-2  (titration  solution)   Refill  pack  for  108039  Aquamerck®Merck-Đức
25321.08218.0050Trifluoroacetic acid (25% solution in water) for protein sequenationMerck-Đức
25331.08239.05001,1,2-Trichlorotrifluoroethane for IR spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
25341.08239.25001,1,2-Trichlorotrifluoroethane for IR spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
25351.08262.0025Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
25361.08262.0100Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
25371.08262.1000Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
25381.08262.2500Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
25391.08294.0005Thorin indicator for sulfate titrationMerck-Đức
25401.08310.0250o-Toluidine GR for analysisMerck-Đức
25411.08310.1000o-Toluidine GR for analysisMerck-Đức
25421.08312.0001Total Hardness Test Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck®Merck-Đức
25431.08323.1000Toluene EMPLURA®Merck-Đức
25441.08323.2500Toluene EMPLURA®Merck-Đức
25451.08323.6010Toluene EMPLURA®Merck-Đức
25461.08323.6025Toluene EMPLURA®Merck-Đức
25471.08323.6190Toluene EMPLURA®Merck-Đức
25481.08323.9190Toluene EMPLURA®Merck-Đức
25491.08325.1000Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25501.08325.2500Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25511.08325.2511Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25521.08325.4004Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25531.08325.6010Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25541.08325.6025Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25551.08325.9190Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25561.08326.0161Toluene dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
25571.08326.0500Toluene dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
25581.08326.1001Toluene dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv®Merck-Đức
25591.08327.1000Toluene for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
25601.08327.2500Toluene for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
25611.08327.4000Toluene for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
25621.08327.4004Toluene for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
25631.08331.1000Toluene for spectroscopy Uvasol®Merck-Đức
25641.08388.1000Toluene for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
25651.08388.2500Toluene for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
25661.08389.1000Toluene for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
25671.08389.2500Toluene for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
25681.08389.4000Toluene for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
25691.08389.4004Toluene for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
25701.08389.9010Toluene for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
25711.08390.0250DiethylenetriaminepentaaceticacidMerck-Đức
25721.08407.0250Ethylendiamintetraacetic acid calcium disodium salt dihydrateMerck-Đức
25731.08407.1000Ethylendiamintetraacetic acid calcium disodium salt dihydrateMerck-Đức
25741.08409.0100Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt GR for analysisMerck-Đức
25751.08409.0250Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt GR for analysisMerck-Đức
25761.08409.1000Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt GR for analysisMerck-Đức
25771.08413.0250Ethylenedinitrilotetraacetic acid iron sodium saltMerck-Đức
25781.08415.0250Ethylenediamine tetraacetic acid copper disodium saltMerck-Đức
25791.08416.0250Titriplex® I GR for analysis (nitrilotriacetic acid)Merck-Đức
25801.08417.0100Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25811.08417.0250Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25821.08417.1000Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25831.08417.5000Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
25841.08418.0100Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25851.08418.0250Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25861.08418.1000Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25871.08418.5000Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25881.08418.9010Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25891.08418.9025Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
25901.08419.1000Titriplex® solution A for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 56 mg CaO/l using 100 ml of waterMerck-Đức
25911.08420.1000Titriplex® solution B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 10 mg CaO/l using 100 ml of waterMerck-Đức
25921.08420.5000Titriplex® solution B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 10 mg CaO/l using 100 ml of waterMerck-Đức
25931.08420.9010Titriplex® solution B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 10 mg CaO/l using 100 ml of waterMerck-Đức
25941.08423.0250Ethylenedinitrilotetraacetic acid magnesium disodium saltMerck-Đức
25951.08424.0025Titriplex® IV GR for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)Merck-Đức
25961.08424.0100Titriplex® IV GR for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)Merck-Đức
25971.08426.0100Titriplex® V GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)Merck-Đức
25981.08430.0500Indicator buffer tablets for the determination of water hardness with Titriplex® solutionsMerck-Đức
25991.08430.1000Indicator buffer tablets for the determination of water hardness with Titriplex® solutionsMerck-Đức
26001.08431.1000Titriplex® III solution for metal titration c(Na2-EDTA · 2 H2O) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
26011.08431.4000Titriplex® III solution for metal titration c(Na2-EDTA · 2 H2O) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
26021.08431.9010Titriplex® III solution for metal titration c(Na2-EDTA · 2 H2O) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
26031.08435.0025Titriplex® VI GR for analysisMerck-Đức
26041.08435.0100Titriplex® VI GR for analysisMerck-Đức
26051.08435.1000Titriplex® VI GR for analysisMerck-Đức
26061.08440.10001,1,2-Trichlorotrifluoroethane for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
26071.08440.25001,1,2-Trichlorotrifluoroethane for analysis EMSURE® Reag. Ph EurMerck-Đức
26081.08445.0250Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrateMerck-Đức
26091.08446.0001Titriplex® III solution for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0,01 mol/l Titrisol®Merck-Đức
26101.08447.1000Titriplex® IV solution for metal titration c (DCTA Na2) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
26111.08450.1000Trifluoromethanesulfonic acid in anhydrous acetic acid c (CF3SO3H) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
26121.08452.0250Ethylenedinitrilotetraacetic acidMerck-Đức
26131.08452.1000Ethylenedinitrilotetraacetic acidMerck-Đức
26141.08454.0250Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrateMerck-Đức
26151.08454.1000Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrateMerck-Đức
26161.08454.9025Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrateMerck-Đức
26171.08455.0250Ethylenedinitrilotetraacetic acid trisodium saltMerck-Đức
26181.08462.0100Uranine AP (C.I. 45350) concentrated for the examination of subterranean watersMerck-Đức
26191.08462.1000Uranine AP (C.I. 45350) concentrated for the examination of subterranean watersMerck-Đức
26201.08475.1000Tetramethylbenzidine solution for the detection of chlorineMerck-Đức
26211.08487.0500Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26221.08487.1000Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26231.08487.5000Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26241.08487.9025Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26251.08498.0500Vanadate-molybdate reagent for determination of phosphateMerck-Đức
26261.08512.0500Tb-color carbol fuchsin solution for the microscopic cold staining of mycobacteriaMerck-Đức
26271.08512.2500Tb-color carbol fuchsin solution for the microscopic cold staining of mycobacteriaMerck-Đức
26281.08525.0100Rhodium standard 10 mg/l (Rhodium(III) nitrate in nitric acid 0.5 mol/l) internal standard for ICP-MSMerck-Đức
26291.08540.0001TLC sprayerMerck-Đức
26301.08541.0001Spray nozzles for TLC sprayer Contents: 6 units 5 units 0.8mm, 1 unit 1.25mmMerck-Đức
26311.08556.9025Hydrogen peroxide 35% technical gradeMerck-Đức
26321.08562.0050Aquatex® (aqueous mounting agent) for microscopyMerck-Đức
26331.08603.1000Triton® X-100 GR for analysisMerck-Đức
26341.08603.2500Triton® X-100 GR for analysisMerck-Đức
26351.08603.6025Triton® X-100 GR for analysisMerck-Đức
26361.08622.00013,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine GR for analysisMerck-Đức
26371.08623.0100Mercury ICP/MS standard suppl. to multi-element standard XXI (1.09498) 10 mg/l Hg CertiPUR®Merck-Đức
26381.08641.0001Water detection paste NMerck-Đức
26391.08652.00013-(Trimethylsilyl)propionic acid-D4 sodium salt deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopyMerck-Đức
26401.08677.0001Xylenol orange tetrasodium salt metal indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26411.08677.0005Xylenol orange tetrasodium salt metal indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26421.08681.1000Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26431.08681.2500Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26441.08681.2511XYLENE FOR ANALYSIS EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EURMerck-Đức
26451.08681.6010Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26461.08681.6025Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26471.08681.9025Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26481.08681.9190Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26491.08684.1000p-Xylol zur Analyse EMSURE ISOMerck-Đức
26501.08684.2500p-Xylol zur Analyse EMSURE ISOMerck-Đức
26511.08684.9025p-Xylol zur Analyse EMSURE ISOMerck-Đức
26521.08712.0005Magnesium reagent acc. to Mann and Yoe (reagent for magnesium)Merck-Đức
26531.08739.0001Zincon for the photometric determination of copper and zincMerck-Đức
26541.08739.0005Zincon for the photometric determination of copper and zincMerck-Đức
26551.08749.25001,1,1-Trichloroethane for analysis EMSURE®Merck-Đức
26561.08755.1000Zinc granular extra pure particle size about 3-8 mmMerck-Đức
26571.08755.9010Zinc granular extra pure particle size about 3-8 mmMerck-Đức
26581.08756.0250Zinc coarse powder GR for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3-1.5 mm (14-50 mesh ASTM) Reag. Ph EurMerck-Đức
26591.08756.1000Zinc coarse powder GR for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3-1.5 mm (14-50 mesh ASTM) Reag. Ph EurMerck-Đức
26601.08774.1000Zinc dust particle size < 63 µmMerck-Đức
26611.08774.9050Zinc dust particle size < 63 µmMerck-Đức
26621.08780.0500Zinc granular GR for analysis, particle size about 3-8 mm ISOMerck-Đức
26631.08780.1000Zinc granular GR for analysis, particle size about 3-8 mm ISOMerck-Đức
26641.08782.0500Zinc sticks, triangular cross section about 8 mm GR for analysisMerck-Đức
26651.08789.0500Zinc powder GR for analysis particle size < 45 µmMerck-Đức
26661.08789.1000Zinc powder GR for analysis particle size < 45 µmMerck-Đức
26671.08801.0001Bottle key for opening and closing bottles with S 40 and S 28 screw capsMerck-Đức
26681.08802.0250Zinc acetate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
26691.08802.1000Zinc acetate dihydrate GR for analysisMerck-Đức
26701.08803.0001Drum key for opening and closing containers with 2″ and 3/4″ screw capsMerck-Đức
26711.08804.0001Container key for opening containers with KS 60×6 screw capMerck-Đức
26721.08816.0250Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26731.08816.1000Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26741.08816.9025Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26751.08828.0025Zinc iodide GR for analysisMerck-Đức
26761.08828.0100Zinc iodide GR for analysisMerck-Đức
26771.08833.1000Zinc nitrate tetrahydrate GR for analysisMerck-Đức
26781.08849.0500Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26791.08849.1000Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26801.08849.9025Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
26811.08879.1000Zinc sulfate solution c(ZnSO4) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
26821.08883.0500Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26831.08883.1000Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26841.08883.5000Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26851.08883.9050Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
26861.08899.0001Labels Geöffnet am /verw. bis (only German text) 100 adhesive labelsMerck-Đức
26871.08917.0100Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate GR for analysisMerck-Đức
26881.08961.0001Refractive index standard kit 2 Toluene/water, traceable to SRM from NIST and PTB n (20°C)=1,4969 CertiPUR®Merck-Đức
26891.08962.0001Refractive index standard kit 1 2,2,4-Trimethyl-pentane/water, traceable to SRM from NIST and PTB n (20°C)=1,3915 CertiPUR®Merck-Đức
26901.08963.0001Refractive index standard kit 3 1-Methyl-naphthalene/water, traceable to SRM from NIST and PTB n (20°C)=1,6160 CertiPUR®Merck-Đức
26911.09001.0100Folin-Ciocalteu’s phenol reagentMerck-Đức
26921.09001.0500Folin-Ciocalteu’s phenol reagentMerck-Đức
26931.09011.0500Nessler’s reagent A for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solutionMerck-Đức
26941.09012.0500Nessler’s reagent B for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solutionMerck-Đức
26951.09014.1000Hoechst wax C micropowder tabletting aid for X-ray fluorescence analysisMerck-Đức
26961.09016.0500Neo-Mount® anhydrous mounting medium for microscopyMerck-Đức
26971.09017.0100TOC standard solution acc. to EN 1484-H3/DIN 38409-H3 as potassium hydrogen phthalate in water, stabilized 1000 mg/l CertiPUR®Merck-Đức
26981.09028.0100Nessler’s reagent for ammonium saltsMerck-Đức
26991.09028.0500Nessler’s reagent for ammonium saltsMerck-Đức
27001.09033.0500Schiff’s reagent for microscopy and for electrophoresisMerck-Đức
27011.09033.2500SCHIFF’S REAGENT FOR MICROSCOPYMerck-Đức
27021.09034.0250Schiff’s reagent for detection of aldehydesMerck-Đức
27031.09034.1000Schiff’s reagent for detection of aldehydesMerck-Đức
27041.09057.1000Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27051.09057.2500Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27061.09057.4000Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27071.09057.5000Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27081.09057.9010Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27091.09057.9025Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27101.09058.1000Hydrochloric acid c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27111.09058.4000Hydrochloric acid c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27121.09058.5000Hydrochloric acid c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27131.09058.9025Hydrochloric acid c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27141.09060.1000Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27151.09060.4000Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27161.09060.5000Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27171.09060.9010Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27181.09060.9025Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27191.09063.1000Hydrochloric acid c(HCl) = 2 mol/l (2 N) TitriPUR®Merck-Đức
27201.09063.9026Hydrochloric acid c(HCl) = 2 mol/l (2 N) TitriPUR®Merck-Đức
27211.09065.1000Perchloric acid in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27221.09070.0001Tap (stainless steel) attachable, self-closing, for vessels with 3/4″ internal threadMerck-Đức
27231.09072.1000Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27241.09072.4000Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27251.09072.5000Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27261.09072.9010Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27271.09073.1000Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,25 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27281.09073.4000Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,25 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27291.09073.9010Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,25 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27301.09074.1000Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27311.09074.4000Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27321.09074.5000Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27331.09074.9010Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27341.09079.1000Ammonium thiocyanate solution c(NH4SCN) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27351.09080.1000Silver nitrate solution c(AgNO3) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27361.09081.1000Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27371.09081.2500Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27381.09081.4000Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27391.09081.9010Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27401.09086.1000Barium perchlorate solution in 2-propanol/water (80/20) c(Ba(ClO4)2) = 0,005 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
27411.09092.1000Cerium(IV) sulfate solution c(Ce(SO4)2 * 4 H2O) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27421.09093.0001TB-fluor Staining kit for fluorescence-microscopic detection of acid fast bacteriaMerck-Đức
27431.09098.1000Iodine solution c(I2) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27441.09099.1000Iodine solution c(I2) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27451.09107.1000Potassium hydroxide solution (max. 0,00004 % Ca) c(KOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27461.09108.1000Potassium hydroxide solution c(KOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27471.09112.1000Potassium hydroxide solution c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27481.09114.1000Potassium hydroxide solution in ethanol c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27491.09114.2500Potassium hydroxide solution in ethanol c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27501.09115.1000Potassium hydroxide solution in ethanol c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27511.09115.2500Potassium hydroxide solution in ethanol c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27521.09118.1000Potassium dichromate solution c(K2Cr2O7) = 1/24 mol/l (0,25 N) TitriPUR®Merck-Đức
27531.09119.1000Potassium dichromate solution for determination of COD c(K2Cr2O7) = 0,020 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
27541.09121.1000Potassium permanganate solution standardised against sodium thiosulfate c(KMnO4) = 0,02 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27551.09122.1000Potassium permanganate solution standardised against oxalate c(KMnO4) = 0,02 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27561.09136.1000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 2 mol/l (2 N) TitriPUR®Merck-Đức
27571.09136.9025Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 2 mol/l (2 N) TitriPUR®Merck-Đức
27581.09137.1000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27591.09137.2500Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27601.09137.4000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27611.09137.9010Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27621.09137.9025Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27631.09138.1000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27641.09138.4000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27651.09138.9010Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
27661.09139.1000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,25 mol/l (0,25 N) TitriPUR®Merck-Đức
27671.09139.9010Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,25 mol/l (0,25 N) TitriPUR®Merck-Đức
27681.09140.1000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,2 mol/l (0,2 N) TitriPUR®Merck-Đức
27691.09140.9010Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,2 mol/l (0,2 N) TitriPUR®Merck-Đức
27701.09141.1000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27711.09141.4000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27721.09141.5000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27731.09141.9010Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27741.09141.9025Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27751.09142.0500Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,02 mol/l (0,02 N) TitriPUR®Merck-Đức
27761.09143.1000Mercury(II) nitrate solution c(Hg(NO3)2) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27771.09147.1000Sodium thiosulfate solution c(Na2S2O3 5 H2O) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27781.09147.4000Sodium thiosulfate solution c(Na2S2O3 5 H2O) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27791.09147.9010Sodium thiosulfate solution c(Na2S2O3 5 H2O) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
27801.09161.0100Ferroin indicator solution for waste water analysisMerck-Đức
27811.09161.0500Ferroin indicator solution for waste water analysisMerck-Đức
27821.09162.0500Tetra-n-butylammonium  hydroxide  solution  in  2-propanol/methanol  for  titrations  in  nonaqueous  media  c[(C4H9)4NOH]  =  0,1  mol/l  (0,1  N)  TitriPUR®Merck-Đức
27831.09162.1000Tetra-n-butylammonium  hydroxide  solution  in  2-propanol/methanol  for  titrations  in  nonaqueous  media  c[(C4H9)4NOH]  =  0,1  mol/l  (0,1  N)  TitriPUR®Merck-Đức
27841.09163.1000Wijs solution for determination of the iodine number c(ICl) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
27851.09163.2500Wijs solution for determination of the iodine number c(ICl) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
27861.09164.1000Hanus solution for determination of iodine number c(IBr) = 0,1 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
27871.09175.0100pH-indicator  solution  pH  4.0  –  10.0  Universal  Indicator  with  colour  card  pH  4.0  –  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  –  9.5  –  10.0Merck-Đức
27881.09175.1000pH-indicator  solution  pH  4.0  –  10.0  Universal  Indicator  with  colour  card  pH  4.0  –  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  –  9.5  –  10.0Merck-Đức
27891.09176.0100pH-indicator  solution   pH  9.0  –  13.0  with  colour  card  pH  9.0  –  10.0  –  11.0  –  12.0  –  13.0Merck-Đức
27901.09177.0100pH-indicator solution pH 0 – 5 with colour card pH 0 – 0.5 – 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5Merck-Đức
27911.09182.0050Fluorescent indicator F254Merck-Đức
27921.09193.0100Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicatorMerck-Đức
27931.09193.0500Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicatorMerck-Đức
27941.09196.0025Alkali blue (C.I. 42765) indicatorMerck-Đức
27951.09198.1000Alkali blue solution indicatorMerck-Đức
27961.09198.2500Alkali blue solution indicatorMerck-Đức
27971.09203.0025Giemsa’s azur-eosin-methylene blue for microscopyMerck-Đức
27981.09203.0100Giemsa’s azur-eosin-methylene blue for microscopyMerck-Đức
27991.09203.1000Giemsa’s azur-eosin-methylene blue for microscopyMerck-Đức
28001.09204.0100Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
28011.09204.0500Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
28021.09204.1000Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
28031.09204.1022Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
28041.09204.2500Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
28051.09204.9025Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopyMerck-Đức
28061.09211.0010Azure II (C.I. 52010/52015) for microscopyMerck-Đức
28071.09211.1000Azure II (C.I. 52010/52015) for microscopyMerck-Đức
28081.09215.0100Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution for microscopyMerck-Đức
28091.09215.0500Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution for microscopyMerck-Đức
28101.09215.1022Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution for microscopyMerck-Đức
28111.09215.2500Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution for microscopyMerck-Đức
28121.09217.0500Gram’s safranine solution for the Gram staining methodMerck-Đức
28131.09217.2500Gram’s safranine solution for the Gram staining methodMerck-Đức
28141.09218.0500Gram’s crystal violet solution for the Gram staining methodMerck-Đức
28151.09218.1022Gram’s crystal violet solution for the Gram staining methodMerck-Đức
28161.09218.2500Gram’s crystal violet solution for the Gram staining methodMerck-Đức
28171.09242.0100Kaiser’s glycerol gelatine for microscopyMerck-Đức
28181.09246.1000Karl Fischer reagent A with pyridine 1 ml A + B «» 3 mg H2OMerck-Đức
28191.09246.2500Karl Fischer reagent A with pyridine 1 ml A + B «» 3 mg H2OMerck-Đức
28201.09247.1000Karl Fischer reagent B pyridine-free 1 ml B + A «» 3 mg H2OMerck-Đức
28211.09247.2500Karl Fischer reagent B pyridine-free 1 ml B + A «» 3 mg H2OMerck-Đức
28221.09248.1000Karl Fischer reagent 5 single component reagent, with pyridine 1 ml «» 5 mg H2OMerck-Đức
28231.09248.2500Karl Fischer reagent 5 single component reagent, with pyridine 1 ml «» 5 mg H2OMerck-Đức
28241.09249.0500Mayer’s hemalum solution for microscopyMerck-Đức
28251.09249.1000Mayer’s hemalum solution for microscopyMerck-Đức
28261.09249.1022Mayer’s hemalum solution for microscopyMerck-Đức
28271.09249.2500Mayer’s hemalum solution for microscopyMerck-Đức
28281.09253.0500Papanicolaou’s solution 1a Harris’ hematoxylin solution for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28291.09253.1000Papanicolaou’s solution 1a Harris’ hematoxylin solution for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28301.09253.2500Papanicolaou’s solution 1a Harris’ hematoxylin solution for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28311.09254.0500Papanicolaou’s solution 1b Hematoxylin solution S for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28321.09254.2500Papanicolaou’s solution 1b Hematoxylin solution S for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28331.09255.0500CombiCoulomat frit Karl Fischer reagent for the coulometric water determination for cells with diaphragm apura®Merck-Đức
28341.09257.0500CombiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm apura®Merck-Đức
28351.09257.2500CombiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm apura®Merck-Đức
28361.09259.0250Water standard 5 mg/ml (1 ml contains 5 mg H2O) apura®Merck-Đức
28371.09261.1000Lugol’s solution (diluted iodine-potassium iodide solution) for the Gram staining methodMerck-Đức
28381.09261.2500Lugol’s solution (diluted iodine-potassium iodide solution) for the Gram staining methodMerck-Đức
28391.09266.0005Osmic acid solution 2% for electron microscopyMerck-Đức
28401.09269.0100Papanicolaou’s solution 3d polychromatic solution EA 65 (staining effect: blue-green) for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28411.09269.2500Papanicolaou’s solution 3d polychromatic solution EA 65 (staining effect: blue-green) for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28421.09270.0100Papanicolaou’s solution 3c Polychromatic solution EA 65 (staining effect: red) for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28431.09271.0500Papanicolaou’s solution 3a polychromatic solution EA 31 for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28441.09271.2500Papanicolaou’s solution 3a polychromatic solution EA 31 for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28451.09272.0500Papanicolaou’s solution 3b polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28461.09272.1000Papanicolaou’s solution 3b polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28471.09272.1022Papanicolaou’s solution 3b polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28481.09272.2500Papanicolaou’s solution 3b polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosisMerck-Đức
28491.09275.0500Shorr staining solution for hormonal cytodiagnosisMerck-Đức
28501.09277.0100Türk’s solution for leukocyte countingMerck-Đức
28511.09277.0500Türk’s solution for leukocyte countingMerck-Đức
28521.09278.0025Wright’s eosin methylene blue for microscopyMerck-Đức
28531.09278.1000Wright’s eosin methylene blue for microscopyMerck-Đức
28541.09286.2500Sulfuric acid 40% for determination of gas metabolism acc. to KnippingMerck-Đức
28551.09288.1000Copper(II) ethylenediamine solution DIN 54270, for measuring the viscosity of celluloseMerck-Đức
28561.09309.0010LiChrosorb® Si 100 (10 µm)Merck-Đức
28571.09309.0100LiChrosorb® Si 100 (10 µm)Merck-Đức
28581.09318.0010LiChrosorb® RP-8 (10 µm)Merck-Đức
28591.09318.0100LiChrosorb® RP-8 (10 µm)Merck-Đức
28601.09325.0500Calcium acetate hydrate [about 94% Ca(CH3COO)2] for soil testingMerck-Đức
28611.09325.9025Calcium acetate hydrate [about 94% Ca(CH3COO)2] for soil testingMerck-Đức
28621.09332.0010LiChrosorb® RP-8 (5 µm)Merck-Đức
28631.09333.0010LiChrosorb® RP-18 (5 µm)Merck-Đức
28641.09334.0010LiChrosorb® RP-18 (10 µm)Merck-Đức
28651.09335.0010LiChrosorb® Si 60 (7 µm)Merck-Đức
28661.09335.0100LiChrosorb® Si 60 (7 µm)Merck-Đức
28671.09341.0010LiChrosorb® RP-8 (7 µm)Merck-Đức
28681.09351.1000Potassium hydroxide solution in methanol c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
28691.09387.0100LiChrosorb® Si 60 (10 µm)Merck-Đức
28701.09400.0500Buffer  Solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide)  colour  coded:  yellow,  tracable  to  NIST  and  PTB  pH  10.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
28711.09400.4000Buffer  Solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide)  colour  coded:  yellow,  tracable  to  NIST  and  PTB  pH  10.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
28721.09400.9010Buffer  Solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide)  colour  coded:  yellow,  tracable  to  NIST  and  PTB  pH  10.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
28731.09406.1000Buffer solution (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
28741.09407.1000Buffer  solution  (potassium  dihydrogen  phosphate/di-sodium  hydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
28751.09408.1000Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
28761.09409.1000Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
28771.09410.0500ICP Multi element standard solution XXIII for mass calibration CertiPUR®Merck-Đức
28781.09411.0500ICP Multi element standard solution XXIV tuning solution 700 ES CertiPUR®Merck-Đức
28791.09432.1000Buffer solution (glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28801.09433.1000Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28811.09433.4000Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28821.09433.9010Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28831.09434.1000Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28841.09435.1000Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28851.09435.4000Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28861.09435.9010Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28871.09436.1000Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28881.09437.1000Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28891.09437.4000Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28901.09438.1000Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28911.09438.4000Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28921.09438.9010Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
28931.09439.1000Buffer  solution  (di-sodium  hydrogen  phosphate/potassium  dihydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
28941.09439.4000Buffer  solution  (di-sodium  hydrogen  phosphate/potassium  dihydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
28951.09439.9010Buffer  solution  (di-sodium  hydrogen  phosphate/potassium  dihydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
28961.09450.0010pH-Indicator strips pH 2.0 – 9.0 individually sealedMerck-Đức
28971.09450.0013pH-Indicator strips pH 2.0 – 9.0 individually sealedMerck-Đức
28981.09452.0012pH indicator strips pH 4-7 individually sealedMerck-Đức
28991.09452.0013pH indicator strips pH 4-7 individually sealedMerck-Đức
29001.09454.0012pH indicator strips pH 5-10 individually sealedMerck-Đức
29011.09460.1000Buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
29021.09461.1000Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
29031.09461.4000Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
29041.09461.9010Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
29051.09462.1000Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (20°C) CertiPUR®Merck-Đức
29061.09468.0100Buffer tablets pH 7.2 for preparing buffer solution acc. to WEISE for staining of blood smearsMerck-Đức
29071.09469.0100Multi-element  standard  II  dissolved  in  oil  100  ppm:  Ag,  Al,  B,  Ba,  Ca,  Cd,  Cr,  Cu,  Fe,  Mg,  Mn,  Mo,  Na,  Ni,  P,  Pb,  Si,  Sn,  Ti,  V,  Zn  CertiPUR®Merck-Đức
29081.09475.0500Buffer  solution  (Citric  acid/Sodium  hydroxide/Hydrogen  chloride)  colour:  red,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  4.00  (20  °C)  CertiPUR®Merck-Đức
29091.09475.4000Buffer  solution  (Citric  acid/Sodium  hydroxide/Hydrogen  chloride)  colour:  red,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  4.00  (20  °C)  CertiPUR®Merck-Đức
29101.09475.9010Buffer  solution  (Citric  acid/Sodium  hydroxide/Hydrogen  chloride)  colour:  red,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  4.00  (20  °C)  CertiPUR®Merck-Đức
29111.09476.0500Buffer  solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  coloured:  blue,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  9.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
29121.09476.4000Buffer  solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  coloured:  blue,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  9.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
29131.09476.9010Buffer  solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  coloured:  blue,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  9.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
29141.09477.0500Buffer  solution  (di-Sodium  hydrogen  phosphate/Potassium  dihydrogen  phosphate),  colour:  green,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
29151.09477.4000Buffer  solution  (di-Sodium  hydrogen  phosphate/Potassium  dihydrogen  phosphate),  colour:  green,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
29161.09477.9010Buffer  solution  (di-Sodium  hydrogen  phosphate/Potassium  dihydrogen  phosphate),  colour:  green,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR®Merck-Đức
29171.09478.1000Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10-11 TitriPUR®Merck-Đức
29181.09479.0100Multi-element  standard  III  dissolved  in  oil  900  ppm:  Ag,  Al,  B,  Ba,  Ca,  Cd,  Cr,  Cu,  Fe,  Mg,  Mn,  Mo,  Na,  Ni,  P,  Pb,  Si,  Sn,  Ti,  V,  Zn  CertiPUR®Merck-Đức
29191.09480.0100ICP multi-element standard solution XIII (15 elements in diluted nitric acid) CertiPUR®Merck-Đức
29201.09481.0500ICP  multi-element  standard  solution  XIV  (11  elements  in  dilute  hydrochloric  acid)  100  mg/l:  P,  S,  K;  20  mg/l:  As,  La,  Li,  Mo,  Mn,  Ni,  Sc,  Na  CertiPUR®Merck-Đức
29211.09486.0003pH-indicator paper Litmus paper blue Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph EurMerck-Đức
29221.09487.0100ICP  multi-element  standard  solution  XVI  (21  elements  in  diluted  nitric  acid)  100  mg/l:Sb,  As,  Be,  Cd,  Ca,  Cr,  Co,  Cu,  Fe,  Pb,  Li,  Mg,  Mn,Mo,  Ni,  Se,  Sr,  Tl,  Ti,  V,  Zn  CertiPUR®Merck-Đức
29231.09489.0003pH-indicator paper Litmus paper red Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph EurMerck-Đức
29241.09491.0100ICP multi-element standard solution XI for sludge testing (7 elements in dilute nitric acid) CertiPUR®Merck-Đức
29251.09492.0100ICP  multi-element  standard  solution  VIII  (24  elements  in  dilute  nitric  acid)  100  mg/l:  Al,  B,  Ba,  Be,  Bi,  Ca,  Cd,  Co,  Cr,  Cu,  Fe,  Ga,  K,  Li,  Mg,  Mn,  Na,  Ni,  Pb,  Se,  Sr,  Te,  Tl,  Zn  CertiPUR®Merck-Đức
29261.09493.0100ICP multi-element standard solution X for surface water testing (23 elements in dilute nitric acid) CertiPUR®Merck-Đức
29271.09494.0100ICP multi-element standard solution IX (9 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl CertiPUR®Merck-Đức
29281.09495.0100ICP multi-element standard solution XVII (7 elements in hydrochloric acid 15%) 100 mg/l: Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr CertiPUR®Merck-Đức
29291.09497.1000ICP  multi-element  standard  solution  XX  for  MS  Plasma  setup  solution  (11  elements  in  diluted  nitric  acid)  10  µg/l:  Mg,  Cu,  Cd,  Pb,  Sc,  Rh,  Tl,  Ce,  Ge,  Tb,  Ba  CertiPUR®Merck-Đức
29301.09498.0001ICP  multi-element  standard  solution  XXI  for  MS  (30  elements  in  diluted  nitric  acid,  Hg  seperately)  10  mg/l:  Ag,  Al,  As,  Ba,  Be,  Bi,  Ca,  Cd,  Co,  Cr,  Cs,  Cu,  Fe,  Ga,  Hg,  In,  K,  Li,  Mg,  Mn,  Na,  Ni,  Pb,  Rb,  Se,  Sr,  TMerck-Đức
29311.09500.0100GF AAS Multi element standard XVIII (16 elements in diluted nitric acid) CertiPUR®Merck-Đức
29321.09502.0001pH-indicator  strips   pH  2.0  –  9.0  for  pH  measurements  in  turbid  solutions  (suspensions)   non-bleeding  pH  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7  –  8  –  9Merck-Đức
29331.09503.0003PH-INDICATOR PAPER  BRILLIANT YELLOW PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALEMerck-Đức
29341.09511.0003Lead(II)acetate paper roll length 4.8 mMerck-Đức
29351.09512.0003Potassium iodide-starch paper Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph EurMerck-Đức
29361.09514.0003pH-indicator paper Congo red paper Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph EurMerck-Đức
29371.09518.0003pH-indicator paper Litmus paper neutral Roll (4.8 m) with colour scaleMerck-Đức
29381.09521.0003pH-indicator paper Phenolphthalein paper Roll (4.8 m) with colour scaleMerck-Đức
29391.09525.0003pH-indicator paper pH 1 – 10 Universal indicator pH 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10Merck-Đức
29401.09526.0003pH-indicator paper pH 1 – 10 Universal indicator Roll (4.8 m) with colour scale pH 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10Merck-Đức
29411.09527.0001pH-indicator paper pH 1 – 10 Universal indicator 6 replacement rolls (of 4.8 m) for 109526Merck-Đức
29421.09531.0001pH-indicator strips pH 0 – 6.0 non-bleeding pH 0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0 – 5.5 – 6.0 Acilit®Merck-Đức
29431.09532.0001pH-indicator  strips  pH  7.5  –  14  non-bleeding  pH  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  –  9.5  –  10.0  –  10.5  –  11.0  –  11.5  –   12.0  –  12.5  –  13.0  –  13.5  –  14.0  Alkalit®Merck-Đức
29441.09533.0001pH-indicator strips pH 5.0 – 10.0 non-bleeding pH 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 – 9.5 – 10 0 Neutralit®Merck-Đức
29451.09535.0001pH-indicator strips pH 0 – 14 Universal indicator non-bleeding pH 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14Merck-Đức
29461.09540.0001pH-indicator  strips   pH  0  –  2.5   Special  indicator  non-bleeding  pH  0  –  0.5  –  1.0  –  1.3  –  1.6  –  1.9  –  2.2  –  2.5Merck-Đức
29471.09541.0001pH-indicator strips pH 2.5 – 4.5 Special indicator non-bleeding pH 2.5 – 3.0 – 3.3 – 3.6 – 3.9 – 4.2 – 4.5Merck-Đức
29481.09542.0001pH-indicator strips pH 4.0 – 7.0 Special indicator non-bleeding pH 4.0 – 4.4 – 4.7 – 5.0 – 5.3 – 5.5 – 5.8 – 6.1 – 6.5 – 7.0Merck-Đức
29491.09543.0001pH-indicator  strips  pH  6.5  –  10.0  Special  indicator  non-bleeding  pH  6.5  –  6.8  –  7.1  –  7.4  –  7.7  –  7.9  –  8.1  –  8.3  –  8.5  –  8.7  –  9.0  –  9.5  –  10.0Merck-Đức
29501.09545.0001pH-indicator  strips   pH  11.0  –  13.0   Special  indicator  non-bleeding  pH  11.0  –  11.5  –  11.8  –  12.1  –  12.3  –  12.5  –  12.8  –  13.0Merck-Đức
29511.09547.0001pH-indicator  strips  pH  5.2  –  7.2  Special  indicator  for  pH  measurements  in  meat  non-bleeding  pH  5.2  –  5.3  –  5.5  –  5.7  –  5.9  –  6.0  –  6.2  –  6.3  –  6.5  –  6.6  –  6.9  –  7.0  –  7.2Merck-Đức
29521.09555.0003pH-indicator  paper   pH  3.8  –  5.4   Special  indicator  Roll  (4.8  m)  with  colour  scale  pH  <3.8  –  4.1  –  4.4  –  4.6  –  4.8  –  5.1  –  5.4Merck-Đức
29531.09556.0003pH-indicator  paper  pH  5.4  –  7.0   Special  indicator  Roll  (4.8  m)  with  colour  scale  pH  <5.4  –  5.4  –  5.8  –  6.2  –  6.4  –  6.7  –  7.0  –  >7.0Merck-Đức
29541.09557.0003pH-indicator paper pH 6.4 – 8.0 Special indicator Roll (4.8 m) with colour scale pH 6.4 – 6.7 – 7.0 – 7.2 – 7.5 – 7.7 – 8.0 – >8.0Merck-Đức
29551.09558.0003pH-indicator paper pH 8.2 – 10.0 Special indicator Roll (4.8 m) with colour scale pH <8.2 – 8.2 – 8.5 – 8.8 – 9.0 – 9.3 – 9.6 – 10.0Merck-Đức
29561.09560.0003pH-indicator paper pH 0.5 – 5.0 Roll (4.8 m) with colour scale pH 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0 Acilit®Merck-Đức
29571.09562.0003pH-indicator  paper   pH  9.5  –  13.0  Roll  (4.8  m)  with  colour  scale  pH  9.5  –  10.0  –  10.5  –  11.0  –  11.5  –  12.0  –  12.5  –  13.0  Alkalit®Merck-Đức
29581.09564.0003pH-indicator paper pH 5.5 – 9.0 Roll (4.8 m) with colour scale pH 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 Neutralit®Merck-Đức
29591.09565.0001pH  Box  pH-indicator  paper  pH  0.5  –  13.0  with  Acilit®  (pH  0.5-5.0),  Neutralit®  (pH  5.5-9.0),  Alkalit®   (9.5-13.0),  3  rolls  (of  4.8  m)  and  colour  scaleMerck-Đức
29601.09568.0001pH-indicator paper pH 0.5 – 5.0 6 replacement rolls (of 4.8 m) for 109560, 109565 Acilit®Merck-Đức
29611.09569.0001pH-indicator paper pH 5.5 – 9.0 6 replacement rolls (of 4.8 m) for 109564, 109565 Neutralit®Merck-Đức
29621.09570.0001pH-indicator  paper   pH  9.5  –  13.0  6  replacement  rolls  (of  4.8  m)  for  109562,  109565  Alkalit®Merck-Đức
29631.09584.0001pH-indicator  strips  pH  2.0  –  9.0  non-bleeding  pH  2.0  –  2.5  –  3.0  –  3.5  –  4.0  –  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0Merck-Đức
29641.09584.1111pH-indicator  strips  pH  2.0  –  9.0  non-bleeding  pH  2.0  –  2.5  –  3.0  –  3.5  –  4.0  –  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0Merck-Đức
29651.09600.0100Acetylacetone for analysis EMSURE®Merck-Đức
29661.09600.0500Acetylacetone for analysis EMSURE®Merck-Đức
29671.09602.0005Methyl stearate reference substance for gas-chromatographyMerck-Đức
29681.09603.0005n-Decane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
29691.09604.0005n-Heptadecane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
29701.09605.0005n-Hexadecane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
29711.09606.0005n-Octadecane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
29721.09607.0005n-Pentadecane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
29731.09608.0005n-Tetradecane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
29741.09609.0005n-Tridecane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
29751.09613.0100Toluene-4-sulfonic acid monohydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
29761.09613.0500Toluene-4-sulfonic acid monohydrate GR for analysis ACSMerck-Đức
29771.09621.1000Ethylen glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USPMerck-Đức
29781.09621.2500Ethylen glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USPMerck-Đức
29791.09621.6010Ethylen glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USPMerck-Đức
29801.09621.6025Ethylen glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USPMerck-Đức
29811.09623.1000Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
29821.09623.2500Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
29831.09623.6010Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
29841.09623.6025Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
29851.09623.9026Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
29861.09623.9181Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
29871.09624.0100Charcoal activated for gas chromatography 0,5-1 mm (18-35 mesh ASTM)Merck-Đức
29881.09624.0500Charcoal activated for gas chromatography 0,5-1 mm (18-35 mesh ASTM)Merck-Đức
29891.09626.1000Benzyl alcohol for analysis EMSURE®Merck-Đức
29901.09626.2500Benzyl alcohol for analysis EMSURE®Merck-Đức
29911.09626.6025Benzyl alcohol for analysis EMSURE®Merck-Đức
29921.09629.0500tert-Butanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
29931.09629.5000tert-Butanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
29941.09629.9025tert-Butanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
29951.09630.10002-Butanol for analysis EMSURE®Merck-Đức
29961.09630.25002-Butanol for analysis EMSURE®Merck-Đức
29971.09631.0100Charcoal activated for gas chromatography 0,3-0,5 mm (35-50 mesh ASTM)Merck-Đức
29981.09631.0500Charcoal activated for gas chromatography 0,3-0,5 mm (35-50 mesh ASTM)Merck-Đức
29991.09633.0005Methyl octanoate reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30001.09634.10002-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30011.09634.10112-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30021.09634.25002-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30031.09634.25112-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30041.09634.50002-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30051.09634.60102-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30061.09634.60252-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30071.09634.61902-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30081.09634.90252-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30091.09634.91802-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30101.09635.0005Ethylbenzene reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30111.09637.0005Methyl decanoate reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30121.09643.00052-Methylbutane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30131.09646.0005Benzene reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30141.09649.0010N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatographyMerck-Đức
30151.09649.0025N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatographyMerck-Đức
30161.09652.1000n-Butyl acetate for analysis EMSURE®Merck-Đức
30171.09652.2500n-Butyl acetate for analysis EMSURE®Merck-Đức
30181.09652.6010n-Butyl acetate for analysis EMSURE®Merck-Đức
30191.09656.0005D-Camphor reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30201.09658.0005n-Dodecane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30211.09666.1000Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30221.09666.2500Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30231.09666.2511CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EURMerck-Đức
30241.09666.6010Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30251.09666.6025Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurMerck-Đức
30261.09667.0005Cyclohexanol reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30271.09669.0100Dinonyl phthalate for gas chromatographyMerck-Đức
30281.09671.02501,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
30291.09671.10001,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
30301.09671.25001,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
30311.09671.60251,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISOMerck-Đức
30321.09676.00052′,7′-Dichlorofluorescein indicator ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30331.09678.0100Dimethyl sulfoxide for gas chromatographyMerck-Đức
30341.09684.1000Formamide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30351.09684.2500Formamide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30361.09686.0005n-Heptane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30371.09687.0005n-Hexane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30381.09693.0005Methyl laurate reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30391.09699.00053-Methylheptane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30401.09701.0001Cyanide Test Method: photometric 0.002 – 0.500 mg/l CN¯ Spectroquant®Merck-Đức
30411.09703.00053-Methylhexane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30421.09708.1000Ethyl methyl ketone for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30431.09708.2500Ethyl methyl ketone for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30441.09708.6025Ethyl methyl ketone for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30451.09709.0005Ethyl methyl ketone reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30461.09711.0001Hydrazine Test Method: photometric 0.005 – 2.00 mg/l N2H4 Spectroquant®Merck-Đức
30471.09713.0001Nitrate Test Method: photometric, DMP 0.10 – 25.0 mg/l NO3-N 0.4 – 110.7 mg/l NO3¯ Spectroquant®Merck-Đức
30481.09713.0002Nitrate Test Method: photometric, DMP 0.10 – 25.0 mg/l NO3-N 0.4 – 110.7 mg/l NO3¯ Spectroquant®Merck-Đức
30491.09716.0005n-Octane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30501.09717.0001Lead Test Method: photometric 0.010 – 5.00 mg/l Pb Spectroquant®Merck-Đức
30511.09718.1000Petroleum for analysis EMSURE®Merck-Đức
30521.09718.2500Petroleum for analysis EMSURE®Merck-Đức
30531.09718.6025Petroleum for analysis EMSURE®Merck-Đức
30541.09719.0005n-Pentane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30551.09724.0100Piperidine for analysis EMSURE®Merck-Đức
30561.09724.0500Piperidine for analysis EMSURE®Merck-Đức
30571.09726.0100Polyethylene glycol 400 for gaschromatographyMerck-Đức
30581.09727.0100Polyethylene glycol 4000 for gas chromatographyMerck-Đức
30591.09728.0100Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30601.09728.0500Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30611.09728.1000Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30621.09728.2500Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30631.09728.6025Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30641.09728.9190Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30651.09729.0100Polyethylene glycol 1000 for gas chromatographyMerck-Đức
30661.09731.1000Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30671.09731.2500Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30681.09731.6010Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30691.09731.6025Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30701.09731.9190Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
30711.09736.0005METHYL MYRISTATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHYMerck-Đức
30721.09743.0005Methyl oleate reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30731.09748.0001Photometer NOVA 30 A Spectroquant®Merck-Đức
30741.09749.0001Halogen lamp NOVA 30, NOVA 60 Spectroquant®Merck-Đức
30751.09751.0001Photometer NOVA 60 Spectroquant®Merck-Đức
30761.09752.0001Photometer NOVA 60 A Spectroquant®Merck-Đức
30771.09754.0005Methyl margarate reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30781.09762.0100Silicon oil 550 for gas chromatographyMerck-Đức
30791.09768.0005Toluene reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30801.09769.0001Case NOVA 30, NOVA 60 Spectroquant®Merck-Đức
30811.09771.0005N-(Trimethylsilyl)imidazole for gas chromatographyMerck-Đức
30821.09772.0001COD Cell Test (Hg-free) Method: photometric 10 – 150 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
30831.09773.0001COD Cell Test (Hg-free) Method: photometric 100 – 1500 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
30841.09778.0001Halogen lamp NOVA 400 Spectroquant®Merck-Đức
30851.09794.0005n-Undecane reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30861.09795.0100n-Undecane for analysis EMSURE®Merck-Đức
30871.09797.0005m-Xylene reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30881.09798.0005o-Xylene reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30891.09799.0005p-Xylene reference substance for gas chromatographyMerck-Đức
30901.09829.0001Titanium standard 1000 mg Ti, (NH4)2TiF6 in H2O Titrisol®Merck-Đức
30911.09843.5000NEO-CLEAR® (xylene substitute) for microscopyMerck-Đức
30921.09844.1000Eosin Y-solution 0.5% aqueous for microscopyMerck-Đức
30931.09844.2500EOSIN Y-SOLUTION 0.5% AQUEOUS FOR MICROSCOPYMerck-Đức
30941.09846.0001Buffer  solution  concentrated  (citrate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB,  colour  code:  red  for  500  ml  buffer  solution,  pH  4.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
30951.09864.0001Ammonium iron(II) sulfate solution for 250 ml, c[(NH4)2Fe(SO4)2] = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
30961.09866.0001Nitrite standard for 1000 mg NO2¯, (NaNO2 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
30971.09868.0001Gold standard for 1000 mg Au, [H(AuCl4) 3H2O in 12,7% HCl] Titrisol®Merck-Đức
30981.09869.0001Fluoride-standard for 1000 mg F¯, (KF in H2O) Titrisol®Merck-Đức
30991.09870.0001Phosphate standard for 1000 mg PO4³¯, (H3PO4 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31001.09871.0001Chloride standard for 1000 mg Cl¯, (HCl in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31011.09872.0001Sulfate standard for 1000 mg SO4²¯, (H2SO4 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31021.09879.0001Buffer concentrate for buffer solution acc. to WEISE for 1000 ml of solution (phosphate), pH 7,20 Titrisol®Merck-Đức
31031.09880.0001Buffer  concentrate  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  11.00  +-  0.05  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31041.09881.0001Buffer  concentrate  (glycine/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  1.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31051.09882.0001Buffer  concentrate  (citrate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  2.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31061.09883.0001Buffer  concentrate  (citrate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  3.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31071.09884.0001Buffer  concentrate  (citrate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  4.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31081.09885.0001Buffer  concentrate  (citrate/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  5,00  +-  0,02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31091.09886.0001Buffer  concentrate  (citrate/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  6,00  +-  0,02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31101.09887.0001Buffer concentrate (phosphate), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 7.00 +- 0.02 (20°C) Titrisol®Merck-Đức
31111.09888.0001Buffer  concentrate  (borate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  8.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31121.09889.0001Buffer  concentrate  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  9.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31131.09890.0001Buffer  concentrate  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  10.00  +-  0.05  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31141.09892.0001Buffer  concentrate  (phosphate/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  12.00  +-  0.05  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31151.09893.0001Buffer  concentrate  (potassium  chloride/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  13.00  +-  0.05  (20°C)  Titrisol®Merck-Đức
31161.09894.0001Titriplex®  solution  A  for  the  determination  of  alkaline  earth  in  water  (hardness),  1  ml  =  56  mg  CaO/l  («»  5.6  German  degrees  of  hardness)  using  100  ml  of  water  for  1000  ml,  Titrisol®Merck-Đức
31171.09895.0001Titriplex®  solution  B  for  the  determination  of  alkaline  earth  in  water  (hardness),  1  ml  =  10  mg  CaO/l  («»  1  German  degrees  of  hardness)  using  100  ml  of  water  for  1000  ml  Titrisol®Merck-Đức
31181.09900.0001Ammonium thiocyanate solution for 1000 ml, c(NH4SCN) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31191.09905.0001Bromide bromate solution for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31201.09906.0001Silver standard 1000 mg Ag, (AgNO3 in HNO3 5%) Titrisol®Merck-Đức
31211.09909.0001Sodium thiosulfate solution for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0,01 mol/l (0,01 N) Titrisol®Merck-Đức
31221.09910.0001Iodine solution for 1000 ml, c(I2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31231.09911.0001Hydrochloric  acid  1.000  l  for  the  preparation  of  dilute  volumetric  solutions  or  for  direct  use  c(HCl)  =  5  mol/l  (5  N)  Combi-Titrisol®Merck-Đức
31241.09912.0001Sulfuric  acid  1.000  l  for  the  preparation  of  dilute  volumetric  solutions  or  for  direct  use  c(H2SO4)  =  2,5  mol/l  (5  N)  Combi-Titrisol®Merck-Đức
31251.09913.0001Sodium  hydroxide  1,000  l  for  the  preparation  of  dilute  volumetric  solutions  or  for  direct  use  c(NaOH)  =  5  mol/l  (5  N)  Combi-Titrisol®Merck-Đức
31261.09914.0001Iodide iodate solution for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®Merck-Đức
31271.09915.0001Selenium standard 1000 mg Se, (SeO2 in HNO3) Titrisol®Merck-Đức
31281.09917.0001Potassium iodate solution for 1000 ml, c(KIO3) = 1/60 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31291.09918.0001Potassium hydroxide solution for 1000 ml, c(KOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®Merck-Đức
31301.09919.0001Potassium hydroxide solution for 1000 ml, c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) Titrisol®Merck-Đức
31311.09921.0001Potassium hydroxide solution for 1000 ml, c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31321.09924.0001Potassium standard 1000 mg K, (KCl in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31331.09925.0001Potassium bromate solution for 1000 ml, c(KBrO3) = 1/60 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31341.09926.0001Molybdenum standard 1000 mg Mo, [(NH4)6Mo7O24 4H2O in 0.7% NH4OH] Titrisol®Merck-Đức
31351.09927.0001Sodium standard 1000 mg Na, (NaCl in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31361.09928.0001Potassium dichromate solution for 1000 ml, c(K2Cr2O7) = 1/60 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31371.09930.0001Potassium permanganate solution for 1000 ml, c(KMnO4) = 0,002 mol/l (0,01 N) Titrisol®Merck-Đức
31381.09932.0001Oxalic acid solution for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0,005 mol/l (0,01 N) Titrisol®Merck-Đức
31391.09934.0001Lithium standard 1000 mg Li, (LiCl in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31401.09935.0001Potassium permanganate solution for 1000 ml, c(KMnO4) = 0,02 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31411.09939.0001Arsenic standard 1000 mg As, (As2O5 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31421.09940.0001Sodium carbonate solution for 1000 ml, c(Na2CO3) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31431.09943.0001Calcium standard 1000 mg Ca, (CaCl2 in 6.5% HCl) Titrisol®Merck-Đức
31441.09944.0001Acetic acid for 1000 ml, c(CH3COOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31451.09945.0001Sodium chloride solution for 1000 ml, c(NaCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31461.09947.0001Silicon standard 1000 mg Si, (SiCl4 in 14% NaOH) Titrisol®Merck-Đức
31471.09948.0001Chromium standard 1000 mg Cr, (CrCl3 in 4,2% HCl) Titrisol®Merck-Đức
31481.09949.0001Magnesium standard 1000 mg Mg, (MgCl2 in 6% HCl) Titrisol®Merck-Đức
31491.09950.0001Sodium thiosulfate solution for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31501.09951.0001Acetic acid for 500 ml, c(CH3COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®Merck-Đức
31511.09953.0001Zinc standard 1000 mg Zn, (ZnCl2 in 0.06% HCl) Titrisol®Merck-Đức
31521.09956.0001Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®Merck-Đức
31531.09957.0001Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) Titrisol®Merck-Đức
31541.09958.0001Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0,25 mol/l (0,25 N) Titrisol®Merck-Đức
31551.09959.0001Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31561.09960.0001Cadmium standard 1000 mg Cd, (CdCl2 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31571.09961.0001Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®Merck-Đức
31581.09962.0001Barium chloride solution for 1 l measure solution, c(BaCl2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31591.09964.0001Nitric acid for 1 l measure solution, c(HNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31601.09965.0001Oxalic acid solution for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31611.09966.0001Nitric acid for 1000 ml, c(HNO3) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®Merck-Đức
31621.09967.0001Aluminium standard 1000 mg Al, (AlCl3 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31631.09968.0001Barium standard 1000 mg Ba, (BaCl2 in 7% HCl) Titrisol®Merck-Đức
31641.09969.0001Lead standard 1000 mg Pb, (Pb(NO3)2 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31651.09970.0001Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®Merck-Đức
31661.09971.0001Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) Titrisol®Merck-Đức
31671.09972.0001Iron standard 1000 mg Fe, (FeCl3 in 15% HCl) Titrisol®Merck-Đức
31681.09973.0001Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31691.09974.0001Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0,01 mol/l (0,01 N) Titrisol®Merck-Đức
31701.09981.0001Sulfuric acid for 1000 ml, c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) Titrisol®Merck-Đức
31711.09982.0001Sulfuric acid for 1000 ml, c(H2SO4) = 0,005 mol/l (0,01 N) Titrisol®Merck-Đức
31721.09984.0001Sulfuric acid for 1000 ml, c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31731.09986.0001Cobalt standard 1000 mg Co, (CoCl2 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31741.09987.0001Copper standard 1000 mg Cu, (CuCl2 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31751.09988.0001Manganese standard 1000 mg Mn, (MnCl2 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31761.09989.0001Nickel standard 1000 mg Ni, (NiCl2 in H2O) Titrisol®Merck-Đức
31771.09990.0001Silver nitrate solution for 1000 ml, c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol®Merck-Đức
31781.09991.0001Zinc sulfate solution for 1000 ml, c(ZnSO4) = 0,1 mol/l (0,1 M) Titrisol®Merck-Đức
31791.09992.0001Titriplex® III solution for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0,1 mol/l Titrisol®Merck-Đức
31801.09993.0001Strontium standard 1000 mg Sr, (SrCl2 in 7% HCl) Titrisol®Merck-Đức
31811.09994.0001Vanadium standard 1000 mg V, (VOSO4 in 8.6% H2SO4) Titrisol®Merck-Đức
31821.09996.0001Adapter S 40 for the direct aspiration of solvents through tubes of 3 mm O.D. from bottles with S 40 threadMerck-Đức
31831.09998.0010Glass rods (plastic-coated) for opening Titrisol® glass ampoulesMerck-Đức
31841.10001.0001Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 mg/l Merckoquant®Merck-Đức
31851.10002.0001Cobalt Test Method: colorimetric with test strips 10 – 30 – 100 – 300 – 1000 mg/l Co²+ Merckoquant®Merck-Đức
31861.10003.0001Copper Test Method: colorimetric with test strips 10 – 30 – 100 – 300 mg/l Cu Merckoquant®Merck-Đức
31871.10004.0001Iron Test Method: colorimetric with test strips 3 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l Fe²+ Merckoquant®Merck-Đức
31881.10006.0001Nickel Test Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 100 – 250 – 500 mg/l Ni Merckoquant®Merck-Đức
31891.10007.0001Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 2 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80 mg/l NO2¯ Merckoquant®Merck-Đức
31901.10007.0002Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 2 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80 mg/l NO2¯ Merckoquant®Merck-Đức
31911.10008.0001Fixing  Bath  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  0.5  –  1.0  –  1.7  –  3  –  5  –  7  –  10  g/l  Ag   pH  4  –  5  –  6  –  7  –  8  Merckoquant®Merck-Đức
31921.10011.0001Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 – 2 – 5 – 10 – 25 mg/l H2O2 Merckoquant®Merck-Đức
31931.10011.0002Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 – 2 – 5 – 10 – 25 mg/l H2O2 Merckoquant®Merck-Đức
31941.10012.0001Chromate Test Method: colorimetric with test strips and reagent 3 – 10 – 30 – 100 mg/l CrO4 Merckoquant®Merck-Đức
31951.10013.0001Sulfite Test Method: colorimetric with test strips 10 – 40 – 80 – 180 – 400 mg/l SO3²¯ Merckoquant®Merck-Đức
31961.10015.0001Aluminium Test Method: colorimetric with test strips and reagents 10 – 25 – 50 – 100 – 250 mg/l Al Merckoquant®Merck-Đức
31971.10019.0001Sulfate Test Method: colorimetric with test strips (4 reaction zones) 200 – 400 – 800 – 1200 – 1600 mg/l SO4²¯ Merckoquant®Merck-Đức
31981.10020.0001Nitrate Test Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l NO3¯ Merckoquant®Merck-Đức
31991.10020.0002Nitrate Test Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l NO3¯ Merckoquant®Merck-Đức
32001.10022.0001Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 0.1 – 0.3 – 0.6 – 1 – 2 – 3 g/l NO2¯ Merckoquant®Merck-Đức
32011.10023.0001Ascorbic Acid Test Method: colorimetric with test strips 50 – 100 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1000 – 2000 mg/l Merckoquant®Merck-Đức
32021.10024.0001Ammonium Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 30 – 60 – 100 – 200 – 400 mg/l NH4+ Merckoquant®Merck-Đức
32031.10025.0001Total  Hardness  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  (4  reaction  zones)  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant®Merck-Đức
32041.10028.0001Tin Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 25 – 50 – 100 – 200 mg/l Sn Merckoquant®Merck-Đức
32051.10029.0001Total  Hardness  Test  Test  strips,  single  test  strips  (4  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant®Merck-Đức
32061.10032.0001Total  Hardness  Test  Test  strips,  individually  sealed  (4  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant®Merck-Đức
32071.10032.0013Total  Hardness  Test  Test  strips,  individually  sealed  (4  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant®Merck-Đức
32081.10036.0001Formaldehyde Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 20 – 40 – 60 – 100 mg/l HCHO Merckoquant®Merck-Đức
32091.10042.0001Potassium Test Method: colorimetric with test strips and reagent 250 – 450 – 700 – 1000 – 1500 mg/l K Merckoquant®Merck-Đức
32101.10044.0001Cyanide Test Method: colorimetric with test strips and reagents 1 – 3 – 10 – 30 mg/l CN¯ Merckoquant®Merck-Đức
32111.10046.0001Total  Hardness  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  (5  reaction  zones)  >5  –  >10  –  >15  –  >20  –  >25°d   >6  –  >13  –  >19  –  >25  –  >31°e   >9  –  >18  –  >27  –  >36  –  >45°f  Merckoquant®Merck-Đức
32121.10047.0012Total  hardness  Test  Test  strips,  individually  sealed  (5  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  >5  –  >10  –  >15  –  >20  –  >25°d   >6  –  >13  –  >19  –  >25  –  >31°e   >9  –  >18  –  >27  –  >36  –  >45°f  Merckoquant®Merck-Đức
32131.10047.0013Total  hardness  Test  Test  strips,  individually  sealed  (5  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  >5  –  >10  –  >15  –  >20  –  >25°d   >6  –  >13  –  >19  –  >25  –  >31°e   >9  –  >18  –  >27  –  >36  –  >45°f  Merckoquant®Merck-Đức
32141.10049.0001Molybdenum Test Method: colorimetric with test strips and reagent 5 – 20 – 50 – 100 – 250 mg/l Mo Merckoquant®Merck-Đức
32151.10057.0001Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 mg/l NO2¯ Merckoquant®Merck-Đức
32161.10072.0019Total  hardness  test  Analytical  test  strips,  individually  sealed  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant®Merck-Đức
32171.10077.0001Lead Test Method: colorimetric with test strips and reagent 20 – 40 – 100 – 200 – 500 mg/l Pb Merckoquant®Merck-Đức
32181.10079.0001Chloride Test Method: colorimetric with test strips (5 reaction zones) 500 – 1000 – 1500 – 2000 – >= 3000 mg/l Cl¯ Merckoquant®Merck-Đức
32191.10080.0001Manganese Test Method: colorimetric with test strips and reagents 2 – 5 – 20 – 50 – 100 mg/l Mn Merckoquant®Merck-Đức
32201.10081.0001Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 1 – 3 – 10 – 30 – 100 mg/l H2O2 Merckoquant®Merck-Đức
32211.10083.0001Calcium Test Method: colorimetric with test strips and reagents 10 – 25 – 50 – 100 mg/l Ca²+ Merckoquant®Merck-Đức
32221.10084.0001Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 5 – 10 – 20 – 30 – 50 mg/l Merckoquant®Merck-Đức
32231.10091.0022Nitrate Test individually sealed (Alu foil) only with nitrate reaction zone Merckoquant®Merck-Đức
32241.10091.0023Nitrate Test individually sealed (Alu foil) only with nitrate reaction zone Merckoquant®Merck-Đức
32251.10092.0021Nitrate  Test  individually  sealed  (Alu  foil)  with  nitrate  and  nitrite  reaction  zone  Method:  colorimetric  with  test  strips  10  –  25  –  50  –  100  –  250  –  500  mg/l  NO3¯  Merckoquant®Merck-Đức
32261.10107.0005Arsenazo III metal indicatorMerck-Đức
32271.10178.0001Plastic bottle, 1 l with S40 screw cap, in UN-approved transport boxMerck-Đức
32281.10188.0001Plastic bottle, 500 ml with S40 screw cap, in UN-approved transport boxMerck-Đức
32291.10218.0500Gram’s decolorizing solution for the Gram staining methodMerck-Đức
32301.10218.2500Gram’s decolorizing solution for the Gram staining methodMerck-Đức
32311.10232.0001pH-indicator paper pH 1 – 14 Universal indicator 6 replacement rolls (of 4.8 m) for 110962Merck-Đức
32321.10238.00052,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine for analysisMerck-Đức
32331.10255.0005Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for gas chromatographyMerck-Đức
32341.10255.0025Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for gas chromatographyMerck-Đức
32351.10306.0500BIOQUANT® Protein (Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinationsMerck-Đức
32361.10307.0500BIOQUANT® Protein (Biuret Method) reagent solution for approx. 250 determinationsMerck-Đức
32371.10322.0100Multi-element  standard  VII  for  cation  chromatography  (9  elements  in  HNO3  0.001  mol/l)  100  mg/l:  NH4,  Ba,  Ca,  K,  Li,  Na,Mg,  Mn,  Sr  CertiPUR®Merck-Đức
32381.10337.0001Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 mg/l H2O2 Merckoquant®Merck-Đức
32391.10390.0001Glass bottles, 100 ml with S 28 screw cap, in UN-approved transport boxMerck-Đức
32401.10391.0001Glass bottles 250 ml with S 40 screw cap, in UN-approved transport boxMerck-Đức
32411.10392.0001Glass bottles, 500 ml with S 40 screw cap, in UN-approved transport boxMerck-Đức
32421.10393.0001Glass bottles, 1 l with S 40 screw cap, in UN-approved transport boxMerck-Đức
32431.10394.0001Glass bottles 2.5 l with S 40 screw cap, in UN-approved transport boxMerck-Đức
32441.10428.0001Phosphate Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l PO4³¯ Merckoquant®Merck-Đức
32451.10537.0001BIOQUANT® Carrez clarification reagent kit for sample preparation in food analysis, 5-fold concentrateMerck-Đức
32461.10539.00104-Fluorophenol GR for analysisMerck-Đức
32471.10552.0023Nitrite Test individually sealed test strips Merckoquant®Merck-Đức
32481.10580.0100ICP multi-element standard solution VI for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) CertiPUR®Merck-Đức
32491.10630.0500Tb-color malachite green (oxalate) solution for the microscopic investigation of mycobacteria (cold staining)Merck-Đức
32501.10646.0001Reagent bottles, 100 mlMerck-Đức
32511.10647.0001Glass bottles, 50 mlMerck-Đức
32521.10648.0001Carbonate Hardness Test Method: colorimetric with test strips 4 – 8 – 12 – 16 – 24°d Merckoquant®Merck-Đức
32531.10651.0001Fritest®   Refill  pack  for  1.10652.0001Merck-Đức
32541.10652.0001Fritest®  Method:  colorimetric,   alkali  colour  count  principleMerck-Đức
32551.10653.0001Oxifrit-Test®  Method:  colorimetric,   determination  of  oxidized  fatty  acidsMerck-Đức
32561.10654.0001Oxifrit-Test®   Refill  pack  for  1.10653.0001Merck-Đức
32571.10714.0500ICP multielement standard V for wavelength calibration CertiPUR®Merck-Đức
32581.10783.1000Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate)Merck-Đức
32591.10783.5000Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate)Merck-Đức
32601.10783.9025Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate)Merck-Đức
32611.10841.0050p-Toluidine GR for analysisMerck-Đức
32621.10854.2500Formic acid 90 % for determination of viscosity after DIN EN ISO 307 LABMerck-Đức
32631.10887.2500Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrateMerck-Đức
32641.10888.0100Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate GR for analysisMerck-Đức
32651.10958.0250Kjeldahl tablets for Wieninger method 5g/tabletMerck-Đức
32661.10958.1000Kjeldahl tablets for Wieninger method 5g/tabletMerck-Đức
32671.10962.0003pH-indicator paper pH 1 – 14 Universal indicator Roll (4.8 m) with colour scale pH 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14Merck-Đức
32681.10972.1000Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
32691.10972.2500Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
32701.10972.4004Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
32711.10972.9010Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
32721.10972.9030Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
32731.10982.0025Lanthanum(III) oxide for atomic absorption spectroscopyMerck-Đức
32741.10983.1000N,N-Dimethylformamide for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
32751.10983.2500N,N-Dimethylformamide for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
32761.11102.0001Compact Laboratory for Aquaristics Aquamerck®Merck-Đức
32771.11103.0001Carbonate  Hardness  Test  Acid  capacity  to  pH  4.3  (ANC)   Method:  titrimetric  with  dropping  bottle  Aquamerck®Merck-Đức
32781.11104.0001Total Hardness Test Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck®Merck-Đức
32791.11106.0001Chloride Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck®Merck-Đức
32801.11107.0001Oxygen Test Method: titrimetric, acc. to Winkler, with titration pipette Aquamerck®Merck-Đức
32811.11109.0001Alkalinity  Test  Acid  capacity  to  pH  8.2  and  pH  4.3   Method:  titrimetric  with  titration  pipette  Aquamerck®Merck-Đức
32821.11110.0001Calcium Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck®Merck-Đức
32831.11113.0001Chlorine Test Reagent Cl2-1 Aquamerck®Merck-Đức
32841.11114.0001Chlorine Test Reagent Cl2-2 Aquamerck®Merck-Đức
32851.11115.0001Chlorine Test Reagent Cl2-3 (potassium iodide tablets) Aquamerck®Merck-Đức
32861.11116.0001pH Test Phenol red solution Aquamerck®Merck-Đức
32871.11117.0001Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  acc.  to  Neßler,  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.5  –  1  –  2  –  3  –  5  –  7  –  10  mg/l  NH4+  Aquamerck®Merck-Đức
32881.11122.0001Total  Hardness  Test   Reagent  H-1  (indicator  solution)   Refill  pack  for  108039  Aquamerck®Merck-Đức
32891.11131.0001Magnesium Test Method: colorimetric with colour card 100 – 200 – 300 – 500 – 1000 – 1500 mg/l Mg Aquamerck®Merck-Đức
32901.11132.0001Chloride Test Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck®Merck-Đức
32911.11136.0001Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour-matching  vessel  0.1  –  0.3  –  0.5  –  1.0  –  2.5  –  5.0  –  7.5  –  12.5  –  25  –  50  mg/l  Fe  Aquamerck®Merck-Đức
32921.11138.0001Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  PMB,  with  colour-matching  vessel  1.0  –  2.5  –  5.0  –  7.5  –  10  mg/l  P2O5   1.3  –  3.3  –  6.7  –  10.0  –  13.4  mg/l  PO4³¯  Aquamerck®Merck-Đức
32931.11141.0001Total  Hardness  Test   Reagent  H-2  (titration  solution)   Refill  pack  for  108011  Aquamerck®Merck-Đức
32941.11142.0001Residual Hardness Test Method: colorimetric with colour card 0.04 – 0.08 – 0.15 °d Aquamerck®Merck-Đức
32951.11143.0001Chlorine  and  pH  Test   Reagent  for  pH  (pH-1)   Refill  pack  for  111174  Aquamerck®Merck-Đức
32961.11148.0001Sulfite Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck®Merck-Đức
32971.11151.0001Compact Laboratory for Water Testing Aquamerck®Merck-Đức
32981.11152.0001Oxygen  Test   Refill  pack  for  111107  Aquamerck®Merck-Đức
32991.11157.0001Chlorine  and  pH  Test   Reagents  for  chlorine  (Cl2-1,  Cl2-2,  Cl2-3)   Refill  pack  for  111174  Aquamerck®Merck-Đức
33001.11160.0001Chlorine  and  pH  Test  (free  chlorine  and  pH,  DPD)  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.10  –  0.20  –  0.30  –  0.40  –  0.50  –  0.75  –  1.0  –  1.5  mg/l  Cl2   pH:  6.5  –  6.8  –  7.0  –  7.2  –  7.4  –  7.6Merck-Đức
33011.11165.0001Areometer for Compact Laboratory 1.11154.0001 for the determination of the isopropanol contentMerck-Đức
33021.11169.0001Nitrate Test in freshwater Method: colorimetric with colour card 10 – 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 mg/l NO3¯ Aquamerck®Merck-Đức
33031.11170.0001Nitrate Test Method: colorimetric with colour card and sliding comparator 10 – 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 mg/l NO3¯ Aquamerck®Merck-Đức
33041.11174.0001Chlorine  and  pH  Test  (free  chlorine,  total  chlorine,  and  pH)   Method:  colorimetric  with  colour-matching  vessel  0.1  –  0.3  –  0.6  –  1.0  –  1.5  mg/l  Cl2  pH:  6.8  –  7.1  –  7.4  –  7.6  –  7.8  Aquamerck®Merck-Đức
33051.11348.02501-Methylimidazole GR for analysis buffer substanceMerck-Đức
33061.11355.0100ICP  multi-element  standard  solution  IV  (23  elements  in  diluted  nitric  acid)  1000  mg/l:  Ag,  Al,  B,  Ba,  Bi,  Ca,  Cd,  Co,  Cr,  Cu,  Fe,  Ga,  In  ,  K,  Li,  Mg,  Mn,  Na,  Ni,  Pb,  Sr,  Tl,  Zn  CertiPUR®Merck-Đức
33071.11360.2500Sodium hydroxide solution min. 45% GR for analysisMerck-Đức
33081.11360.9025Sodium hydroxide solution min. 45% GR for analysisMerck-Đức
33091.11373.0100Buffer tablets pH 6.4 for preparing buffer solution acc. to WEISE for the staining of blood smearsMerck-Đức
33101.11374.0100Buffer tablets pH 6.8 for preparing buffer solution acc. to WEISE for the staining of blood smearsMerck-Đức
33111.11437.0500Anion multi-element standard I ready for use ß (F¯), (PO4³¯), (Br¯) = 1000 mg/l (NaF, KH2PO4, NaBr in H2O) CertiPUR®Merck-Đức
33121.11448.0500Anion multi-element standard II ready for use ß(Cl¯),(NO3¯),(SO4¯¯)=1000 mg/l, (NaCl, NaNO3, Na2SO4 in H2O) CertiPUR®Merck-Đức
33131.11487.0025Hematein (C.I. 75290) for microscopyMerck-Đức
33141.11584.5000Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 4 mol/l (4 N) TitriPUR®Merck-Đức
33151.11586.5000Potassium hydroxide solution c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR®Merck-Đức
33161.11587.1000Potassium hydroxide solution in methanol c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR®Merck-Đức
33171.11609.2504Histosec® pastilles solidification point 56-58°C embedding agent for histologyMerck-Đức
33181.11609.9025Histosec® pastilles solidification point 56-58°C embedding agent for histologyMerck-Đức
33191.11613.0001Ferrospectral® GR for analysis (reagent for iron)Merck-Đức
33201.11656.0001Dimethylformamide-D7 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
33211.11656.0009Dimethylformamide-D7 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
33221.11661.0001Hemacolor® Rapid staining of blood smear staining set for microscopyMerck-Đức
33231.11670.1000Formic acid 98-100% Suprapur®Merck-Đức
33241.11674.0001Hemacolor® Rapid staining of blood smear staining set for microscopyMerck-Đức
33251.11678.1000TLC-Silica gel 60 GF254 mean particle size 15 µmMerck-Đức
33261.11695.1000TLC Silica gel 60 H mean particle size 15 µmMerck-Đức
33271.11718.1000Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,05 mol/l (0,05 N) TitriPUR®Merck-Đức
33281.11724.1000Spectromelt® A 14 51% di-lithium tetraborate/ 27% lanthane(III) oxide/ 12% lithium metaborate/ 10% lithium fluorideMerck-Đức
33291.11727.1000Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
33301.11727.2500Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
33311.11727.4000Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
33321.11727.4004Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
33331.11732.0025Trypan blue (C.I. 23850) for microscopyMerck-Đức
33341.11746.0005Bromophenol blue sodium salt water-soluble indicator ACSMerck-Đức
33351.11747.0025Sudan III, C.I. 26100 LABMerck-Đức
33361.11748.0005Phenol red sodium salt indicator ACSMerck-Đức
33371.11748.0500Phenol red sodium salt indicator ACSMerck-Đức
33381.11764.0001HPTLC Silica gel 60 F254 AMD,extra thin 25 Glass plates 20 x 10 cm for AMD acc. to DIN 38407-F11Merck-Đức
33391.11769.0100Potassium hydrogen phthalate solution for COD determination acc. to DIN 38409 H 41 (0.17 g/l)Merck-Đức
33401.11787.2500Potassium hydroxide solution in methanol c(KOH) = 2,0 mol/l (2 N) TitriPUR®Merck-Đức
33411.11798.0001TLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
33421.11799.0100Sulfanilamide GR for analysis Reag. Ph EurMerck-Đức
33431.11802.1000Spectromelt® A 12 66% di-lithium tetraborate/34% lithium metaborateMerck-Đức
33441.11805.00052,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatographyMerck-Đức
33451.11844.0001TLC Silica gel 60 with concentrating zone 10 x 2.5 cm 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
33461.11845.0001TLC Silica gel 60 with concentrating zone 2,5 x 20 cm 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
33471.11846.0001TLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 10 x 2.5 cm 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
33481.11860.0001Blank Strips Test strips without reagents Merckoquant®Merck-Đức
33491.11872.1000Trichloroethylene for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
33501.11872.2500Trichloroethylene for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
33511.11885.0001Gram-color Stain set for the Gram staining methodMerck-Đức
33521.11955.2500Hemacolor® Rapid staining of blood smear Solution 1 fixing solutionMerck-Đức
33531.11956.2500Hemacolor® Rapid staining of blood smear Solution 2 colour reagent redMerck-Đức
33541.11957.2500Hemacolor® Rapid staining of blood smear Solution 3 colour reagent blueMerck-Đức
33551.11962.0010Azomethine H GR for analysis (reagent for the determination of boron)Merck-Đức
33561.11962.0100Azomethine H GR for analysis (reagent for the determination of boron)Merck-Đức
33571.11969.0009Acetone-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
33581.12080.1000Sulfuric acid 98 % GR for analysisMerck-Đức
33591.12080.2500Sulfuric acid 98 % GR for analysisMerck-Đức
33601.12080.2510Sulfuric acid 98 % GR for analysisMerck-Đức
33611.12080.9025Sulfuric acid 98 % GR for analysisMerck-Đức
33621.12084.0001HEMATOGNOST Fe® staining kit for the detection of free ionic iron (Fe³+) in cellsMerck-Đức
33631.12130.0001Dimidium bromide for surfactant testsMerck-Đức
33641.12130.0005Dimidium bromide for surfactant testsMerck-Đức
33651.12144.0025Disulfine blue VN 150 (C.I.42045) for surfactant testsMerck-Đức
33661.12179.0025Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen)Merck-Đức
33671.12179.0100Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen)Merck-Đức
33681.12186.00251,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane for gas chromatographyMerck-Đức
33691.12186.01001,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane for gas chromatographyMerck-Đức
33701.12219.0100Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98% GR for analysisMerck-Đức
33711.12219.0250Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98% GR for analysisMerck-Đức
33721.12220.0100Lanthanum(III) oxide LABMerck-Đức
33731.12220.0500Lanthanum(III) oxide LABMerck-Đức
33741.12223.1000Sulfuric acid 100% for conductivity measurements LABMerck-Đức
33751.12298.0101Triton® X-100 for gas chromatographyMerck-Đức
33761.12298.1001Triton® X-100 for gas chromatographyMerck-Đức
33771.12310.0100Silicon standard solution traceable to SRM from NIST acidic, (NH4)2SiF6 in H2O 1000 mg/l Si CertiPUR®Merck-Đức
33781.12310.0500Silicon standard solution traceable to SRM from NIST acidic, (NH4)2SiF6 in H2O 1000 mg/l Si CertiPUR®Merck-Đức
33791.12327.0500LEUCOGNOST® mixture of fixatives fixative for enzyme cytochemistryMerck-Đức
33801.12363.0001HPTLC Silica gel 60 WRF254s AMD extra thin 25 Glass plates 20 x 10 cm for AMD acc. to DIN 38407-F11Merck-Đức
33811.12412.0025Yttrium oxide 99+Merck-Đức
33821.12463.0500Ion exchanger Amberlite® IRA-402 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ formMerck-Đức
33831.12463.9010Ion exchanger Amberlite® IRA-402 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ formMerck-Đức
33841.12513.0010Trifluoroacetic anhydride for gas chromatographyMerck-Đức
33851.12537.0001UV lamp 254 nm for thin-layer chromatographyMerck-Đức
33861.12572.0001HPTLC Silica gel 60 NH2 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
33871.12576.0001Chemizorb® Hg Reagents and accessories for absorbent for mercuryMerck-Đức
33881.12630.1000Spectromelt® A 100 di-lithiumtetraborateMerck-Đức
33891.12636.0050Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)Merck-Đức
33901.12636.2500Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)Merck-Đức
33911.12636.4000Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)Merck-Đức
33921.12636.9010Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)Merck-Đức
33931.12636.9033ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O)Merck-Đức
33941.12636.9185Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)Merck-Đức
33951.12668.0001HPTLC Silica gel 60 DIOL F254s 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
33961.12936.0030Oxidizing decomposition reagent for compounds containing P and N Oxisolv®Merck-Đức
33971.12937.0001Tap (PE) attachable, self-venting, for 5 l, 10 l and 25 l PE canisters with KS 60×6 external threadMerck-Đức
33981.12938.0001Tap (PE) self-venting, for vessels with 3/4″ internal thread (2″ to 3/4″ reducer supplied)Merck-Đức
33991.12939.0010Lactose Standard 5 % solid water standard for coulometric/volumetric Karl Fischer Titration and Karl Fischer oven method apura®Merck-Đức
34001.12979.0001BIOQUANT® Total dietary fiber reagent kit for 100 determinationsMerck-Đức
34011.12996.1000Spectromelt® A 20 lithium metaborateMerck-Đức
34021.13124.0001HPTLC Silica gel 60 RP-18 WF254s 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
34031.13134.9010Hydrochloric acid c(HCl) = 3,571 mol/l (1/0,28 N) TitriPUR®Merck-Đức
34041.13136.9010Hydrochloric acid c(HCl) = 0,357 mol/l (1/2,8 N) TitriPUR®Merck-Đức
34051.13171.0001HPLC Starter kitMerck-Đức
34061.13175.1000Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBrMerck-Đức
34071.13175.5000Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBrMerck-Đức
34081.13187.0001HPTLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 5 x 2.5 cm 25 Glass plates 5 x 10 cmMerck-Đức
34091.13192.0001HPTLC Silica gel 60 NH2 F254s 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
34101.13212.2500Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O)Merck-Đức
34111.13212.4000Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O)Merck-Đức
34121.13212.4004Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O)Merck-Đức
34131.13212.9185Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O)Merck-Đức
34141.13313.0001Glass bottles, 500 ml PE-coated with S 40 screw capMerck-Đức
34151.13314.0001Glass bottles 1 l PE-coated with S 40 screw capMerck-Đức
34161.13326.0001HPTLC Silica gel 60 GLP 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
34171.13350.25002-Propanol for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34181.13351.2500Methanol for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34191.13351.4000Methanol for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34201.13351.9030Methanol for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34211.13351.9185Methanol for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34221.13353.9030Ethyl acetate for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34231.13358.2500Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34241.13358.9030Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34251.13358.9185Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv®Merck-Đức
34261.13359.0025Chloroform-D1 with TMS (1 vol.%), deuteration degree min. 99.5 % for NMR spectroscopy (stabilized with silver)Merck-Đức
34271.13359.0100Chloroform-D1 with TMS (1 vol.%), deuteration degree min. 99.5 % for NMR spectroscopy (stabilized with silver)Merck-Đức
34281.13363.0010Trifluoroacetic acid-D1 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34291.13364.0001Tetrahydrofuran-D8 deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34301.13364.0009Tetrahydrofuran-D8 deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34311.13364.0010Tetrahydrofuran-D8 deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34321.13365.0010Formic acid-D2 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34331.13366.0009Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34341.13366.0010Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34351.13366.0025Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34361.13366.0100Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34371.13366.0500Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34381.13368.0010Toluene-D8 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34391.13386.2500Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis max. 0,001 ppm HgMerck-Đức
34401.13713.10001,2-Dichloroethane for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
34411.13720.0009Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34421.13720.0010Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34431.13724.0001HPTLC Silica gel 60 RP-18 F254s 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
34441.13725.0001HPTLC Silice gel 60 RP-8 F254s 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
34451.13726.0001HPTLC Silica gel 60 RP-2 F254s 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
34461.13727.0001HPTLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 10 x 2.5 cm 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
34471.13728.0001HPTLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 50 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
34481.13741.0100Lactophenol blue solution for staining fungiMerck-Đức
34491.13748.0001HPTLC Silica gel 60 with concentrating zone 10 x 2.5 cm 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
34501.13749.0001HPTLC Silica gel 60 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 50 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
34511.13753.0001Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34521.13753.0009Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopyMerck-Đức
34531.13792.0001PLC Silica gel 60 F254, 1 mm with concentrating zone 20 x 4 cm 15 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
34541.13793.0001PLC Silica gel 60 F254, 2 mm with concentrating zone 20 x 4 cm 12 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
34551.13794.0001PLC Silica gel 60 F254, 0.5 mm with concentrating zone 20 x 4 cm 20 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
34561.13894.0001PLC Silica gel 60, 0.5 mm 20 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
34571.13895.0001PLC Silica gel 60 F254, 1 mm 15 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
34581.13898.2500Standard oil for atomic absorption spectroscopyMerck-Đức
34591.13934.1000SPECTROMELT C 20 GRINDING AND TABLETTING AID FOR X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPYMerck-Đức
34601.13934.5000Spectromelt® C 20 grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopyMerck-Đức
34611.13990.5000Spectromelt® C 10 Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopyMerck-Đức
34621.14236.0001Spare filters for EXtrelut® NT1 prepacked glass columnsMerck-Đức
34631.14237.0001Spare filters for EXtrelut® NT 3 prepacked glass columnsMerck-Đức
34641.14266.0100Polyvinyl alcohol protective colloid for argentometric titrationMerck-Đức
34651.14282.0100Palladium standard solution traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Pd CertiPUR®Merck-Đức
34661.14282.0500Palladium standard solution traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Pd CertiPUR®Merck-Đức
34671.14291.1000Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
34681.14291.2500Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
34691.14291.4004Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
34701.14291.5000Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
34711.14291.9010Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
34721.14291.9030Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
34731.14291.9185Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
34741.14296.0001HPTLC Silica gel 60 RP-18 W 25 Glass paltes 10 x 20 cmMerck-Đức
34751.14394.0001Sulfite Cell Test Method: photometric 1.0 – 20.0 mg/l SO3²¯ Spectroquant®Merck-Đức
34761.14400.0001Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  acc.  to  Neßler,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.05  –  0.10  –  0.15  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.5  –  0.6  –  0.8  mg/l  NH4+  Aquaquant®Merck-Đức
34771.14401.0001Chloride  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  5  –  10  –  20  –  40  –  75  –  150  –  300  mg/l  Cl¯  Aquaquant®Merck-Đức
34781.14402.0001Chromate  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.005  –  0.01  –  0.02  –  0.03  –  0.04  –  0.05  –  0.06  –  0.08  –  0.10  mg/l  Cr   0.011  –  0.022  –  0.045  –  0.07  –  0.09  –  0.11  –Merck-Đức
34791.14403.0001Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.01  –  0.02  –  0.03  –  0.04  –  0.06  –  0.08  –  0.10  –  0.15  -0.20  mg/l  Fe  Aquaquant®Merck-Đức
34801.14404.0001Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.25  –  0.5  –  1.0  –  2.0  –  3.0  –  5.0  –  7.5  –  10  –  15  mg/l  Fe  Aquaquant®Merck-Đức
34811.14406.0001Manganese  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.03  –  0.06-  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.25  –  0.3  –  0.4  –  0.5  mg/l  Mn  Aquaquant®Merck-Đức
34821.14408.0001Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.005  –  0.012  –  0.02  –  0.03  –  0.04  –  0.05  –  0.06  –  0.08  –  0.10  mg/l  NO2¯  Aquaquant®Merck-Đức
34831.14410.0001Silicate  (Silicic  Acid)  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.01  –  0.02  –  0.04  –  0.06  –  0.08  –  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.25  –  mg/l  Si  Aquaquant®Merck-Đức
34841.14411.0001Sulfate  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  25  –  50  –  80  –  110  –  140  –  200  –  300  mg/l  SO4²¯  Aquaquant®Merck-Đức
34851.14412.0001Zinc  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.1  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.5  –  0.7  –  1  –  2  –  5  mg/l  Zn  Aquaquant®Merck-Đức
34861.14413.0001Aluminium  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.07  –  0.12  –  0.20  –  0.35  –  0.50  –  0.65  –  0.80  mg/l  Al  Aquaquant®Merck-Đức
34871.14414.0001Copper  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.05  –  0.08  –  0.12  –  0.16  –  0.20  –  0.25  –  0.3  –  0.4  –  0.5  mg/l  Cu  Aquaquant®Merck-Đức
34881.14416.0001Sulfide  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.02  –  0.04  –  0.06  –  0.08  –  0.10  –  0.13  –  0.16  –  0.20  -0.25  mg/l  S²¯  Aquaquant®Merck-Đức
34891.14417.0001Cyanide  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.002  –  0.004  –  0.007  –  0.010  –  0.013  –  0.016  –  0.020  –  0.025  –  0.030  mg/l  CN¯  Aquaquant®Merck-Đức
34901.14418.0001Copper  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.3  –  0.6  –  1.0  –  1.5  –  2.0  –  2.5  –  3  –  4  –  5  mg/l  Cu  Aquaquant®Merck-Đức
34911.14420.0001Nickel  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.02  –  0.04  –  0.07  –  0.10  –  0.15  –  0.2  –  0.3  –  0.4  -0.5  mg/l  Ni  Aquaquant®Merck-Đức
34921.14421.0001Color  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  5  –  10  –  20  –  30  –  40  –  50  –  70  –  100  –  150  Hazen  Aquaquant®Merck-Đức
34931.14423.0002Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  indophenol  blue,  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.2  –  0.5  –  0.8  –  1.2  –  1.6  –  2  –  3  –  5  –  8  mg/l  NH4+  Aquaquant®Merck-Đức
34941.14424.0001Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.1  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.3  –  2.0  mg/l  NO2¯  Aquaquant®Merck-Đức
34951.14428.0002Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  indophenol  blue,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.025  –  0.050  –  0.075  –  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.25  –  0.30  –  0.40  mg/l  NH4+  Aquaquant®Merck-Đức
34961.14429.0001Cyanide  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.03  –  0.06  –  0.10  –  0.15  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.5  –  0.7  mg/l   CN¯  Aquaquant®Merck-Đức
34971.14434.0001Chlorine  Test  (free  chlorine)   Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.010  –  0.025  –  0.045  –  0.06  –  0.08  –  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.30  mg/l  Cl2  Aquaquant®Merck-Đức
34981.14438.0001Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.2  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.3  –  1.6  –  2.0  –  2.5  mg/l  Fe  Aquaquant®Merck-Đức
34991.14441.0001Chromate  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.10  –  0.20  –  0.30  –  0.45  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.3  –  1.6  mg/l   Cr   0.22  –  0.45  –  0.67  –  1.0  –  1.3  –  1.8  –  2.2  –  2.Merck-Đức
35001.14445.0001Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  PMB,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.015  –  0.030  –  0.045  –  0.06  –  0.08  –  0.11  –  0.14  mg/l  PO4-P  Aquaquant®Merck-Đức
35011.14449.0001Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  VM,  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  1.0  –  2.0  –  3.5  –  6.0  –  10  –  20  –  40  mg/l  PO4-P  3.1  –  6.1  –  11  –  18  –  31  –  61  –  123  mg/l  PO4³¯  Aquaquant®Merck-Đức
35021.14500.0001Formaldehyde Cell Test Method: photometric 0.10 – 8.00 mg/l HCHO Spectroquant®Merck-Đức
35031.14537.0001Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric 0.5 – 15.0 mg/l N Spectroquant®Merck-Đức
35041.14538.0065COD solution A for 114540, 114541, 114560; 0.30 ml per determination Spectroquant®Merck-Đức
35051.14539.0495COD solution B for 114541; 2.30 ml per determination Spectroquant®Merck-Đức
35061.14540.0001COD Cell Test Method: photometric 10 – 150 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
35071.14541.0001COD Cell Test Method: photometric 25 – 1500 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
35081.14542.0001Nitrate  Cell  Test  Method:  photometric  0.5  –  18.0  mg/l  NO3-N   2.2  –  79.7  mg/l  NO3¯  Spectroquant®Merck-Đức
35091.14543.0001Phosphate  Cell  Test  Method:  photometric,  PMB  0.05  –  5.00  mg/l  PO4-P   0.2  –  15.3  mg/l  PO4³¯   0.11  –  11.46  mg/l  P2O5  Spectroquant®Merck-Đức
35101.14544.0001Ammonium  Cell  Test  Method:  photometric  0.5  –  16.0  mg/l  NH4-N   0.6  –  20.6  mg/l  NH4+  Spectroquant®Merck-Đức
35111.14546.0001Phosphate  Cell  Test  Method:  photometric,  VM  0.5  –  25.0  mg/l  PO4-P   1.5  –  76.7  mg/l  PO4³¯   1.1  –  57.3  mg/l  P2O5  Spectroquant®Merck-Đức
35121.14547.0001Nitrite Cell Test Method: photometric 0.010 – 0.700 mg/l NO2-N 0.03 – 2.30 mg/l NO2¯ Spectroquant®Merck-Đức
35131.14548.0001Sulfate Cell Test Method: photometric 5 – 250 mg/l SO4²¯ Spectroquant®Merck-Đức
35141.14549.0001Iron Cell Test Method: photometric 0.05 – 4.00 mg/l Fe Spectroquant®Merck-Đức
35151.14551.0001Phenol Cell Test Method: photometric 0.10 – 2.50 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
35161.14552.0001Chromate  Cell  Test  Method:  photometric  0.05  –  2.00  mg/l  Cr   0.11  –  4.46  mg/l  CrO4  Spectroquant®Merck-Đức
35171.14553.0001Copper Cell Test Method: photometric 0.05 – 8.00 mg/l Cu Spectroquant®Merck-Đức
35181.14554.0001Nickel Cell Test Method: photometric 0.10 – 6.00 mg/l Ni Spectroquant®Merck-Đức
35191.14555.0001COD Cell Test Method: photometric 500 – 10000 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
35201.14556.0001Nitrate  Cell  Test  in  seawater   Method:  photometric   0.10  –  3.00  mg/l  NO3-N   0.4  –  13.3  mg/l  NO3  Spectroquant®Merck-Đức
35211.14557.0001Fluoride Cell Test Method: photometric 0.10 – 1.50 mg/l F¯ Spectroquant®Merck-Đức
35221.14558.0001Ammonium  Cell  Test  Method:  photometric  0.20  –  8.00  mg/l  NH4-N   0.26  –  10.30  mg/l  NH4+  Spectroquant®Merck-Đức
35231.14559.0001Ammonium  Cell  Test  Method:  photometric  4.0  –  80.0  mg/l  NH4-N   5.2  –  103.0  mg/l  NH4+  Spectroquant®Merck-Đức
35241.14560.0001COD Cell Test Method: photometric 4.0 – 40.0 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
35251.14561.0001Cyanide Cell Test Method: photometric 0.010 – 0.500 mg/l CN¯ Spectroquant®Merck-Đức
35261.14562.0001Potassium Cell Test Method: photometric 5.0 – 50.0 mg/l K Spectroquant®Merck-Đức
35271.14563.0001Nitrate  Cell  Test  Method:  photometric,  DMP  0.5  –  25.0  mg/l  NO3-N   2.2  –  110.7  mg/l  NO3¯  Spectroquant®Merck-Đức
35281.14564.0001Sulfate Cell Test Method: photometric 100 – 1000 mg/l SO4²¯ Spectroquant®Merck-Đức
35291.14566.0001Zinc Cell Test Method: photometric 0.20 – 5.00 mg/l Zn Spectroquant®Merck-Đức
35301.14567.0001Replacement filter for EXtrelut® NT 20 HDPE columnsMerck-Đức
35311.14598.0001Fluoride Test Method: photometric 0.10 – 20.0 mg/l F¯ Spectroquant®Merck-Đức
35321.14598.0002Fluoride Test Method: photometric 0.10 – 20.0 mg/l F¯ Spectroquant®Merck-Đức
35331.14602.0001Soil Laboratory 3 x N/pH Nitrogen and pH (lime requirement) Agroquant®Merck-Đức
35341.14613.0001Digestion basis setMerck-Đức
35351.14615.0001Digestion vessel 30 mlMerck-Đức
35361.14616.0001Rupture discsMerck-Đức
35371.14617.0001Closing capMerck-Đức
35381.14618.0001PTFE protection foilsMerck-Đức
35391.14622.0001Tin Cell Test Method: photometric 0.10 – 2.50 mg/l Sn Spectroquant®Merck-Đức
35401.14651.0001Copper  Test  in  freshwater  and  seawater  Method:  colorimetric  with  colour  card  0.15  –  0.30  –  0.45  –  0.6  –  0.8  –  1.2  –  1.6  mg/l  Cu   Aquamerck®Merck-Đức
35411.14652.0001Total Hardness Test in freshwater Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck®Merck-Đức
35421.14653.0001Carbonate Hardness Test in freshwater and seawater Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck®Merck-Đức
35431.14657.0001Ammonium Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 10 mg/l NH4+ Aquamerck®Merck-Đức
35441.14658.0001Nitrite Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.05 – 0.15 – 0.25 – 0.50 – 1.0 mg/l NO2¯ Aquamerck®Merck-Đức
35451.14660.0001Iron  Test  in  freshwater  and  seawater  Method:  colorimetric  with  colour  card  0.05  –  0.1  –  0.2  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  mg/l  Fe²+  Aquamerck®Merck-Đức
35461.14661.0001Phosphate  Test  in  freshwater  and  seawater  Method:  colorimetric  with  colour  card  0.25  –  0.50  –  0.75  –  1.0  –  1.5  –  2.0  –  3.0  mg/l  PO4³¯  Aquamerck®Merck-Đức
35471.14662.0001Oxygen Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 12 mg/l O2 Aquamerck®Merck-Đức
35481.14663.0001Oxygen Reaction Bottle Aquamerck®Merck-Đức
35491.14667.0001PC cable (for serial interface) NOVA 30, NOVA 60, NOVA 400, SQ 200, SQ 300 Spectroquant®Merck-Đức
35501.14669.0001pH Test for swimming pools Method: colorimetric with colour card pH 6.5 – 6.8 – 7.1 – 7.4 – 7.6 – 7.8 – 8.2 Aquamerck®Merck-Đức
35511.14670.0001Chlorine Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.10 – 0.25 – 0.5 – 1.0 – 2.0 mg/l Cl2 Aquamerck®Merck-Đức
35521.14675.0001CombiCheck  20  for  checking  the  quality  of  photometric  methods  for  ammonium,  chloride,  CSB,  nitrate,  phosphorus  and  sulfate  Spectroquant®Merck-Đức
35531.14676.0001CombiCheck  10  for  checking  the  quality  of  photometric  methods  for  ammonium,  chloride,  CSB,  nitrate,  phosphorus  and  sulfate  Spectroquant®Merck-Đức
35541.14677.0001CombiCheck 30 for checking the quality of photometric methods for cadmium, iron, copper and manganese Spectroquant®Merck-Đức
35551.14678.0001Formaldehyde Test Method: photometric 0.02 – 8.00 mg/l HCHO Spectroquant®Merck-Đức
35561.14679.0495COD solution A for 114555; 2.20 ml per determination Spectroquant®Merck-Đức
35571.14680.0495COD solution B for 114555; 1.80 ml per determination Spectroquant®Merck-Đức
35581.14681.0495COD solution B for 114560; 2.85 ml per determination Spectroquant®Merck-Đức
35591.14682.0495COD solution B for 114540; 2.85 ml per determination Spectroquant®Merck-Đức
35601.14683.0001Residual  Hardness  Cell  Test  Method:  photometric  0.50  –  5.00  mg/l  Ca   0.070  –  0.700  °d   0.087  –  0.874  °e   0.12  –  1.25  °f   0.70  –  7.00  CaO   1.2  –  12.5  mg/l  CaCO3  Spectroquant®Merck-Đức
35611.14687.0001Crack Set 10 for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc Spectroquant®Merck-Đức
35621.14688.0001Crack Set 10C for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc Spectroquant®Merck-Đức
35631.14689.0001CombiCheck 70 for checking the quality of photometric methods for ammonium, CSB and nitrogen Spectroquant®Merck-Đức
35641.14690.0001COD Cell Test Method: photometric 50 – 500 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
35651.14691.0001COD Cell Test Method: photometric 300 – 3500 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
35661.14692.0001CombiCheck 40 for checking the quality of photometric methods for aluminium, lead, chromium, nickel and zinc Spectroquant®Merck-Đức
35671.14693.0001PhotoCheck  Check  solutions  for  photometers   (445/446  nm,  520/525  nm,  and  690  nm)  Spectroquant®Merck-Đức
35681.14694.0001Oxygen Cell Test Method: photometric 0.5 – 12.0 mg/l O2 Spectroquant®Merck-Đức
35691.14695.0001CombiCheck 50 for checking the quality of photometric methods for ammonium, CSB and nitrogen Spectroquant®Merck-Đức
35701.14696.0001CombiCheck 60 for checking the quality of photometric methods for chloride and CSB Spectroquant®Merck-Đức
35711.14697.0001Surfactants (anion.) Cell Test Method: photometric 0.05 – 2.00 mg/l MBAS Spectroquant®Merck-Đức
35721.14722.0001PC cable for photometer SQ 118 (for parallel interface)Merck-Đức
35731.14723.0001Halogen lamp SQ 118 Spectroquant®Merck-Đức
35741.14724.0001Empty cells with screw caps 16 mm Spectroquant®Merck-Đức
35751.14729.0001Phosphate  Cell  Test  Method:  photometric,  PMB  0.5  –  25.0  mg/l  PO4-P   1.5  –  76.7  mg/l  PO4³¯   1.1  –  57.3  mg/l  P2O5  Spectroquant®Merck-Đức
35761.14730.0001Chloride Cell Test Method: photometric 5 – 125 mg/l Cl¯ Spectroquant®Merck-Đức
35771.14731.0001Hydrogen Peroxide Cell Test Method: photometric 2.0 – 20.0 mg/l H2O2 Spectroquant®Merck-Đức
35781.14738.0001CombiCheck 80 for checking the quality of photometric methods for CSB, nitrate and phosphorus Spectroquant®Merck-Đức
35791.14739.0001Ammonium  Cell  Test  method:  photometric  0.010  –  2.000  mg/l  NH4-N   0.01  –  2.58  mg/l  NH4+  Spectroquant®Merck-Đức
35801.14750.0002Ammonium  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.2  –  0.5  –  0.8  –  1.3  –  2.0  –  3.0  –  4.5  –  6.0  –  8.0  mg/l  NH4+  Microquant®Merck-Đức
35811.14752.0001Ammonium  Test  Method:  photometric  0.010  –  3.00  mg/l  NH4-N   0.013  –  3.86  mg/l  NH4+  Spectroquant®Merck-Đức
35821.14752.0002Ammonium  Test  Method:  photometric  0.010  –  3.00  mg/l  NH4-N   0.013  –  3.86  mg/l  NH4+  Spectroquant®Merck-Đức
35831.14753.0001Chloride Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 3 – 6 – 10 – 18 – 30 – 60 – 100 – 180 – 300 mg/l Cl¯ Microquant®Merck-Đức
35841.14756.0001Chromate  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.10  –  0.20  –  0.35  –  0.6  –  1.0  –  1.8  –  3,0  –  6,0  –  10  mg/l  Cr   0.22  –  0.45  –  0.8  –  1.3  –  2.2  –  4.0  –  6.7  –  13  –  22  mg/l  CrO4²¯  Microquant®Merck-Đức
35851.14758.0001Chromate Test Method: photometric 0.010 – 3.00 mg/l Cr 0.02 – 6.69 mg/l CrO4 Spectroquant®Merck-Đức
35861.14759.0001Iron Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.5 – 0.8 – 1.2 – 2 – 3 – 5 mg/l Fe Microquant®Merck-Đức
35871.14761.0001Iron Test Method: photometric 0.005 – 5.00 mg/l Fe Spectroquant®Merck-Đức
35881.14761.0002Iron Test Method: photometric 0.005 – 5.00 mg/l Fe Spectroquant®Merck-Đức
35891.14763.0001Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 – 150 mg/l N Spectroquant®Merck-Đức
35901.14764.0001Nitrate  Cell  Test  Method:  photometric,  DMP  1.0  –  50.0  mg/l  NO3-N   4  –  221  mg/l  NO3¯  Spectroquant®Merck-Đức
35911.14765.0001Copper Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.3 – 0.6 – 1.0 – 1.5 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 mg/l Cu Microquant®Merck-Đức
35921.14767.0001Copper Test Method: photometric 0.02 – 6.00 mg/l Cu Spectroquant®Merck-Đức
35931.14768.0001Manganese Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.3 – 0.7 – 1.3 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 10 mg/l Mn Microquant®Merck-Đức
35941.14770.0001Manganese Test Method: photometric 0.010 – 10.00 mg/l Mn Spectroquant®Merck-Đức
35951.14770.0002Manganese Test Method: photometric 0.010 – 10.00 mg/l Mn Spectroquant®Merck-Đức
35961.14773.0001Nitrate  Test  Method:  photometric  0.2  –  20.0  mg/l  NO3-N   0.9  –  88.5  mg/l  NO3¯  Spectroquant®Merck-Đức
35971.14774.0001Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.1  –  0.2  –  0.4  –  0.6  –  1.0  –  1.8  –  3.0  –  6.0  –  10  mg/l  NO2¯  Microquant®Merck-Đức
35981.14776.0001Nitrite  Test  Method:  photometric  0.002  –  1.00  mg/l  NO2-N   0.007  –  3.28  mg/l  NO2-  Spectroquant®Merck-Đức
35991.14776.0002Nitrite  Test  Method:  photometric  0.002  –  1.00  mg/l  NO2-N   0.007  –  3.28  mg/l  NO2-  Spectroquant®Merck-Đức
36001.14777.0001Sulfide Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 – 0.3 – 0.5 – 0.7 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 mg/l S²¯ Microquant®Merck-Đức
36011.14779.0001Sulfide Test Method: photometric 0.020 – 1.50 mg/l S²¯ Spectroquant®Merck-Đức
36021.14780.0001Zinc Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.7 – 1 – 2 – 5 mg/l Zn Microquant®Merck-Đức
36031.14782.0002Zinc  Test   Refill  pack  for  114780,  114412Merck-Đức
36041.14783.0001Nickel Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 mg/l Ni Microquant®Merck-Đức
36051.14785.0001Nickel Test Method: photometric 0.02 – 5.00 mg/l Ni Spectroquant®Merck-Đức
36061.14791.0001Sulfate Test Method: photometric 25 – 300 mg/l SO4²¯ Spectroquant®Merck-Đức
36071.14792.0001Silicate  (Silicic  Acid)  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.3  –  0.6  –  1.0  –  1.5  –  2  –  3  –  5  –  7  –  10  mg/l  Si  Microquant®Merck-Đức
36081.14794.0001Silicate  (Silicic  Acid)  Test  Method:  photometric   0.005  –  5.00  mg/l  Si   0.01  –  10.70  mg/l  SiO2  Spectroquant®Merck-Đức
36091.14798.0001Cyanide Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.03 – 0.07 – 0.13 – 0.2 – 0.3 – 0.5 – 1 – 2 – 5 mg/l CN¯ Microquant®Merck-Đức
36101.14800.0001Cyanide Test Method: photometric 0.002 – 0.500 mg/l CN¯ Spectroquant®Merck-Đức
36111.14801.0001Chlorine  Test  (free  and  total  chlorine)   with  liquid  reagent   Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.1  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.5  –  2.0  mg/l  Cl2  Microquant®Merck-Đức
36121.14803.0002Chlorine  Test   Refill  pack  for  114801Merck-Đức
36131.14815.0001Calcium  Test  Method:  photometric  5  –  160  mg/l  Ca   7  –  224  mg/l  CaO   12  –  400  mg/l  CaCO3  Spectroquant®Merck-Đức
36141.14821.0002Gold Test Method: photometric 0.5 – 12.0 mg/l Au Spectroquant®Merck-Đức
36151.14825.0001Aluminium Test Method: photometric 0.020 – 1.20 mg/l Al Spectroquant®Merck-Đức
36161.14826.0001Chlorine  Test  (free  and  total  chlorine)   Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.25  –  0.50  –  0.75  –  1  –  2  –  4  –  7  –  10  –  15  mg/l  Cl2  Microquant®Merck-Đức
36171.14831.0001Silver Test Method: photometric 0.25 – 3.00 mg/l Ag Spectroquant®Merck-Đức
36181.14832.0001Zinc Test Method: photometric 0.05 – 2.50 mg/l Zn Spectroquant®Merck-Đức
36191.14833.0001Lead Cell Test Method: photometric 0.10 – 5.00 mg/l Pb Spectroquant®Merck-Đức
36201.14834.0001Cadmium Cell Test Method: photometric 0.025 – 1.000 mg/l Cd Spectroquant®Merck-Đức
36211.14839.0001Boron Test Method: photometric 0.050 – 0.800 mg/l B Spectroquant®Merck-Đức
36221.14842.0001Phosphate Test Method: photometric, VM 0.5 – 30.0 mg/l PO4-P 1.5 – 92.0 mg/l PO4³¯ 1.1 – 68.7 mg/l P2O5 Spectroquant®Merck-Đức
36231.14843.0001Urea  Test  for  swimming  pools  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.3  –  0.6  –  1.0  –  1.5  –  2  –  3  –  4  –  5  –  8  mg/l  Microquant®Merck-Đức
36241.14845.0002Urea  Test  in  the  swimming  pool   Refill  pack  for  114843Merck-Đức
36251.14846.0001Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  PMB,  with  colour-disk  comparator  0.2  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.5  –  2.0  –  2.5  –  3.0  mg/l  PO4-P  Microquant®Merck-Đức
36261.14848.0001Phosphate  Test  Method:  photometric,  PMB  0.010  –  5.00  mg/l  PO4-P   0.03  –  15.3  mg/l  PO4³¯   0.02  –  11.46  mg/l  P2O5  Spectroquant®Merck-Đức
36271.14848.0002Phosphate  Test  Method:  photometric,  PMB  0.010  –  5.00  mg/l  PO4-P   0.03  –  15.3  mg/l  PO4³¯   0.02  –  11.46  mg/l  P2O5  Spectroquant®Merck-Đức
36281.14878.0001TOC Cell Test Method: photometric 5.0 – 80.0 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
36291.14879.0001TOC Cell Test Method: photometric 50 – 800 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
36301.14895.0001COD Cell Test Method: photometric 15 – 300 mg/l Spectroquant®Merck-Đức
36311.14896.0001Iron Cell Test Method: photometric 1.0 – 50.0 mg/l Fe Spectroquant®Merck-Đức
36321.14897.0001Chloride Test Method: photometric 2.5 – 250 mg/l Cl¯ Spectroquant®Merck-Đức
36331.14897.0002Chloride Test Method: photometric 2.5 – 250 mg/l Cl¯ Spectroquant®Merck-Đức
36341.14901.0001Flat-bottomed tubes, long, for Aquaquant® tests Aquaquant®Merck-Đức
36351.14902.0001Flat-bottomed tubes for Aquamerck® testsMerck-Đức
36361.14942.0001Nitrate  test  in  seawater  Method:  photometric  0.2  –  17.0  mg/l  NO3-N   0.9  –  75.3  mg/l  NO3¯  Spectroquant®Merck-Đức
36371.14944.0001Rectangular cells 50 mm Spectroquant®Merck-Đức
36381.14946.0001Rectangular cells 10 mm Spectroquant®Merck-Đức
36391.14947.0001Rectangular cells 20 mm Spectroquant®Merck-Đức
36401.14962.0001PipeCheck Check solutions (4×6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®Merck-Đức
36411.14963.0001Crack Set 20 for the digestion of nitrogen (total) Spectroquant®Merck-Đức
36421.14964.0001Software for Windows (in English and German) for the data transfer of NOVA photometers Multi-Achat II Spectroquant®Merck-Đức
36431.14976.0001Chlorine  Test  (free  chlorine)  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.25  –  0.50  –  0.75  –  1  –  2  –  4  –  8  –  10  –  15  mg/l  Cl2  Microquant®Merck-Đức
36441.14977.0002Chlorine  Test   Refill  pack  for  114976,  114434Merck-Đức
36451.14978.0001Chlorine  Test  (free  chlorine)   with  liquid  reagent   Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.1  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.5  –  2.0  mg/l  Cl2  Microquant®Merck-Đức
36461.14979.0002Chlorine  Test   Refill  pack  for  114978Merck-Đức
36471.15035.0001HPTLC Cellulose F 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
36481.15036.0001HPTLC Cellulose F 50 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
36491.15037.0001HPTLC Silica gel 60 RP-18 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 25 Glass plates 20 x 10 cm for PAH determination acc. to DIN 38409-H13Merck-Đức
36501.15053.0100Calcium standard dissolved in oil c(Ca in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®Merck-Đức
36511.15054.0100Potassium standard dissolved in oil c(K in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®Merck-Đức
36521.15058.0100Sodium standard dissolved in oil c(Na in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®Merck-Đức
36531.15061.0100Cobalt standard dissolved in oil c(Co in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®Merck-Đức
36541.15072.0100Phosphorus standard dissolved in oil c(P in standard oil) = 1g/kg CertiPUR®Merck-Đức
36551.15075.0100Multi-element standard I dissolved in oil c(Ba) = 8 g/kg; c(Ca) = 4 g/kg; c(Mg) = 1 g/kg; c(Zn) = 1,6 g/kg CertiPUR®Merck-Đức
36561.15092.1000EXtrelut® NT packing material for the production of large extraction columnsMerck-Đức
36571.15093.0001EXtrelut® NT Refill pack for column fillings EXtrelut® NT 20Merck-Đức
36581.15094.0001EXtrelut® NT 1 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (0,1 – 1 ml sample)Merck-Đức
36591.15095.0001EXtrelut® NT 3 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (1 – 3 ml sample)Merck-Đức
36601.15096.0001EXtrelut® NT 20 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (20 ml sample)Merck-Đức
36611.15127.5000Ion exchanger Amberlite® MB-3 mixed bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H+ form and strongly basic OH¯ formMerck-Đức
36621.15131.0500Ion exchanger Amberlite® IR-120 (strongly acidic cation exchanger), H+ formMerck-Đức
36631.15131.5000Ion exchanger Amberlite® IR-120 (strongly acidic cation exchanger), H+ formMerck-Đức
36641.15161.2504Histosec® pastilles (without DMSO) solidification point 56-58°C embedding agent for histologyMerck-Đức
36651.15161.9025Histosec® pastilles (without DMSO) solidification point 56-58°C embedding agent for histologyMerck-Đức
36661.15165.0500Ion exchanger Amberlite® MB-6113 mixed-bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H+ form and strongly basic OH¯ formMerck-Đức
36671.15186.1000Hydrochloric acid 36% Tracepur®Merck-Đức
36681.15187.1000Nitric acid 69% Tracepur®Merck-Đức
36691.15201.0001LiChroTest Standard samples for HPLC system qualification Set 5:Autosampler test LiChroTest®Merck-Đức
36701.15213.0001Auto-Hemacolor® Staining set for automatic blood smear staining with the HEMA-TEK Slide StainerMerck-Đức
36711.15256.0500Adsorber resin Amberlite® XAD-4Merck-Đức
36721.15261.0500Ion exchanger Amberlyst® A-21 (weakly basic anion exchanger), OH¯ formMerck-Đức
36731.15262.0500Ion exchanger Amberlite® IRA-410 (strongly basic anion exchanger type II) Cl¯ formMerck-Đức
36741.15265.2500Heating bath fluid for heating baths up to approx. 170°CMerck-Đức
36751.15326.0001TLC Silica gel 60 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cmMerck-Đức
36761.15327.0001TLC Silica gel 60 F254 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cmMerck-Đức
36771.15332.0001Sangodiff® G Staining foils for manual staining of blood smearsMerck-Đức
36781.15333.1000Water for chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
36791.15333.2500Water for chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
36801.15333.9010Water for chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
36811.15333.9030Water for chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
36821.15341.0001TLC Silica gel 60 F254 500 Glass plates 2.5 x 7.5 cmMerck-Đức
36831.15348.0250Kjeldahl tablets (free of mercury and selenium) 5 g/tabletMerck-Đức
36841.15348.1000Kjeldahl tablets (free of mercury and selenium) 5 g/tabletMerck-Đức
36851.15355.0001Cytological standard stain acc. to Szczepanik for microscopy CYTOCOLOR®Merck-Đức
36861.15368.0500TISAB solution for fluoride determinationMerck-Đức
36871.15373.0001Exit cannulas for EXtrelut® NT 1 and EXtrelut® NT 3Merck-Đức
36881.15388.0001TLC Silica gel 60 RP-8 F254s 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
36891.15389.0001TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
36901.15423.0001TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
36911.15424.0001TLC Silica gel 60 RP-8 F254s 50 Glass plates 10 x 20 cmMerck-Đức
36921.15440.1000Isooctane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
36931.15440.2500Isooctane for gas chromatography SupraSolv®Merck-Đức
36941.15445.0001HPTLC LiChrospher® Silica gel 60 F254s 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
36951.15474.0100ICP multi-element standard solution I (19 elements in dilute nitric acid) CertiPUR®Merck-Đức
36961.15480.1000Hyamine® 1622-solution for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l TitriPUR®Merck-Đức
36971.15498.0001HPTLC Silica gel 60 RP-18 F254s with concentrating zone 20 x 2.5 cm 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
36981.15500.1000Acetonitrile EMPLURA®Merck-Đức
36991.15500.2500Acetonitrile EMPLURA®Merck-Đức
37001.15500.6025Acetonitrile EMPLURA®Merck-Đức
37011.15500.9190Acetonitrile EMPLURA®Merck-Đức
37021.15545.0001Knurled nuts for capillary connections 0,2 mm i.d. 0,5 mm e.d. with PVDF double conesMerck-Đức
37031.15546.0001PVDF double cones for stainless steel capillary connections i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mmMerck-Đức
37041.15547.0001Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mm, length 250 mmMerck-Đức
37051.15552.0001HPTLC Silica gel 60 WR F254s 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
37061.15576.0001LiChroCART® Assembly tool for replacement of sealing ringsMerck-Đức
37071.15577.0100Immersion oil acc. to ISO 8036 modified for microscopyMerck-Đức
37081.15622.0001EXtrelut® NT collection tubes with tapered bottom and screw cap normal capacity 15 ml for EXtrelut® NT 1 and EXtrelut® NT 3Merck-Đức
37091.15635.0500Ion exchanger Amberlyst® 15 (strongly acidic cation exchanger), H+ formMerck-Đức
37101.15647.0001HPTLC Silica gel 60 NH2F254s 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
37111.15683.0001TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 50 Glass plates 5 x 20 cmMerck-Đức
37121.15684.0001TLC Silica gel 60 RP-8 F254s 25 Glass plates 5 x 10 cmMerck-Đức
37131.15685.0001TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 25 Glass plates 5 x 10 cmMerck-Đức
37141.15696.0001HPTLC Silica gel 60 F254s 25 Glass plates 20 x 10 cmMerck-Đức
37151.15754.0100Aluminium oxide fibers for Gooch crucibles LABMerck-Đức
37161.15754.1000Aluminium oxide fibers for Gooch crucibles LABMerck-Đức
37171.15924.0025Nigrosine (C.I. 50420) water-soluble for microscopy Certistain®Merck-Đức
37181.15925.0025Orange G (C.I. 16230) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37191.15926.0025Phloxin B (C.I. 45410) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37201.15927.0025Ponceau S (C.I. 27195) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37211.15929.0025Thionine (acetate) (C.I. 52000) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37221.15930.0025Toluidine blue O (C.I.52040) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37231.15931.0025Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37241.15933.0005Carmine (C.I. 75470) (calcium-aluminium lacquer of carminic acid) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37251.15933.0025Carmine (C.I. 75470) (calcium-aluminium lacquer of carminic acid) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37261.15934.0025Eosin B (bluish) (C.I.45400) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37271.15934.0100Eosin B (bluish) (C.I.45400) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37281.15935.0025Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37291.15935.0100Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37301.15935.1000Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37311.15936.0010Erythrosine B (C.I. 45430) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37321.15936.0025Erythrosine B (C.I. 45430) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37331.15936.1000Erythrosine B (C.I. 45430) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37341.15937.0025Fuchsin (C.I. 42510) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37351.15937.0100Fuchsin (C.I. 42510) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37361.15937.1000Fuchsin (C.I. 42510) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37371.15938.0025Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37381.15938.0100Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37391.15938.1000Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37401.15939.0025Nuclear fast red (C.I. 60760) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37411.15940.0025Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37421.15940.0100Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37431.15940.1000Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37441.15941.0025Light green SF yellowish (C.I. 42095) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37451.15941.0100Light green SF yellowish (C.I. 42095) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37461.15942.0025Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37471.15942.0100Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37481.15942.1000Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37491.15943.0025Methylene blue (C.I. 52015) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37501.15943.0100Methylene blue (C.I. 52015) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37511.15944.0025Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37521.15946.0025Nile blue (hydrogen sulfate) (C.I. 51180) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37531.15948.0025Safranine O (C.I. 50240) for microscopy Certistain®Merck-Đức
37541.15953.0001Reaction vessels for thermoreactor TR 105 Spectroquant®Merck-Đức
37551.15955.0001Absorption tube for Thermoreactor TR 105Merck-Đức
37561.15959.0500Ion exchanger Amberlite® IRA-67 (weakly basic anion exchanger), OH¯ formMerck-Đức
37571.15965.0500Ion exchanger Amberlite® IRN-150 (mixed-bed ion exchanger, strongly acid H+ form and strongly basic OH¯ form)Merck-Đức
37581.15966.0500Ion exchanger Amberlite® IR-120 (strongly acidic cation exchanger, Na+ form)Merck-Đức
37591.15973.0002Weigert’s iron hematoxylin kit for nuclear staining in histologyMerck-Đức
37601.15974.0002Elastica van Gieson staining kit for connective tissueMerck-Đức
37611.16009.0001LiChroCART® 250-4 Superspher® Si 60 HPLC cartridgeMerck-Đức
37621.16010.0001LiChroCART® 250-4 Superspher® 60 RP-8 HPLC cartridgeMerck-Đức
37631.16039.0001LiChroCART® 25-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridgeMerck-Đức
37641.16051.0001LiChroCART® 125-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridgeMerck-Đức
37651.16052.0001LiChroCART® 125-4 Superspher® 60 RP-8 HPLC cartridgeMerck-Đức
37661.16054.0001LiChroCART® 125-4 Superspher® Si 60 HPLC cartridgeMerck-Đức
37671.16056.0001LiChroCART® 250-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridgeMerck-Đức
37681.16092.0001HPTLC Cellulose 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
37691.16103.0250AMMONIUM ACETATE FRACTOPURMerck-Đức
37701.16105.0010LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm)Merck-Đức
37711.16123.0001Alkaline Phosphatase Test in milk Method: reflectometric with test strips and reagents 1.0 – 10.0 U/l Reflectoquant®Merck-Đức
37721.16124.0001Magnesium Test Method: reflectometric with test strips 5 – 100 mg/l_Mg Reflectoquant®Merck-Đức
37731.16125.0001Calcium Test Method: reflectometric with test strips 5 – 125 mg/l Ca Reflectoquant®Merck-Đức
37741.16126.0001Carbonate Hardness Test Method: reflectometric with test strips 0.5 – 20.0 °d Reflectoquant®Merck-Đức
37751.16127.0001Lactic Acid Test Method: reflectometric with test strips 3.0 – 60.0 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
37761.16128.0001Malic Acid Test Method: reflectometric with test strips 5.0 – 60.0 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
37771.16129.0010LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm)Merck-Đức
37781.16135.0001Total Acidity Test pH 7.0 Method: reflectometric with test strips and reagent 2.0 – 14.0 g/l Reflectoquant®Merck-Đức
37791.16136.0001Total Sugar Test (glucose and fructose) Method: reflectometric with test strips and reagent 65 – 650 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
37801.16137.0001Free Sulfurous Acid Method: reflectometric with test strips and reagents 1.0 – 40.0 mg/l SO2 Reflectoquant®Merck-Đức
37811.16139.0010LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm)Merck-Đức
37821.16141.0001Sucrose (Saccharose) Test Method: reflectometric with test strips and reagent 0,25 – 2,50 g/l Reflectoquant®Merck-Đức
37831.16152.0010LiChrospher® 100 DIOL (5 µm)Merck-Đức
37841.16152.0100LiChrospher® 100 DIOL (5 µm)Merck-Đức
37851.16177.0010LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm)Merck-Đức
37861.16177.0100LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm)Merck-Đức
37871.16178.0010LiChrospher® 100 NH2 (5 µm)Merck-Đức
37881.16178.0100LiChrospher® 100 NH2 (5 µm)Merck-Đức
37891.16198.0001LEUCOGNOST®-NASDCL Detection of naphthol AS-D chloroacetate esterase in granulocytesMerck-Đức
37901.16205.1000Diethanolamine for analysis EMSURE®Merck-Đức
37911.16217.0001Pre-column holder for LiChroCART® cartridges 4-4 for capillary connection to Hibar® RT columnMerck-Đức
37921.16300.0002LEUCOGNOST® ALPA Detection of the alkaline leukocyte phosphatase activity in leukocytesMerck-Đức
37931.16301.0002LEUCOGNOST® EST Detection of the alpha naphthyl acetate esterase reaction in leukocytesMerck-Đức
37941.16302.0002LEUCOGNOST® PAS Detection of the periodic acid-Schiff reaction in leukocytesMerck-Đức
37951.16303.0002LEUCOGNOST® POX Detection of the peroxidase reaction in leukocytesMerck-Đức
37961.16304.0002LEUCOGNOST® SP Detection of the acid phosphatase reaction in leukocytesMerck-Đức
37971.16305.0001LEUCOGNOST® Basis kit for diagnosis of leukemiaMerck-Đức
37981.16316.0050Methyl blue (C.I. 42780) for microscopyMerck-Đức
37991.16333.0001Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART® 4-4 pre-columns with Hibar® RT columnsMerck-Đức
38001.16450.0001Tb-color staining kit for the microscopic investigation of mycobacteria (cold staining)Merck-Đức
38011.16464.0001HPTLC Silica gel 60 CN F254s 25 Glass plates 10 x 10 cmMerck-Đức
38021.16469.0250Kjeldahl tablets (Missouri catalyst) 5g/tabletMerck-Đức
38031.16469.1000Kjeldahl tablets (Missouri catalyst) 5g/tabletMerck-Đức
38041.16484.0001TLC Silica gel 60 W F254s 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
38051.16485.0001TLC Silica gel 60 W F254s 25 Glass plates 20 x 20 cmMerck-Đức
38061.16487.0001TLC Silica gel 60 W 25 Aluminium sheets 20 x 20 cmMerck-Đức
38071.16720.0001Glucose Test Method: reflectometric with test strips 1 – 100 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
38081.16727.0001Empty cells RQflex® plus Reflectoquant®Merck-Đức
38091.16729.0001Cell adapter RQflex® plus Reflectoquant®Merck-Đức
38101.16730.0001Blank Strips test strips without reagents Reflectoquant®Merck-Đức
38111.16731.0001Peroxide Test Method: reflectometric with test strips 100 – 1000 mg/l H2O2 Reflectoquant®Merck-Đức
38121.16732.0001Nitrite Test Method: reflectometric with test strips 0.03 – 1.00 g/l_NO2¯ Reflectoquant®Merck-Đức
38131.16738.10001-Methoxy-2-propanol EMPLURA®Merck-Đức
38141.16738.60251-Methoxy-2-propanol EMPLURA®Merck-Đức
38151.16738.91901-Methoxy-2-propanol EMPLURA®Merck-Đức
38161.16740.1000Petroleum benzine boiling range 40-60°C for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
38171.16740.2500Petroleum benzine boiling range 40-60°C for organic trace analysis UniSolv®Merck-Đức
38181.16743.1000Dimethyl sulfoxide EMPLURA®Merck-Đức
38191.16743.6025Dimethyl sulfoxide EMPLURA®Merck-Đức
38201.16754.4000Water for analysis EMSURE®Merck-Đức
38211.16754.5000Water for analysis EMSURE®Merck-Đức
38221.16754.9010Water for analysis EMSURE®Merck-Đức
38231.16755.1000Cesium  chloride-lanthanum  chloride  buffersolution  acc.  to  Schinkel  for  atomic  absorption  spectroscopy  (enth./cont.  10  g/l  CsCl  +  100  g/l  La)Merck-Đức
38241.16770.0500TISAB-III solution for fluoride determinationMerck-Đức
38251.16834.0001TLC Silica gel 60 F254 50 Aluminium sheets 5 x 10 cmMerck-Đức
38261.16835.0001TLC Silica gel 60 50 Aluminium sheets 5 x 10 cmMerck-Đức
38271.16854.0001LiChroCART® 125-4 Superspher® 60 RP-8 endcapped HPLC cartridgeMerck-Đức
38281.16855.0001LiChroCART® 125-4 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC cartridgeMerck-Đức
38291.16857.0001LiChroCART® 250-4 Superspher® 60 RP-8 endcapped HPLC cartridgeMerck-Đức
38301.16858.0001LiChroCART® 250-4 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC cartridgeMerck-Đức
38311.16869.0001LiChroCART® 25-4 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC cartridgeMerck-Đức
38321.16892.0001Ammonium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 0.2 – 7.0 mg/l_NH4+ Reflectoquant®Merck-Đức
38331.16894.0001pH Test Method: reflectometric with test strips pH 1.0 – 5.0 Reflectoquant®Merck-Đức
38341.16895.0001pH Test Method: reflectometric with test strips pH 9.0 – 13.0 Reflectoquant®Merck-Đức
38351.16896.0001Chlorine Test Method: reflectometric with test strips and reagent 0.5 – 10.0 mg/l Cl2 Reflectoquant®Merck-Đức
38361.16898.0001pH Test in cooling lubricants Method: reflectometric with test strips pH 7.0 – 10.0 Reflectoquant®Merck-Đức
38371.16899.0001Ammonium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 5.0 – 20.0 mg/l_NH4+ Reflectoquant®Merck-Đức
38381.16950.0001Reflectometer RQflex® 10 Reflectoquant®Merck-Đức
38391.16953.0001Strip adapter RQflex®, RQflex® plus Reflectoquant®Merck-Đức
38401.16954.0001Recalibration Set RQflex® Reflectoquant®Merck-Đức
38411.16955.0001Reflectometer RQflex® plus 10 Reflectoquant®Merck-Đức
38421.16957.0001Check  Set  RQcheck   RQflex®,  RQflex®  plus  Reflectoquant®Merck-Đức
38431.16960.0001Reflectometer (repaired) Reflectoquant®Merck-Đức
38441.16970.0001Reflectometer RQflex® 10 Reflectoquant®Merck-Đức
38451.16971.0001Nitrate Test Method: reflectometric with test strips 5 – 225 mg/l_NO3¯ Reflectoquant®Merck-Đức
38461.16973.0001Nitrite Test Method: reflectometric with test strips 0.5 – 25.0 mg/l_NO2¯ Reflectoquant®Merck-Đức
38471.16974.0001Peroxide Test Method: reflectometric with test strips 0.2 – 20.0 mg/l_H2O2 Reflectoquant®Merck-Đức
38481.16975.0001Peracetic Acid Test Method: reflectometric with test strips 1.0 – 22.5 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
38491.16976.0001Peracetic Acid Test Method: reflectometric with test strips 75 – 400 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
38501.16977.0001Ammonium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 20 – 180 mg/l NH4+ Reflectoquant®Merck-Đức
38511.16978.0001Phosphate Test Method: reflectometric with test strips and reagent 5 – 120 mg/l PO4³¯ Reflectoquant®Merck-Đức
38521.16980.0001Fixing Bath Test Method: reflectometric with test strips 0.2 – 5.0 g/l_Ag Reflectoquant®Merck-Đức
38531.16981.0001Ascorbic Acid Test Method: reflectometric with test strips 25 – 450 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
38541.16982.0001Iron Test Method: reflectometric with test strips 0.5 – 20 mg/l_Fe²+ Reflectoquant®Merck-Đức
38551.16983.0001Iron Test Method: reflectometric with test strips 20 – 200 mg/l_Fe²+ Reflectoquant®Merck-Đức
38561.16987.0001Sulfite Test Method: reflectometric with test strips 10 – 200 mg/l_SO3²¯ Reflectoquant®Merck-Đức
38571.16988.0001Chromate Test Method: reflectometric with test strips and reagent 1.0 – 45.0 mg/l_CrO4 Reflectoquant®Merck-Đức
38581.16989.0001Formaldehyde Test Method: reflectometric with test strips and reagent 1.0 – 45.0 mg/l HCHO Reflectoquant®Merck-Đức
38591.16991.0001Manganese Test Method: reflectometric with test strips and reagents 0.5 – 45.0 mg/l Mn Reflectoquant®Merck-Đức
38601.16992.0001Potassium Test Method: reflectometric with test strips and reagent 0.25 – 1.2 g/l K Reflectoquant®Merck-Đức
38611.16993.0001Calcium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 2.5 – 45.0 mg/l_Ca Reflectoquant®Merck-Đức
38621.16994.0001Aluminium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 5.0 – 50.0 mg/l_Al Reflectoquant®Merck-Đức
38631.16995.0001Nitrate Test Method: reflectometric with test strips 3 – 90 mg/l_NO3¯ Reflectoquant®Merck-Đức
38641.16996.0001pH Test Method: reflectometric with test strips pH 4.0 – 9.0 Reflectoquant®Merck-Đức
38651.16997.0001Total Hardness Test Method: reflectometric with test strips 0.1 – 30.0 °d Reflectoquant®Merck-Đức
38661.16998.0001Software for Windows incl. interface (RS 232, USB) for the data transfer of RQflex® reflectometers RQdata Reflectoquant®Merck-Đức
38671.17117.0001Oxygen Test Method: titrimetric, acc. to Winkler, with dropping bottle Aquamerck®Merck-Đức
38681.17828.0001Peroxidase Test in milk Method: colorimetric with test strips Merckoquant®Merck-Đức
38691.17866.0001Glucose Test Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l Glucose Merckoquant®Merck-Đức
38701.17917.0001Arsenic  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  and  reagents  0.02  –  0.05  –  0.1  –  0.2  –  0.5  mg/l  As   0.1  –  0.5  –  1.0  –  1.7  –  3.0  mg/l  As  Merckoquant®Merck-Đức
38711.17920.0001Quaternary Ammonium Compounds Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l Merckoquant®Merck-Đức
38721.17922.0001Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 500 – 1000 – 1500 – 2000 mg/l Merckoquant®Merck-Đức
38731.17924.0001Chlorine Test Method: colorimetric with test strips 0 – 25 – 50 – 100 – 200 – 500 mg/l Cl2 Merckoquant®Merck-Đức
38741.17925.0001Chlorine Test Method: colorimetric with test strips 0 – 0.5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 20 mg/l Cl2 Merckoquant®Merck-Đức
38751.17927.0001Arsenic  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  and  reagent  0.005  –  0.010  –  0.025  –  0.05  –  0.10  –  0.25  –  0.50  mg/l  As  Merckoquant®Merck-Đức
38761.17934.0001Total Hardness Test Method: colorimetric with test strips (2 reaction zones) <1.5; 1.5 – 2.5; >2.5 mmol/l CaCO3 Merckoquant®Merck-Đức
38771.17941.0001Nitrite Test Method: reflectometric 0.02 – 1.00 mg/l_NO2¯ Reflectoquant® plusMerck-Đức
38781.17942.0001Phosphate Test Method: reflectometric 0.1 – 5.0 mg/l PO4³¯ Reflectoquant® plusMerck-Đức
38791.17944.0001Chloride Test Method: reflectometric 2 – 50 mg/l Cl¯ Reflectoquant® plusMerck-Đức
38801.17945.0001Potassium Test Method: reflectometric 1.0 – 25.0 mg/l_K Reflectoquant® plusMerck-Đức
38811.17950.0001Acetic Acid Test Method: reflectometric with test strips and reagents 40 – 400 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
38821.17952.0001Hydroxymethylfurfural (HMF) Test Method: reflectometric with test strips 1.0 – 60.0 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
38831.17953.0001ZINC TEST 0 – 4 – 10 – 20 – 50 MG/L ZN MERCKOQUANT®Merck-Đức
38841.17958.0250Kjeldahl tablets for Wieninger method 3.5g/tabletMerck-Đức
38851.17961.0001Nitrate Test RQeasy® Method: reflectometric 5 – 250 mg/l NO3¯ Reflectoquant®Merck-Đức
38861.17963.0001Ascorbic Acid Test RQeasy® Method: reflectometric 25 – 450 mg/l Reflectoquant®Merck-Đức
38871.17966.0001Multi  Test  Strips  TH  –  NO2  –  pH  Method:  colorimetric  with  test  strips  TH:  2.5  –  5.0  –  10  –  20  °d   2  –  5  –  10  –  20  mg/l  NO2¯   pH  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  –  9.5  Merckoquant®Merck-Đức
38881.17967.0001Multi  Test  Strips   TH  –  Cl2  –  pH  Method:  colorimetric  with  test  strips  TH:  2.5  –  5.0  –  10  –  20  °d   0.5  –  1  –  2  –  5  mg/l  Cl2   pH  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  Merckoquant®Merck-Đức
38891.17970.0001Multi  Test  Strips  NO3  –  NO2  –  TH  –  CH  –  pH  Method:  colorimetric  with  test  strips  10  –  25  –  50  –  100  mg/l  NO3¯   0.5  –  1  –  2  –  5  NO2¯   TH:  2.5  –  5.0  –  10  –  20  °d   CH:  4  –  8  –  12  –  16  °d   pH  5  –  6  –  7Merck-Đức
38901.17984.0001Glutardialdehyde Test Method: colorimetric with test strips 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 % Merckoquant®Merck-Đức
38911.17985.0001POTASSIUM TEST 250 – 450 – 700 – 1000 – 1500 MG/L K MERCKOQUANT®Merck-Đức
38921.17988.0001Flat-bottomed tubes for Microquant® testsMerck-Đức
38931.17989.0001Test  vessels  with  5  ml  and  10  ml  graduations   for  Aquamerck®  and  Merckoquant®  TestsMerck-Đức
38941.17990.0001Dilution Set Reflectoquant®Merck-Đức
38951.18303.0025Butane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
38961.18304.0025Pentane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
38971.18305.0025Hexane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
38981.18305.1000Hexane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
38991.18306.0025Heptane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
39001.18307.0025Octane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
39011.18308.0025Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
39021.18309.0025Dodecyl hydrogen sulfate sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
39031.18310.0025Tetramethylammonium hydrogen sulfate for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
39041.18312.0025Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
39051.18313.0025Cetyl trimethylammonium hydrogen sulfate for ion pair chromatography LiChropur®Merck-Đức
39061.18320.0001Empty cells 1000 IR, 1100 IR, 1100 T Turbiquant®Merck-Đức
39071.18322.0002Chloride  Test   Refill  pack  for  114753,  114401Merck-Đức
39081.18323.0002Silicate  (Silicic  Acid)  Test   Refill  pack  for  114792,  114410Merck-Đức
39091.18324.0001Turbidimeter  portable,  incl.  batteries,  case,  2  empty  cells,  manual,  handy  hints  1100  IR   0.01  –  1100  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39101.18325.0001Turbidimeter  portable,  incl.  batteries,  case,  2  empty  cells,  manual,  handy  hints  1100  T   0.01  –  1100  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39111.18326.0002Chlorine  Test   Refill  pack  for  114826Merck-Đức
39121.18327.0001Calibration  Standard  Set  4  standards  1000  IR   0.02  –  10.00  –  100.0  –  1000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39131.18328.0001Calibration  Standard  Set  3  standards  1500  IR,  1500  T   0.02  –  10.00  –  1000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39141.18329.0001Calibration Standard Set 4 standards 3000 IR 0.02 – 10.00 – 100.0 – 1750 NTU Turbiquant®Merck-Đức
39151.18330.0001Turbidimeter  incl.  universal  power  supply/plug,  3  empty  cells,  manual,  handy  hints  1500  IR   0  –  1000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39161.18331.0001Turbidimeter  incl.  universal  power  supply/plug,  3  empty  cells,  manual,  handy  hints  1500  T   0  –  1000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39171.18332.0001Turbidimeter  incl.  universal  power  supply/plug,  3  empty  cells,  manual,  handy  hints  3000  IR   0  –  10  000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39181.18333.0001Turbidimeter  incl.  universal  power  supply/plug,  3  empty  cells,  manual,  handy  hints  3000  T   0  –  10  000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39191.18335.0001Calibration  Standard  Set  3  standards  1100  IR,  1100  T   0.02  –  10.00  –  1000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39201.18336.0001Empty cells 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T Turbiquant®Merck-Đức
39211.18338.0001Lamp 1500 T, 3000 T Turbiquant®Merck-Đức
39221.18339.0001Cell rack 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T Turbiquant®Merck-Đức
39231.18340.0001Flow cell 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T Turbiquant®Merck-Đức
39241.18341.0001Flow cell 3000 IR, 3000 T Turbiquant®Merck-Đức
39251.18342.0001Calibration  standard  3000  IR   10  000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39261.18343.0001Calibration  standard  3000  T   10  000  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39271.18344.0001Lamp 1500 IR Turbiquant®Merck-Đức
39281.18348.0250Kjeldahl tablets (free of mercury and selenium) 3.5g/tabletMerck-Đức
39291.18349.0001Calibration  Standard  Set  4  standards  3000  T   0.02  –  10.00  –  100.0  –  1750  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39301.18381.0001Calibration  standard  1500  IR,  1500  T,  3000  IR,  3000  T   10.0  NTU  Turbiquant®Merck-Đức
39311.18382.0001Lamp 3000 IR Turbiquant®Merck-Đức
39321.18386.0001Aluminium Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.10 – 0.20 – 0.35 – 0.50 – 0.75 – 1 – 2 – 3 – 6 mg/l Al Microquant®Merck-Đức
39331.18387.0001Nitrate Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 5 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 90 mg/l NO3¯ Microquant®Merck-Đức
39341.18388.0001Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  VM,  with  colour-disk  comparator  1.5  –  3  –  6  –  9  –  12  –  16  –  20  –  40  –  100  mg/l  PO4-P  Microquant®Merck-Đức
39351.18389.0001Sulfate  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  25  –  50  –  75  –  100  –  130  –  160  –  190  –  240  –  300  mg/l  SO4²¯  Microquant®Merck-Đức
39361.18452.0002Aluminium  Test   Refill  pack  for  118386,  114777Merck-Đức
39371.18455.0002Ammonium  Test   Refill  pack  for  114750,  114423Merck-Đức
39381.18456.0002Chromate  Test   Refill  pack  for  114756,  114441,  114402Merck-Đức
39391.18457.0002Cyanide  Test   Refill  pack  for  114798,  114429,  114417Merck-Đức
39401.18458.0002Iron-Test   Refill  pack  for  114759,  114438,  114403Merck-Đức
39411.18459.0002Copper Test Refill pack for 114765, 114418, 114414Merck-Đức
39421.18460.0002Manganese  Test   Refill  pack  for  114768,  114406Merck-Đức
39431.18461.0002Nickel-Test   Refill  pack  for  114783,  114420Merck-Đức
39441.18462.0002Nitrate  Test   Refill  pack  for  118387Merck-Đức
39451.18463.0002Nitrite-Test   Refill  pack  for  114774,  114424,  114408Merck-Đức
39461.18465.0002Phosphate-Test   Refill  pack  for  114846,  114445Merck-Đức
39471.18466.0002Phosphate  Test   Refill  pack  for  118388,  114449Merck-Đức
39481.18467.0002Sulfate  Test   Refill  pack  for  118389,  114411Merck-Đức
39491.18468.0002Sulfide  Test   Refill  pack  for  114777,  114416Merck-Đức
39501.18469.0250Kjeldahl tablets (Missouri catalyst) 3.5g/tabletMerck-Đức
39511.18750.0001COD Cell Test for non-Merck photometers Method: photometric 0 – 40 mg/l 25 Tests Spectroquant®Merck-Đức
39521.18751.0001COD Cell Test for non-Merck photometers Method: photometric 0 – 150 mg/l 25 Tests Spectroquant®Merck-Đức
39531.18752.0001COD Cell Test for non-Merck photometers Method: photometric 0 – 1500 mg/l 25 Tests Spectroquant®Merck-Đức
39541.18753.0001COD Cell Test for non-Merck photometers Method: photometric 0 – 15000 mg/l 25 Tests Spectroquant®Merck-Đức
39551.18754.0001Chlorine  Dioxide  Test  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.020  –  0.050  –  0.075  –  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.30  –  0.40  –  0.55  mg/l  ClO2  Aquaquant®Merck-Đức
39561.18755.0001Ozone  Test  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.007  –  0.017  –  0.030  –  0.040  –  0.055  –  0.070  –  0.10  –  0.14  –  0.20  mg/l  O3  Aquaquant®Merck-Đức
39571.18756.0001Chlorine  Dioxide  Test  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.5  –  0.9  –  1.4  –  1.9  –  3.8  –  7.5  –  13  –  19  –  28  mg/l  ClO2  Microquant®Merck-Đức
39581.18757.0002Chlorine  Dioxide  Test   Refill  pack  for  118756,  118754Merck-Đức
39591.18758.0001Ozone  Test  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.15  –  0.35  –  0.5  –  0.7  –  1.4  –  2.7  –  5.0  –  7.0  –  10  mg/l  O3  Microquant®Merck-Đức
39601.18759.0002Ozone  Test   Refill  pack  for  118758,  118755Merck-Đức
39611.18771.0001FLUORIDE TEST 0 – 0.15 – 0.3 – 0.5 – 0.8 MG/L F AQUAMERCK®Merck-Đức
39621.18773.0001PH TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER PH 5.0 – 5.3 – 5.6 – 6.0 – 6.3 – 6.6 – 7.0 – 7.3 – 7.6 … AQUAMERCK®Merck-Đức
39631.18789.0001Hydrogen Peroxide Test Method: photometric 0.015 – 6.00 mg/l H2O2 Spectroquant®Merck-Đức
39641.19127.0001LiChrolut® Florisil® (150 – 250 µm) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction columns per packageMerck-Đức
39651.19128.0001LiChrolut® Florisil® (150 – 250 µm) 500 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per packageMerck-Đức
39661.19129.0001LICHROLUT FLORISIL (500 MG / 14 ML-12 CC) 50 EXTRACTION COLUMNS FOR SAMPLE PREPARATIONMerck-Đức
39671.19141.0001Lichrotest caffeine kit 5 mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest®Merck-Đức
39681.19142.0001Lichrotest caffeine kit 50mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest®Merck-Đức
39691.19143.0001Lichrotest caffeine kit 100mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest®Merck-Đức
39701.19144.0001Lichrotest caffeine kit 250mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest®Merck-Đức
39711.19145.0001Lichrotest caffeine kit 500mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest®Merck-Đức
39721.19156.0001LiChroTest® PQ Performance Qualification Set for HPLC system qualificationMerck-Đức
39731.19157.0001LiChroTest® Standard samples for HPLC system qualification Set 1 A: Precision and LinearityMerck-Đức
39741.19158.0001LiChroTest Standard samples for HPLC system qualification Set 2: Precision in methanol / water (50:50) LiChroTest®Merck-Đức
39751.19159.0001LiChroTest Standard samples for HPLC system qualification Set 3: Separation (Parabens) in methanol / water (50:50) LiChroTest®Merck-Đức
39761.19161.0001LiChroTest® Standard-Samples for HPLC-System Qualification Set 7 Precision (OQ) cont. methanolMerck-Đức
39771.19162.0001LiChroTest Standard-Samples for HPLC-System Qualification Set 8 Linearity (OQ) cont. methanol LiChroTest®Merck-Đức
39781.19163.0001LiChroTest Standard-Samples for HPLC-System Qualification Caffeine Solution for gradient test (OQ) LiChroTest®Merck-Đức
39791.19165.0001LiChroTest standard samples for HPLC-system-qualification Pack 1 A: precision and linearity in methanol : water (50:50) LiChroTest®Merck-Đức
39801.19171.0001Withdrawal system for solvents with manual pressure build-up for 200 L drums and barrelsMerck-Đức
39811.19202.0100Silver carbonate 99+Merck-Đức
39821.19203.0025Silver chloride 99+Merck-Đức
39831.19203.0100Silver chloride 99+Merck-Đức
39841.19208.0025Silver oxide 99+Merck-Đức
39851.19208.0100Silver oxide 99+Merck-Đức
39861.19225.0001Palladium powdered 99+Merck-Đức
39871.19225.0005Palladium powdered 99+Merck-Đức
39881.19232.0001Platinum powder 99+Merck-Đức
39891.19233.0005Platinum black 98+Merck-Đức
39901.19235.0005Potassium tetrachloroplatinate(II) 99+Merck-Đức
39911.19238.0001Potassium hexachloroplatinate(IV) 99+Merck-Đức
39921.19238.0005Potassium hexachloroplatinate(IV) 99+Merck-Đức
39931.19247.0005Ruthenium(III) chloride hydrateMerck-Đức
39941.19247.0025Ruthenium(III) chloride hydrateMerck-Đức
39951.19251.0001Oxygen  Scavengers  Test  Method:  photometric  0.020  –  0.500  mg/l  DEHA   0.027  –  0.667  mg/l  Carbohy   0.053  –  1.315  mg/l  Hydro   0.078  –  1.950  mg/l  ISA   0.087  –  2.170  mg/l  MEKO  Spectroquant®Merck-Đức
39961.19252.0001Molybdenum  Test  Method:  photometric  0.5  –  45.0  mg/l  Mo   0.8  –  75.0  mg/l  MoO4²¯   1.1  –  96.6  mg/l  Na2MoO4  Spectroquant®Merck-Đức
39971.19253.0001CYANURIC ACID TEST 2 – 160 MG/L SPECTROQUANT®Merck-Đức
39981.19254.0001CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 – 2.00 MG/L CL2 … SPECTROQUANT®Merck-Đức
39991.19256.0001CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 – 10.00 MG/L CL2 … SPECTROQUANT®Merck-Đức
40001.19257.0001CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 – 2.00 MG/L CL2 … SPECTROQUANT®Merck-Đức
40011.19258.0001CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 – 10.00 MG/L CL2 … SPECTROQUANT®Merck-Đức
40021.19301.0001REFERENCE STANDARD SPECTROQUANT®Merck-Đức
40031.19302.0001VERIFICATION STANDARD SPECTROQUANT®Merck-Đức
40041.19500.0100Boron standard solution traceable to SRM from NIST H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR®Merck-Đức
40051.19500.0500Boron standard solution traceable to SRM from NIST H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR®Merck-Đức
40061.19504.0100Indium standard solution traceable to SRM from NIST In (NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l In CertiPUR®Merck-Đức
40071.19507.0500Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in H2O 1000 mg/l Na CertiPUR®Merck-Đức
40081.19513.0100Scandium standard solution traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 1 mol/l 1000 mg/l Sc CertiPUR®Merck-Đức
40091.19513.0500Scandium standard solution traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 1 mol/l 1000 mg/l Sc CertiPUR®Merck-Đức
40101.19514.0100Tellurium standard solution traceable to SRM from NIST H6TeO6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Te CertiPUR®Merck-Đức
40111.19533.0500Cyanide standard solution traceable to SRM from NIST K2[Zn(CN)4] in H2O 1000 mg/l CN¯ CertiPUR®Merck-Đức
40121.19609.0010Superspher® Si 60Merck-Đức
40131.19609.0100Superspher® Si 60Merck-Đức
40141.19612.0010Superspher® 60 RP-8Merck-Đức
40151.19613.0010Superspher® 100 RP-18Merck-Đức
40161.19613.0100Superspher® 100 RP-18Merck-Đức
40171.19617.0010Superspher® 60 RP-8 endcappedMerck-Đức
40181.19617.0100Superspher® 60 RP-8 endcappedMerck-Đức
40191.19618.0010Superspher® 100 RP-18 endcappedMerck-Đức
40201.19618.0100Superspher® 100 RP-18 endcappedMerck-Đức
40211.19629.0010LiChrospher® Si 60 (10 µm)Merck-Đức
40221.19631.0010LiChrospher® 100 CN (10 µm)Merck-Đức
40231.19632.0010LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm)Merck-Đức
40241.19633.0010LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm)Merck-Đức
40251.19633.0100LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm)Merck-Đức
40261.19636.0010LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm)Merck-Đức
40271.19637.0010LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm)Merck-Đức
40281.19637.0100LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm)Merck-Đức
40291.19638.0010LiChrospher® 100 CN (5 µm)Merck-Đức
40301.19638.0100LiChrospher® 100 CN (5 µm)Merck-Đức
40311.19640.0010LiChrospher® Si 60 (5 µm)Merck-Đức
40321.19640.0100LiChrospher® Si 60 (5 µm)Merck-Đức
40331.19641.0010LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm)Merck-Đức
40341.19642.0010LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm)Merck-Đức
40351.19642.0100LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm)Merck-Đức
40361.19643.0010Superspher® 60 RP-select BMerck-Đức
40371.19686.0001LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 2000 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per packageMerck-Đức
40381.19687.0001LiChrolut® RP-18 (40-63 µm) 500 mg 6ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per packageMerck-Đức
40391.19691.0001LiChrolut® EN (40 – 120 µm) 500 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per packageMerck-Đức
40401.19693.0001LiChrolut® EN (40 – 120 µm) 200 mg 3 ml standard glass tubes 30 extraction tubes per packageMerck-Đức
40411.19696.0001LiChrolut® NH2 (40 – 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
40421.19698.0001LiChrolut® CN 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
40431.19699.0001LiChrolut® CN 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
40441.19753.0250di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate buffer substance for chromatography LiChropur®Merck-Đức
40451.19753.0250DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR CHROMATOGRAPHY LICHROPURMerck-Đức
40461.19754.0250di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate buffer substance for chromatography LiChropur®Merck-Đức
40471.19754.0250DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR CHROMATOGRAPHY LICHROPURMerck-Đức
40481.19767.0001LiChrolut® TSC (40 – 63 µm) 300 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
40491.19770.0100Aluminium standard solution traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Al CertiPUR®Merck-Đức
40501.19770.0500Aluminium standard solution traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Al CertiPUR®Merck-Đức
40511.19773.0100Arsenic standard solution traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l As CertiPUR®Merck-Đức
40521.19773.0500Arsenic standard solution traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l As CertiPUR®Merck-Đức
40531.19774.0100Barium standard solution traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ba CertiPUR®Merck-Đức
40541.19774.0500Barium standard solution traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ba CertiPUR®Merck-Đức
40551.19776.0100Lead standard solution traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pb CertiPUR®Merck-Đức
40561.19776.0500Lead standard solution traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pb CertiPUR®Merck-Đức
40571.19777.0100Cadmium standard solution traceable to SRM from NIST Cd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cd CertiPUR®Merck-Đức
40581.19777.0500Cadmium standard solution traceable to SRM from NIST Cd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cd CertiPUR®Merck-Đức
40591.19778.0100Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ca CertiPUR®Merck-Đức
40601.19778.0500Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ca CertiPUR®Merck-Đức
40611.19779.0100Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cr CertiPUR®Merck-Đức
40621.19779.0500Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cr CertiPUR®Merck-Đức
40631.19780.0500Chromate standard solution traceable to SRM of NIST K2CrO4 in H2O 1000 mg/l CrO4²¯ CertiPUR®Merck-Đức
40641.19781.0100Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Fe CertiPUR®Merck-Đức
40651.19781.0500Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Fe CertiPUR®Merck-Đức
40661.19785.0100Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Co CertiPUR®Merck-Đức
40671.19785.0500Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Co CertiPUR®Merck-Đức
40681.19786.0100Copper standard solution traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cu CertiPUR®Merck-Đức
40691.19786.0500Copper standard solution traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cu CertiPUR®Merck-Đức
40701.19788.0100Magnesium standard solution traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Mg CertiPUR®Merck-Đức
40711.19788.0500Magnesium standard solution traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Mg CertiPUR®Merck-Đức
40721.19789.0100Manganese standard solution traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Mn CertiPUR®Merck-Đức
40731.19789.0500Manganese standard solution traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Mn CertiPUR®Merck-Đức
40741.19792.0100Nickel standard solution traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ni CertiPUR®Merck-Đức
40751.19792.0500Nickel standard solution traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ni CertiPUR®Merck-Đức
40761.19796.0100Selenium standard solution traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se CertiPUR®Merck-Đức
40771.19796.0500Selenium standard solution traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se CertiPUR®Merck-Đức
40781.19797.0100Silver standard solution traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ag CertiPUR®Merck-Đức
40791.19797.0500Silver standard solution traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ag CertiPUR®Merck-Đức
40801.19799.0100Strontium standard solution traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Sr CertiPUR®Merck-Đức
40811.19799.0500Strontium standard solution traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Sr CertiPUR®Merck-Đức
40821.19801.0100Thallium standard solution traceable to SRM from NIST TlNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Tl CertiPUR®Merck-Đức
40831.19801.0500Thallium standard solution traceable to SRM from NIST TlNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Tl CertiPUR®Merck-Đức
40841.19804.0100Bismuth standard solution traceable to SRM from NIST Bi(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Bi CertiPUR®Merck-Đức
40851.19804.0500Bismuth standard solution traceable to SRM from NIST Bi(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Bi CertiPUR®Merck-Đức
40861.19806.0100Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn CertiPUR®Merck-Đức
40871.19806.0500Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn CertiPUR®Merck-Đức
40881.19809.0100Yttrium standard solution traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Y CertiPUR®Merck-Đức
40891.19809.0500Yttrium standard solution traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Y CertiPUR®Merck-Đức
40901.19811.0500Nitrate standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in H2O 1000 mg/l NO3¯ CertiPUR®Merck-Đức
40911.19812.0500Ammonium standard solution traceable to SRM from NIST NH4Cl in H2O 1000 mg/l NH4+ CertiPUR®Merck-Đức
40921.19813.0500Sulfate standard solution traceable to SRM from NIST Na2SO4 in H2O 1000 mg/l SO4²¯ CertiPUR®Merck-Đức
40931.19814.0500Fluoride standard solution NaF in H2O 1000 mg/l F¯ CertiPUR®Merck-Đức
40941.19847.0001LiChrolut® RP-18 E (40 – 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
40951.19849.0001LiChrolut® RP-18 E (40 – 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per packageMerck-Đức
40961.19851.0001Vacuum manifold for sample preparation LiChrolut®Merck-Đức
40971.19852.0001LiChrolut® Drying unit for sample preparationMerck-Đức
40981.19853.0020LiChrolut® EN (40 – 120 µm) for solid phase extraction in environmental analysisMerck-Đức
40991.19855.0001LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 100 mg 1 ml standard PP-tubes 100 extraction tubes per packageMerck-Đức
41001.19870.0001LiChrolut® EN 200 mg 3 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per packageMerck-Đức
41011.19874.0001Disposable Teflon liner for LiChrolut® vacuum manifoldMerck-Đức
41021.19878.0001Glass columns (empty) 3 ml compatible with SPE robot systems LiChrolut®Merck-Đức
41031.19891.0001Frits (PTFE) for 3 ml glass columns, porosity 10 µm LiChrolut®Merck-Đức
41041.19896.0500Bromide standard solution traceable to SRM from NIST NaBr in H2O 1000 mg/l Br¯ CertiPUR®Merck-Đức
41051.19897.0500Chloride standard solution traceable to SRM from NIST NaCl in H2O 1000 mg/l Cl¯ CertiPUR®Merck-Đức
41061.19898.0500Phosphate standard solution traceable to SRM from NIST KH2PO4 in H2O 1000 mg/l PO4³¯ CertiPUR®Merck-Đức
41071.19899.0500Nitrite standard solution traceable to SRM from NIST NaNO2 in H2O 1000 mg/l NO2¯ CertiPUR®Merck-Đức
41081.19902.0001Enrichment capillaries for large-volume samplesMerck-Đức
41091.19912.0001LiChrolut®  EN  (40  –  120  µm)  100  mg  (bottom)  LiChrolut®  RP-18  (40  –  63  µm)  200  mg  (top)  6  ml  standard  PP-tubes  30  extraction  tubes  per  package  sorbents  separated  by  fritsMerck-Đức
41101.19941.0001LiChrolut® EN (40 – 120 µm) 200 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per packageMerck-Đức
41111.20080.0001Safety carrier for Merck 4 L glass bottlesMerck-Đức
41121.24001.1000Spectromelt® A 22 lithium metaborate/di-lithium tetraborate 22:12Merck-Đức
41131.24002.5000Spectromelt® A 15 di-lithium tetraborate + 0,4% potassium iodideMerck-Đức
41141.24505.0001Osmium(VIII) oxide for microscopyMerck-Đức
41151.24505.0100Osmium(VIII) oxide for microscopyMerck-Đức
41161.24505.0500Osmium(VIII) oxide for microscopyMerck-Đức
41171.24513.0001Bathophenanthroline GR for analysisMerck-Đức
41181.24518.0001Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt GR for analysisMerck-Đức
41191.24518.0005Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt GR for analysisMerck-Đức
41201.24546.0250Fluorescein-5-isothiocyanate (FITC) for biochemistry and for fluorescence microscopyMerck-Đức
41211.24653.01004′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI) for microscopyMerck-Đức
41221.24823.0500Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) for microscopyMerck-Đức
41231.25022.0100AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.400 MG/L NH4-N IN H2OMerck-Đức
41241.25023.0100AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 1.00 MG/L NH4-N IN H2OMerck-Đức
41251.25024.0100AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.00 MG/L NH4-N IN H2OMerck-Đức
41261.25025.0100AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 6.00 MG/L NH4-N IN H2OMerck-Đức
41271.25026.0100AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 12.0 MG/L NH4-N IN H2OMerck-Đức
41281.25027.0100AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 50.0 MG/L NH4-N IN H2OMerck-Đức
41291.25028.0100COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 20.0 MG/L IN H2OMerck-Đức
41301.25029.0100COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 100 MG/L IN H2OMerck-Đức
41311.25030.0100COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L IN H2OMerck-Đức
41321.25031.0100COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG/L IN H2OMerck-Đức
41331.25032.0100COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 1000 MG/L IN H2OMerck-Đức
41341.25033.0100COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2000 MG/L IN H2OMerck-Đức
41351.25034.0100COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 8000 MG/L IN H2OMerck-Đức
41361.25035.0100COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 50000 MG/L IN H2OMerck-Đức
41371.25036.0100NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.50 MG/L NO3-N IN H2OMerck-Đức
41381.25037.0100NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.50 MG/L NO3-N IN H2OMerck-Đức
41391.25038.0100NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 15.0 MG/L NO3-N IN H2OMerck-Đức
41401.25039.0100NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40.0 MG/L NO3-N IN H2OMerck-Đức
41411.25040.0100NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L NO3-N IN H2OMerck-Đức
41421.25041.0100NITRITE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.200 MG/L NO2-N IN H2OMerck-Đức
41431.25042.0100NITRITE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40.0 MG/L NO2-N IN H2OMerck-Đức
41441.25043.0100NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.50 MG/L N IN H2OMerck-Đức
41451.25044.0100NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 12.0 MG/L N IN H2OMerck-Đức
41461.25045.0100NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 100 MG/L N IN H2OMerck-Đức
41471.25046.0100PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST  0.400 MG/L PO4-P IN H2OMerck-Đức
41481.25047.0100PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 4.00 MG/L PO4-P IN H2OMerck-Đức
41491.25048.0100PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 15.0 MG/L PO4-P IN H2OMerck-Đức
41501.25049.0100PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 75.0 MG/L PO4-P IN H2OMerck-Đức
41511.25050.0100SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40 MG/L SO4 IN H2OMerck-Đức
41521.25051.0100SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 125 MG/L SO4 IN H2OMerck-Đức
41531.25052.0100SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG/L SO4 IN H2OMerck-Đức
41541.25053.0100SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 800 MG/L SO4 IN H2OMerck-Đức
41551.25251.0001Chromolith prep Si 100-25 Chromolith®Merck-Đức
41561.25252.0001Chromolith prep RP-18e 100-25 Chromolith®Merck-Đức
41571.25254.0001Chromolith® prep sealing setMerck-Đức
41581.25255.0001Chromolith® prep tool setMerck-Đức
41591.25256.0001Chromolith® prep end cap setMerck-Đức
41601.25257.0001Chromolith® prep frit setMerck-Đức
41611.25258.0001Chromolith® prep holder 25mmMerck-Đức
41621.25259.0001Chromolith® prep couplerMerck-Đức
41631.25260.0001CHROMOLITH® SI 10-25 MM GUARD CARTRIDGEMerck-Đức
41641.25261.0001CHROMOLITH® RP-18E 10-25 MM GUARD CARTRIDGEMerck-Đức
41651.40000.2500EXTRAN® MA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATEMerck-Đức
41661.40000.9010EXTRAN® MA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATEMerck-Đức
41671.40000.9025EXTRAN® MA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATEMerck-Đức
41681.40001.2500EXTRAN® AP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATEMerck-Đức
41691.40001.9010EXTRAN® AP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATEMerck-Đức
41701.40001.9025EXTRAN® AP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATEMerck-Đức
41711.40006.2500EXTRAN® AP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATEMerck-Đức
41721.40006.9010EXTRAN® AP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATEMerck-Đức
41731.40006.9025EXTRAN® AP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATEMerck-Đức
41741.40007.2500Extran® AP33 liquid, anti-foaming agent, formaldehyde-freeMerck-Đức
41751.50017.0001manu-CART® cartridge holder for LiChroCART® 25-4 HPLC cartridgesMerck-Đức
41761.50031.0001LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm)Merck-Đức
41771.50032.0001LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR RP-8E (5 µm) cartridgeMerck-Đức
41781.50033.0001Hibar® 125-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
41791.50035.0001Hibar® 250-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
41801.50036.0001Hibar® 125-4 Purospher® STAR RP-18 encapped (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
41811.50037.0001Hibar® 250-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
41821.50038.0001LiChroCART® 125-3 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm)Merck-Đức
41831.50050.0001HIBAR 250-7 LICHROGEL PS 1 (5 MYM) HPLC PRE-PACKED COLUMNMerck-Đức
41841.50053.0001HIBAR 250-7 LICHROGEL PS 4 (10 MYM) HPLC PRE-PACKED COLUMNMerck-Đức
41851.50082.0001manu-CART® Coupling kit for LiChroCART® 25-4 HPLC- cartridgesMerck-Đức
41861.50083.0001manu-CART® Coupling unit for the coupling of two LiChroCART® HPLC cartridgesMerck-Đức
41871.50103.0001LiChroCART® 250-4 ChiraSpher® NT (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
41881.50117.0001LiChroCART® 4-4 ChiraDex® HPLC guard cartridgeMerck-Đức
41891.50137.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
41901.50140.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
41911.50141.0001LiChroCART® 4-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
41921.50142.0001LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
41931.50144.0001LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
41941.50148.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® PAH HPLC guard columnMerck-Đức
41951.50149.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® PAH HPLC cartridgeMerck-Đức
41961.50154.0001LiChroCART® 250-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
41971.50155.0001LiChroCART® 250-3 LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
41981.50156.0001LiChroCART® 250-3 LiChrospher® PAH HPLC cartridgeMerck-Đức
41991.50158.0001LiChroCART® 125-3 LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42001.50159.0001LiChroCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42011.50167.0001LiChroCART® 4-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard cartidgeMerck-Đức
42021.50168.0001LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42031.50169.0001LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42041.50187.0001LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER …Merck-Đức
42051.50193.0001LiChroCART® 250-2 Superspher® RP-18 endcapped HPLC cartridgeMerck-Đức
42061.50197.0001LiChroCART® 125-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridgeMerck-Đức
42071.50198.0001LiChroCART® 125-2 Superspher® RP-18 endcapped HPLC cartridgeMerck-Đức
42081.50200.0001LiChroCART® 125-2 Superspher® RP-18 HPLC cartridgeMerck-Đức
42091.50204.0001LiChroCART® 10-2 Superspher® RP-18 HPLC guard columnMerck-Đức
42101.50205.0001LiChroCART® 10-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC guard columnMerck-Đức
42111.50206.0001LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 …Merck-Đức
42121.50207.0001LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 …Merck-Đức
42131.50208.0001LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGEMerck-Đức
42141.50209.0001LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGEMerck-Đức
42151.50210.0001LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP ADS HPLC SELECTIVITY KIT, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 …Merck-Đức
42161.50211.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 EcoPack HPLC cartridgeMerck-Đức
42171.50212.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 EcoPack HPLC cartridgeMerck-Đức
42181.50213.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select EcoPack HPLC cartridgeMerck-Đức
42191.50214.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select EcoPack HPLC cartridgeMerck-Đức
42201.50215.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped EcoPack HPLC cartridgeMerck-Đức
42211.50216.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped EcoPack HPLC cartridgeMerck-Đức
42221.50217.0001LICHROCART 125-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) ECOPACKMerck-Đức
42231.50218.0001LICHROCART 250-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) ECOPACKMerck-Đức
42241.50219.0001LICHROCART 125-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) ECOPACKMerck-Đức
42251.50220.0001LICHROCART 250-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) ECOPACKMerck-Đức
42261.50221.0001LICHROCART 125-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) ECOPACKMerck-Đức
42271.50222.0001LICHROCART 250-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) ECOPACKMerck-Đức
42281.50224.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® WP 300 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42291.50225.0001LiChroCART® 30-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42301.50226.0001manu-CART® 55 mm cartridge holder for LiChroCART® 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridgesMerck-Đức
42311.50227.0001manu-CART® 30 mm cartridge holder for LiChroCART® 30-2, 30-3 and 30-4 mm HPLC-cartridgesMerck-Đức
42321.50231.0001LiChroCART® 55-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42331.50237.0001Cartridge kit LiChroCART® 30-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge holderMerck-Đức
42341.50238.0001LiChroCART® 30-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42351.50239.0001Cartridge set LiChroCART® 30-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge holderMerck-Đức
42361.50240.0001Cartridge set LiChroCART® 55-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge holderMerck-Đức
42371.50241.0001LiChroCART® 55-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42381.50242.0001Cartridge set LiChroCART® 55-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC cartridge and 1 cartridge holderMerck-Đức
42391.50244.0001LiChroCART® 125-4 Purospher STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge Purospher®Merck-Đức
42401.50245.0001LiChroCART® 250-4 Purospher STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge Purospher®Merck-Đức
42411.50247.0001LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42421.50248.0001LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42431.50249.0001LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR SI (5 µm) HPLC guard cartridgeMerck-Đức
42441.50250.0001LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard cartridgeMerck-Đức
42451.50251.0001LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42461.50252.0001LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42471.50253.0001LiChroCART® 125-3 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42481.50254.0001LiChroCART® 250-3 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42491.50255.0001LiChroCART® 125-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42501.50256.0001LiChroCART® 250-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42511.50257.0001LiChroCART® 250-10 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42521.50267.0001LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC guard cartridgeMerck-Đức
42531.50268.0001LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42541.50269.0001LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42551.50270.0001LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
42561.50271.0001LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42571.50272.0001LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42581.50273.0001LiChroCART® 250-3 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42591.50274.0001LiChroCART® 125-2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42601.50275.0001LiChroCART® 250-2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42611.50276.0001LiChroCART® 250-10 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42621.50316.0001Hibar® 250-4 LiChrospher® Si 100 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
42631.50318.0001Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC columnMerck-Đức
42641.50329.0001Hibar® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
42651.50332.0001Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
42661.50333.0001Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
42671.50334.0001Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC columnMerck-Đức
42681.50347.0010LICHROSPHER RP-18 ADS 25 MYMMerck-Đức
42691.50348.0010LICHROSPHER RP-8 ADS 25MYMMerck-Đức
42701.50349.0010LICHROSPHER RP-4 ADS 25MYMMerck-Đức
42711.50356.0001LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42721.50357.0001LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42731.50358.0001LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42741.50359.0001LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
42751.50374.0001MICROCART 150-0.5 PUROSPHER STAR-18 ENDCAPPED (3 MYM) MICRO-HPLC-READY-TO-USE-COLUMNMerck-Đức
42761.50377.0001Hibar® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
42771.50380.0001LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGEMerck-Đức
42781.50381.0001LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGESMerck-Đức
42791.50382.0001LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGEMerck-Đức
42801.50383.0001LiChroCART® 25-2 LiChrospher® RP-8 ADS HPLC cartridge, 3 cartridgesMerck-Đức
42811.50385.0001LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGEMerck-Đức
42821.50386.0001LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGESMerck-Đức
42831.50388.0001Hibar® 250-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
42841.50393.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 50-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
42851.50398.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 100-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
42861.50400.0001Chromolith® CapRod® RP-8e 150-0.1Merck-Đức
42871.50401.0001Chromolith® CapRod® RP-8e 150-0.05Merck-Đức
42881.50402.0001Chromolith® CapRod® RP-18e 150-0.1Merck-Đức
42891.50403.0001Chromolith® CapRod® RP-18e 150-0.05Merck-Đức
42901.50404.0001Chromolith® CapRod® RP-18e HR 150-0.1Merck-Đức
42911.50405.0001Chromolith® CapRod® RP-18e 150-0.2Merck-Đức
42921.50407.0001Chromolith® CapRod® RP-18e HR 150-0.2Merck-Đức
42931.50409.0001Chromolith® CapRod® RP-18e Trap 50-0.2Merck-Đức
42941.50414.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 150-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
42951.50424.0001Chromolith® CapRod® RP-18e 300-0.1Merck-Đức
42961.50426.0001Chromolith® CapRod® RP-18e Trap 50-0.1Merck-Đức
42971.50427.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 250-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
42981.50428.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 50-4 HPLC COLUMNMerck-Đức
42991.50430.0500LiChroCART® 4-4 / sealing elementsMerck-Đức
43001.50431.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 125-4 HPLC COLUMNMerck-Đức
43011.50432.0001Hibar® 125-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
43021.50433.0001Hibar® 125-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
43031.50434.0001ZIC®-HILIC 14 x 1 mm, 5 µm Fitting Guard Column (5-pak) SeQuant(TM)Merck-Đức
43041.50435.0001ZIC®-HILIC 20 x 2.1 mm, 5 µm Guard Column (1-pak) SeQuant(TM)Merck-Đức
43051.50436.0001ZIC®-HILIC 20 x 2.1 mm, 5 µm Guard Column (3-pak) SeQuant(TM)Merck-Đức
43061.50437.0001ZIC®-pHILIC 20 x 2,1 mm, 5 µm polymeric beads Guard Column (1-pack) SeQuant(TM)Merck-Đức
43071.50438.0001ZIC®-pHILIC 20 x 2.1 mm, 5 µm polymeric beads Guard Column (3-pack) incl. column coupler SeQuant(TM)Merck-Đức
43081.50439.0001ZIC®-HILIC 20 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43091.50440.0001ZIC®-HILIC 50 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43101.50441.0001ZIC®-HILIC 100 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43111.50442.0001ZIC®-HILIC 150 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43121.50443.0001ZIC®-HILIC 250 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Säule SeQuant(TM)Merck-Đức
43131.50444.0001ZIC®-HILIC 150 x 4.6 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43141.50445.0001ZIC®-HILIC 50 x 2.1 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43151.50446.0001ZIC®-HILIC 50 x 4.6 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43161.50447.0001ZIC®-HILIC 100 x 2.1 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43171.50448.0001ZIC®-HILIC 150 x 2.1 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43181.50449.0001ZIC®-HILIC 150 x 4.6 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43191.50450.0001ZIC®-HILIC 50 x 2.1 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43201.50451.0001ZIC®-HILIC 50 x 4.6 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43211.50452.0001ZIC®-HILIC 100 x 2.1 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43221.50453.0001ZIC®-HILIC 100 x 4.6 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43231.50454.0001ZIC®-HILIC 150 x 2.1 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant™Merck-Đức
43241.50455.0001ZIC®-HILIC 150 x 4.6 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43251.50456.0001ZIC®HILIC 150 x 7.5 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43261.50457.0001ZIC®-HILIC 250 x 2.1 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43271.50458.0001ZIC®-HILIC 250 x 4.6 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43281.50459.0001ZIC®-pHILIC 50 x 2,1 mm, 5 µm, polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43291.50460.0001ZIC®-pHILIC 150 x 2.1 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43301.50461.0001ZIC®-pHILIC 150 x 4.6 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43311.50462.0001ZIC®-pHILIC 100 x 2.1 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43321.50463.0001ZIC®-pHILIC 50 x 4.6 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43331.50464.0001ZIC®-pHILIC 100 x 4.6 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43341.50465.0001ZIC®-HILIC 150 mm x 75 µm, 5 µm, 200Å Nano LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43351.50466.0001ZIC®-HILIC 100 mm x 100 µm, 3.5 µm, 200Å Nano LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43361.50468.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 250-4 HPLC COLUMNMerck-Đức
43371.50469.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 100-4.6 HPLC COLUMNMerck-Đức
43381.50470.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 150-4.6 HPLC COLUMNMerck-Đức
43391.50471.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 250-4.6 HPLC COLUMNMerck-Đức
43401.50477.0001Hibar® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
43411.50478.0001ZIC®-HILIC 30 x 1 mm, 3.5 µm, 200Å Micro LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43421.50479.0001ZIC®-HILIC 150 mm x 300 µm, 3.5 µm, 200Å Capillary LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43431.50480.0001ZIC®-HILIC 150 x 1 mm, 3.5 µm, 200Å Micro LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43441.50481.0001ZIC®-HILIC 150 mm x 300 µm, 5 µm, 200Å Capillary LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43451.50482.0001ZIC®-HILIC 150 x 1 mm, 5 µm, 200Å Micro LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43461.50483.0001ZIC®-HILIC 5 x 1mm , 5 µm Guard Column (1-pack) SeQuant(TM)Merck-Đức
43471.50484.0001ZIC®-HILIC 5 mm x 300 µm, 5 µm Guard Column (1-pack) SeQuant(TM)Merck-Đức
43481.50487.0001ZIC®-HILIC 150 x 1 mm, 3.5 µm, 100Å Micro LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43491.50489.0001ZIC®-HILIC 30 mm x 300 µm, 3.5 µm, 200Å Capillary LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43501.50490.0001ZIC®-HILIC 5 x 1 mm, 5µm Guard Column (5-pack) SeQuant(TM)Merck-Đức
43511.50491.0001ZIC®-HILIC 30 mm x 300 µm, 5 µm, 200Å Capillary LC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43521.50492.0001ZIC®-HILIC 5 mm x 300 µm, 5µm Guard Column (5-pack) SeQuant(TM)Merck-Đức
43531.50493.0001ZIC®-HILIC 150 x 10 mm, 5 µm, 200Å Stainless Steel HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43541.50494.0001ZIC®-HILIC 250 x 10 mm, 5 µm, 200Å Stainless Steell HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43551.50495.0001ZIC®-HILIC 50 x 10 mm, 5 µm, 200Å Stainless Steel HPLC Column SeQuant(TM)Merck-Đức
43561.50496.0001ZIC®-HILIC 50 X 21,2 MM, 5 MYM, 200A STAINLESS STEEL HPLC COLUMN SeQuant(TM)Merck-Đức
43571.50497.0001ZIC®-HILIC 150 X 21,2 MM, 5 MYM, 200A STAINLESS STEEL HPLC COLUMN SeQuant(TM)Merck-Đức
43581.50545.0001Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43591.50546.0001Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43601.50547.0001Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43611.50548.0001Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43621.50549.0001Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43631.50550.0001Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43641.50573.0001Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43651.50574.0001Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43661.50575.0001Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43671.50578.0001Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43681.50579.0001Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43691.50580.0001Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43701.50581.0001Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43711.50582.0001Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43721.50583.0001Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC columnMerck-Đức
43731.50593.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 50-2 HPLC COLUMNMerck-Đức
43741.50595.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 100-2 HPLC COLUMNMerck-Đức
43751.50596.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 125-2 HPLC COLUMNMerck-Đức
43761.50597.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 150-2 HPLC COLUMNMerck-Đức
43771.50598.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 250-2 HPLC COLUMNMerck-Đức
43781.50600.0001LiChroCART 100-4.6 LiChrospher RP-18, 5µm HPLC cartridge LiChroCART®Merck-Đức
43791.50601.0001LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
43801.50602.0001LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
43811.50603.0001LiChroCART®100-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
43821.50604.0001LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
43831.50605.0001LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
43841.50607.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 50-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
43851.50609.0001SAMS(TM) Anion IC Suppressor Standard analysis SeQuant(TM)Merck-Đức
43861.50610.0001SAMS(TM) Anion IC Suppressor Gradient analysis SeQuant(TM)Merck-Đức
43871.50611.0001CARS(TM) Continuous Anion Regeneration System Complete System SeQuant(TM)Merck-Đức
43881.50612.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 100-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
43891.50613.0001CARS(TM) Cartridge For Anion IC, 0.5 l capacity, 0.9eq SeQuant(TM)Merck-Đức
43901.50614.0001CARS(TM) Cartridge For Anion IC, 0.75 l Capacity, 1.3eq SeQuant(TM)Merck-Đức
43911.50615.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 125-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
43921.50616.0100ULB(TM)-P Regeneration Solution 100 mL SeQuant(TM)Merck-Đức
43931.50617.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 150-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
43941.50618.0001IC Pressure Relief Valve 100 psi SeQuant(TM)Merck-Đức
43951.50619.0001CARS(TM) Suppressor Installation Kit SeQuant(TM)Merck-Đức
43961.50620.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 250-3 HPLC COLUMNMerck-Đức
43971.50621.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 50-4 HPLC COLUMNMerck-Đức
43981.50622.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 100-4.6 HPLC COLUMNMerck-Đức
43991.50623.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 100-2 HPLC CARTIDGEMerck-Đức
44001.50624.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 150-2 HPLC CARTIDGEMerck-Đức
44011.50625.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 100-3 HPLC CARTIDGEMerck-Đức
44021.50626.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 150-3 HPLC CARTIDGEMerck-Đức
44031.50627.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 100-4.6 HPLC CARTIDGEMerck-Đức
44041.50634.0001LiChroCART®100-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC cartidgeMerck-Đức
44051.50635.0001LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC cartidgeMerck-Đức
44061.50636.0001LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
44071.50637.0001LiChroCART®100-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
44081.50638.0001LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
44091.50639.0001LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC cartidgeMerck-Đức
44101.50640.0001LiChroCART®100-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
44111.50641.0001LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
44121.50642.0001LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC cartridgeMerck-Đức
44131.50645.0001Hibar®HR 30-2.1 Purospher®STAR RP-18 endcapped, 2 µm HPLC columnMerck-Đức
44141.50646.0001Hibar®HR 50-2.1 Purospher®STAR RP-18 endcapped, 2 µm HPLC columnMerck-Đức
44151.50648.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 2MYM HIBAR® HR 100-2.1 UHPLC COLUMNMerck-Đức
44161.50649.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 2MYM HIBAR® HR 150-2.1 UHPLC COLUMNMerck-Đức
44171.50650.0001Hibar® HR 30-2.1 Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm HPLC columnMerck-Đức
44181.50651.0001Hibar® HR 50-2.1 Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm HPLC columnMerck-Đức
44191.50653.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® HR 100-2.1 UHPLC COLUMNMerck-Đức
44201.50654.0001Hibar®HR 150-2.1 Purospher®STAR RP-18 endcapped, 3 µm HPLC columnMerck-Đức
44211.50655.0001PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® HR 250-2.1 UHPLC COLUMNMerck-Đức
44221.50734.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44231.50742.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44241.50791.0001LiChroCART® 125-3 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridgeMerck-Đức
44251.50792.0001LiChroCART® 125-3 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridgeMerck-Đức
44261.50798.0001LiChroCART® 125-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44271.50799.0001LiChroCART® 125-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44281.50820.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44291.50822.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44301.50823.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44311.50824.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44321.50825.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44331.50826.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44341.50827.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44351.50828.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44361.50829.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44371.50830.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44381.50832.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44391.50833.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44401.50834.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44411.50836.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44421.50837.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44431.50838.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44441.50839.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44451.50840.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® Si 60 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44461.50842.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44471.50843.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44481.50844.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44491.50845.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 CN (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44501.50847.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44511.50848.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44521.50850.0001LiChroCART® 250-10 LiChrospher® Si 60 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44531.50853.0001LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44541.50857.0001LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44551.50858.0001LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44561.50892.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44571.50928.0001LiChroCART® 25-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44581.50930.0001LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44591.50931.0001LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44601.50932.0001LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44611.50936.0001LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44621.50937.0001LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44631.50942.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44641.50943.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44651.50945.0001LiChroCART® 10-10 LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44661.50947.0001LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGEMerck-Đức
44671.50955.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44681.50956.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44691.50957.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44701.50958.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44711.50959.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44721.50960.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44731.50961.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44741.50962.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44751.50963.0001LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44761.50966.0001LiChroCART® 4-4 LiChrosorb® NH2 (5 µm) HPLC guard columnMerck-Đức
44771.50973.0001LiChroCART® 250-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridgeMerck-Đức
44781.50974.0001LiChroCART® 75-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridgeMerck-Đức
44791.50975.0001LiChroCART® 125-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridgeMerck-Đức
44801.50980.0001LiChroCART® 75-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridgeMerck-Đức
44811.50981.0001LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44821.50982.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44831.50983.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44841.50984.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44851.50986.0001LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44861.50987.0001LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44871.50993.0001LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44881.50995.0001LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
44891.51192.0001INLINE FILTERS ADS 5 GASKETS WITH PEEK FILTER FOR LICHROCART ADS LICHROCARTMerck-Đức
44901.51193.0001INLINE FILTERCARTRIDGEMerck-Đức
44911.51194.0001FILTER INSERT INLINE 2 MYMMerck-Đức
44921.51195.0001Sealing element for 3 and 2 mm cartridges LiChroCART®Merck-Đức
44931.51207.0001Holder for EcoCART® 125-3 HPLC cartridgeMerck-Đức
44941.51210.0001Tool for removal of frits Ø 4 mm Hibar®Merck-Đức
44951.51211.0001Replacement frits (Ø 4 mm) with PTFE sealing rings Hibar®Merck-Đức
44961.51213.0001Dead volume-free coupling unit for capillaries 1/16″ or 0.5 mm OD Hibar®Merck-Đức
44971.51214.0001Mounting set for capillary tubing 1/16″ (ID 0,25 mm) Hibar®Merck-Đức
44981.51216.0001Nuts for capillary tubing 1/16″Merck-Đức
44991.51217.0001Ferrules for capillary connections 1/16″Merck-Đức
45001.51218.0001Threaded plugs PVDF (20 pieces)Merck-Đức
45011.51220.0001Replacement frits (Ø 10 mm) with PTFE sealing rings Hibar®Merck-Đức
45021.51230.0001Stainless steel capillaries 1/16″ o.d., 0.25 mm i.d., length 80 mmMerck-Đức
45031.51231.0001Stainless steel capillaries 1/16″ o.d., 0.25 mm i.d., length 120 mmMerck-Đức
45041.51232.0001EcoCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC glass cartridgeMerck-Đức
45051.51233.0001EcoCART® 125-3 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC glass cartridgeMerck-Đức
45061.51236.0001Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mm, length 1000 mmMerck-Đức
45071.51237.0001Knurled nuts with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne)Merck-Đức
45081.51238.0001PVDF double cones for capillary connections 1/16″ with knurled nutMerck-Đức
45091.51245.0001Stainless steel capillaries i.d. 0,1 mm, e.d. 0,5 mm, length 1000 mmMerck-Đức
45101.51247.0001Stainless steel capillaries i.d. 0,1 mm, e.d. 0,5 mm, length 150 mmMerck-Đức
45111.51252.0001Coupling unit (dead volume-free) for capillaries 1/16″ or 0.5 mmMerck-Đức
45121.51257.0001Split collets for manu-CART® cartridge holder (2 pieces)Merck-Đức
45131.51258.0001Pressure cone for manu-CART® cartridge holder (2 pieces)Merck-Đức
45141.51288.0001LiChroCART® 250-3 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridgeMerck-Đức
45151.51299.0001LiChroCART® 250-3 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridgeMerck-Đức
45161.51308.0001LiChroCART® 250-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridgeMerck-Đức
45171.51311.0001LiChroCART® 4-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC guard cartridgeMerck-Đức
45181.51315.0001LiChroCART® 125-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45191.51318.0001LiChroCART® 250-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45201.51324.0003LICHROCART 4-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC GUARD COLUMNMerck-Đức
45211.51329.0003LICHROCART 125-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC CARTRIDGEMerck-Đức
45221.51333.0001LiChroCART® 250-4 ChiraDex® (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45231.51343.0001LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45241.51345.0001LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45251.51349.0001LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45261.51351.0001LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45271.51353.0001LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45281.51354.0001LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45291.51355.0001LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45301.51356.0001LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45311.51378.0003LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 10 C 18 HPLC CARTRIDGEMerck-Đức
45321.51384.0001LiChroCART® 250-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45331.51387.0003LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 5 C 8 HPLC CARTRIDGEMerck-Đức
45341.51388.0003LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC CARTRIDGEMerck-Đức
45351.51402.0003LICHROCART 125-4 NUCLEOSIL 5 C 8 HPLC CARTRIDGEMerck-Đức
45361.51419.0001manu-CART® “10”-II cartridge holder for LiChroCART® 10 mm i.d. HPLC-cartridgesMerck-Đức
45371.51420.0001manu-CART® “4” adaptor kit for EcoCART® 125-3 HPLC cartridgesMerck-Đức
45381.51423.0001EcoCART® 125-3 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC glass cartridgeMerck-Đức
45391.51425.0001EcoCART®  125-3  Superspher®  60  RP-select  B  HPLC  glass  cartridge,  contains  1  EcoCART®  cartridge  125-3  1  pre-column  4-4  1  holder  for  EcoCART®Merck-Đức
45401.51427.0001EcoCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC glass cartridgeMerck-Đức
45411.51429.0300LICHROCART 4-4 EMPTY COLUMNSMerck-Đức
45421.51436.0001LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 HC HPLC cartridgeMerck-Đức
45431.51450.0001Chromolith SpeedROD RP-18 endcapped 50 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45441.51451.0001Chromolith RP-18 endcapped 5 – 4.6 mm guard columns (3 piece s) monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45451.51452.0001Chromolith RP-18 endcapped guard column 10 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45461.51453.0001Hibar® 150-4,6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
45471.51454.0001Hibar® 250-4.6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
45481.51455.0001Hibar® 150-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
45491.51456.0001Hibar® 250-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC columnMerck-Đức
45501.51460.0001LiChroCART® 75-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridgeMerck-Đức
45511.51463.0001Chromolith Flash RP-18 endcapped 25 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45521.51465.0001Chromolith Performance Si, 100 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45531.51466.0001Validation  kit  Chromolith  Performance  RP-18  endcapped  100  –  4.6  mm  3  column  out  of  different  batches  monolithic  ready-to-use  HPLC  column  Chromolith®Merck-Đức
45541.51467.0001Coupling unit for Chromolith columns, dead volume free Chromolith®Merck-Đức
45551.51468.0001Chromolith Performance RP-8 endcapped 100 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45561.51470.0001Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 4.6 mm guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holderMerck-Đức
45571.51471.0001Chromolith RP-18 endcapped 10-4.6 guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder monolithic ready-to-use HPLC columnMerck-Đức
45581.51486.0001manu-CART® NT cartridge holder for LiChroCART® 2,3,4,4.6 mm i.d. HPLC cartridgesMerck-Đức
45591.51487.0001Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART® 4-4 pre-columns with Hibar® RT columnsMerck-Đức
45601.51496.0001Sealing element for 4.6 and 4 mm cartridges LiChroCART®Merck-Đức
45611.52001.0001Chromolith Performance RP-18 endcapped 100-3 monolithic HPLC-column Chromolith®Merck-Đức
45621.52002.0001Chromolith FastGradient RP-18 endcapped 50-3 monolithische HPLC-Fertigsäule Chromolith®Merck-Đức
45631.52003.0001Chromolith Flash RP-18 endcapped 25-3mm monolithic ready-to-use column Chromolith®Merck-Đức
45641.52004.0001Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 3 mm guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder monolithic ready-to-use HPLC columnMerck-Đức
45651.52005.0001Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 3 mm guard columns (3 pieces ) monolithic ready-to-use HPLC columnMerck-Đức
45661.52006.0001Chromolith Performance RP-18 endcapped 100-2mm monolithic HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45671.52007.0001Chromolith FastGradient RP-18 endcapped 50-2 monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45681.52008.0001Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 2 mm guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder monolithic ready-to-use HPLC columnMerck-Đức
45691.52009.0001Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 3 mm guard columns (3 pieces ) monolithic ready-to-use HPLC columnMerck-Đức
45701.52014.0001CHROMOLITH?FLASH RP-18E 25-2mmMerck-Đức
45711.52016.0001Chromolith SemiPrep RP-18 endcapped 100-10 mm monolithic HPLC column Chromolith®Merck-Đức
45721.52026.0001CHROMOLITH® FLASH NH2 25-4.6MMMerck-Đức
45731.52027.0001CHROMOLITH® SPEEDROD NH2 50-4.6MMMerck-Đức
45741.52028.0001CHROMOLITH® PERFORMANCE NH2 100-4.6MMMerck-Đức
45751.52029.0001CHROMOLITH® NH2 5-4.6MM GUARD COLUMN KITMerck-Đức
45761.52030.0001CHROMOLITH® NH2 5-4.6MM GUARD COLUMNS (PACK OF 3)Merck-Đức
45771.58793.1000Sodium hydroxide solution 50% GR for analysisMerck-Đức
45781.58793.9025Sodium hydroxide solution 50% GR for analysisMerck-Đức
45791.59010.0500Ethanol 96% Reag. Ph EurMerck-Đức
45801.59166.0500Acetic acid 30% Reag. Ph EurMerck-Đức
45811.59225.0003Potassium iodate-starch paper Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph EurMerck-Đức
45821.59267.0010Metanil yellow Reag. Ph EurMerck-Đức
45831.59270.0010Methylene blue (C.I. 52015) Reag. Ph EurMerck-Đức
45841.59270.0100Methylene blue (C.I. 52015) Reag. Ph EurMerck-Đức
45851.59375.0001Phenol red (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph EurMerck-Đức
45861.59375.0100Phenol red (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph EurMerck-Đức
45871.59504.0250Ammonium carbonate for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
45881.59504.1000Ammonium carbonate for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
45891.59504.5000Ammonium carbonate for analysis ACS,Reag. Ph EurMerck-Đức
45901.59542.0500Petroleum ether boiling range 50-70°C Reag. Ph EurMerck-Đức
45911.59712.0010Methoxyphenylacetic acid Reag. Ph EurMerck-Đức
45921.70204.0100Antimony standard solution traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb CertiPUR®Merck-Đức
45931.70204.0500Antimony standard solution traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb CertiPUR®Merck-Đức
45941.70207.0100Beryllium standard solution Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Be CertiPUR®Merck-Đức
45951.70207.0500Beryllium standard solution Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Be CertiPUR®Merck-Đức
45961.70212.0100Cesium standard solution traceable to SRM from NIST CsNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cs CertiPUR®Merck-Đức
45971.70216.0100Gold standard solution traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Au CertiPUR®Merck-Đức
45981.70216.0500Gold standard solution traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Au CertiPUR®Merck-Đức
45991.70219.0100Platinum standard solution traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 2 mol/l 1000mg/l Pt CertiPUR®Merck-Đức
46001.70219.0500Platinum standard solution traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 2 mol/l 1000mg/l Pt CertiPUR®Merck-Đức
46011.70223.0100Lithium standard solution traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Li CertiPUR®Merck-Đức
46021.70223.0500Lithium standard solution traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Li CertiPUR®Merck-Đức
46031.70226.0100Mercury standard solution traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg CertiPUR®Merck-Đức
46041.70226.0500Mercury standard solution traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg CertiPUR®Merck-Đức
46051.70227.0100Molybdenum standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/I MO CertiPUR®Merck-Đức
46061.70227.0500Molybdenum standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/I MO CertiPUR®Merck-Đức
46071.70230.0100Potassium standard solution traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l K CertiPUR®Merck-Đức
46081.70230.0500Potassium standard solution traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l K CertiPUR®Merck-Đức
46091.70234.0100Zirconium standard solution traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Zr CertiPUR®Merck-Đức
46101.70236.0100Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l Si CertiPUR®Merck-Đức
46111.70236.0500Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l Si CertiPUR®Merck-Đức
46121.70238.0100Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na CertiPUR®Merck-Đức
46131.70238.0500Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na CertiPUR®Merck-Đức
46141.70242.0100Tin standard solution traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn CertiPUR®Merck-Đức
46151.70242.0500Tin standard solution traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn CertiPUR®Merck-Đức
46161.70243.0100Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 in H2O 1000 mg/l Ti CertiPUR®Merck-Đức
46171.70243.0500Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 in H2O 1000 mg/l Ti CertiPUR®Merck-Đức
46181.70244.0100Tungsten standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000 mg/l W CertiPUR®Merck-Đức
46191.70244.0500Tungsten standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000 mg/l W CertiPUR®Merck-Đức
46201.70245.0100Vanadium standard solution traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l V CertiPUR®Merck-Đức
46211.70245.0500Vanadium standard solution traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l V CertiPUR®Merck-Đức
46221.70301.0100Aluminium ICP standard traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Al CertiPUR®Merck-Đức
46231.70302.0100Antimony ICP standard traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 7% 1000 mg/l Sb CertiPUR®Merck-Đức
46241.70303.0100Arsenic ICP standard traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 2-3% 1000 mg/l As CertiPUR®Merck-Đức
46251.70304.0100Barium ICP standard traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ba CertiPUR®Merck-Đức
46261.70305.0100Beryllium ICP standard traceable to SRM from NIST Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Be CertiPUR®Merck-Đức
46271.70306.0100Bismuth ICP standard traceable to SRM from NIST Bi(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Bi CertiPUR®Merck-Đức
46281.70307.0100Boron ICP standard traceable to SRM from NIST, H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR®Merck-Đức
46291.70308.0100Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ca CertiPUR®Merck-Đức
46301.70309.0100Cadmium ICP standard traceable to SRM from NIST Cd(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cd CertiPUR®Merck-Đức
46311.70310.0100Cesium ICP Standard traceable to SRM from NIST CsNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cs CertiPUR®Merck-Đức
46321.70311.0100Cerium ICP standard traceable to SRM from NIST Ce(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ce CertiPUR®Merck-Đức
46331.70312.0100Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cr CertiPUR®Merck-Đức
46341.70313.0100Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Co CertiPUR®Merck-Đức
46351.70314.0100Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cu CertiPUR®Merck-Đức
46361.70315.0100Dysprosium ICP standard traceable to SRM from NIST Dy2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Dy CertiPUR®Merck-Đức
46371.70316.0100Erbium ICP standard traceable to SRM from NIST Er2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Er CertiPUR®Merck-Đức
46381.70317.0100Europium ICP standard traceable to SRM from NIST Eu2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Eu CertiPUR®Merck-Đức
46391.70318.0100Gadolinium ICP standard traceable to SRM from NIST Gd2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Gd CertiPUR®Merck-Đức
46401.70319.0100Gallium ICP standard traceable to SRM from NIST Ga(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ga CertiPUR®Merck-Đức
46411.70320.0100Germanium ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2GeF6 in H2O 1000 mg/l Ge CertiPUR®Merck-Đức
46421.70321.0100Gold ICP standard traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 7% 1000 mg/l Au CertiPUR®Merck-Đức
46431.70322.0100Hafnium ICP standard traceable to SRM from NIST HfOCl2 in HCl 7% 1000 mg/l Hf CertiPUR®Merck-Đức
46441.70323.0100Holmium ICP standard traceable to SRM from NIST Ho2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ho CertiPUR®Merck-Đức
46451.70324.0100Indium ICP standard traceable to SRM from NIST In(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l In CertiPUR®Merck-Đức
46461.70325.0100Iridium ICP standard IrCl3 in HCl 7% 1000 mg/l Ir CertiPUR®Merck-Đức
46471.70326.0100Iron ICP standard traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe CertiPUR®Merck-Đức
46481.70327.0100Lanthanum ICP standard traceable to SRM from NIST La(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l La CertiPUR®Merck-Đức
46491.70328.0100Lead ICP standard traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pb CertiPUR®Merck-Đức
46501.70329.0100Lithium ICP Standard traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Li CertiPUR®Merck-Đức
46511.70330.0100Lutetium ICP standard traceable to SRM from NIST Lu2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Lu CertiPUR®Merck-Đức
46521.70331.0100Magnesium ICP standard traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Mg CertiPUR®Merck-Đức
46531.70332.0100Manganese ICP standard traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Mn CertiPUR®Merck-Đức
46541.70333.0100Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 10% 1000 mg/l Hg CertiPUR®Merck-Đức
46551.70334.0100Molybdenum ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/l Mo CertiPUR®Merck-Đức
46561.70335.0100Neodymium ICP standard traceable to SRM from NIST Nd2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Nd CertiPUR®Merck-Đức
46571.70336.0100Nickel ICP standard traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ni CertiPUR®Merck-Đức
46581.70337.0100Niobium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4NbF6 in H2O 1000 mg/l Nb CertiPUR®Merck-Đức
46591.70338.0100Osmium ICP standard (NH4)2OsCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Os CertiPUR®Merck-Đức
46601.70339.0100Palladium ICP standard traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pd CertiPUR®Merck-Đức
46611.70340.0100Phosphorus ICP standard traceable to SRM from NIST H3PO4 in H2O 1000 mg/l P CertiPUR®Merck-Đức
46621.70341.0100Platinum ICP standard traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Pt CertiPUR®Merck-Đức
46631.70342.0100Potassium ICP standard traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l K CertiPUR®Merck-Đức
46641.70343.0100Praseodymium ICP standard traceable to SRM from NIST Pr2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pr CertiPUR®Merck-Đức
46651.70344.0100Rhenium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4ReO4 in H2O 1000 mg/l Re CertiPUR®Merck-Đức
46661.70345.0100Rhodium ICP standard traceable to SRM from NIST Rh(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Rh CertiPUR®Merck-Đức
46671.70346.0100Rubidium ICP standard traceable to SRM from NIST RbNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Rb CertiPUR®Merck-Đức
46681.70347.0100Ruthenium ICP standard RuCl3 in HCl 7% 1000 mg/l Ru CertiPUR®Merck-Đức
46691.70348.0100Samarium ICP standard traceable to SRM from NIST Sm2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Sm CertiPUR®Merck-Đức
46701.70349.0100Scandium ICP standard traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 7% 1000 mg/l Sc CertiPUR®Merck-Đức
46711.70350.0100Selenium ICP standard traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Se CertiPUR®Merck-Đức
46721.70352.0100Silver ICP standard traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ag CertiPUR®Merck-Đức
46731.70353.0100Sodium ICP standard traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Na CertiPUR®Merck-Đức
46741.70354.0100Strontium ICP standard traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Sr CertiPUR®Merck-Đức
46751.70355.0100Sulfur ICP standard traceable to SRM from NIST H2SO4 in H2O 1000 mg/l S CertiPUR®Merck-Đức
46761.70356.0100Tantalum ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2TaF7 in H2O 1000 mg/l Ta CertiPUR®Merck-Đức
46771.70357.0100Tellurium ICP standard traceable to SRM from NIST H6TeO6 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Te CertiPUR®Merck-Đức
46781.70358.0100Terbium ICP standard traceable to SRM from NIST Tb(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tb CertiPUR®Merck-Đức
46791.70359.0100Thallium ICP standard traceable to SRM from NIST TlNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tl CertiPUR®Merck-Đức
46801.70360.0100Uranium ICP standard traceable to SRM from NIST UO2(NO3)2 in HNO3 2-3% 10 mg/l U CertiPUR®Merck-Đức
46811.70361.0100Thulium ICP standard traceable to SRM from NIST Tm(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tm CertiPUR®Merck-Đức
46821.70362.0100Tin ICP standard traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 7% 1000 mg/l Sn CertiPUR®Merck-Đức
46831.70363.0100Titanium ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 ub H2O 1000 mg/l Ti CertiPUR®Merck-Đức
46841.70364.0100Tungsten ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000 mg/l W CertiPUR®Merck-Đức
46851.70365.0100Silicon ICP standard traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 2 % 1000 mg/l Si CertiPUR®Merck-Đức
46861.70366.0100Vanadium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l V CertiPUR®Merck-Đức
46871.70367.0100Ytterbium ICP standard traceable to SRM from NIST Yb2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Yb CertiPUR®Merck-Đức
46881.70368.0100Yttrium ICP standard traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Y CertiPUR®Merck-Đức
46891.70369.0100Zinc ICP standard traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Zn CertiPUR®Merck-Đức
46901.70370.0100Zirconium ICP standard traceable to SRM from NIST, ZrOCl2in HCl 7% 1000 mg/l Zr CertiPUR®Merck-Đức
46911.70371.0100Aluminium ICP standard traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Al CertiPUR®Merck-Đức
46921.70372.0100Lead ICP standard traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Pb CertiPUR®Merck-Đức
46931.70373.0100Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Ca CertiPUR®Merck-Đức
46941.70374.0100Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Cr CertiPUR®Merck-Đức
46951.70375.0100Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Co CertiPUR®Merck-Đức
46961.70376.0100Iron ICP standard traceable to SRM from NIST, Fe(NO3)3 in HNO3 10% 10000 mg/l Fe CertiPUR®Merck-Đức
46971.70377.0100Potassium ICP standard traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l K CertiPUR®Merck-Đức
46981.70378.0100Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Cu CertiPUR®Merck-Đức
46991.70379.0100Magnesium ICP standard traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Mg CertiPUR®Merck-Đức
47001.70380.0100Manganese ICP standard traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Mn CertiPUR®Merck-Đức
47011.70381.0100Sodium ICP standard traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Na CertiPUR®Merck-Đức
47021.70382.0100Nickel ICP standard traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Ni CertiPUR®Merck-Đức
47031.70383.0100Phosphorus ICP standard traceable to SRM from NIST H3PO4 in H2O 10000 mg/l P CertiPUR®Merck-Đức
47041.70384.0100Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 10% 10000 mg/l Hg CertiPUR®Merck-Đức
47051.70385.0100Sulfur ICP standard traceable to SRM from NIST H2SO4 in H2O 10000 mg/l S CertiPUR®Merck-Đức
47061.70386.0100Silicon ICP standard traceable to SRM from NIST (SiO2 in NaOH 4 %) 10000 mg/l Si CertiPUR®Merck-Đức
47071.70388.0100Vanadium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 15% 10000 mg/l V CertiPUR®Merck-Đức
47081.70389.0100Zinc ICP standard traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Zn CertiPUR®Merck-Đức
47091.70390.0100Zirconium ICP standard traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 10% 10000 mg/l Zr CertiPUR®Merck-Đức
47101.70391.0100Thorium ICP standard traceable to SRM from NIST Th(NO3)4 in HNO3 2-3% 10 mg/l Th CertiPUR®Merck-Đức
47111.70398.0500IC  Multi-element  standard  I  ß  (F¯)  =  100  mg/l,  ß  (Cl¯)  =  250  mg/l,  ß  (NO3¯),(SO4²¯)  =  500  mg/l,  ß(PO4³¯)  =  1000  mg/l  in  H2O  CertiPUR®Merck-Đức
47121.71200.0001Thermoreactor  12  holes,  7  preinstalled  programmes:  148  °C  (20,  120  min),  150  °C  (120  min),  120  °C  (30,  60,  120  min),  100  °C  (60  min)  TR  320  Spectroquant®Merck-Đức
47131.71201.0001Thermoreactor 24 holes, 7 preinstalled programmes and 8 freely selectable programmes TR 420 Spectroquant®Merck-Đức
47141.71202.0001Thermoreactor  2  x  12  holes  in  2  heating  zones,  temperature  and  time  separately  controllable  for  each  zone,  7  preinstalled  programmes  and  8  freely  selectable  programmes  TR  620  Spectroquant®Merck-Đức
47151.71203.0001Thermosensor TR 420, TR 620 Spectroquant®Merck-Đức
47161.71204.0001PC cable TR 420, TR 620 Spectroquant®Merck-Đức
47171.73007.0001Iron  Powder  Packs  for  non-Merck  photometers   for  10-ml  samples  Method:  photometric,  phenanthroline  0  –  3.00  mg/l  Fe    100  Tests  Spectroquant®Merck-Đức
47181.73010.0001Nitrite  Powder  Packs  for  non-Merck  photometers   for  25-ml  samples  Method:  photometric,  diazotization  0  –  0.300  mg/l  NO2-N    100  Tests  Spectroquant®Merck-Đức
47191.73014.0001Sulfate  Powder  Packs  for  non-Merck  photometers   for  10-ml  samples  Mehod:  photometric,  barium  chloride  0  –  70  mg/l  SO4    100  Tests  Spectroquant®Merck-Đức
47201.73015.0001Sulfate  Powder  Packs  for  non-Merck  photometers   for  25-ml  samples  Method:  photometric,  barium  chloride  0  –  70  mg/l  SO4  Spectroquant®Merck-Đức
47211.73500.0001Screw caps for TOC digestion Spectroquant®Merck-Đức
47221.73501.0001Absorption tube for arsenic with ground joint NS 29 Spectroquant®Merck-Đức
47231.73502.0001Semi-microcells 50 mm Spectroquant®Merck-Đức
47241.73602.0001Colorimeter Picco NH4-N Spectroquant®Merck-Đức
47251.73603.0001Colorimeter Picco NO3-N Spectroquant®Merck-Đức
47261.73606.0001Colorimeter Picco F Spectroquant®Merck-Đức
47271.73607.0001Colorimeter Picco Cl2 / O3 / ClO2 / CyA / pH Spectroquant®Merck-Đức
47281.73608.0001Colorimeter Picco COD / CSB Spectroquant®Merck-Đức
47291.73630.0001Colorimeter Multy Spectroquant®Merck-Đức
47301.73650.0001Empty cells with screw caps 24 mm Spectroquant®Merck-Đức
47311.88001.1000CombiTitrant 1 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 1 mg H2O apura®Merck-Đức
47321.88002.1000CombiTitrant 2 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 2 mg H2OMerck-Đức
47331.88005.0500CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®Merck-Đức
47341.88005.1000CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®Merck-Đức
47351.88005.2500CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®Merck-Đức
47361.88006.1000CombiTitrant 5 Keto one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®Merck-Đức
47371.88007.1000CombiSolvent Keto Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with one component reagents for aldehyds and ketones apura®Merck-Đức
47381.88008.1000CombiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents apura®Merck-Đức
47391.88008.2500CombiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents apura®Merck-Đức
47401.88009.1000CombiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with One Component Reagents max. 0.01% H2O apura®Merck-Đức
47411.88009.2500CombiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with One Component Reagents max. 0.01% H2O apura®Merck-Đức
47421.88010.0500Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®Merck-Đức
47431.88010.1000Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®Merck-Đức
47441.88010.2500Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®Merck-Đức
47451.88011.1000Titrant 2 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 2 mg H2O apura®Merck-Đức
47461.88015.1000Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents apura®Merck-Đức
47471.88015.2500Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents apura®Merck-Đức
47481.88016.1000Solvent Oils & Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for oils and fats apura®Merck-Đức
47491.88020.1000CombiSolvent Oil Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils apura®Merck-Đức
47501.88021.1000CombiSolvent Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats apura®Merck-Đức
47511.88025.0001Test Kit for water determination according to Karl Fischer apura®Merck-Đức
47521.88026.0100Test Kit Titrant for water determination acc. to Karl Fischer – refill pack apura®Merck-Đức
47531.88027.0500Test Kit Solvent for water determination acc. to Karl Fischer – refill pack apura®Merck-Đức
47541.88035.0500Buffer solution for strong acids for Karl Fischer Titration apura®Merck-Đức
47551.88036.0500Buffer solution for strong bases for Karl Fischer Titration apura®Merck-Đức
47561.88050.0010Water Standard 0.01 % Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g «» 0,1 mg H2O apura®Merck-Đức
47571.88051.0010Water standard 0.1% Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g «» 1 mg H2O apura®Merck-Đức
47581.88052.0010Water standard 1% Standard for volumetric Karl Fischer Titration 1 g «» 10 mg H2O apura®Merck-Đức
47591.88054.0005Water Standard Oven 1% solid standard for KF oven method apura®Merck-Đức
47601.88055.0010Water standard oil standard for oil samples for coulometric Karl Fischer Titration (15-30 ppm) apura®Merck-Đức
47611.88060.0050Sodium Tartrate_Dihydrate Waterstandard certified; traceable to SRM from NIST Standard for volumetric Karl Fischer Titration apura®Merck-Đức
47621.99001.0001Buffer solution (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
47631.99002.0001Buffer  solution  (potassium  dihydrogen  phosphate/di-sodium  hydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
47641.99003.0001Buffer  solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide  solution),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  9.00  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
47651.99004.0001Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
47661.99005.0001Buffer  solutions  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  10  x  pH  4.01  (phthalate),  10  x  pH  7.00  (phosphate),  10  pH  9.00  (borate)  pH  4.01/pH  7.00/pH  9.00  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
47671.99006.0001Buffer  solutions  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  10  x  pH  4.01  (phthalate)m  10  x  pH  7.00  (phosphate)  10  x  pH  10.00  (borate)  pH  4.01/pH  7.00/pH  10.00  (25°C)  CertiPUR®Merck-Đức
47681.99012.0001Buffer Solution (Citric acid, Sodium hydroxide, Hydrogen chloride), tracable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
47691.99019.0001Buffer solution (Disodium tetraborate), tracable to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
47701.99021.0001Buffer Solution (Boric acid, Sodium hydroxide, Potassium chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
47711.99022.0001Buffer Solution (Disodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST und PTB pH 12.00 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
47721.99022.4000Buffer Solution (Disodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST und PTB pH 12.00 (25°C) CertiPUR®Merck-Đức
47731.99060.9025SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 MOL/L PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR TITRIPURMerck-Đức
47741.99061.9025ACETIC ACID 1 MOL/L PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR TITRIPURMerck-Đức
47751.99062.9025SODIUM HYDROXIDE SOLUTION PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR C(NAOH) = 6 MOL/L (6 N) TITRIPURMerck-Đức
47764.80112.2500Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
47774.80112.9030Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
47784.80160.2500Potassium permanganate solution c(KMnO4) = 0.05 mol/l (0.25 N) TitriPUR®Merck-Đức
47794.80170.2500Water with 0.05% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
47804.80364.1000Sulfuric acid c(H2SO4) = 2.5 mol/l (5 N) TitriPUR®Merck-Đức
47814.80364.9025Sulfuric acid c(H2SO4) = 2.5 mol/l (5 N) TitriPUR®Merck-Đức
47824.80448.2500Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
47834.80448.9030Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv®Merck-Đức
47844.80531.1000Sulfuric acid 62% GR for analysis, for the determination of fat in cheese (d 1.52)Merck-Đức
47854.80531.2500Sulfuric acid 62% GR for analysis, for the determination of fat in cheese (d 1.52)Merck-Đức
47864.80672.2500Acetonitrile with 0,05% (v:v) Trifluoroacetic acid LiChrosolv®Merck-Đức
47878.02912.1000Dimethyl sulfoxide for synthesisMerck-Đức
47888.02912.2500Dimethyl sulfoxide for synthesisMerck-Đức
47898.02912.9026Dimethyl sulfoxide for synthesisMerck-Đức
47908.06072.10001-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA®Merck-Đức
47918.06072.25001-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA®Merck-Đức
47928.06072.60101-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA®Merck-Đức
47938.06072.90251-METHYL-2-PYRROLIDONE EMPLURA®Merck-Đức
47948.06193.1000tert-Amyl alcohol EMPLURA®Merck-Đức
47958.14562.1000Petroleum benzine boiling range 70-90°C EMPLURA®Merck-Đức
47968.14563.1000Petroleum benzine boiling range 140-180°C EMPLURA®Merck-Đức
47978.15000.0001Naphthalene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopyMerck-Đức
47988.15001.0010Nitrobenzene-D5 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
47998.15002.0001n-Octane-D18 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48008.15003.0005Phenol-D6 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48018.15005.0010p-Xylene-D10 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48028.15008.0010Ammonia-D3 26% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48038.15008.0025Ammonia-D3 26% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48048.15014.0025tert-Butanol-D1 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48058.15016.0025Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48068.15017.0010Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99,95% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48078.15018.0010Deuterium chloride 38% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48088.15018.0050Deuterium chloride 38% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48098.15021.0010Bromobenzene-D5 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48108.15023.0001Cumene-D12 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48118.15024.0005Cyclohexane-D12 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48128.15024.0006Cyclohexane-D12 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48138.15024.0009Cyclohexane-D12 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48148.15027.0001n-Decane-D22 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48158.15029.00051,2-Dichlorobenzene-D4 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48168.15031.0001Diethyl ether-D10 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48178.15032.0001N,N-Dimethylacetamide-D9 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48188.15034.0005Dimethyl sulfate-D6 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48198.15035.0025Acetic acid-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48208.15036.0009Acetic acid-D4 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48218.15036.0010Acetic acid-D4 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48228.15037.0050Ethanol-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48238.15041.00011,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-D2 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48248.15041.00051,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-D2 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48258.15043.0001n-Hexane-D14 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48268.15044.00252-Propanol-D1 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48278.15045.00052-Propanol-D8 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48288.15048.0005Lithium aluminium deuteride deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48298.15051.0050Methanol-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48308.15051.0100Methanol-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48318.15052.0001Methanol-D3 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48328.15052.0005Methanol-D3 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48338.15053.0005Methylcyclohexane-D14 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48348.15055.0025Sodiumdeuterium oxide 30% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48358.15058.0010Phosphoric acid-D3 85% solution in D2O deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48368.15060.0025Sulfuric acid-D2 96% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48378.15060.0050Sulfuric acid-D2 96% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48388.15061.0001Styrene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48398.15061.0010Styrene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopyMerck-Đức
48408.18109.1000tert-Butyl methyl ether for synthesisMerck-Đức
48418.18109.2500tert-Butyl methyl ether for synthesisMerck-Đức
48428.18109.9025tert-Butyl methyl ether for synthesisMerck-Đức
48438.18700.1000n-Amyl acetate EMPLURA®Merck-Đức
48448.18760.1000Ethanol absolute EMPLURA®Merck-Đức
48458.18760.2500Ethanol absolute EMPLURA®Merck-Đức
48468.18760.9025Ethanol absolute EMPLURA®Merck-Đức
48478.18760.9180Ethanol absolute EMPLURA®Merck-Đức
48488.18766.10002-Propanol EMPLURA®Merck-Đức
48498.18766.25002-Propanol EMPLURA®Merck-Đức
48508.18766.90252-Propanol EMPLURA®Merck-Đức
48518.18766.91802-Propanol EMPLURA®Merck-Đức
48528.18886.10001-Methoxy-2-propanol for synthesisMerck-Đức
48538.18886.25001-Methoxy-2-propanol for synthesisMerck-Đức
48548.18886.91901-Methoxy-2-propanol for synthesisMerck-Đức
48558.20820.2500Isobutyl methyl ketone EMPLURA®Merck-Đức
48568.20820.6010Isobutyl methyl ketone EMPLURA®Merck-Đức
48578.20820.6025Isobutyl methyl ketone EMPLURA®Merck-Đức
48588.20957.1000n-Pentane EMPLURA®Merck-Đức
48598.20957.2500n-Pentane EMPLURA®Merck-Đức
48608.20957.9025n-Pentane EMPLURA®Merck-Đức
48618.22251.1000Acetone EMPLURA®Merck-Đức
48628.22251.2500Acetone EMPLURA®Merck-Đức
48638.22251.9025Acetone EMPLURA®Merck-Đức
48648.22251.9180Acetone EMPLURA®Merck-Đức
48658.22253.1000Ethyl methyl ketone EMPLURA®Merck-Đức
48668.22253.2500Ethyl methyl ketone EMPLURA®Merck-Đức
48678.22253.6026Ethyl methyl ketone EMPLURA®Merck-Đức
48688.22255.1000Isoamyl alcohol (mixture of isomers) EMPLURA®Merck-Đức
48698.22255.2500Isoamyl alcohol (mixture of isomers) EMPLURA®Merck-Đức
48708.22262.25001-Butanol EMPLURA®Merck-Đức
48718.22262.50001-Butanol EMPLURA®Merck-Đức
48728.22262.90251-Butanol EMPLURA®Merck-Đức
48738.22263.10002-Butanol EMPLURA®Merck-Đức
48748.22263.25002-Butanol EMPLURA®Merck-Đức
48758.22264.1000tert-Butanol EMPLURA®Merck-Đức
48768.22264.5000tert-Butanol EMPLURA®Merck-Đức
48778.22264.9025tert-Butanol EMPLURA®Merck-Đức
48788.22265.1000Chloroform EMPLURA®Merck-Đức
48798.22265.2500Chloroform EMPLURA®Merck-Đức
48808.22265.9025Chloroform EMPLURA®Merck-Đức
48818.22270.1000Diethyl ether EMPLURA®Merck-Đức
48828.22270.9025Diethyl ether EMPLURA®Merck-Đức
48838.22270.9190Diethyl ether EMPLURA®Merck-Đức
48848.22271.1000Dichloromethane EMPLURA®Merck-Đức
48858.22271.2500Dichloromethane EMPLURA®Merck-Đức
48868.22271.9025Dichloromethane EMPLURA®Merck-Đức
48878.22271.9190Dichloromethane EMPLURA®Merck-Đức
48888.22275.1000N,N-Dimethylformamide EMPLURA®Merck-Đức
48898.22275.2500N,N-Dimethylformamide EMPLURA®Merck-Đức
48908.22275.6010N,N-Dimethylformamide EMPLURA®Merck-Đức
48918.22275.6025N,N-Dimethylformamide EMPLURA®Merck-Đức
48928.22277.2500Ethyl acetate EMPLURA®Merck-Đức
48938.22277.5000Ethyl acetate EMPLURA®Merck-Đức
48948.22283.1000Methanol EMPLURA®Merck-Đức
48958.22283.2500Methanol EMPLURA®Merck-Đức
48968.22283.5000Methanol EMPLURA®Merck-Đức
48978.22283.9025Methanol EMPLURA®Merck-Đức
48988.22283.9180Methanol EMPLURA®Merck-Đức
48998.22324.10001,2-Propanediol EMPLURA®Merck-Đức
49008.22324.50001,2-Propanediol EMPLURA®Merck-Đức
49018.22332.1000n-Heptane for synthesisMerck-Đức
49028.22332.2500n-Heptane for synthesisMerck-Đức
49038.22332.6010n-Heptane for synthesisMerck-Đức
49048.22341.5000TRIETHANOLAMINE EMPLURA®Merck-Đức
49058.22341.9026Triethanolamine EMPLURA®Merck-Đức
49069.10108.0561Wide-necked glass bottle, 500 ml Thread S 60 (7/10108/0561, 950 x)Merck-Đức
49079.10108.1121Wide-necked glass bottle, 1 l Thread S 60 (7/10108/1121, 560 x)Merck-Đức
49089.10108.1601Wide-necked glass bottle, 1.6 l Thread S 85 (7/10108/1601, 336 x)Merck-Đức
49099.10108.2801Wide-necked glass bottle, 2.5 l Thread S 85 (7/10108/2801, 144 x)Merck-Đức
49109.10186.0057FLASCHE AUS HUETTENGLAS, 56 ML, RUND, VERSANDEINHEIT= 4320 STUECK PALETTENEINHEITMerck-Đức
49119.11118.0051GLASFLASCHE, 50 ML, GEWINDE S28, OHNE AUSGIESSRING, 85 STÜCKMerck-Đức
49129.11118.0101GLASFLASCHE, 100 ML, GEWINDE S28, OHNE AUSGIESSRING, (7/11118/0101, 80 X)Merck-Đức
49139.11118.0102Glass bottle 100 ml thread S28, PVC-encased (7/11118/0102, 50x)Merck-Đức
49149.11118.0160Narrow-necked glass bottle, 160 ml Thread S 40 (7/11118/0160, 63 x)Merck-Đức
49159.11118.0522GLASFLASCHE, 0,5L, GEWINDE S38, KUNSTSTOFF-UMMANTELUNG, 1 PALETTE = 1192 ST.Merck-Đức
49169.11118.1008Narrow-necked glass bottle, 1 l Thread S 40 (7/11118/1008, 588 x)Merck-Đức
49179.11118.2501Narrow-necked glass bottle, 2.5 l Thread S 40 (7/11118/2501, 210 x)Merck-Đức
49189.11118.2835ENGHALSFLASCHE AUS HUETTENGLAS, 2,5L, S40, KUSTSTOFFUM- MANTELT, MIT SCHRAUBKAPPE U. FORMTEIL EPSMerck-Đức
49199.11121.2501Glass bottle 2.5 l in single UN-approved transport packaging, 1 bottleMerck-Đức
49209.20078.0001Safety carrier for Merck 2.5 L glass bottlesMerck-Đức
49219.28290.0040FLASCHE AUS ROEHRENGLAS, 40ML, HYDROL. KLASSE 1, FARBLOS, VERSANDEINHEIT 76 STUECK PRO TRAYMerck-Đức
49229.28297.1004ROEHRENGLASFLASCHE 5 ML, (7.28297.1004, 292 X)Merck-Đức
49239.33108.1121Glass bottle, 1 l, wide-necked, Thread S60 in UN-approved transport boxMerck-Đức
49249.43441.1010Stainless steel barrel, 10 l with 2″ and 3/4″ threaded openingMerck-Đức
49259.43441.1012Stainless steel drum, 10 l with 2″ threaded openingMerck-Đức
49269.43441.1028Stainless steel drum, 25 l with 2″ threaded openingMerck-Đức
49279.43441.1030Stainless steel barrel, 30 l with 2″ and 3/4″ threaded openingMerck-Đức
49289.43441.1185Stainless steel barrel, 185 l with 2″ and 3/4″ threaded openingMerck-Đức
49299.43441.1190Stainless steel drum, 190 l with 2″ and 3/4″ threaded openingMerck-Đức
49309.43442.1013Combi vessel, 10 l metal drum with PE liner, lacquered blue, with 2″ coarse threadMerck-Đức
49319.43442.1025Combi vessel, 25 l metal drum with PE inliner, lacquered blue, with 2″ coarse thread and 3/4″ threadMerck-Đức
49329.44459.4401Weissblechdose 4400 ml Verkaufseinheit Palette, verpackt zu 4 in Wellpappkiste, 96 pro EinheitMerck-Đức
49339.49461.1255ALUMINIUMFLASCHE 1,1L, GEWINDE S40, (7/49461/1254, 55 X)Merck-Đức
49349.50504.0000LYO STOPFEN AUS GUMMI VERSANDEINHAIT 4000 STUECK GEFERTIGT AUS 7.50504.0000Merck-Đức
49359.51509.0010WEITHALSFLASCHE AUS PE, 10 L, RECHTECKIG, WEISS, 7/51509/0010, 16 XMerck-Đức
49369.51509.0080Wide-necked PE bottle, 80 ml, quadratic Thread S 28 (7/51509/0080, 420 x)Merck-Đức
49379.51509.0082FLASCHE AUS PE 80 ML 7.51509.0082, 420 STUECK VERSANDEINHEITMerck-Đức
49389.51509.0252Wide-necked PE bottle, 250 ml, quadratic Thread S 38 (7/51509/0252, 252 x)Merck-Đức
49399.51509.1105Wide-necked PE bottle, 1 l, quadratic Thread S 60 (7/51509/1105, 112 x)Merck-Đức
49409.51509.1250FLASCHE AUS PE 1,25L 7.515091250, 96 STUECK VERSANDEINHEITMerck-Đức
49419.51509.1801Wide-necked PE bottle, 1.8 l, quadratic Thread S 85 (7/51509/1801, 66 x)Merck-Đức
49429.51509.2501Wide-necked PE bottle, 2.5 l, quadratic Thread S 85 (7/51509/2501, 54 x)Merck-Đức
49439.51509.4040Wide-necked PE bottle, 4 l, quadratic Thread S 85 (7/51509/4040, 24 x)Merck-Đức
49449.51509.6003Wide-necked PE bottle, 6 l, quadratic Thread S 85 (7/51509/6003, 24 x)Merck-Đức
49459.51509.8001WEITHALSFLASCHE AUS PE, 8L, GEWINDE S85 (7/51509/8001 18X)Merck-Đức
49469.51513.0025Flasche aus PE, 28 ml, rund, Gewinde S22, uneingefärbt (1680×7.51513.0025)Merck-Đức
49479.51513.0033ENGHALSFLASCHE AUS PE, 30ML, UNEINGEFAERBT, S22 (7/51513/0033 1728X)Merck-Đức
49489.51513.0034ENGHALSFLASCHE AUS PE, 30ML, SCHWARZ, S22, (7/51513/0034 1728X)Merck-Đức
49499.51513.0253Narrow-necked PE bottle, 250 ml Thread S 40 (7/51513/0253, 195 x)Merck-Đức
49509.51513.0254ENGHALSFLASCHE AUS PE, 250 ML, SCHWARZ, GEWINDE S40, 7/51513/0254, 198XMerck-Đức
49519.51513.0289ENGHALSFLASCHE AUS PE, 230 ML QUADRATISCH, S 28, UNEINGE- FAERBT, 1 KARTON = 432 ST. 7/51513/0289Merck-Đức
49529.51513.0501Narrow-necked PE bottle, black, 500 ml Thread S 40 (7/51513/0501, 90 x)Merck-Đức
49539.51513.0503Narrow-necked PE bottle, 500 ml Thread S 40 (7/51513/0503, 90 x)Merck-Đức
49549.51513.0566ENGHALSFLASCHE AUS PE, 500ML, 7/51513/0566, 128 XMerck-Đức
49559.51513.1152Narrow-necked PE bottle, 1 l Thread S 40 (7/51513/1142, 78 x)Merck-Đức
49569.51513.1153Narrow-necked PE bottle, black, 1 l Thread S 40 (7/51513/1143, 78 x)Merck-Đức
49579.51513.2521Narrow-necked PE bottle, black, 2.5 l Thread S 40 (7/51513/2521, 30 x)Merck-Đức
49589.51513.2525Narrow-necked PE bottle, 2.5 l Thread S 40 (7/51513/2525, 30 x)Merck-Đức
49599.51513.2530ENGHALSFLASCHE AUS PE, SCHWARZ, 2,5L, GEWINDE S40, (7/51513/2530, 30 X)Merck-Đức
49609.51513.5002Narrow-necked PE bottle, 5 l Thread S 40 (7/51513/5002, 16 x)Merck-Đức
49619.52574.0061ZWISCHENSCHALTSTOPFEN AUS PE, FUER S60 MUENDUNG, PACKUNG MIT 2000 ST. (2000 X 7/52574/0061)Merck-Đức
49629.52574.0086ZWISCHENSCHALTSTOPFEN AUS PE, FUER S85 MUENDUNG, PACKUNG MIT 750 ST. (750 X 7/52574/0086)Merck-Đức
49639.53531.0130Schraubkappe S28, Konusdichtung, schwarz, 7.53531.0130, Vers andeinheit 2000 St.Merck-Đức
49649.53531.0283Schraubkappe blauviolett s28 7.53531.0282 mit Einlage Verkau fseinheit 100 pro KartonMerck-Đức
49659.53531.0384Screw cap S 38 7/53531/0384, 1000 xMerck-Đức
49669.53531.0502Screw cap S 40 with degasing valve (7/53531/0503, 750 x)Merck-Đức
49679.53531.0503SCHRAUBKAPPE S40 MIT ENTGASUNGSVENTIL (7.53531.0502, 750X)Merck-Đức
49689.53531.0508Screw cap S 40 with PTFE disk (7/53531/0508, 750 x)Merck-Đức
49699.53531.0509Screw cap S 40 7/53531/0509, 750 xMerck-Đức
49709.53531.0527Schraubkappe blauviolett s40 7.53531.0526 mit Einlage Verkau fseinheit 100 pro KartonMerck-Đức
49719.53531.0530SCHRAUBKAPPE S40 MIT ETFE-FORMTEIL, 7/53531/0530, 750 XMerck-Đức
49729.53531.0605Screw cap S 60 7/53531/0605, 400 xMerck-Đức
49739.53531.0610Screw cap S60, bluevioletMerck-Đức
49749.53531.0855Screw cap S 85 7/53531/0855, 200 xMerck-Đức
49759.53531.0858SCHRAUBKAPPE BLAU S85 VERSANDEINHEIT 200 STUECK GEFERTIGT AUS 7.53531.0858Merck-Đức
49769.53531.1746SCHRAUBKAPPE GL45, PE/ETFE, FLUORIERT, 7/53531/1746, 500 XMerck-Đức
49779.53533.0032SCHRAUBKAPPE, DIN 32, (7/53533/0032, 1800 X)Merck-Đức
49789.53533.2160SCHRAUBKAPPE S 60 PLAN, 400 XMerck-Đức
49799.53534.0015Screw caps KT15, whiteMerck-Đức
49809.53534.0131Schraubkappe aus PP, S28, schwarz, PTFE-Einlage 1000 Stück/SchachtelMerck-Đức
49819.53534.1222SCHRAUBKAPPE AUS PP, S22, WEISS, MIT KONUSDICHTUNG, (7/53534/1222 4000X)Merck-Đức
49829.54528.0004Screw cap KS60, whiteMerck-Đức
49839.54528.1025PE canister, 25 l with KS 60×6 external threadMerck-Đức
49849.57571.0310Formteil aus EPS, Unter- und Oberteil fuer 6×1 l Glas-Flaschen, Weithals, 672 xMerck-Đức
49859.57571.0501Styrofoam part, 122 x 122 x 238 mm, white, upper and lower part for 500 ml glass bottless, UN-4H1Merck-Đức
49869.57571.0620Styrofoam packaging material pourable, 1 sack, volume approx. 500 l, weight approx. 3 kgMerck-Đức
49879.57571.1001Styrofoam part, 142 x 142 x 292 mm, white, upper and lower part for 1 l glass bottles, UN-4H1Merck-Đức
49889.57571.1020Dosing aid made of PP, 20ml, 28mm, natural for Extran®, AWHMerck-Đức
49899.57571.1100FORMTEIL AUS EPS, OBER- UND UNTERTEIL teilbar, fuer 6×100 ml Glas-Flaschen, 350 xMerck-Đức
49909.57571.1107TIEFZIEHFORMTEIL AUS PE, ABDECKUNG FUER 200 L-FAESSER, 7/57571/1107, 60 ST./KARTONMerck-Đức
49919.57571.1209Styrofoam part Upper and lower part, breakable, for 6 x 500 ml glass bottlesMerck-Đức
49929.57571.1217FORM EPS 6x1L GL-FLMerck-Đức
49939.57571.1238Styrofoam part Upper and lower part, for 4 x 2.5 l glass bottlesMerck-Đức
49949.57571.1250FORMTEIL AUS EPS, OBER- UND UNTERTEIL teilbar, fuer 6×250 ml Glas-Flaschen, 176 xMerck-Đức
49959.57571.2501Styrofoam part, 189 x 189 x 322 mm, white, upper and lower part for 2.5 l glass bottles, UN-4H1Merck-Đức
49969.67100.1010Dip tube for 10 l stainless steel drum for withdrawal systems with 2″ thread adapterMerck-Đức
49979.67100.1011Dip tube for 10 l stainless steel barrel for withdrawal system Cat. No. 1.01123.0001Merck-Đức
49989.67100.1012Dip tube for 10 l stainless steel drum for withdrawal system Cat. No. 1.01114.0001Merck-Đức
49999.67100.1025Dip tube for 25 l stainless steel drum for withdrawal systems with 2″ thread adapterMerck-Đức
50009.67100.1026Dip tube for 25 l combi container for withdrawal system Cat. No. 1.01114.0001Merck-Đức
50019.67100.1028Dip tube for 25 l stainless steel drum for withdrawal system Cat. No. 1.01114.0001Merck-Đức
50029.67100.1029Dip tube for 30 l stainless steel barrel for withdrawal system Cat. No. 1.01123.0001Merck-Đức
50039.67100.1040Dip tube for 10 l stainless steel barrel for withdrawal systems with 2″ thread adapterMerck-Đức
50049.67100.1041Dip tube for 30 L stainless steel barrel for withdrawal systems with 2″ thread adapterMerck-Đức
50059.67100.1047Seal (O-ring 56×3.6 mm) for withdrawal systems Cat.Nos. 1.01114.0001 and 1.01123.0001Merck-Đức
50069.67100.1048Seal (O-ring 14×2.5 mm) for withdrawal systems Cat. Nos. 1.01114.0001 and 1.01123.0001Merck-Đức
50079.67100.1050Rapid-action connector (product side) with 3/8″ threadMerck-Đức
50089.67100.1051Rapid-action connecting nipple (gas side) with 3/8″ threadMerck-Đức
50099.67100.1052Rapid-action connector for gas feed tube (8×6 mm) or for system ventingMerck-Đức
50109.67100.1055Coupling part between tube (6×8 mm) and pipe (O.D. 10 mm)Merck-Đức
50119.67100.1061Rapid-action connector for product tube (8 x 6 mm)Merck-Đức
50129.67100.1064Rapid-action nipple with tube connection 6×4 mMerck-Đức
50139.67100.1067Cabinet wall duct 55 mm with 10 mm tubing connections on both sides, 22 mm diameter, 115 mm lengthMerck-Đức
50149.67100.1069Hood wall duct with tube connector (OD 10 mm) for G 3/8 internal threadMerck-Đức
50159.67100.1073Union elbow connector for metric tube to metric tube (o.d. 10 mm)Merck-Đức
50169.67100.1076Rapid-action connector for product tube 3×1,5 mmMerck-Đức
50179.67100.1079Hand pump ball with rapid-action connectorMerck-Đức
50189.67100.1084Filling nozzle (tap), self-closing, with G3/8″ thread for wall attachmentMerck-Đức
50199.67100.1086Stainless steel coupling AM 1/2 NF connection 1/2″Merck-Đức
50209.67100.1090Filling nozzle (tap) self-closing, for 10-30 L drums and barrels, with thread G3/8Merck-Đức
50219.67100.1185Dip tube for 185 l stainless steel barrel for withdrawal systems with 2″ thread adapterMerck-Đức
50229.67100.1190Dip tube for 190 l stainless steel drum for withdrawal systems with 2″ thread adapterMerck-Đức
50239.67100.2001Adapter with S40 thread, with level sensor for emptying Merc k solvents in bottlesMerck-Đức
50249.67100.2002Adapter with S40 thread with sensor for filling Merck bottlesMerck-Đức
50259.67100.2003Adapter mit S40 Gewinde mit Sensor für Füllstandsanzeige, für Demokoffer, BlindversionMerck-Đức
50269.67100.2004Display and alarm device for bottle level sensorMerck-Đức
50279.67100.9002Threaded adapter (2″) (stainless steel) with 2 vertical rapid-action connectorsMerck-Đức
50289.67100.9003Threaded adapter (2″) (stainless steel) with 2 horizontal rapid-action connectorsMerck-Đức
50299.67100.9004Pressure safety device 0.5 bar with 2 tube connections (6×8 mm)Merck-Đức
50309.67100.9005Threaded adapter (2″) (stainless steel) with 2 rapid-action nipples and 1 rapid-action connectorMerck-Đức
50319.67100.9006Threaded adapter (2″) (stainless steel) with 2 vertical rapid-action connectors, gas=typ 21, product=typ 25Merck-Đức
50329.67100.9051Spiral gas feeding tube (Nylon) with rapid action-connector, FFKM sealing, length: 180cmMerck-Đức
50339.67100.9052Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with rapid-action nipple and threaded connector G 3/8Merck-Đức
50349.67100.9056Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with 3/8″ threaded connector and pipe connector (O.D. 10 mm)Merck-Đức
50359.67100.9057Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with rapid-action connector and pipe connector (O.D. 10 mm)Merck-Đức
50369.67100.9058Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with 2 rapid-action connectorsMerck-Đức
50379.67100.9061Stainless steel-coated teflon tube (100 cm) with pipe connector (O.D. 10 mm) on both sidesMerck-Đức
50389.67100.9062Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with rapid-action nipple and pipe connector (O.D.10 mm)Merck-Đức
50399.67100.9065Filling  nozzle  (stainless  steel)  with  stainless  steel-coated  teflon  tube  (125  cm)  with  larger  rapid-action  connector,  for  large  containers,  connecting  only  on  threaded  adapter  9.67100.9006Merck-Đức
50409.67100.9090Filling  nozzle  (stainless  steel,  large  handle)  self-closing,  with  stainless  steel-coated  teflon  tube  (80  cm)  and  rapid  action  connectorMerck-Đức
50419.67100.9100Reducing valve, 0.25 bar with 2 tube connections 6 x 8 mm and integrated excess pressure safety device 0.5 barMerck-Đức
50429.67106.0001Halterung für Entnahmepistole aus Edelstahl für EdelstahltrommelnMerck-Đức
50439.67107.0001Halterung für Entnahmepistole aus Edelstahl für WandmontageMerck-Đức
50449.67114.0000Hand pump ball for withdrawal systems Cat. No. 1.01114.0001Merck-Đức
50459.67202.0000Reducer (PE) from S 56×4 to 2″ thread (2″ coarse to 2″ fine thread)Merck-Đức
50469.67204.0000Reducer (stainless steel) from 2″ to 3/4″ threadMerck-Đức
50479.67206.0001Reducer (PE) from S40 to GL45Merck-Đức
50489.67211.0001Reducer (PP) S56 x 4 to G 3/4Merck-Đức
50499.67212.0001Adapter composed of PP for 10 l and 25 l EXTRAN canisterMerck-Đức
50509.67213.0001Safety stand for 2,5 l Merck PE bottlesMerck-Đức
50519.67400.0001Entnahmevorrichtung aus Edelstahl für Edelstahlbehälter Typ GF1000, GMP-AusführungMerck-Đức
50529.67400.0002Ausblaseadapter aus Edelstahl für Entnahmevorrichtung für Behälter Typ GF1000, GMP-AusführungMerck-Đức
50539.67400.1001GMP DOKUMENTATION FUER ART.9.67400.0001Merck-Đức
50549.67400.1002GMP DOKUMENTATION FUER ART.9.67400.0002Merck-Đức
50559.71401.1080VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, 6,1L, 225X170X160 MM UN: 4G/X9 (7/77714/2062, 1080 X)Merck-Đức
50569.71402.0780Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 7.5 l 275 x 184 x 149 mm UN: 4G/X11 (7/77714/4023, 780 x)Merck-Đức
50579.71403.0780Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 11 l 246 x 246 x 181 mm UN: 4G/X14 (7/77714/4027, 780 x)Merck-Đức
50589.71404.0780Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 14 l 246 x 246 x 230 mm UN: 4G/X16 (7/77714/4029, 780 x)Merck-Đức
50599.71405.1440Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 2.7 l 188 x 128 x 115 mm UN: 4G/X3 (7/77714/0851, 1440 x)Merck-Đức
50609.71406.1080Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 4.9 l 224 x 150 x 146 mm UN: 4G/X4 (7/77714/0861, 1080 x)Merck-Đức
50619.71408.1200VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, PM-NR. 7/77714/0865, PALETTENEINHEIT 1200 ST.Merck-Đức
50629.71409.0800VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, PM-NR. 7/77714/0866, PALETTENEINHEIT 800 STMerck-Đức
50639.71410.0840VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, INNENMASSE : 275X184X181MM, UN: 4G/X13Merck-Đức
50649.71411.0720Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 11 l 275 x 182 x 217 mm UN: 4G/X15 (7/77714/4046, 720 x)Merck-Đức
50659.72401.0480Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 12.7 l 295 x 200 x 215 mm UN: 4G/X15 (7/77724/2136, 480 x)Merck-Đức
50669.72403.0240Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 16.5 l 265 x 195 x 320 mm UN: 4G/X19 (7/77724/2192, 240 x)Merck-Đức
50679.72405.0240Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 27.4 l 390 x 190 x 370 mm UN: 4G/X19 (7/77724/2274, 240 x)Merck-Đức
50689.72406.0240Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 24 l 365 x 220 x 300 mm UN: 4G/X40 (7/77724/2524, 240 x)Merck-Đức
50699.72407.0480VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, INNENMASSE: 328X219X218 MM, UN: 4G/X10Merck-Đức
50709.72701.0240Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 27 l 385 x 260 x 270 mm UN: 4G/X33 (7/77727/2277, 240 x)Merck-Đức
50719.72702.0240Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 40 l 365 x 365 x 302 mm UN: 4G/X33 (7/77727/2427, 240 x)Merck-Đức
50729.72703.0240VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, PM-NR. 7/77727/2365; PALETTENEINHEITMerck-Đức
50739.72706.0240Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 43 l 358 x 258 x 336 mm UN: 4G/X60 (7/77727/5000, 240 x)Merck-Đức
50749.72707.0240Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 27 l 366 x 250 x 300 mm UN: 4G/X37 (7/77727/4147, 240 x)Merck-Đức
50759.72901.0110VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, 60L, 360X360X460 MM, UN4G/X52, (7/77729/3113, 110 X)Merck-Đức
50769.73766.0085SACK AUS PET/ALU/PE VERBUNDFOLIE, 640X850 MM, 1 PE-SACK MIT 36 STUECKMerck-Đức
50779.74755.3180SACK AUS PE, 635X120X0,1 MM, 1 KARTON = 108 STMerck-Đức
50789.74755.3184SA PE 635X1500 MM, VERKAUFSEINHEIT, 7.74755.3184, VE = 1080SSTMerck-Đức
50799.74755.9045Bag (PE) 750 x 1010 x 0,1 mmMerck-Đức
50809.77714.2140WELLPAPPFALTKISTE 7.77714.2140, VERSANDEINHEIT PALETTE 400 S TUECKMerck-Đức
50819.77714.2542WPK 7.77714.2542 VE 400STMerck-Đức
50829.77714.4033WELLPAPPFALTKISTE EINWELLIG, 45L, 7.77714.4033, VERSANDEINHEIT = 390 ST.Merck-Đức
50839.77714.4210WELLPAPPFALTKISTE 7.77714.4210, VERSANDEINHEIT PALETTE 360 STUECKMerck-Đức
50849.77715.4210STUELPDECKEL 7.77715.4210, VERSANDEINHEIT PALETTE 865 STUECKMerck-Đức
50859.77773.4790Faltschachtel 7.77773.4790, 110 ST./Karton Faltschachtel 7.77773.4790, 110 ST./KartonMerck-Đức
50869.79490.0001Wire carrier for Merck wide-necked PE bottles (4 l to 10 l volume)Merck-Đức