Hóa chất Merck, hóa chất Merck Millipore Đức

Hãng thiết bị:
Merck Millipore
Giá: Liên hệ

Hóa chất Merck, hóa chất Merck Millipore Đức: hóa chất thí nghiệm, hóa chất phân tích, hóa chất chuẩn Merck

Mua ngay
Tình trạng hàng:
Có sẵn
  • 0918.250.254
    0907.118.698
  • labbigdigital@gmail.com

Danh mục hóa chất Merck Millipore Đức:

STT CODE TÊN HÀNG NSX
0 110962 Giấy quỳ đo độ pH (1-14) Merck-Đức
1 1.00003.1000 Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2 1.00003.2500 Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3 1.00003.4004 Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
4 1.00003.6010 Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
5 1.00003.6025 Acetonitrile for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
6 1.00004.0161 Acetonitrile dried (max. 0.005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
7 1.00004.0500 Acetonitrile dried (max. 0.005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
8 1.00004.1001 Acetonitrile dried (max. 0.005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
9 1.00006.9005 BCH-52 Liquid crystal standard for the temperature calibration of DSC instruments traceable to NIST and PTB N 164 I CertiPUR® Merck-Đức
10 1.00007.9005 HP-53 Liquid crystal standard for the temperature calibration of DSC instruments traceable to NIST and PTB SmA 120 N CertiPUR® Merck-Đức
11 1.00008.9005 M-24 Liquid crystal standard for the temperature calibration of DSC instruments traceable to NIST and PTB SmA 67 N CertiPUR® Merck-Đức
12 1.00011.0005 Acetanilide test substance for elementary analysis Merck-Đức
13 1.00012.1000 Acetone for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
14 1.00012.2500 Acetone for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
15 1.00012.4004 Acetone for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
16 1.00012.9030 Acetone for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
17 1.00014.1000 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
18 1.00014.1011 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
19 1.00014.2500 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
20 1.00014.2511 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
21 1.00014.4004 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
22 1.00014.5000 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
23 1.00014.6010 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
24 1.00014.6025 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
25 1.00014.6190 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
26 1.00014.9025 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
27 1.00014.9180 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
28 1.00016.0500 Acetonitrile for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
29 1.00016.1000 Acetonitrile for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
30 1.00016.2500 Acetonitrile for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
31 1.00017.1000 Acetonitrile for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
32 1.00017.2500 Acetonitrile for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
33 1.00017.4004 Acetonitrile for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
34 1.00020.1000 Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
35 1.00020.2500 Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
36 1.00020.4000 Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
37 1.00020.4004 Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
38 1.00020.5000 Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
39 1.00020.9010 Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
40 1.00021.0005 Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
41 1.00021.0009 Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
42 1.00021.0010 Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
43 1.00021.0025 Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
44 1.00021.0100 Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
45 1.00022.0500 Acetone for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
46 1.00022.2500 Acetone for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
47 1.00029.1000 Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv® Merck-Đức
48 1.00029.2500 Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv® Merck-Đức
49 1.00029.9010 Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv® Merck-Đức
50 1.00029.9030 Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv® Merck-Đức
51 1.00030.1000 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
52 1.00030.2500 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
53 1.00030.4004 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
54 1.00030.5000 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
55 1.00030.9010 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
56 1.00030.9030 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
57 1.00030.9185 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
58 1.00041.1000 Acetic anhydride extra pure Merck-Đức
59 1.00041.9025 Acetic anhydride extra pure Merck-Đức
60 1.00042.1000 Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
61 1.00042.2500 Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
62 1.00042.9025 Acetic anhydride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
63 1.00049.0001 Calcium Test Method: photometric 0.20 – 4.00 mg/l Ca Spectroquant® Merck-Đức
64 1.00062.1000 Acetic acid 96% GR for analysis Merck-Đức
65 1.00062.1011 Acetic acid 96% GR for analysis Merck-Đức
66 1.00062.2500 Acetic acid 96% GR for analysis Merck-Đức
67 1.00062.2511 Acetic acid 96% GR for analysis Merck-Đức
68 1.00062.9025 Acetic acid 96% GR for analysis Merck-Đức
69 1.00063.1000 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
70 1.00063.1011 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
71 1.00063.2500 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
72 1.00063.2510 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
73 1.00063.2511 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
74 1.00063.9026 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
75 1.00066.0250 Acetic acid (glacial) 100% Suprapur® Merck-Đức
76 1.00066.1000 Acetic acid (glacial) 100% Suprapur® Merck-Đức
77 1.00086.0001 Chlorine  reagent  Cl2-1  (liquid)  for  chlorine  test  (DPD)  0.010  –  6.00  mg/l  Cl2  free  chlorine:  Cl2-1  and  Cl2-2  total  chlorine:  Cl2-1,  Cl2-2,  and  Cl2-3  200  Tests  Spectroquant® Merck-Đức
78 1.00087.0001 Chlorine  reagent  Cl2-2  (liquid)  for  chlorine  test  (DPD)  0.010  –  6.00  mg/l  Cl2  free  chlorine:  Cl2-1  and  Cl2-2  total  chlorine:  Cl2-1,  Cl2-2,  and  Cl2-3  400  Tests  Spectroquant® Merck-Đức
79 1.00088.0001 Chlorine  reagent  Cl2-3  (liquid)  for  chlorine  test  (DPD)  0.010  –  6.00  mg/l  Cl2   free  chlorine:  Cl2-1  and  Cl2-2   total  chlorine:  Cl2-1,  Cl2-2,  and  Cl2-3  600  Tests  Spectroquant® Merck-Đức
80 1.00089.0001 Cells and accessories for the photometric chlorine determina tion for liquid reagents 100086, 100087, 100088 25 Units Spectroquant® Merck-Đức
81 1.00099.0025 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid for determination of phosphate Merck-Đức
82 1.00099.0100 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid for determination of phosphate Merck-Đức
83 1.00103.0100 Amidosulfuric acid GR for analysis Merck-Đức
84 1.00103.0250 Amidosulfuric acid GR for analysis Merck-Đức
85 1.00115.0025 Arsenic lumps GR for analysis (protective gas: nitrogen) Merck-Đức
86 1.00121.0500 Nuclear fast red-aluminum sulfate solution 0.1% for microscopy Merck-Đức
87 1.00128.0010 Aurin tricarboxylic acid ammonium salt GR for analysis (reagent for aluminium) ACS Merck-Đức
88 1.00132.0025 Barbituric acid GR for analysis Merck-Đức
89 1.00132.0100 Barbituric acid GR for analysis Merck-Đức
90 1.00134.0005 Benzoic acid standard for elemental analysis Merck-Đức
91 1.00136.0100 Benzoic acid GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
92 1.00136.0250 Benzoic acid GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
93 1.00136.1000 Benzoic acid GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
94 1.00163.1000 di-Boron trioxide for silicate analysis Merck-Đức
95 1.00165.0100 Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
96 1.00165.0500 Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
97 1.00165.1000 Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
98 1.00165.5000 Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
99 1.00165.9050 Boric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
100 1.00169.0250 di-Boron trioxide 99,9995 Suprapur® Merck-Đức
101 1.00199.0500 Pikrofuchsin-L?ung Merck-Đức
102 1.00202.1000 N,N-Dimethylformamide for headspace gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1% N,N,N,N’ – tetramethyl – P – phenylenediamine. 2HCl Merck-Đức
103 1.00202.2500 N,N-Dimethylformamide for headspace gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
104 1.00206.0250 Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
105 1.00206.1000 Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
106 1.00206.9025 Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
107 1.00211.0005 Carminic acid (C.I. 75470) GR for analysis and for microscopy Merck-Đức
108 1.00219.2500 Amidosulfuric acid extra pure Merck-Đức
109 1.00219.9025 Amidosulfuric acid extra pure Merck-Đức
110 1.00220.0010 Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99,8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
111 1.00227.2500 Chromium(VI) oxide extra pure Merck-Đức
112 1.00229.0250 Chromium(VI) oxide GR for analysis Merck-Đức
113 1.00244.0500 Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
114 1.00244.1000 Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
115 1.00244.5000 Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
116 1.00244.9026 Citric acid monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
117 1.00251.0001 RETICULIN SILVER PLATING KIT ACC. TO GORDON & SWEETS Merck-Đức
118 1.00253.1000 Formic acid 89-91% GR for analysis ACS Merck-Đức
119 1.00255.0005 Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt redox indicator Merck-Đức
120 1.00264.0100 Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
121 1.00264.1000 Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
122 1.00264.2500 Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
123 1.00264.2510 Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
124 1.00264.9026 Formic acid 98-100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
125 1.00265.0001 Colour Reference Solutions B for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. B1-B9 CertiPUR® Merck-Đức
126 1.00266.0001 Colour Reference Solutions BY for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. BY1-BY7 CertiPUR® Merck-Đức
127 1.00267.0001 Colour Reference Solutions Y for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. Y1-Y7 CertiPUR® Merck-Đức
128 1.00268.0001 Colour Reference Solutions GY for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. GY1-GY7 CertiPUR® Merck-Đức
129 1.00269.0001 Colour Reference Solutions R for testing the colour intensity acc. to Ph. Eur. R1-R7 CertiPUR® Merck-Đức
130 1.00272.2500 2-Propanol standard for the analysis of tobacco Merck-Đức
131 1.00299.0161 Acetone dried (max. 0.0075% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
132 1.00299.0500 Acetone dried (max. 0.0075% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
133 1.00299.1001 Acetone dried (max. 0.0075% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
134 1.00304.0500 Hydrobromic acid 47% extra pure Merck-Đức
135 1.00304.2500 Hydrobromic acid 47% extra pure Merck-Đức
136 1.00304.9020 Hydrobromic acid 47% extra pure Merck-Đức
137 1.00306.0250 Hydrobromic acid 47% Suprapur® Merck-Đức
138 1.00306.1000 Hydrobromic acid 47% Suprapur® Merck-Đức
139 1.00307.0500 Hydrobromic acid 47% GR for analysis ISO Merck-Đức
140 1.00307.1000 Hydrobromic acid 47% GR for analysis ISO Merck-Đức
141 1.00313.2500 Hydrochloric acid 32% extra pure Merck-Đức
Hydrochloric acid Ống Merck-Đức
142 1.00313.9025 Hydrochloric acid 32% extra pure Merck-Đức
143 1.00313.9180 Hydrochloric acid 32% extra pure Merck-Đức
144 1.00316.1000 Hydrochloric acid 25% GR for analysis Merck-Đức
145 1.00316.1011 Hydrochloric acid 25% GR for analysis Merck-Đức
146 1.00316.2500 Hydrochloric acid 25% GR for analysis Merck-Đức
147 1.00316.2511 Hydrochloric acid 25% GR for analysis Merck-Đức
148 1.00316.9025 Hydrochloric acid 25% GR for analysis Merck-Đức
149 1.00317.1000 Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
150 1.00317.2500 Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
151 1.00317.2501 Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
152 1.00317.2510 Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
153 1.00317.9026 Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
154 1.00318.0250 Hydrochloric acid 30% Suprapur® Merck-Đức
155 1.00318.1000 Hydrochloric acid 30% Suprapur® Merck-Đức
156 1.00319.1000 Hydrochloric acid 32% GR for analysis Merck-Đức
157 1.00319.1011 Hydrochloric acid 32% GR for analysis Merck-Đức
158 1.00319.2500 Hydrochloric acid 32% GR for analysis Merck-Đức
159 1.00319.2511 Hydrochloric acid 32% GR for analysis Merck-Đức
160 1.00319.9025 Hydrochloric acid 32% GR for analysis Merck-Đức
161 1.00326.1000 Hydrochloric acid in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1 c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
162 1.00327.1000 Hydrochloric acid in ethanol for microscopy Merck-Đức
163 1.00327.5000 Hydrochloric acid in ethanol for microscopy Merck-Đức
164 1.00329.1000 Hydrofluoric acid 38-40% Merck-Đức
165 1.00329.2500 Hydrofluoric acid 38-40% Merck-Đức
166 1.00334.0500 Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISO Merck-Đức
167 1.00334.1000 Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISO Merck-Đức
168 1.00334.2500 Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISO Merck-Đức
169 1.00334.5000 Hydrofluoric acid 48% GR for analysis ISO Merck-Đức
170 1.00335.0500 Hydrofluoric acid 40% Suprapur® Merck-Đức
171 1.00335.2500 Hydrofluoric acid 40% Suprapur® Merck-Đức
172 1.00337.1000 Hydrofluoric acid 38-40% extra pure Merck-Đức
173 1.00337.2500 Hydrofluoric acid 38-40% extra pure Merck-Đức
174 1.00337.9025 HYDROFLUORIC ACID 38-40% EXTRA PURE Merck-Đức
175 1.00338.0500 Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISO Merck-Đức
176 1.00338.1000 Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISO Merck-Đức
177 1.00338.2500 Hydrofluoric acid 40% GR for analysis ISO Merck-Đức
178 1.00341.0250 Hydroiodic acid 57% extra pure Merck-Đức
179 1.00341.9022 Hydroiodic acid 57% extra pure Merck-Đức
180 1.00344.0050 Hydroiodic acid 57% GR for analysis Merck-Đức
181 1.00344.0250 Hydroiodic acid 57% GR for analysis Merck-Đức
182 1.00344.1000 Hydroiodic acid 57% GR for analysis Merck-Đức
183 1.00345.0250 Hydroiodic acid 67% GR for analysis Merck-Đức
184 1.00358.0100 di-Iodine pentoxide GR for analysis granular 0.5-2.5 mm Merck-Đức
185 1.00384.0001 TLC SILICA GEL 60G 25 GLASSPLATES 20*20CM Merck-Đức
186 1.00390.0001 TLC SILICA GEL 60G F254 25 GLASSPLATES 20*20CM Merck-Đức
187 1.00400.1000 Molybdic acid about 85% MoO3 (containing ammonium molybdate) Merck-Đức
188 1.00401.0250 Molybdenum(VI) oxide extra pure Merck-Đức
189 1.00403.0100 Molybdenum(VI) oxide GR for analysis Merck-Đức
190 1.00403.0500 Molybdenum(VI) oxide GR for analysis Merck-Đức
191 1.00441.0250 Nitric acid 65% Suprapur® Merck-Đức
192 1.00441.1000 Nitric acid 65% Suprapur® Merck-Đức
193 1.00443.1000 Nitric acid 65% extra pure Merck-Đức
194 1.00443.2500 Nitric acid 65% extra pure Merck-Đức
195 1.00443.9025 Nitric acid 65% extra pure Merck-Đức
196 1.00450.1000 Nitric acid fuming 100% extra pure Merck-Đức
197 1.00452.1000 Nitric acid 65% GR for analysis (max. 0,005ppm Hg) ISO Merck-Đức
198 1.00452.2500 Nitric acid 65% GR for analysis (max. 0,005ppm Hg) ISO Merck-Đức
199 1.00455.1000 Nitric acid fuming 100% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
200 1.00456.1000 Nitric acid 65% GR for analysis ISO Merck-Đức
201 1.00456.2500 Nitric acid 65% GR for analysis ISO Merck-Đức
202 1.00456.2510 Nitric acid 65% GR for analysis ISO Merck-Đức
203 1.00456.9026 Nitric acid 65% GR for analysis ISO Merck-Đức
204 1.00473.5000 Water for inorganic trace analysis Tracepur® Merck-Đức
205 1.00480.0100 Molybdatophosphoric acid spray solution for thin-layer chromatography Merck-Đức
206 1.00485.0001 Masson-Goldner staining kit for the visualization of connective tissue with trichromic staining Merck-Đức
207 1.00489.0100 Oxalic acid dihydrate Suprapur® Merck-Đức
208 1.00492.1000 Oxalic acid dihydrate extra pure Merck-Đức
209 1.00492.5000 Oxalic acid dihydrate extra pure Merck-Đức
210 1.00492.9050 Oxalic acid dihydrate extra pure Merck-Đức
211 1.00495.0100 Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
212 1.00495.0500 Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
213 1.00495.1000 Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
214 1.00495.9025 Oxalic acid dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
215 1.00496.5000 Formaldehyde solution 4% buffered (pH 6.9), for histology Merck-Đức
216 1.00496.9010 Formaldehyde solution 4% buffered (pH 6.9), for histology Merck-Đức
217 1.00496.9011 Formaldehyde solution 4% buffered (pH 6.9), for histology Merck-Đức
218 1.00497.0001 Tb-color modified Staining kit for the detection of mycobacteria (AFB) by hot staining method Merck-Đức
219 1.00514.1000 Perchloric acid 70% GR for analysis (max. 0,0000005% Hg) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
220 1.00514.1006 Perchloric acid 70% GR for analysis (max. 0,0000005% Hg) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
221 1.00517.0250 Perchloric acid 70% Suprapur® Merck-Đức
222 1.00517.1000 Perchloric acid 70% Suprapur® Merck-Đức
223 1.00518.1001 Perchloric acid 60% GR for analysis ACS Merck-Đức
224 1.00518.1016 Perchloric acid 60% GR for analysis ACS Merck-Đức
225 1.00518.2501 Perchloric acid 60% GR for analysis ACS Merck-Đức
226 1.00518.2514 Perchloric acid 60% GR for analysis ACS Merck-Đức
227 1.00519.1001 Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
228 1.00519.1016 Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
229 1.00519.2501 Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
230 1.00519.2510 Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
231 1.00519.2514 Perchloric acid 70-72% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
232 1.00524.0025 Periodic acid GR for analysis Merck-Đức
233 1.00524.0100 Periodic acid GR for analysis Merck-Đức
234 1.00532.0025 Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
235 1.00532.0100 Molybdatophosphoric acid hydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
236 1.00540.1000 di-Phosphorus pentoxide extra pure Merck-Đức
237 1.00540.9025 di-Phosphorus pentoxide extra pure Merck-Đức
238 1.00543.0500 SICAPENT® with indicator (phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material Merck-Đức
239 1.00543.2800 SICAPENT® with indicator (phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material Merck-Đức
240 1.00546.0100 meta-Phosphoric acid pieces GR for analysis (stabilized with sodium metaphosphate) Merck-Đức
241 1.00546.0500 meta-Phosphoric acid pieces GR for analysis (stabilized with sodium metaphosphate) Merck-Đức
242 1.00552.0250 ortho-Phosphoric acid 85% Suprapur® Merck-Đức
243 1.00552.1000 ortho-Phosphoric acid 85% Suprapur® Merck-Đức
244 1.00565.0500 ortho-Phosphoric acid 99% cryst. GR for analysis Merck-Đức
245 1.00567.1000 Lugol’s solution stabilized with PVP for the Gram staining Merck-Đức
246 1.00567.2500 LUGOL’S SOLUTION STABILIZED WITH PVP FOR THE GRAM STAINING Merck-Đức
247 1.00570.0100 di-Phosphorus pentoxide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
248 1.00570.0500 di-Phosphorus pentoxide GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
249 1.00573.1000 ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
250 1.00573.2500 ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
251 1.00573.2510 ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
252 1.00573.9025 ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
253 1.00582.0100 Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pure Merck-Đức
254 1.00582.1000 Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pure Merck-Đức
255 1.00582.9025 Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pure Merck-Đức
256 1.00583.0100 Tungstophosphoric acid hydrate GR for analysis Merck-Đức
257 1.00583.0250 Tungstophosphoric acid hydrate GR for analysis Merck-Đức
258 1.00594.0001 Aluminium Cell Test Method: photometric 0.02 – 0.50 mg/l Al Spectroquant® Merck-Đức
259 1.00595.0001 Chlorine Cell Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.05 – 7.50 mg/l Cl2 Spectroquant® Merck-Đức
260 1.00597.0001 Chlorine  Cell  Test  (free  and  total  chlorine)   Method:  photometric,  DPD  0.03  –  6.00  mg/l  Cl2  Spectroquant® Merck-Đức
261 1.00598.0001 Chlorine Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® Merck-Đức
262 1.00598.0002 Chlorine Test (free chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® Merck-Đức
263 1.00599.0001 Chlorine  Test  (free  and  total  chlorine)   Method:  photometric,  DPD  0.010  –  6.00  mg/l  Cl2  Spectroquant® Merck-Đức
264 1.00602.0001 Chlorine Test (total chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® Merck-Đức
265 1.00602.0002 Chlorine Test (total chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 – 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant® Merck-Đức
266 1.00605.0001 Bromine Test Method: photometric, DPD 0.020 – 10.00 mg/l Br2 Spectroquant® Merck-Đức
267 1.00606.0001 Iodine Test Method: photometric, DPD 0.050 – 10.00 mg/l I2 Spectroquant® Merck-Đức
268 1.00607.0001 Ozone Test Method: photometric, DPD 0.010 – 4.00 mg/l O3 Spectroquant® Merck-Đức
269 1.00607.0002 Ozone Test Method: photometric, DPD 0.010 – 4.00 mg/l O3 Spectroquant® Merck-Đức
270 1.00608.0001 Chlorine Dioxide Test Method: photometric, DPD 0.020 – 10.00 mg/l ClO2 Spectroquant® Merck-Đức
271 1.00609.0001 Nitrite  Cell  Test  Method:  photometric  1.0  –  90.0  mg/l  NO2-N   3.3  –  295.2  mg/l  NO2¯  Spectroquant® Merck-Đức
272 1.00612.0050 Pyrogallol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
273 1.00612.0250 Pyrogallol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
274 1.00613.0001 Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 0.5 – 15.0 mg/l N Spectroquant® Merck-Đức
275 1.00614.0001 Nitrate  Cell  Test  Method:  photometric,  DMP  23  –  225  mg/l  NO3-N   102  –  996  mg/l  NO3¯  Spectroquant® Merck-Đức
276 1.00615.0001 Potassium Cell Test Method: photometric 30 – 300 mg/l K Spectroquant® Merck-Đức
277 1.00616.0001 Phosphate  Cell  Test  Method:  photometric,  PMB  3.0  –  100.0  mg/l  PO4-P   9  –  307  mg/l  PO4³¯   7  –  229  mg/l  P2O5  Spectroquant® Merck-Đức
278 1.00617.0001 Sulfate Cell Test Method: photometric 50 – 500 mg/l SO4²¯ Spectroquant® Merck-Đức
279 1.00629.0010 Rubeanic acid GR for analysis Merck-Đức
280 1.00629.0100 Rubeanic acid GR for analysis Merck-Đức
281 1.00629.1000 Rubeanic acid GR for analysis Merck-Đức
282 1.00630.1000 Nitric acid 10 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
283 1.00656.1000 Silicic acid precipitated extra pure heavy Merck-Đức
284 1.00656.9020 Silicic acid precipitated extra pure heavy Merck-Đức
285 1.00657.1000 Silicic acid precipitated extra pure light DAB Merck-Đức
286 1.00657.9010 Silicic acid precipitated extra pure light DAB Merck-Đức
287 1.00659.0025 Tungstosilicic acid hydrate GR for analysis Merck-Đức
288 1.00659.0100 Tungstosilicic acid hydrate GR for analysis Merck-Đức
289 1.00660.0001 Halogen lamp module Pharo 100 Spectroquant® Merck-Đức
290 1.00670.0001 Case Pharo 100, Pharo 300 Spectroquant® Merck-Đức
291 1.00675.0001 AOX Cell Test Method: photometric 0.05 – 2.50 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
292 1.00677.0001 AOX Sample Preparation Set 25 Tests Spectroquant® Merck-Đức
293 1.00678.0001 AOX Enrichment Set Spectroquant® Merck-Đức
294 1.00680.0001 AOX Standard 8-16 quality tests 0.2 – 2.0 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
295 1.00682.0250 Succinic acid GR for analysis Merck-Đức
296 1.00683.0001 Ammonium  Test  Method:  photometric  2.0  –  150  mg/l  NH4-N   2.6  –  193  mg/l  NH4+  Spectroquant® Merck-Đức
297 1.00684.0005 Sulfanilic acid standard for elemental analysis GR for analysis Merck-Đức
298 1.00686.0100 Sulfanilic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
299 1.00686.0250 Sulfanilic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
300 1.00687.0001 BOD Cell Test Method: photometric 0.5 – 3000 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
301 1.00688.0001 BOD Nutrient-Salt Mixture (with allyl thiourea) for 12 x 1l nutrient-salt solution Spectroquant® Merck-Đức
302 1.00700.0100 Thioglycolic acid GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
303 1.00700.1000 Thioglycolic acid GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
304 1.00703.0001 SUPPLEMENTARY SOFTWARE ANALYSIS METHODS FOR THE BREWERY INDUSTRY SPECTROQUANT® Merck-Đức
305 1.00706.0001 Spectrophotometer Pharo 100 Spectroquant® Merck-Đức
306 1.00707.0001 UV-VIS Spectrophotometer Pharo 300 Spectroquant® Merck-Đức
307 1.00714.0250 Sulfuric acid 96% Suprapur® Merck-Đức
308 1.00714.1000 Sulfuric acid 96% Suprapur® Merck-Đức
309 1.00716.1000 Sulfuric acid 25% GR for analysis Merck-Đức
310 1.00718.0001 BOD Standard (analogous to EN 1899) for 10 x 1l standard solution 210 +- 20 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
311 1.00719.0500 SICACIDE with indicator sulfuric acid drying agent for desiccators on inert carrier material Merck-Đức
312 1.00719.2800 SICACIDE with indicator sulfuric acid drying agent for desiccators on inert carrier material Merck-Đức
313 1.00720.1000 SULFURIC ACID FUMING 65% SO3 EXTRA PURE Merck-Đức
314 1.00729.0500 Sulfuric acid 90-91% for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk Merck-Đức
315 1.00729.2500 Sulfuric acid 90-91% for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk Merck-Đức
316 1.00729.9025 Sulfuric acid 90-91% for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk Merck-Đức
317 1.00731.1000 Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO Merck-Đức
318 1.00731.1011 Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO Merck-Đức
319 1.00731.2500 Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO Merck-Đức
320 1.00731.2510 Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO Merck-Đức
321 1.00731.2511 Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO Merck-Đức
322 1.00731.9025 Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO Merck-Đức
323 1.00732.2500 Sulfuric acid 95-97% GR for analysis (max. 0,005 ppm Hg) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
324 1.00748.0500 Sulfuric acid 98% for the determination of nitrogen Merck-Đức
325 1.00748.2500 Sulfuric acid 98% for the determination of nitrogen Merck-Đức
326 1.00761.1000 Sulfurous acid 5-6% SO2 GR for analysis Merck-Đức
327 1.00761.2500 Sulfurous acid 5-6% SO2 GR for analysis Merck-Đức
328 1.00765.0050 Boric acid 99,9999 Suprapur® Merck-Đức
329 1.00765.0500 Boric acid 99,9999 Suprapur® Merck-Đức
330 1.00784.0001 Rectangular cells quartz 10 mm Spectroquant® Merck-Đức
331 1.00786.0001 12 V Adapter (car, PowerPack) Pharo 100, Pharo 300 Spectroquant® Merck-Đức
332 1.00787.0001 POSITIONING AID SPECTROQUANT® Merck-Đức
333 1.00796.0001 Iron Test Method: photometric 0.010 – 5.00 mg/l Fe Spectroquant® Merck-Đức
334 1.00798.0001 Phosphate  Test  Method:  photometric,  PMB  1.0  –  100.0  mg/l  PO4-P   3  –  307  mg/l  PO4³¯   2  –  229  mg/l  P2O5  Spectroquant® Merck-Đức
335 1.00801.0001 Etiketten-Set gem. GHS, 80 x 110 mm Merck-Đức
336 1.00804.0250 L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
337 1.00804.1000 L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
338 1.00804.5000 L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
339 1.00804.9050 L(+)-Tartaric acid GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
340 1.00807.0100 Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
341 1.00807.0250 Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
342 1.00807.1000 Trichloroacetic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
343 1.00808.1000 Titanium(IV) oxide for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
344 1.00808.9025 Titanium(IV) oxide for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
345 1.00808.9050 Titanium(IV) oxide for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
346 1.00815.0001 Magnesium Cell Test Method: photometric 5.0 – 75.0 mg/l Mg Spectroquant® Merck-Đức
347 1.00816.0001 Manganese Cell Test Method: photometric 0.10 – 5.00 mg/l Mn Spectroquant® Merck-Đức
348 1.00820.0001 Methenamine silver plating kit acc. to Gomori for microscopy Merck-Đức
349 1.00824.0250 Vanadium(V) oxide extra pure Merck-Đức
350 1.00824.1000 Vanadium(V) oxide extra pure Merck-Đức
351 1.00826.0001 Boron Cell Test Method: photometric 0.05 – 2.00 mg/l B Spectroquant® Merck-Đức
352 1.00845.1000 Ethanolamine for analysis EMSURE® Merck-Đức
353 1.00845.2500 Ethanolamine for analysis EMSURE® Merck-Đức
354 1.00856.0001 Phenol Test Method: photometric 0.002 – 5.00 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
355 1.00857.0001 Silicate  (Silicic  Acid)  Test  Method:  photometric  0.5  –  500  mg/l  Si   1.1  –  1070  mg/l  SiO2  Spectroquant® Merck-Đức
356 1.00858.0001 Calcium  Cell  Test  Method:  photometric  10  –  250  mg/l  Ca    14  –  350  mg/l  CaO   25  –  624  mg/l  CaCO3  Spectroquant® Merck-Đức
357 1.00859.1000 Ethylene glycol monomethyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
358 1.00859.2500 Ethylene glycol monomethyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
359 1.00859.9025 Ethylene glycol monomethyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
360 1.00860.0001 Molybdenum Cell Test Method: photometric 0.02 – 1.00 mg/l Mo Spectroquant® Merck-Đức
361 1.00861.0001 Zinc Cell Test Method: photometric 0.025 – 1.000 mg/l Zn Spectroquant® Merck-Đức
362 1.00863.0500 Ethyl acetate for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
363 1.00863.2500 Ethyl acetate for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
364 1.00867.1000 Diisopropyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
365 1.00867.2500 Diisopropyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
366 1.00867.6010 Diisopropyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
367 1.00868.1000 Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
368 1.00868.2500 Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
369 1.00868.4000 Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
370 1.00868.4004 Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
371 1.00869.0500 Entellan® new for cover slipper for microscopy Merck-Đức
372 1.00885.0001 Sodium Cell Test in nutrient solutions for fertilization Method: photometric 10 – 300 mg/l Na Spectroquant® Merck-Đức
373 1.00910.1000 Petroleum benzine boiling range 50-70°C EMPLURA® Merck-Đức
374 1.00910.5000 Petroleum benzine boiling range 50-70°C EMPLURA® Merck-Đức
375 1.00910.6025 Petroleum benzine boiling range 50-70°C EMPLURA® Merck-Đức
376 1.00910.9190 Petroleum benzine boiling range 50-70°C EMPLURA® Merck-Đức
377 1.00915.1000 Petroleum benzine boiling range to about 40°C EMPLURA® Merck-Đức
378 1.00915.5000 Petroleum benzine boiling range to about 40°C EMPLURA® Merck-Đức
379 1.00915.6025 Petroleum benzine boiling range to about 40°C EMPLURA® Merck-Đức
380 1.00921.1000 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
381 1.00921.2500 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
382 1.00921.5000 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
383 1.00921.6010 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
384 1.00921.6025 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
385 1.00921.6190 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
386 1.00921.9025 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
387 1.00921.9190 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
388 1.00923.1000 Diethyl ether EMPLURA® Merck-Đức
389 1.00923.5000 Diethyl ether EMPLURA® Merck-Đức
390 1.00923.6025 Diethyl ether EMPLURA® Merck-Đức
391 1.00929.0161 Diethyl ether dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
392 1.00929.0500 Diethyl ether dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
393 1.00929.1000 Diethyl ether dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
394 1.00929.1001 Diethyl ether dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
395 1.00930.0500 Diethyl ether for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
396 1.00930.1000 Diethyl ether for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
397 1.00931.1000 Diethyl ether for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
398 1.00931.2500 Diethyl ether for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
399 1.00931.4004 Diethyl ether for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
400 1.00949.1000 Ethylene glycol EMPLURA® Merck-Đức
401 1.00949.2500 Ethylene glycol EMPLURA® Merck-Đức
402 1.00949.6025 Ethylene glycol EMPLURA® Merck-Đức
403 1.00949.6190 Ethylene glycol EMPLURA® Merck-Đức
404 1.00953.0500 1,2-Dichloroethane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
405 1.00955.1000 1,2-Dichloroethane EMPLURA® Merck-Đức
406 1.00955.2500 1,2-Dichloroethane EMPLURA® Merck-Đức
407 1.00955.6025 1,2-Dichloroethane EMPLURA® Merck-Đức
408 1.00955.9190 1,2-Dichloroethane EMPLURA® Merck-Đức
409 1.00958.1000 Trichloroethylene EMPLURA® Merck-Đức
410 1.00958.2500 Trichloroethylene EMPLURA® Merck-Đức
411 1.00958.6025 Trichloroethylene EMPLURA® Merck-Đức
412 1.00958.9190 Trichloroethylene EMPLURA® Merck-Đức
413 1.00961.0001 Total  Hardness  Cell  Test  Method:  photometric  5  –  215  mg/l  Ca   0.7  –  30.1  °d   0.9  –  37.6  °e   1.2  –  53.7  °f   7  –  301  mg/l  CaO   12  –  537  mg/l  CaCO3  Spectroquant® Merck-Đức
414 1.00964.1000 Tetrachloroethylene EMPLURA® Merck-Đức
415 1.00964.2500 Tetrachloroethylene EMPLURA® Merck-Đức
416 1.00964.6025 Tetrachloroethylene EMPLURA® Merck-Đức
417 1.00964.9190 Tetrachloroethylene EMPLURA® Merck-Đức
418 1.00965.0500 Tetrachloroethylene for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
419 1.00965.2500 Tetrachloroethylene for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
420 1.00974.1011 Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE® Merck-Đức
421 1.00974.2511 Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE® Merck-Đức
422 1.00974.6025 Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE® Merck-Đức
423 1.00974.9025 Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE® Merck-Đức
424 1.00974.9180 Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE® Merck-Đức
425 1.00975.1000 n-Amyl alcohol (Pentan-1-ol) for analysis EMSURE® Merck-Đức
426 1.00975.2500 n-Amyl alcohol (Pentan-1-ol) for analysis EMSURE® Merck-Đức
427 1.00978.1000 Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for determination of fat acc. to Gerber Merck-Đức
428 1.00978.6010 Isoamyl alcohol (mixture of isomers) for determination of fat acc. to Gerber Merck-Đức
429 1.00979.1000 Isoamyl alcohol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
430 1.00979.2500 Isoamyl alcohol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
431 1.00979.9025 Isoamyl alcohol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
432 1.00980.0500 Ethanol for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
433 1.00980.2500 Ethanol for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
434 1.00983.1000 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
435 1.00983.1011 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
436 1.00983.2500 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
437 1.00983.2511 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
438 1.00983.5000 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
439 1.00983.6010 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
440 1.00983.6025 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
441 1.00983.9025 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
442 1.00983.9180 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
443 1.00984.1000 Isobutanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
444 1.00984.2500 Isobutanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
445 1.00985.2500 Isobutanol (isobutyl alcohol) EMPLURA® Merck-Đức
446 1.00985.6025 Isobutanol (isobutyl alcohol) EMPLURA® Merck-Đức
447 1.00985.9190 Isobutanol (isobutyl alcohol) EMPLURA® Merck-Đức
448 1.00990.0161 Ethanol dried (max. 0,01 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
449 1.00990.0500 Ethanol dried (max. 0,01 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
450 1.00990.1001 Ethanol dried (max. 0,01 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
451 1.00991.1000 1-Octanol EMPLURA® Merck-Đức
452 1.00991.6025 1-Octanol EMPLURA® Merck-Đức
453 1.00993.1000 2-Propanol for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
454 1.00993.2500 2-Propanol for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
455 1.00994.0161 2-Propanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
456 1.00994.0500 2-Propanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
457 1.00994.1001 2-Propanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
458 1.00994.6025 2-Propanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
459 1.00996.1000 1-Propanol EMPLURA® Merck-Đức
460 1.00996.2500 1-Propanol EMPLURA® Merck-Đức
461 1.00996.6025 1-Propanol EMPLURA® Merck-Đức
462 1.00996.9190 1-Propanol EMPLURA® Merck-Đức
463 1.00997.1000 1-Propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
464 1.00997.2500 1-Propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
465 1.00997.6025 1-Propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
466 1.00998.1000 2-Propanol for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
467 1.00998.2500 2-Propanol for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
468 1.01010.0005 Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate for the spectrophotometric determination of fluoride Merck-Đức
469 1.01024.1000 1-Propanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
470 1.01024.2500 1-Propanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
471 1.01031.0500 Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate GR for analysis Merck-Đức
472 1.01036.0250 Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
473 1.01040.1000 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
474 1.01040.2500 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
475 1.01040.4004 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
476 1.01040.5000 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
477 1.01040.9010 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
478 1.01040.9030 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
479 1.01047.1000 Aluminium potassium sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
480 1.01051.5000 Water for on-line analysis Merck-Đức
481 1.01056.0250 Aluminium fine powder, stabilized about 2% fat Merck-Đức
482 1.01056.1000 Aluminium fine powder, stabilized about 2% fat Merck-Đức
483 1.01057.0250 Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width Merck-Đức
484 1.01057.1000 Aluminium (foil) GR for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width Merck-Đức
485 1.01063.0500 Aluminium nitrate nonahydrate GR for analysis Merck-Đức
486 1.01063.9050 Aluminium nitrate nonahydrate GR for analysis Merck-Đức
487 1.01086.1000 ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
488 1.01086.9050 ALUMINIUM NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
489 1.01090.2500 Aluminium oxide 60 G neutral (type E) for thinlayer chromatography Merck-Đức
490 1.01090.9025 Aluminium oxide 60 G neutral (type E) for thinlayer chromatography Merck-Đức
491 1.01091.1000 ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER PURE, HYDRARGILLITE Merck-Đức
492 1.01091.9050 ALUMINIUM HYDROXIDE POWDER PURE, HYDRARGILLITE Merck-Đức
493 1.01092.0500 Aluminium oxide 60 GF254 neutral (type E) for thin-layer-chromatography Merck-Đức
494 1.01111.0001 Reducer (stainless steel) from 2″ to S40 thread Merck-Đức
495 1.01114.0001 Withdrawal system for solvents with manual pressure build-up for 10 l and 25 l stainless steel drums with 2″ connection Merck-Đức
496 1.01115.1000 AMMONIUM ACETATE EXTRA PURE Merck-Đức
497 1.01115.5000 AMMONIUM ACETATE EXTRA PURE Merck-Đức
498 1.01116.0500 Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
499 1.01116.1000 Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
500 1.01116.5000 Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
501 1.01116.9025 Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
502 1.01116.9050 Ammonium acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
503 1.01118.1000 AMMONIUM BENZOATE EXTRA PURE Merck-Đức
504 1.01118.9050 AMMONIUM BENZOATE EXTRA PURE Merck-Đức
505 1.01123.0001 Withdrawal system for solvents with manual pressure build-up for 10 l and 30 l stainless steel barrels Merck-Đức
506 1.01125.1000 Ammonium bromide GR for analysis ACS Merck-Đức
507 1.01125.9025 Ammonium bromide GR for analysis ACS Merck-Đức
508 1.01126.0500 Ammonium dihydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
509 1.01126.9050 Ammonium dihydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
510 1.01134.0500 Ammonium carbamate GR for analysis Merck-Đức
511 1.01143.0050 Ammonium chloride 99,995 Suprapur® Merck-Đức
512 1.01143.0500 Ammonium chloride 99,995 Suprapur® Merck-Đức
513 1.01145.0500 Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
514 1.01145.1000 Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
515 1.01145.5000 Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
516 1.01145.9025 Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
517 1.01145.9050 Ammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
518 1.01154.0500 di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
519 1.01154.2500 di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
520 1.01154.9050 di-Ammonium hydrogen citrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
521 1.01164.0250 Ammonium fluoride GR for analysis ACS Merck-Đức
522 1.01164.1000 Ammonium fluoride GR for analysis ACS Merck-Đức
523 1.01164.9025 Ammonium fluoride GR for analysis ACS Merck-Đức
524 1.01167.0025 Amido black 10 B (C.I. 20470) for electrophoresis Merck-Đức
525 1.01167.0100 Amido black 10 B (C.I. 20470) for electrophoresis Merck-Đức
526 1.01167.1000 Amido black 10 B (C.I. 20470) for electrophoresis Merck-Đức
527 1.01180.0250 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) cryst. extra pure Merck-Đức
528 1.01180.1000 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) cryst. extra pure Merck-Đức
529 1.01180.9025 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) cryst. extra pure Merck-Đức
530 1.01181.0250 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) powder extra pure Merck-Đức
531 1.01181.1000 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) powder extra pure Merck-Đức
532 1.01182.0250 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
533 1.01182.1000 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
534 1.01182.5000 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
535 1.01182.9025 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
536 1.01187.1000 AMMONIUM NITRATE EXTRA PURE Merck-Đức
537 1.01187.5000 AMMONIUM NITRATE EXTRA PURE Merck-Đức
538 1.01187.9050 AMMONIUM NITRATE EXTRA PURE Merck-Đức
539 1.01188.0500 Ammonium nitrate GR for analysis ACS Merck-Đức
540 1.01188.1000 Ammonium nitrate GR for analysis ACS Merck-Đức
541 1.01188.5000 Ammonium nitrate GR for analysis ACS Merck-Đức
542 1.01189.1000 Lead borate Merck-Đức
543 1.01190.1000 DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
544 1.01190.9050 DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
545 1.01192.0250 di-Ammonium oxalate monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
546 1.01192.1000 di-Ammonium oxalate monohydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
547 1.01200.1000 AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE Merck-Đức
548 1.01200.5000 AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE Merck-Đức
549 1.01200.9025 AMMONIUM PEROXODISULFATE EXTRA PURE Merck-Đức
550 1.01201.0500 Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
551 1.01201.1000 Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
552 1.01201.5000 Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
553 1.01201.9050 Ammonium peroxodisulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
554 1.01203.0500 Potassium  chloride  solution  (nominal  1.41  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,01  mol/l)  CertiPUR® Merck-Đức
555 1.01207.0500 di-Ammonium hydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
556 1.01207.9025 di-Ammonium hydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
557 1.01207.9050 di-Ammonium hydrogen phosphate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
558 1.01208.1000 Ammonium thiosulfate LAB Merck-Đức
559 1.01208.9025 Ammonium thiosulfate LAB Merck-Đức
560 1.01209.0050 Ammonium sulfate 99,9999 Suprapur® Merck-Đức
561 1.01209.0500 Ammonium sulfate 99,9999 Suprapur® Merck-Đức
562 1.01213.0500 Ammonium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
563 1.01213.9025 Ammonium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
564 1.01217.0100 Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
565 1.01217.1000 Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
566 1.01217.5000 Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
567 1.01217.9025 Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
568 1.01217.9050 Ammonium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
569 1.01220.0100 Ammonium amidosulfonate GR for analysis (for detection of sulfonamide in blood) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
570 1.01226.0100 Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
571 1.01226.0250 Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
572 1.01226.1000 Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
573 1.01231.1000 Isoamyl acetate EMPLURA® Merck-Đức
574 1.01231.6025 Isoamyl acetate EMPLURA® Merck-Đức
575 1.01254.0500 Potassium  chloride  solution  (nominal  12.8  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,1  mol/l)  CertiPUR® Merck-Đức
576 1.01255.0500 Potassium  chloride  solution  (nominal  111  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=1.0  mol/l)  CertiPUR® Merck-Đức
577 1.01261.1000 Aniline for analysis EMSURE® Merck-Đức
578 1.01262.1000 Water Ultrapur Merck-Đức
579 1.01287.0100 Löffler’s methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
580 1.01287.0500 Löffler’s methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
581 1.01287.2500 Löffler’s methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
582 1.01301.0050 Auramine O (C.I. 41000) for microscopy Merck-Đức
583 1.01306.0025 Naphthol green B (C.I. 10020) indicator Merck-Đức
584 1.01307.0025 Titan yellow (C.I. 19540) indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
585 1.01322.0025 Methyl orange (C.I. 13025) indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
586 1.01322.0100 Methyl orange (C.I. 13025) indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
587 1.01322.1000 Methyl orange (C.I. 13025) indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
588 1.01323.0250 Methyl orange solution 0.1% indicator pH 3.1-4.4 (red yellow-orange) Merck-Đức
589 1.01323.1000 METHYL ORANGE SOLUTION 0.1% INDICATOR PH 3.1-4.4 (RED YELLOW-ORANGE) Merck-Đức
590 1.01340.0025 Congo red (C.I. 22120) indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
591 1.01350.0010 Leishman’s eosin methylene blue for microscopy Merck-Đức
592 1.01352.0025 May-Grünwald’s eosin methylene blue for microscopy Merck-Đức
593 1.01352.0100 May-Grünwald’s eosin methylene blue for microscopy Merck-Đức
594 1.01352.1000 May-Grünwald’s eosin methylene blue for microscopy Merck-Đức
595 1.01359.0250 Mixed indicator 4.5 acc. to Mortimer Merck-Đức
596 1.01368.0025 Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt for microscopy Certistain® Merck-Đức
597 1.01369.0025 Neutral red (C.I. 50040) indicator and for microbiology Merck-Đức
598 1.01369.0100 Neutral red (C.I. 50040) indicator and for microbiology Merck-Đức
599 1.01374.0025 Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040) for microscopy Certistain® Merck-Đức
600 1.01376.0025 Neutral red (C.I. 50040) for microscopy Certistain® Merck-Đức
601 1.01383.0100 Wright’s eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
602 1.01383.0500 Wright’s eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
603 1.01383.1022 Wright’s eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
604 1.01383.2500 Wright’s eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
605 1.01384.0100 Brilliant cresyl blue solution for the staining of reticulocytes and trichomonads for microscopy Merck-Đức
606 1.01398.0025 Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy and for microbiology Merck-Đức
607 1.01398.0100 Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy and for microbiology Merck-Đức
608 1.01398.1000 Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy and for microbiology Merck-Đức
609 1.01408.0025 Crystal violet (C.I. 42555) indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
610 1.01408.0100 Crystal violet (C.I. 42555) indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
611 1.01408.1000 Crystal violet (C.I. 42555) indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
612 1.01424.0100 May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopy Merck-Đức
613 1.01424.0500 May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopy Merck-Đức
614 1.01424.1000 May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopy Merck-Đức
615 1.01424.2500 May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopy Merck-Đức
616 1.01424.9025 May-Grünwald’s eosine-methylene blue solution modified for microscopy Merck-Đức
617 1.01440.0050 Ammonium dihydrogen phosphate 99,99 Suprapur® Merck-Đức
618 1.01468.0010 Anthrone GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
619 1.01487.0005 Oracet blue 2R (C.I. 61110) indicator for titration in non-aqueous solvents Reag. Ph Eur Merck-Đức
620 1.01506.0010 Silver wool for elemental analysis Merck-Đức
621 1.01509.0025 Silver sulfate GR for analysis ACS Merck-Đức
622 1.01509.0100 Silver sulfate GR for analysis ACS Merck-Đức
623 1.01512.0025 Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
624 1.01512.0100 Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
625 1.01512.0250 Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
626 1.01512.1000 Silver nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
627 1.01513.1001 Hydrofluoric acid 48% Ultrapur Merck-Đức
628 1.01514.0250 Hydrochloric acid 30% Ultrapur Merck-Đức
629 1.01514.0500 Hydrochloric acid 30% Ultrapur Merck-Đức
630 1.01514.1000 Hydrochloric acid 30% Ultrapur Merck-Đức
631 1.01515.0005 Silver diethyldithiocarbamate GR for analysis (reagent for arsenic and antimony) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
632 1.01516.0250 Sulfuric acid 96% Ultrapur Merck-Đức
633 1.01517.1000 Silver sulfate solution 10 g/l in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination Merck-Đức
634 1.01517.2500 Silver sulfate solution 10 g/l in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination Merck-Đức
635 1.01518.0250 Nitric acid 60% Ultrapur Merck-Đức
636 1.01518.0500 Nitric acid 60% Ultrapur Merck-Đức
637 1.01518.1000 Nitric acid 60% Ultrapur Merck-Đức
638 1.01534.0050 Silver sulfate extra pure Merck-Đức
639 1.01534.0250 Silver sulfate extra pure Merck-Đức
640 1.01541.0010 Bromocresol green sodium salt indicator water-soluble ACS Merck-Đức
641 1.01553.0001 Potassium  chloride  solution  (nominal  1.41  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,01  mol/l)  CertiPUR® Merck-Đức
642 1.01554.0001 Potassium  chloride  solution  (nominal  12.8  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,1  mol/l)  CertiPUR® Merck-Đức
643 1.01557.0500 Potassium  chloride  solution  (nominal  0.147  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,001  mol/l)  CertiPUR® Merck-Đức
644 1.01562.0003 Absorption tube for CO2 (sodium hydroxide on support) Merck-Đức
645 1.01564.0250 Sodium hydroxide on support granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysis Merck-Đức
646 1.01564.1000 Sodium hydroxide on support granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysis Merck-Đức
647 1.01567.0250 Sodium hydroxide on support granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis (about 14-25 mesh ASTM) Merck-Đức
648 1.01567.1000 Sodium hydroxide on support granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis (about 14-25 mesh ASTM) Merck-Đức
649 1.01568.1000 Chemizorb® granules absorbent for spilled liquids Merck-Đức
650 1.01568.5000 Chemizorb® granules absorbent for spilled liquids Merck-Đức
651 1.01568.9020 Chemizorb® granules absorbent for spilled liquids Merck-Đức
652 1.01568.9021 Chemizorb® granules absorbent for spilled liquids Merck-Đức
653 1.01569.0001 Chemizorb® Hg reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001 Merck-Đức
654 1.01574.1000 Silver sulfate solution 80 g/l in sulfuric acid (D=1.84 g/ml) for COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1 Merck-Đức
655 1.01582.0001 Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99.5% GR for analysis Merck-Đức
656 1.01582.0005 Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99.5% GR for analysis Merck-Đức
657 1.01586.0001 Potassium  chloride  solution  (nominal  0.147  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c  =  0,001  mol/l)  CertiPUR® Merck-Đức
658 1.01591.1000 Chemizorb® HF absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator Merck-Đức
659 1.01595.2000 Chemizorb® H+ absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator Merck-Đức
660 1.01595.9010 Chemizorb® H+ absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator Merck-Đức
661 1.01596.1000 Chemizorb® OH¯ absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator Merck-Đức
662 1.01597.0001 TB-Fluor phenol-free Staining kit for the acid-fast smear examination with fluorescence microscopy (Auramin-Rhodamine staining) Merck-Đức
663 1.01599.0025 4-Bromoaniline GR for analysis Merck-Đức
664 1.01599.0100 4-Bromoaniline GR for analysis Merck-Đức
665 1.01603.0001 Gram-Color modified (phenol-free) staining kit for Gram staining method on bacteriological smears Merck-Đức
666 1.01632.0001 Monochloramine  Test  Method:  photometric  0.050  –  10.00  mg/l  Cl2   0.036  –  7.25  mg/l  NH2Cl   0.010  –  1.96  mg/l  NH2Cl-N  Spectroquant® Merck-Đức
667 1.01641.0001 Congo Red staining kit Kit for detection of amyloid acc. to Highman Merck-Đức
668 1.01645.1000 Buffer solution (di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
669 1.01646.0001 PAS staining kit for detection of aldehyde and mucosubstances Merck-Đức
670 1.01647.0500 Alcian blue solution for microscopy Merck-Đức
671 1.01691.0025 Canada balsam for microscopy Merck-Đức
672 1.01691.0100 Canada balsam for microscopy Merck-Đức
673 1.01692.1000 1-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
674 1.01704.0500 Barium acetate GR for analysis ACS Merck-Đức
675 1.01714.0250 Barium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
676 1.01714.1000 Barium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
677 1.01716.0050 Barium chloride 99,995 Suprapur® Merck-Đức
678 1.01716.0500 Barium chloride 99,995 Suprapur® Merck-Đức
679 1.01717.1000 BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
680 1.01717.9050 BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
681 1.01719.0500 Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
682 1.01719.1000 Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
683 1.01719.5000 Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
684 1.01719.9050 Barium chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
685 1.01722.0050 Barium fluoride 99,99 Suprapur® Merck-Đức
686 1.01728.1000 OSTEOSOFT® mild decalcifier-solution for histology Merck-Đức
687 1.01729.0500 Barium nitrate GR for analysis ACS Merck-Đức
688 1.01729.9050 Barium nitrate GR for analysis ACS Merck-Đức
689 1.01735.1000 BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
690 1.01736.1000 OSTEOMOLL® rapid decalcifier-solution for Histology Merck-Đức
691 1.01737.0500 Barium hydroxide octahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
692 1.01737.9050 Barium hydroxide octahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
693 1.01738.0250 Barium perchlorate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
694 1.01738.1000 Barium perchlorate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
695 1.01739.0001 Manganese Test Method: photometric 0.005 – 2.00 mg/l Mn Spectroquant® Merck-Đức
696 1.01744.0001 pH Cell Test Method: photometric pH 6.4 – 8.8 Spectroquant® Merck-Đức
697 1.01745.0001 Cadmium Test Method: photometric 0.002 – 0.500 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
698 1.01746.0001 Sulfite Test Method: photometric 1.0 – 60.0 mg/l SO3²¯ Spectroquant® Merck-Đức
699 1.01747.0001 Arsenic Test Method: photometric 0.001 – 0.100 mg/l As Spectroquant® Merck-Đức
700 1.01748.0250 Barium sulfate for white standard DIN 5033 Merck-Đức
701 1.01758.0001 Acid  Capacity  Cell  Test  to  pH  4.3   (total  alkalinity)  Method:  photometric  0.40  –  8.00  mmol/l   20  –  400  mg/l  CaCO3  Spectroquant® Merck-Đức
702 1.01763.0001 Volatile Organic Acids Cell Test Method: photometric 50 – 3000 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
703 1.01764.0001 Surfactants (cation.) Cell Test Method: photometric 0.05 – 1.50 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
704 1.01766.0009 Benzene-D6 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
705 1.01766.0010 Benzene-D6 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
706 1.01768.1000 Benzene for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
707 1.01769.1000 Petroleum ether for denaturation Merck-Đức
708 1.01769.5000 Petroleum ether for denaturation Merck-Đức
709 1.01769.6010 Petroleum ether for denaturation Merck-Đức
710 1.01769.6025 Petroleum ether for denaturation Merck-Đức
711 1.01769.9190 Petroleum ether for denaturation Merck-Đức
712 1.01770.1000 Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) EMPLURA® Merck-Đức
713 1.01770.5000 Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) EMPLURA® Merck-Đức
714 1.01770.6025 Petroleum benzine boiling range 100-140°C (naphtha benzine) EMPLURA® Merck-Đức
715 1.01771.1000 FAM Benzine DIN 51635 Merck-Đức
716 1.01771.5000 FAM Benzine DIN 51635 Merck-Đức
717 1.01771.6025 FAM Benzine DIN 51635 Merck-Đức
718 1.01772.1000 Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
719 1.01772.2500 Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
720 1.01772.4004 Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
721 1.01772.9010 Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
722 1.01772.9030 Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
723 1.01773.1000 Petroleum benzine boiling range 40-80°C EMPLURA® Merck-Đức
724 1.01773.5000 Petroleum benzine boiling range 40-80°C EMPLURA® Merck-Đức
725 1.01773.6010 Petroleum benzine boiling range 40-80°C EMPLURA® Merck-Đức
726 1.01773.6025 Petroleum benzine boiling range 40-80°C EMPLURA® Merck-Đức
727 1.01774.1000 Petroleum benzine boiling range 60-80°C for analysis EMSURE® Merck-Đức
728 1.01774.2500 Petroleum benzine boiling range 60-80°C for analysis EMSURE® Merck-Đức
729 1.01774.5000 Petroleum benzine boiling range 60-80°C for analysis EMSURE® Merck-Đức
730 1.01774.6010 Petroleum benzine boiling range 60-80°C for analysis EMSURE® Merck-Đức
731 1.01775.1000 Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
732 1.01775.2500 Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
733 1.01775.5000 Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
734 1.01775.6010 Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
735 1.01775.6025 Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
736 1.01775.9025 Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
737 1.01777.1000 Petroleum benzine boiling range 80-100°C for analysis EMSURE® Merck-Đức
738 1.01779.0500 Benzene for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
739 1.01781.1000 Petroleum benzine boiling range 100-120°C for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
740 1.01782.1000 Benzene EMPLURA® Merck-Đức
741 1.01782.2500 Benzene EMPLURA® Merck-Đức
742 1.01782.6025 Benzene EMPLURA® Merck-Đức
743 1.01783.1000 Benzene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
744 1.01783.2500 Benzene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
745 1.01783.6025 Benzene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
746 1.01786.1000 Petroleum benzine boiling range 30-50°C for analysis EMSURE® Merck-Đức
747 1.01786.2500 Petroleum benzine boiling range 30-50°C for analysis EMSURE® Merck-Đức
748 1.01787.0001 Surfactants (nonion.) Cell Test Method: photometric 0.10 – 7.50 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
749 1.01789.0009 Benzene-D6 deuteration degree min. 99.6% for NMR spectroscopy Merck-Đức
750 1.01789.0010 Benzene-D6 deuteration degree min. 99.6% for NMR spectroscopy Merck-Đức
751 1.01789.0100 Benzene-D6 deuteration degree min. 99.6% for NMR spectroscopy Merck-Đức
752 1.01796.0001 COD CELL TEST 5.0 – 80.0 MG/L SPECTROQUANT® Merck-Đức
753 1.01797.0001 COD CELL TEST 5000 – 90000 MG/L SPECTROQUANT® Merck-Đức
754 1.01799.1000 Nitric acid 69% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
755 1.01799.2500 Nitric acid 69% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
756 1.01799.2510 Nitric acid 69% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
757 1.01810.0105 Conductivity water (nominal 0 mS/cm) Test solution for Measurement of electrolytic Conductivity, traceable to PTB and NIST CertiPUR® Merck-Đức
758 1.01811.0105 Potassium  chloride  solution  (nominal  0.015  mS/cm)  certified  reference  material  for  the  measurement  of  electrolytic  conductivity,  traceable  to  PTB  and  NIST  (c=0,0001  mol/l)  CertiPUR® Merck-Đức
759 1.01830.2500 Acetic acid (glacial) 100% for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
760 1.01832.2500 Nitric acid 69% for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
761 1.01833.2500 Sulfuric acid 95-97% for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
762 1.01834.2500 Hydrochloric acid fuming 37% for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
763 1.01841.0025 Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide) GR for analysis (reagent for copper) Merck-Đức
764 1.01843.2500 tert-Butyl methyl ether EMPLURA® Merck-Đức
765 1.01843.6010 tert-Butyl methyl ether EMPLURA® Merck-Đức
766 1.01843.6025 tert-Butyl methyl ether EMPLURA® Merck-Đức
767 1.01843.6190 tert-Butyl methyl ether EMPLURA® Merck-Đức
768 1.01843.9200 tert-Butyl methyl ether EMPLURA® Merck-Đức
769 1.01845.1000 tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
770 1.01845.2500 tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
771 1.01849.1000 tert-Butyl methyl ether for analysis EMSURE® Merck-Đức
772 1.01849.2500 tert-Butyl methyl ether for analysis EMSURE® Merck-Đức
773 1.01857.0054 ADI 2014-PO4 color reagent B Merck-Đức
774 1.01862.9025 Bismuth(III) oxide extra pure Merck-Đức
775 1.01878.0100 Bismuth(III) nitrate basic GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
776 1.01895.0010 Bromothymol blue sodium salt indicator water-soluble ACS Merck-Đức
777 1.01900.1000 Dimethyl sulfoxide for headspace gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
778 1.01900.2500 Dimethyl sulfoxide for headspace gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
779 1.01905.1000 Silica gel granules, desiccant ~ 0,2 – 1 mm Merck-Đức
780 1.01907.1000 Silica gel granules, desiccant ~ 2 – 5 mm Merck-Đức
781 1.01907.5000 Silica gel granules, desiccant ~ 2 – 5 mm Merck-Đức
782 1.01922.0100 3,5-Pyrocatecholdisulfonic acid disodium salt monohydrate (Tiron) metal indicator Merck-Đức
783 1.01944.0250 Bromoform for separation of minerals mixtures Merck-Đức
784 1.01944.1000 Bromoform for separation of minerals mixtures Merck-Đức
785 1.01945.0250 Bromine extra pure Merck-Đức
786 1.01945.1000 Bromine extra pure Merck-Đức
787 1.01947.0250 Bromine 99,9999 Suprapur® Merck-Đức
788 1.01948.0050 Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
789 1.01948.0250 Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
790 1.01948.1000 Bromine GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
791 1.01952.0010 Brucine GR for analysis Merck-Đức
792 1.01952.0050 Brucine GR for analysis Merck-Đức
793 1.01960.0001 Potassium  dihydrogen  phosphate,  di-Sodium  hydrogen  phosphate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)=6.863/pH(S)=7.416  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR® Merck-Đức
794 1.01961.0025 Potassium  tetraoxalate  dihydrate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  reference  material  from  NIST/PTB  pH(S)=1.681  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR® Merck-Đức
795 1.01962.0001 Sodium  hydrogen  carbonate/sodium  carbonate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)=10.014  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR® Merck-Đức
796 1.01963.0025 Potassium  hydrogen  tartrate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)=  3.639  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR® Merck-Đức
797 1.01964.0025 di-Sodium  tetraborate  decahydrate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)=9.184  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR® Merck-Đức
798 1.01965.0025 Potassium  hydrogen  phthalate  certified  secondary  standard  reference  material  for  pH  measurement;  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  4.005  (25°C)  (DIN  19266)  CertiPUR® Merck-Đức
799 1.01969.1000 Silica gel with moisture indicator (orange gel) desiccant ~ 1 – 3 mm Merck-Đức
800 1.01969.5000 Silica gel with moisture indicator (orange gel) desiccant ~ 1 – 3 mm Merck-Đức
801 1.01969.9025 Silica gel with moisture indicator (orange gel) desiccant ~ 1 – 3 mm Merck-Đức
802 1.01972.1000 Silica gel with moisture indicator (brown gel) desiccant ~ 1 – 4 mm Merck-Đức
803 1.01972.5000 Silica gel with moisture indicator (brown gel) desiccant ~ 1 – 4 mm Merck-Đức
804 1.01972.9025 Silica gel with moisture indicator (brown gel) desiccant ~ 1 – 4 mm Merck-Đức
805 1.01974.2500 n-Butyl acetate EMPLURA® Merck-Đức
806 1.01974.6025 n-Butyl acetate EMPLURA® Merck-Đức
807 1.01974.9190 n-Butyl acetate EMPLURA® Merck-Đức
808 1.01979.0500 DPX non-aqueous mounting medium for microscopy Merck-Đức
809 1.01984.1000 tert-Butyl methyl ether for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
810 1.01987.1000 Calcium sulfate anhydrous, granular 1 – 5 mm Merck-Đức
811 1.01988.1000 1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
812 1.01988.2500 1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
813 1.01989.0500 1-Butanol for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
814 1.01990.1000 1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
815 1.01990.2500 1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
816 1.01990.6010 1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
817 1.01990.6025 1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
818 1.01995.1000 tert-Butyl methyl ether for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
819 1.01995.2500 tert-Butyl methyl ether for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
820 1.02001.0250 Cadmium coarse powder, GR for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm Merck-Đức
821 1.02001.1000 Cadmium coarse powder, GR for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm Merck-Đức
822 1.02002.0500 CADMIUM ACETATE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
823 1.02003.0500 Cadmium acetate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
824 1.02004.0250 Cadmium granular, GR for analysis particle size about 3-6 mm Merck-Đức
825 1.02005.0010 Charcoal activated for the determination of AOX (shaking method) Merck-Đức
826 1.02014.0001 LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
827 1.02015.5000 CADMIUM OXIDE EXTRA PURE Merck-Đức
828 1.02016.0001 LiChrolut® SCX (40 – 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
829 1.02021.0001 LiChrolut® Si (25 – 40 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
830 1.02022.0001 LiChrolut® SCX (40 – 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
831 1.02023.0001 LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
832 1.02024.0001 LiChrolut® Si (40 – 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
833 1.02027.0100 Cadmium sulfate hydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
834 1.02035.0100 Dragendorff’s reagent spray solution for thin-layer chromatography Merck-Đức
835 1.02037.1000 Cesium  chloride-aluminium  nitrate  buffer  solution  acc.  to  Schuhknecht  and  Schinkel  for  the  determination  of  sodium,  potassium  and  lithium  by  flame  spectrometry  (enth./cont.  50  g/l  CsCl  +  250  g/l  Al(NO3)3  *  9  H2O) Merck-Đức
836 1.02038.0025 Cesium chloride GR for analysis Merck-Đức
837 1.02038.0100 Cesium chloride GR for analysis Merck-Đức
838 1.02039.0050 Cesium chloride 99,995 Suprapur® Merck-Đức
839 1.02039.0250 Cesium chloride 99,995 Suprapur® Merck-Đức
840 1.02039.1000 Cesium chloride 99,995 Suprapur® Merck-Đức
841 1.02041.1000 Cesium chloride extra pure Merck-Đức
842 1.02047.0500 Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
843 1.02047.1000 Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
844 1.02047.9050 Calcium hydroxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
845 1.02051.0500 Chemizorb® powder absorbent for spilled liquids Merck-Đức
846 1.02051.9025 Chemizorb® powder absorbent for spilled liquids Merck-Đức
847 1.02053.0100 Calcium granular particle size about 2-6 mm LAB Merck-Đức
848 1.02053.0500 Calcium granular particle size about 2-6 mm LAB Merck-Đức
849 1.02059.0050 Calcium carbonate 99,95 Suprapur® Merck-Đức
850 1.02059.0500 Calcium carbonate 99,95 Suprapur® Merck-Đức
851 1.02066.0250 Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
852 1.02066.1000 Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
853 1.02066.9050 Calcium carbonate precipitated GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
854 1.02067.0500 Calcium carbonate precipitated for analysis of silicates Merck-Đức
855 1.02083.0250 Calcium chloride fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis Merck-Đức
856 1.02083.1000 Calcium chloride fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis Merck-Đức
857 1.02103.0250 Calcium lactate for soil tests Merck-Đức
858 1.02103.1000 Calcium lactate for soil tests Merck-Đức
859 1.02103.9025 Calcium lactate for soil tests Merck-Đức
860 1.02109.1000 Calcium oxide from marble small lumps ~3-20 mm Merck-Đức
861 1.02109.9025 Calcium oxide from marble small lumps ~3-20 mm Merck-Đức
862 1.02111.0025 Calcium hydroxide for the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutions Merck-Đức
863 1.02120.5000 CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
864 1.02120.9050 CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
865 1.02121.0500 Calcium nitrate tetrahydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
866 1.02121.9050 Calcium nitrate tetrahydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
867 1.02122.0001 LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per package Merck-Đức
868 1.02123.0100 Calcium nitrate tetrahydrate 99,95 Suprapur® Merck-Đức
869 1.02123.0500 Calcium nitrate tetrahydrate 99,95 Suprapur® Merck-Đức
870 1.02129.0001 Chromolith Performance RP-18 endcapped 100-4.6 monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith® Merck-Đức
871 1.02161.0500 Calcium sulfate dihydrate precipitated GR for analysis Merck-Đức
872 1.02161.9025 Calcium sulfate dihydrate precipitated GR for analysis Merck-Đức
873 1.02183.1000 Charcoal activated pure Merck-Đức
874 1.02183.9020 Charcoal activated pure Merck-Đức
875 1.02184.1000 Charcoal activated powder extra pure food grade Merck-Đức
876 1.02184.5000 Charcoal activated powder extra pure food grade Merck-Đức
877 1.02184.9020 Charcoal activated powder extra pure food grade Merck-Đức
878 1.02186.0250 Charcoal activated GR for analysis Merck-Đức
879 1.02186.1000 Charcoal activated GR for analysis Merck-Đức
880 1.02186.9020 Charcoal activated GR for analysis Merck-Đức
881 1.02203.1000 Calcium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
882 1.02204.1000 Charcoal wood powder Merck-Đức
883 1.02204.9025 Charcoal wood powder Merck-Đức
884 1.02206.0001 Adapter (PTFE) Luer inlet for solvent reservoir, for LiChrolut® columns of various sizes Merck-Đức
885 1.02209.1000 Carbon tetrachloride for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
886 1.02209.2500 Carbon tetrachloride for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
887 1.02210.1000 Carbon disulfide for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
888 1.02211.1000 Carbon disulfide EMPLURA® ÖAB Merck-Đức
889 1.02214.1000 Carbon disulfide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
890 1.02216.0010 Charcoal activated for the determination of AOX Merck-Đức
891 1.02222.1000 Carbon tetrachloride for analysis EMSURE® Merck-Đức
892 1.02222.2500 Carbon tetrachloride for analysis EMSURE® Merck-Đức
893 1.02263.0100 Cerium(IV) oxide 1-3 mm for elementary analysis Merck-Đức
894 1.02271.0100 CERIUM(III) NITRATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
895 1.02273.0100 Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
896 1.02274.0025 Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
897 1.02274.0100 Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
898 1.02274.0250 Cerium(IV) sulfate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
899 1.02276.0100 Ammonium cerium(IV) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
900 1.02276.1000 Ammonium cerium(IV) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
901 1.02277.1000 Ammonium cerium(IV) nitrate solution c(NH4)2 Ce(NO3)6 = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
902 1.02282.0005 Quinaldine red indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
903 1.02284.0100 Quinhydrone GR for analysis Merck-Đức
904 1.02315.0005 Calcein indicator for metal determination Merck-Đức
905 1.02330.0500 Cellulose microcrystalline for thin-layer chromatography Merck-Đức
906 1.02333.0100 Chlorotrimethylsilane for gas chromatography Merck-Đức
907 1.02333.0250 Chlorotrimethylsilane for gas chromatography Merck-Đức
908 1.02342.0100 N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysis Merck-Đức
909 1.02342.1000 N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysis Merck-Đức
910 1.02375.0161 N,N-Dimethylformamide dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
911 1.02375.1001 N,N-Dimethylformamide dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
912 1.02375.2500 N,N-Dimethylformamide dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
913 1.02378.0500 Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph Eur Merck-Đức
914 1.02378.2500 Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph Eur Merck-Đức
915 1.02378.9025 Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph Eur Merck-Đức
916 1.02379.1000 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 1-2 mm Merck-Đức
917 1.02379.5000 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 1-2 mm Merck-Đức
918 1.02382.0250 Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
919 1.02382.0500 Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
920 1.02382.1000 Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
921 1.02382.5000 Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
922 1.02382.9025 Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
923 1.02382.9050 Calcium chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
924 1.02384.0100 Calcium chloride tetrahydrate 99,995 Suprapur® Merck-Đức
925 1.02391.1000 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 – 6 mm Merck-Đức
926 1.02391.5000 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 – 6 mm Merck-Đức
927 1.02391.9025 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 – 6 mm Merck-Đức
928 1.02392.1000 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 6 – 14 mm Merck-Đức
929 1.02392.5000 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 6 – 14 mm Merck-Đức
930 1.02392.9025 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 6 – 14 mm Merck-Đức
931 1.02395.1001 Chloroform dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
932 1.02396.1001 Ethyl acetate dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
933 1.02400.0080 Potassium  hydrogen  phthalate  Volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  alkalimetry,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR® Merck-Đức
934 1.02401.0060 Benzoic  acid  volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  alkalimetry,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SMR)  CertiPUR® Merck-Đức
935 1.02402.0080 Iron(II)  ethylenediammonium  sulfate  Volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  redox  titration,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR® Merck-Đức
936 1.02403.0080 Potassium dichromate volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST SRM CertiPUR® Merck-Đức
937 1.02404.0100 Potassium iodate volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM CertiPUR® Merck-Đức
938 1.02405.0080 Sodium carbonate volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM CertiPUR® Merck-Đức
939 1.02406.0080 Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM CertiPUR® Merck-Đức
940 1.02407.0060 di-Sodium  oxalate  volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  redox  titration,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR® Merck-Đức
941 1.02408.0080 Tris(hydroxymethyl)aminomethane  volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  acidimetry,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR® Merck-Đức
942 1.02409.0100 Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM CertiPUR® Merck-Đức
943 1.02410.0050 Calcium  carbonate  volumetric  standard,  secondary  reference  material  for  complexometry,  traceable  to  NIST  Standard  Reference  Material  (SRM)  CertiPUR® Merck-Đức
944 1.02412.0001 Demo case solvent withdrawal system components Merck-Đức
945 1.02414.0001 Warthin-Starry silver plating kit modified for detection of Helicobacter pylori in paraffin sections Merck-Đức
946 1.02424.1000 Chloramine T trihydrate extra pure Ph Eur,BP Merck-Đức
947 1.02424.5000 Chloramine T trihydrate extra pure Ph Eur,BP Merck-Đức
948 1.02424.9050 Chloramine T trihydrate extra pure Ph Eur,BP Merck-Đức
949 1.02426.0250 Chloramine T trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
950 1.02426.1000 Chloramine T trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
951 1.02427.0025 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene GR for analysis Merck-Đức
952 1.02428.2500 Ethanol absolute denatured with 1 % MEK and 0.001 % Bitrex GR for analysis Merck-Đức
953 1.02428.9180 Ethanol absolute denatured with 1 % MEK and 0.001 % Bitrex GR for analysis Merck-Đức
954 1.02432.1000 Chloroform for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
955 1.02432.2500 Chloroform for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
956 1.02439.0500 Eosin Y-solution 0.5% alcoholic for microscopy Merck-Đức
957 1.02439.2500 Eosin Y-solution 0.5% alcoholic for microscopy Merck-Đức
958 1.02441.1000 Pumice stone granular for elementary analysis Merck-Đức
959 1.02442.1000 Chloroform GR for analysis (for determinations with dithizone) Merck-Đức
960 1.02442.2500 Chloroform GR for analysis (for determinations with dithizone) Merck-Đức
961 1.02444.1000 Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
962 1.02444.2500 Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
963 1.02444.4004 Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
964 1.02445.0250 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
965 1.02445.1000 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
966 1.02445.2500 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
967 1.02445.4004 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
968 1.02445.6010 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
969 1.02445.6025 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
970 1.02445.9190 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
971 1.02446.0009 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
972 1.02446.0010 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
973 1.02446.0025 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
974 1.02446.0100 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
975 1.02447.0500 Chloroform for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
976 1.02447.2500 Chloroform for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
977 1.02450.0025 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
978 1.02450.0100 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
979 1.02450.0500 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
980 1.02481.0250 Chromium(III) nitrate nonahydrate GR for analysis Merck-Đức
981 1.02498.0025 Chromotropic acid disodium salt dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
982 1.02499.1000 Chromosulfuric acid for cleaning glass vessels LAB Merck-Đức
983 1.02499.2500 Chromosulfuric acid for cleaning glass vessels LAB Merck-Đức
984 1.02514.1000 Charcoal activated granular about 1.5 mm extra pure food grade Merck-Đức
985 1.02514.5000 Charcoal activated granular about 1.5 mm extra pure food grade Merck-Đức
986 1.02514.9025 Charcoal activated granular about 1.5 mm extra pure food grade Merck-Đức
987 1.02521.0025 Sodium hexanitrocobaltate(III) [sodium cobalt(III)nitrite] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
988 1.02521.0100 Sodium hexanitrocobaltate(III) [sodium cobalt(III)nitrite] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
989 1.02529.0100 Cobalt(II) acetate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
990 1.02536.0100 Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
991 1.02536.0250 Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
992 1.02539.0100 Cobalt(II) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
993 1.02539.0250 Cobalt(II) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
994 1.02554.0050 Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis (max. 0,001% Ni) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
995 1.02554.0250 Cobalt(II) nitrate hexahydrate GR for analysis (max. 0,001% Ni) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
996 1.02556.0100 Cobalt(II) sulfate heptahydrate GR for analysis Merck-Đức
997 1.02556.0250 Cobalt(II) sulfate heptahydrate GR for analysis Merck-Đức
998 1.02596.2500 Ammonium nitrate solution 1 mol/l acc. to DIN 19730 Merck-Đức
999 1.02686.1000 Celite® 281 Merck-Đức
1000 1.02688.1000 Celite® Hyflo Supercel Merck-Đức
1001 1.02692.1000 Celite® 503 Merck-Đức
1002 1.02693.0250 Celite® 545 particle size 0.02-0.1 mm Merck-Đức
1003 1.02693.1000 Celite® 545 particle size 0.02-0.1 mm Merck-Đức
1004 1.02693.9010 Celite® 545 particle size 0.02-0.1 mm Merck-Đức
1005 1.02700.0250 Copper foil about 0.1 mm thickness LAB Merck-Đức
1006 1.02703.0250 Copper fine powder GR particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) Merck-Đức
1007 1.02703.1000 Copper fine powder GR particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) Merck-Đức
1008 1.02710.0500 COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE CRYST. EXTRA PURE Merck-Đức
1009 1.02710.9050 COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE CRYST. EXTRA PURE Merck-Đức
1010 1.02711.0250 Copper(II) acetate monohydrate GR for analysis Merck-Đức
1011 1.02722.1000 COPPER(II) HYDROXIDE CARBONATE EXTRA PURE Merck-Đức
1012 1.02722.9050 COPPER(II) HYDROXIDE CARBONATE EXTRA PURE Merck-Đức
1013 1.02733.0250 Copper(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1014 1.02733.1000 Copper(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1015 1.02739.0250 Copper(I) chloride GR for analysis ACS Merck-Đức
1016 1.02739.9025 Copper(I) chloride GR for analysis ACS Merck-Đức
1017 1.02752.1000 COPPER(II) NITRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
1018 1.02753.0250 Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysis Merck-Đức
1019 1.02753.1000 Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysis Merck-Đức
1020 1.02753.9025 Copper(II) nitrate trihydrate GR for analysis Merck-Đức
1021 1.02761.0500 Copper(II) oxide powder extra pure Merck-Đức
1022 1.02761.9025 Copper(II) oxide powder extra pure Merck-Đức
1023 1.02762.5000 Copper(II) oxide wire form, suitable for microanalysis Merck-Đức
1024 1.02764.0250 Copper(II) oxide granular for elementary analysis Merck-Đức
1025 1.02765.0250 Copper oxide wire fine about 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS Merck-Đức
1026 1.02765.1000 Copper oxide wire fine about 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS Merck-Đức
1027 1.02766.0100 Copper(II) oxide powder GR for analysis ACS Merck-Đức
1028 1.02766.0500 Copper(II) oxide powder GR for analysis ACS Merck-Đức
1029 1.02767.0250 Copper oxide wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS Merck-Đức
1030 1.02767.1000 Copper oxide wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS Merck-Đức
1031 1.02768.0500 Copper(II) oxide granular GR for analysis Merck-Đức
1032 1.02780.5000 COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE VERY FINE CRYSTALS Merck-Đức
1033 1.02780.9050 COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE VERY FINE CRYSTALS Merck-Đức
1034 1.02784.1000 Copper sulfate solution c(CuSO4)=0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
1035 1.02786.1000 Manganese(II) sulfate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
1036 1.02786.9025 Manganese(II) sulfate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
1037 1.02790.0250 Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1038 1.02790.1000 Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1039 1.02790.5000 Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1040 1.02790.9050 Copper(II) sulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1041 1.02791.0250 Copper(II) sulfate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
1042 1.02791.1000 Copper(II) sulfate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
1043 1.02817.1000 Cyclohexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1044 1.02817.2500 Cyclohexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1045 1.02817.9010 Cyclohexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1046 1.02822.0500 Cyclohexane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1047 1.02822.2500 Cyclohexane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1048 1.02827.1000 Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1049 1.02827.2500 Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1050 1.02830.9190 Cyclohexane for denaturation Merck-Đức
1051 1.02832.1000 Cyclohexane EMPLURA® Merck-Đức
1052 1.02832.2500 Cyclohexane EMPLURA® Merck-Đức
1053 1.02832.6025 Cyclohexane EMPLURA® Merck-Đức
1054 1.02832.6190 Cyclohexane EMPLURA® Merck-Đức
1055 1.02832.9190 Cyclohexane EMPLURA® Merck-Đức
1056 1.02856.0025 Cesium nitrate LAB Merck-Đức
1057 1.02856.1000 Cesium nitrate LAB Merck-Đức
1058 1.02888.1000 Cyclohexanone EMPLURA® Merck-Đức
1059 1.02888.2500 Cyclohexanone EMPLURA® Merck-Đức
1060 1.02888.6010 Cyclohexanone EMPLURA® Merck-Đức
1061 1.02888.6025 Cyclohexanone EMPLURA® Merck-Đức
1062 1.02888.9191 Cyclohexanone EMPLURA® Merck-Đức
1063 1.02904.0010 Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1064 1.02914.0002 Nitromethane-D3 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1065 1.02918.0025 Diacetyl monoxime GR for analysis Merck-Đức
1066 1.02918.0100 Diacetyl monoxime GR for analysis Merck-Đức
1067 1.02924.0001 DAB-buffer tablets for immunohistochemistry Merck-Đức
1068 1.02930.1000 1,2-Dichlorobenzene for extraction analysis EMSURE® Merck-Đức
1069 1.02930.2500 1,2-Dichlorobenzene for extraction analysis EMSURE® Merck-Đức
1070 1.02931.0161 Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1071 1.02931.0500 Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1072 1.02931.1000 Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1073 1.02931.1001 Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1074 1.02931.2500 Dimethyl sulfoxide dried (max. 0,025% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1075 1.02931.9033 DIMETHYL SULFOXIDE DRIED (MAX. 0.025% H2O) SECCOSOLV® Merck-Đức
1076 1.02937.0500 N,N-Dimethylformamide for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1077 1.02937.2500 N,N-Dimethylformamide for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1078 1.02950.0500 Dimethyl sulfoxide for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1079 1.02950.2500 Dimethyl sulfoxide for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1080 1.02952.1000 Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1081 1.02952.1011 Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1082 1.02952.2500 Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1083 1.02952.2511 Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1084 1.02955.0005 2,2′-Biquinoline GR for analysis Merck-Đức
1085 1.02964.0001 Neocuproine hydrochloride monohydrate GR for analysis Merck-Đức
1086 1.02967.0500 1,4-Dioxane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1087 1.02968.0005 Neocuproine GR for analysis Merck-Đức
1088 1.03023.0005 Bromophenol red indicator Merck-Đức
1089 1.03024.0010 Chlorophenol red indicator Merck-Đức
1090 1.03025.0005 Bromocresol purple indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1091 1.03025.0025 Bromocresol purple indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1092 1.03026.0005 Bromothymol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1093 1.03026.0025 Bromothymol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1094 1.03028.0005 2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acid Merck-Đức
1095 1.03028.0025 2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acid Merck-Đức
1096 1.03034.1000 N,N-Dimethylformamide LAB Merck-Đức
1097 1.03034.1011 N,N-Dimethylformamide LAB Merck-Đức
1098 1.03034.2500 N,N-Dimethylformamide LAB Merck-Đức
1099 1.03034.2511 N,N-Dimethylformamide LAB Merck-Đức
1100 1.03034.6025 N,N-Dimethylformamide LAB Merck-Đức
1101 1.03037.0010 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin B6 Reag. Ph Eur Merck-Đức
1102 1.03037.0100 2,6-DICHLOROQUINONE-4-CHLOROIMIDE GR FOR ANALYSIS REAGENT FOR VITAMIN B6 REAG. PH EUR Merck-Đức
1103 1.03053.1000 N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1104 1.03053.1011 N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1105 1.03053.2500 N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1106 1.03053.2511 N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1107 1.03053.6010 N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1108 1.03053.6025 N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1109 1.03053.6190 N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1110 1.03055.0010 Dimethylyellow (C.I. 11020) indicator Merck-Đức
1111 1.03058.0025 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1112 1.03058.0100 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1113 1.03058.1000 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1114 1.03059.0005 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine GR for analysis (reagent for silver) Merck-Đức
1115 1.03061.0100 Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate GR for analysis Merck-Đức
1116 1.03061.0500 Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate GR for analysis Merck-Đức
1117 1.03062.0100 Dimethylglyoxime GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1118 1.03062.1000 Dimethylglyoxime GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1119 1.03067.0025 N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride GR for analysis Merck-Đức
1120 1.03085.0100 4-Chlorophenol solution 725 mg/l for AOX determination acc. to DIN 38409-H 14 Merck-Đức
1121 1.03087.0005 1,5-Diphenylcarbazone (cont. 50 % Diphenylcarbazid) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1122 1.03087.0025 1,5-Diphenylcarbazone (cont. 50 % Diphenylcarbazid) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1123 1.03091.0025 1,5-Diphenylcarbazide GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1124 1.03091.0100 1,5-Diphenylcarbazide GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1125 1.03092.0005 Dithizone GR for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur Merck-Đức
1126 1.03092.0025 Dithizone GR for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur Merck-Đức
1127 1.03098.0005 2,2′-Bipyridine GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS Merck-Đức
1128 1.03098.0025 2,2′-Bipyridine GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS Merck-Đức
1129 1.03110.0161 1,4-Dioxane dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1130 1.03110.0500 1,4-Dioxane dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1131 1.03110.1001 1,4-Dioxane dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1132 1.03115.1000 1,4-Dioxane EMPLURA® Merck-Đức
1133 1.03115.2500 1,4-Dioxane EMPLURA® Merck-Đức
1134 1.03115.6025 1,4-Dioxane EMPLURA® Merck-Đức
1135 1.03115.9191 1,4-Dioxane EMPLURA® Merck-Đức
1136 1.03121.0100 N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate GR for analysis Merck-Đức
1137 1.03121.5000 N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate GR for analysis Merck-Đức
1138 1.03121.9025 N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate GR for analysis Merck-Đức
1139 1.03122.0001 3,3′-DIMETHYLNAPHTHIDINE METAL INDICATOR Merck-Đức
1140 1.03122.0001 3,3′-Dimethylnaphthidine metal indicator Merck-Đức
1141 1.03132.1000 1,4-Dioxane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1142 1.03132.2500 1,4-Dioxane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1143 1.03133.0025 Diantipyrylmethane GR for analysis (reagent for titanium) Merck-Đức
1144 1.03162.0250 Eschka’s mixture GR for analysis (for determination of sulfur in coal) Merck-Đức
1145 1.03162.1000 Eschka’s mixture GR for analysis (for determination of sulfur in coal) Merck-Đức
1146 1.03164.0025 Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) GR for analysis (reagent for aluminium) Merck-Đức
1147 1.03168.0025 Eriochrome blue-black B (C.I. 14640) metal indicator Merck-Đức
1148 1.03170.0025 Eriochrome black T (C.I. 14645) indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1149 1.03170.0100 Eriochrome black T (C.I. 14645) indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1150 1.03296.0025 Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) Merck-Đức
1151 1.03296.0100 Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) Merck-Đức
1152 1.03296.0500 Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) Merck-Đức
1153 1.03409.0005 2,3-Dimercapto-1-propanol for complexometric determination LAB Merck-Đức
1154 1.03409.0025 2,3-Dimercapto-1-propanol for complexometric determination LAB Merck-Đức
1155 1.03420.0025 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) Merck-Đức
1156 1.03420.0100 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) Merck-Đức
1157 1.03420.0500 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) Merck-Đức
1158 1.03424.0005 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1159 1.03424.0009 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1160 1.03424.0010 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1161 1.03424.0011 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1162 1.03424.0025 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1163 1.03424.0050 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1164 1.03424.0100 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1165 1.03428.0005 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1166 1.03428.0009 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1167 1.03428.0010 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1168 1.03428.0100 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1169 1.03450.0001 Ethanol-D6 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1170 1.03495.0009 1,1,2,2-Tetrachloroethane-D2 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1171 1.03495.0025 1,1,2,2-Tetrachloroethane-D2 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1172 1.03562.0005 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1173 1.03562.0009 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1174 1.03562.0010 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1175 1.03562.0025 Dimethyl sulfoxide-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1176 1.03587.0025 Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,1 vol.%), deuteration degree min. 99,9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1177 1.03587.0100 Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,1 vol.%), deuteration degree min. 99,9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1178 1.03590.0010 Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt redox indicator ACS Merck-Đức
1179 1.03591.0050 Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,03 vol.%), deuteration degree min. 99,8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1180 1.03591.0100 Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,03 vol.%), deuteration degree min. 99,8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1181 1.03592.0005 Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,03 vol.%), deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1182 1.03592.0025 Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0,03 vol.%), deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1183 1.03768.0100 2,6-Dimethylphenol GR for analysis Merck-Đức
1184 1.03776.0500 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1185 1.03776.1000 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1186 1.03776.5000 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1187 1.03776.9050 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1188 1.03792.0500 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISO Merck-Đức
1189 1.03792.1000 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISO Merck-Đức
1190 1.03792.5000 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISO Merck-Đức
1191 1.03792.9050 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate GR for analysis ISO Merck-Đức
1192 1.03803.0001 Desiccant sachet 3 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cm Merck-Đức
1193 1.03803.0002 Desiccant sachet 3 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cm Merck-Đức
1194 1.03804.0001 Desiccant sachet 10 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm Merck-Đức
1195 1.03805.0001 Desiccant sachet 100 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 15 x 14 cm Merck-Đức
1196 1.03805.0002 Desiccant sachet 100 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 15 x 14 cm Merck-Đức
1197 1.03806.0001 Desiccant sachet 250 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20,5 cm Merck-Đức
1198 1.03806.0002 Desiccant sachet 250 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20,5 cm Merck-Đức
1199 1.03819.0100 Iron GR for analysis reduced, particle size 10 µm Merck-Đức
1200 1.03819.0500 Iron GR for analysis reduced, particle size 10 µm Merck-Đức
1201 1.03830.0001 HPLC bottle adapter with 3 tube connections ID 3.2 mm and an air valve for emptying Merck bottles with S40 thread Merck-Đức
1202 1.03831.0001 HPLC bottle adapter S40 with 3 tube connections and a connection for an exhaust air filter for bottles with waste solvents Merck-Đức
1203 1.03832.0001 Air valve for HPLC bottle adapter S40 Merck-Đức
1204 1.03833.0001 Exhaust air filter for HPLC bottle adapter S40 for bottles with waste solvents Merck-Đức
1205 1.03834.0001 Fittings for 3.2 mm O.D. capillary Merck-Đức
1206 1.03835.0001 PTFE ferrule with 3.2 mm I.D. Merck-Đức
1207 1.03836.0001 Blind plug with 3.2 mm I.D. Merck-Đức
1208 1.03861.0250 Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
1209 1.03861.1000 Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
1210 1.03861.9050 Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
1211 1.03883.0250 Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1212 1.03883.1000 Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1213 1.03883.9050 Iron(III) nitrate nonahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1214 1.03887.0050 Fluorescein sodium (C.I. 45350) indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
1215 1.03887.0250 Fluorescein sodium (C.I. 45350) indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
1216 1.03935.0100 Iron(III) phosphate GR for analysis calcined (max. 0,001% SO4) Merck-Đức
1217 1.03935.0500 Iron(III) phosphate GR for analysis calcined (max. 0,001% SO4) Merck-Đức
1218 1.03943.0250 Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1219 1.03943.1000 Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1220 1.03943.9025 Iron(III) chloride hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1221 1.03956.1000 Iron(II) sulfide sticks Ø ~ 1 cm Merck-Đức
1222 1.03956.9025 Iron(II) sulfide sticks Ø ~ 1 cm Merck-Đức
1223 1.03965.0100 Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1224 1.03965.0500 Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1225 1.03965.1000 Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1226 1.03965.5000 Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1227 1.03965.9025 Iron(II) sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1228 1.03973.0001 Merckoglas® liquid cover glass for microscopy Merck-Đức
1229 1.03981.0102 Merckofix® spray fixative for cytodiagnosis Merck-Đức
1230 1.03981.1000 Merckofix® spray fixative for cytodiagnosis Merck-Đức
1231 1.03990.0025 Fluorescein (C.I.45350) Reag. Ph Eur Merck-Đức
1232 1.03990.0100 Fluorescein (C.I.45350) Reag. Ph Eur Merck-Đức
1233 1.03999.1000 Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histology Merck-Đức
1234 1.03999.2500 Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histology Merck-Đức
1235 1.03999.9025 Formaldehyde solution min. 37% free from acid stabilized with about 10% methanol and calcium carbonate for histology Merck-Đức
1236 1.04002.1000 Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP Merck-Đức
1237 1.04002.2500 Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP Merck-Đức
1238 1.04002.9025 Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP Merck-Đức
1239 1.04002.9180 Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP Merck-Đức
1240 1.04003.1000 Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1241 1.04003.2500 Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1242 1.04003.5000 Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1243 1.04003.9025 Formaldehyde solution min. 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1244 1.04008.1000 Formamide EMPLURA® Merck-Đức
1245 1.04008.2500 Formamide EMPLURA® Merck-Đức
1246 1.04008.9025 Formamide EMPLURA® Merck-Đức
1247 1.04013.0020 Furfural GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1248 1.04013.0100 Furfural GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1249 1.04014.0500 Glass beads 2 mm Merck-Đức
1250 1.04015.0500 Glass beads 3 mm Merck-Đức
1251 1.04016.0500 Glass beads 4 mm Merck-Đức
1252 1.04017.0500 Glass beads 5 mm Merck-Đức
1253 1.04018.0500 Glass beads 6 mm Merck-Đức
1254 1.04022.0025 Fast green FCF (C.I. 42053) for microscopy Certistain® Merck-Đức
1255 1.04086.0250 Glass wool LAB Merck-Đức
1256 1.04086.1000 Glass wool LAB Merck-Đức
1257 1.04092.1000 Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1258 1.04092.2500 Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1259 1.04092.9010 Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1260 1.04094.0500 Glycerol 85% for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1261 1.04094.1000 Glycerol 85% for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1262 1.04094.2500 Glycerol 85% for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1263 1.04094.9026 Glycerol 85% for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1264 1.04095.0250 Glycerol for fluorescence microscopy Merck-Đức
1265 1.04106.0100 Glycolic acid GR for analysis Merck-Đức
1266 1.04182.1000 BTS catalyst (about 5 x 3 mm) for gas purification Merck-Đức
1267 1.04191.0025 Glyoxalbis(2-hydroxyanil) GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1268 1.04191.0500 Glyoxalbis(2-hydroxyanil) GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1269 1.04200.0005 Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1270 1.04200.0009 Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1271 1.04200.0010 Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1272 1.04206.2500 Graphite fine powder extra pure Merck-Đức
1273 1.04206.9025 Graphite fine powder extra pure Merck-Đức
1274 1.04239.0250 Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopy Merck-Đức
1275 1.04239.1000 Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopy Merck-Đức
1276 1.04239.2500 Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopy Merck-Đức
1277 1.04302.0025 Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy Merck-Đức
1278 1.04302.0100 Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy Merck-Đức
1279 1.04302.1000 Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy Merck-Đức
1280 1.04318.0250 Stopcock grease melting point 45-53°C LAB Merck-Đức
1281 1.04318.1000 Stopcock grease melting point 45-53°C LAB Merck-Đức
1282 1.04333.1000 Isohexane for analysis EMSURE® Merck-Đức
1283 1.04333.2500 Isohexane for analysis EMSURE® Merck-Đức
1284 1.04333.9190 Isohexane for analysis EMSURE® Merck-Đức
1285 1.04335.2500 Isohexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1286 1.04340.2500 Isohexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1287 1.04343.0100 Methenamine GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1288 1.04343.0500 Methenamine GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1289 1.04343.9025 Methenamine GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1290 1.04365.1000 n-Heptane EMPLURA® Merck-Đức
1291 1.04365.2500 n-Heptane EMPLURA® Merck-Đức
1292 1.04365.2511 n-Heptane EMPLURA® Merck-Đức
1293 1.04365.6010 n-Heptane EMPLURA® Merck-Đức
1294 1.04365.6025 n-Heptane EMPLURA® Merck-Đức
1295 1.04365.6190 n-Heptane EMPLURA® Merck-Đức
1296 1.04366.0500 n-Heptane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1297 1.04366.2500 n-Heptane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1298 1.04367.1000 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1299 1.04367.2500 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1300 1.04367.2511 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1301 1.04367.6010 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1302 1.04367.6025 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1303 1.04367.9190 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS Merck-Đức
1304 1.04368.1000 n-Hexane EMPLURA® Merck-Đức
1305 1.04368.2500 n-Hexane EMPLURA® Merck-Đức
1306 1.04368.2511 n-Hexane EMPLURA® Merck-Đức
1307 1.04368.6010 n-Hexane EMPLURA® Merck-Đức
1308 1.04368.6025 n-Hexane EMPLURA® Merck-Đức
1309 1.04368.6190 n-Hexane EMPLURA® Merck-Đức
1310 1.04368.9190 n-Hexane EMPLURA® Merck-Đức
1311 1.04369.1000 n-Hexane for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
1312 1.04369.2500 n-Hexane for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
1313 1.04369.9010 n-Hexane for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
1314 1.04371.1000 n-Hexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1315 1.04371.2500 n-Hexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1316 1.04371.4004 n-Hexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1317 1.04371.9010 n-Hexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1318 1.04371.9030 n-Hexane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1319 1.04372.0500 n-Hexane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1320 1.04372.2500 n-Hexane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1321 1.04373.0500 n-Hexane dried (max. 0,004% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1322 1.04374.1000 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1323 1.04374.2500 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1324 1.04374.2511 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1325 1.04374.4004 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1326 1.04374.6010 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1327 1.04379.1000 n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1328 1.04379.2500 n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1329 1.04379.2511 n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1330 1.04379.6010 n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1331 1.04379.6025 n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1332 1.04390.1000 n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1333 1.04390.2500 n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1334 1.04390.9010 n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1335 1.04390.9030 n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1336 1.04391.1000 n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1337 1.04391.2500 n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1338 1.04391.4004 n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1339 1.04391.5000 n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1340 1.04391.9010 n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1341 1.04391.9030 n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1342 1.04394.9030 n-Hexane for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
1343 1.04401.0250 Mercury extra pure Merck-Đức
1344 1.04401.1000 Mercury extra pure Merck-Đức
1345 1.04403.0250 Mercury GR for analysis and for polarography Merck-Đức
1346 1.04403.1000 Mercury GR for analysis and for polarography Merck-Đức
1347 1.04404.0250 Mercury 99,9999 Suprapur® Merck-Đức
1348 1.04404.1000 Mercury 99,9999 Suprapur® Merck-Đức
1349 1.04410.0050 Mercury(II) acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1350 1.04410.0250 Mercury(II) acetate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1351 1.04413.1000 Mercury(II)  sulfate  solution  200  g/l  in  diluted  sulfuric  acid  for  determination  of  COD  acc.  to  DIN  38409-H  43-1  (short-term  experience) Merck-Đức
1352 1.04417.0100 Mercury(II) chloride extra pure fine cryst. Merck-Đức
1353 1.04417.1000 Mercury(II) chloride extra pure fine cryst. Merck-Đức
1354 1.04419.0050 Mercury(II) chloride GR for analysis Reag. Ph Eur,ACS Merck-Đức
1355 1.04419.0250 Mercury(II) chloride GR for analysis Reag. Ph Eur,ACS Merck-Đức
1356 1.04419.1000 Mercury(II) chloride GR for analysis Reag. Ph Eur,ACS Merck-Đức
1357 1.04420.0100 Mercury(II) iodide red, extra pure Merck-Đức
1358 1.04420.1000 Mercury(II) iodide red, extra pure Merck-Đức
1359 1.04421.0050 Mercury(II) bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1360 1.04421.0250 Mercury(II) bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1361 1.04425.0050 Mercury(I) chloride GR for analysis Merck-Đức
1362 1.04425.0250 Mercury(I) chloride GR for analysis Merck-Đức
1363 1.04428.0050 Mercury(II) iodide red, GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1364 1.04428.0250 Mercury(II) iodide red, GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1365 1.04437.0050 Mercury(I) nitrate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
1366 1.04437.0250 Mercury(I) nitrate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
1367 1.04439.0050 Mercury(II) nitrate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1368 1.04439.0250 Mercury(II) nitrate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1369 1.04440.2500 Kaolin powder Merck-Đức
1370 1.04465.0100 Mercury(II) oxide red extra pure Merck-Đức
1371 1.04466.0050 Mercury(II) oxide red, GR for analysis Merck-Đức
1372 1.04466.0250 Mercury(II) oxide red, GR for analysis Merck-Đức
1373 1.04476.1000 Mercury(II) sulfate 80 g/l in potassium dichromate solution c(K2Cr2O7)=0.02 mol/l acidified with sulfuric acid for COD determination Merck-Đức
1374 1.04476.2500 Mercury(II) sulfate 80 g/l in potassium dichromate solution c(K2Cr2O7)=0.02 mol/l acidified with sulfuric acid for COD determination Merck-Đức
1375 1.04480.0050 Mercury(II) sulfate GR for analysis ACS Merck-Đức
1376 1.04480.0250 Mercury(II) sulfate GR for analysis ACS Merck-Đức
1377 1.04481.0100 Mercury(II) sulfate extra pure Merck-Đức
1378 1.04481.0250 Mercury(II) sulfate extra pure Merck-Đức
1379 1.04481.1000 Mercury(II) sulfate extra pure Merck-Đức
1380 1.04484.0025 Mercury(II) thiocyanate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1381 1.04484.0100 Mercury(II) thiocyanate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1382 1.04527.0010 3-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrochloride GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1383 1.04593.0025 Hydroxynaphthol blue metal (pM) indicator Merck-Đức
1384 1.04594.0050 Calcon® (C.I.15705) metal indicator Merck-Đức
1385 1.04595.0005 Calconcarboxylic acid metal indicator Merck-Đức
1386 1.04595.0025 Calconcarboxylic acid metal indicator Merck-Đức
1387 1.04603.0100 Hydrazinium sulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1388 1.04603.0500 Hydrazinium sulfate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1389 1.04616.0250 Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1390 1.04616.1000 Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1391 1.04617.0500 Hydroxylammonium sulfate GR for analysis Merck-Đức
1392 1.04619.0250 Hydroxylammonium chloride GR for analysis (<= 0.000001% Hg) ACS,ISO Merck-Đức
1393 1.04633.0100 Hypophosphorous acid 50% GR for analysis Merck-Đức
1394 1.04633.0500 Hypophosphorous acid 50% GR for analysis Merck-Đức
1395 1.04660.0001 UV-VIS Standard 1a: Potassium dichromate solution (600 mg/l) for the absorbance at 430 nm according to Ph Eur Merck-Đức
1396 1.04699.0100 Immersion oil for microscopy Merck-Đức
1397 1.04699.0500 Immersion oil for microscopy Merck-Đức
1398 1.04699.9023 Immersion oil for microscopy Merck-Đức
1399 1.04715.0500 Isooctane dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1400 1.04717.1000 Isooctane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1401 1.04717.2500 Isooctane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1402 1.04718.0500 Isooctane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1403 1.04718.2500 Isooctane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1404 1.04724.0025 Indigo carmine (C.I. 73015) GR for analysis Merck-Đức
1405 1.04727.1000 Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1406 1.04727.2500 Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1407 1.04727.6010 Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1408 1.04727.6025 Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1409 1.04730.0010 Indole GR for analysis Merck-Đức
1410 1.04730.0100 Indole GR for analysis Merck-Đức
1411 1.04761.0100 Iodine sublimated GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1412 1.04761.0500 Iodine sublimated GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1413 1.04763.0050 Iodine 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1414 1.04763.0500 Iodine 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1415 1.04764.0100 Iodine indicator Merck-Đức
1416 1.04765.0500 Ion exchanger I (strongly acidic cation exchanger, H+-form) GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1417 1.04765.5000 Ion exchanger I (strongly acidic cation exchanger, H+-form) GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1418 1.04767.0500 Ion exchanger III (strongly basic anion exchanger, OH¯ form) GR for analysis Merck-Đức
1419 1.04767.5000 Ion exchanger III (strongly basic anion exchanger, OH¯ form) GR for analysis Merck-Đức
1420 1.04768.0500 Ion exchanger II (weakly basic anion exchanger), OH¯ form GR for analysis Merck-Đức
1421 1.04768.5000 Ion exchanger II (weakly basic anion exchanger), OH¯ form GR for analysis Merck-Đức
1422 1.04817.0250 Potassium chloride solution 3 mol/l Merck-Đức
1423 1.04818.0100 Potassium chloride solution saturated with silver chloride 3 mol/l Merck-Đức
1424 1.04819.0100 Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate GR for analysis Merck-Đức
1425 1.04819.1000 Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate GR for analysis Merck-Đức
1426 1.04819.9025 Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt dihydrate GR for analysis Merck-Đức
1427 1.04835.0500 Ion exchanger IV (weakly acidic cation exchanger) H+-form, GR for analysis Merck-Đức
1428 1.04835.5000 Ion exchanger IV (weakly acidic cation exchanger) H+-form, GR for analysis Merck-Đức
1429 1.04836.0500 Ion exchanger V (mixed bed exchanger) GR for analysis Merck-Đức
1430 1.04836.5000 Ion exchanger V (mixed bed exchanger) GR for analysis Merck-Đức
1431 1.04854.0500 Potassium hydrogen carbonate GR for analysis Merck-Đức
1432 1.04858.0001 Potassium dichromate tablets for preserving milk investigation samples Merck-Đức
1433 1.04864.0500 Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1434 1.04864.1000 Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1435 1.04864.5000 Potassium dichromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1436 1.04865.0500 Potassium dichromate GR for analysis (max. 0.000001% Hg) ACS,ISO Merck-Đức
1437 1.04867.0050 Potassium hydrogen diiodate GR for analysis Merck-Đức
1438 1.04873.0250 Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO Merck-Đức
1439 1.04873.1000 Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO Merck-Đức
1440 1.04873.5000 Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO Merck-Đức
1441 1.04873.9025 Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO Merck-Đức
1442 1.04873.9050 Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis ISO Merck-Đức
1443 1.04874.0250 Potassium hydrogen phthalate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1444 1.04874.1000 Potassium hydrogen phthalate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1445 1.04875.1000 Potassium dihydrogen phosphate solution (buffer stock solution) 1/15 mol/l Merck-Đức
1446 1.04877.1000 Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis (<= 0,005% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1447 1.04877.9025 Potassium dihydrogen phosphate GR for analysis (<= 0,005% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1448 1.04885.0500 Potassium hydrogen sulfate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1449 1.04885.2500 Potassium hydrogen sulfate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1450 1.04885.9025 Potassium hydrogen sulfate GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
1451 1.04904.0100 Potassium bromide 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1452 1.04904.0500 Potassium bromide 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1453 1.04905.0500 Potassium bromide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1454 1.04907.0100 Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1455 1.04907.0500 Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1456 1.04912.0100 Potassium bromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1457 1.04912.0250 Potassium bromate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1458 1.04926.0050 Potassium carbonate-1,5-hydrate 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1459 1.04928.0500 Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1460 1.04928.1000 Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1461 1.04928.9050 Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1462 1.04933.0500 Potassium chloride GR for analysis (<= 0.005% Br) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1463 1.04933.9025 Potassium chloride GR for analysis (<= 0.005% Br) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1464 1.04936.0250 Potassium chloride GR for analysis Merck-Đức
1465 1.04936.0500 Potassium chloride GR for analysis Merck-Đức
1466 1.04936.1000 Potassium chloride GR for analysis Merck-Đức
1467 1.04936.5000 Potassium chloride GR for analysis Merck-Đức
1468 1.04936.9050 Potassium chloride GR for analysis Merck-Đức
1469 1.04938.0050 Potassium chloride 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1470 1.04938.0500 Potassium chloride 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1471 1.04944.0100 Potassium chlorate GR for analysis Merck-Đức
1472 1.04944.0500 Potassium chlorate GR for analysis Merck-Đức
1473 1.04952.0250 Potassium chromate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1474 1.04952.1000 Potassium chromate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1475 1.04965.1000 POTASSIUM CYANIDE Merck-Đức
1476 1.04965.9050 POTASSIUM CYANIDE Merck-Đức
1477 1.04967.0100 Potassium cyanide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1478 1.04967.0250 Potassium cyanide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1479 1.04967.1000 Potassium cyanide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1480 1.04971.1000 POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) PURE Merck-Đức
1481 1.04971.9050 POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(III) PURE Merck-Đức
1482 1.04973.0100 Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1483 1.04973.0250 Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1484 1.04973.1000 Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1485 1.04973.9050 Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1486 1.04982.1000 POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
1487 1.04982.9050 POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) TRIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
1488 1.04984.0100 Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1489 1.04984.0500 Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1490 1.04984.9050 Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1491 1.04994.0250 Potassium fluoride GR for analysis Merck-Đức
1492 1.04994.1000 Potassium fluoride GR for analysis Merck-Đức
1493 1.05002.0500 Potassium hydroxide hydrate 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1494 1.05007.0001 UTLC Silica gel monolithic,10 µm 25 Glass plates 60 x 36 mm Merck-Đức
1495 1.05012.1000 Potassium hydroxide pellets pure Merck-Đức
1496 1.05012.5000 Potassium hydroxide pellets pure Merck-Đức
1497 1.05012.9050 Potassium hydroxide pellets pure Merck-Đức
1498 1.05021.0250 Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1499 1.05021.1000 Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1500 1.05021.5000 Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1501 1.05021.9025 Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,002% Na) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1502 1.05029.1000 Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,05% Na) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1503 1.05029.9050 Potassium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,05% Na) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1504 1.05033.0500 Potassium hydroxide pellets GR for analysis Merck-Đức
1505 1.05033.1000 Potassium hydroxide pellets GR for analysis Merck-Đức
1506 1.05033.5000 Potassium hydroxide pellets GR for analysis Merck-Đức
1507 1.05033.9025 Potassium hydroxide pellets GR for analysis Merck-Đức
1508 1.05033.9050 Potassium hydroxide pellets GR for analysis Merck-Đức
1509 1.05043.0250 Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1510 1.05043.0500 Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1511 1.05043.1000 Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1512 1.05043.2500 Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1513 1.05043.9050 Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1514 1.05044.0050 Potassium iodide 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1515 1.05044.0500 Potassium iodide 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1516 1.05051.0100 Potassium iodate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1517 1.05051.0500 Potassium iodate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1518 1.05057.0500 Potassium disulfite GR for analysis Merck-Đức
1519 1.05057.1000 Potassium disulfite GR for analysis Merck-Đức
1520 1.05057.2500 Potassium disulfite GR for analysis Merck-Đức
1521 1.05063.0500 Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1522 1.05063.1000 Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1523 1.05063.5000 Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1524 1.05063.9050 Potassium nitrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1525 1.05065.0050 Potassium nitrate 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1526 1.05065.0500 Potassium nitrate 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1527 1.05067.0250 Potassium nitrite cryst. GR for analysis Merck-Đức
1528 1.05067.1000 Potassium nitrite cryst. GR for analysis Merck-Đức
1529 1.05073.0250 di-Potassium oxalate monohydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
1530 1.05073.1000 di-Potassium oxalate monohydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
1531 1.05076.0250 Potassium perchlorate GR for analysis ACS Merck-Đức
1532 1.05076.1000 Potassium perchlorate GR for analysis ACS Merck-Đức
1533 1.05080.1000 POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE Merck-Đức
1534 1.05080.5000 POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE Merck-Đức
1535 1.05080.9050 POTASSIUM PERMANGANATE CRYST. EXTRA PURE Merck-Đức
1536 1.05082.0250 Potassium permanganate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1537 1.05082.1000 Potassium permanganate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1538 1.05084.1000 Potassium permanganate GR for analysis (max. 0,000005% Hg) ACS Merck-Đức
1539 1.05091.0250 Potassium peroxodisulfate GR for analysis Merck-Đức
1540 1.05091.1000 Potassium peroxodisulfate GR for analysis Merck-Đức
1541 1.05092.0250 Potassium peroxodisulfate GR for analysis (<= 0,001% N) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1542 1.05099.0250 di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis Merck-Đức
1543 1.05099.1000 di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis Merck-Đức
1544 1.05099.5000 di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis Merck-Đức
1545 1.05099.9050 di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate GR for analysis Merck-Đức
1546 1.05104.1000 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
1547 1.05104.9050 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
1548 1.05107.1000 Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACS Merck-Đức
1549 1.05107.5000 Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACS Merck-Đức
1550 1.05107.9050 Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) GR for analysis ACS Merck-Đức
1551 1.05108.0050 Potassium dihydrogen phosphate anhydrous 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1552 1.05108.0500 Potassium dihydrogen phosphate anhydrous 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1553 1.05109.0100 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1554 1.05109.0500 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1555 1.05110.0100 Potassium hexahydroxoantimonate(V) cryst. GR for analysis Merck-Đức
1556 1.05124.1000 POTASSIUM THIOCYANATE PURE Merck-Đức
1557 1.05124.9050 POTASSIUM THIOCYANATE PURE Merck-Đức
1558 1.05125.0250 Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1559 1.05125.1000 Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1560 1.05125.9050 Potassium thiocyanate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1561 1.05134.0250 Potassium sulfide small lumps, GR for analysis Merck-Đức
1562 1.05134.1000 Potassium sulfide small lumps, GR for analysis Merck-Đức
1563 1.05152.0100 Potassium sulfate 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1564 1.05152.0500 Potassium sulfate 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1565 1.05153.0500 Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1566 1.05153.1000 Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1567 1.05153.5000 Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1568 1.05153.9050 Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1569 1.05174.0500 Hematoxylin solution modified acc. to Gill III for microscopy Merck-Đức
1570 1.05174.1000 Hematoxylin solution modified acc. to Gill III for microscopy Merck-Đức
1571 1.05174.2500 Hematoxylin solution modified acc. to Gill III for microscopy Merck-Đức
1572 1.05175.0500 Hematoxylin solution modified acc. to Gill II for microscopy Merck-Đức
1573 1.05175.2500 Hematoxylin solution modified acc. to Gill II for microscopy Merck-Đức
1574 1.05217.0500 Copper di-ammonium Titriplex® solution Cu(NH4)2-EDTA 0,1 mol/l Merck-Đức
1575 1.05221.0250 Ion exchanger Dowex® 50W-X8 (strongly acidic cation exchanger, H+ form) Merck-Đức
1576 1.05221.5000 Ion exchanger Dowex® 50W-X8 (strongly acidic cation exchanger, H+ form) Merck-Đức
1577 1.05225.0005 Cresol red indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
1578 1.05225.0025 Cresol red indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
1579 1.05226.0100 New fuchsin (C.I. 42520) for microscopy Certistain® Merck-Đức
1580 1.05227.0025 Cupferron GR for analysis ACS Merck-Đức
1581 1.05227.0100 Cupferron GR for analysis ACS Merck-Đức
1582 1.05228.0005 m-Cresol purple indicator Merck-Đức
1583 1.05230.0025 Oil red O (C.I. 26125) for microscopy Certistain® Merck-Đức
1584 1.05231.0025 Fuchsin acid (C.I. 42685) for microscopy Certistain® Merck-Đức
1585 1.05234.0010 Alcian blue 8 GX (C.I.74240) for microscopy Certistain® Merck-Đức
1586 1.05235.0025 Cresyl violet (acetate) for microscopy Certistain® Merck-Đức
1587 1.05238.0250 Ion exchanger Dowex® 50 WX 4 (strongly acidic cation exchanger), H+ form Merck-Đức
1588 1.05241.0500 Ion exchanger Dowex® HCR-W2 (strongly acidic cation exchanger, H+ form) Merck-Đức
1589 1.05242.0250 Ion exchanger Dowex® 1-X8 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ form Merck-Đức
1590 1.05245.0500 Ion exchanger Amberjet® 4200 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ form Merck-Đức
1591 1.05312.0025 Litmus extra pure indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
1592 1.05312.0100 Litmus extra pure indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
1593 1.05326.0100 Lanthanum nitrate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
1594 1.05341.0250 Devarda’s alloy GR for analysis Merck-Đức
1595 1.05341.1000 Devarda’s alloy GR for analysis Merck-Đức
1596 1.05387.0500 Leishman’s eosin methylene blue solution modified for microscopy Merck-Đức
1597 1.05387.1022 Leishman’s eosin methylene blue solution modified for microscopy Merck-Đức
1598 1.05423.1000 Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1599 1.05423.2500 Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1600 1.05423.9025 Ammonia solution 28-30% GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1601 1.05426.1000 Ammonia solution 32% extra pure Merck-Đức
1602 1.05426.2500 Ammonia solution 32% extra pure Merck-Đức
1603 1.05428.0250 Ammonia solution 25 % Suprapur® Merck-Đức
1604 1.05428.1000 Ammonia solution 25 % Suprapur® Merck-Đức
1605 1.05432.1000 Ammonia solution 25% GR for analysis Merck-Đức
1606 1.05432.1011 Ammonia solution 25% GR for analysis Merck-Đức
1607 1.05432.2500 Ammonia solution 25% GR for analysis Merck-Đức
1608 1.05432.5000 Ammonia solution 25% GR for analysis Merck-Đức
1609 1.05432.9025 Ammonia solution 25% GR for analysis Merck-Đức
1610 1.05434.0001 PLC Silica gel 60 RP-18 F254s, 1 mm 15 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1611 1.05442.1000 Ammonium sulfide solution GR for analysis Merck-Đức
1612 1.05442.2500 Ammonium sulfide solution GR for analysis Merck-Đức
1613 1.05442.9025 Ammonium sulfide solution GR for analysis Merck-Đức
1614 1.05445.0500 Zinc iodide starch solution GR for analysis Merck-Đức
1615 1.05512.0250 Iron(III) chloride solution (10% Fe) GR for analysis Merck-Đức
1616 1.05513.2500 Iron(III) chloride solution (15% Fe) Merck-Đức
1617 1.05513.9025 Iron(III) chloride solution (15% Fe) Merck-Đức
1618 1.05533.0001 TLC Silice gel 60 NH2 F254s 20 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1619 1.05544.1000 Potassium hydroxide solution in isopropanol acc. to DIN 51558 part 1 c(KOH)=0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
1620 1.05545.1000 Potassium hydroxide solution 47% GR for analysis Merck-Đức
1621 1.05545.9025 Potassium hydroxide solution 47% GR for analysis Merck-Đức
1622 1.05547.0001 HPTLC silica gel 60 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1623 1.05548.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1624 1.05549.0001 TLC Silica gel 60 F254 20 Aluminium sheets 5 x 7.5 cm Merck-Đức
1625 1.05550.0001 TLC Aluminium oxide 60 F254, neutral 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1626 1.05551.0001 TLC Aluminium oxide 150 F254, neutral 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1627 1.05552.0001 TLC Cellulose 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1628 1.05553.0001 TLC Silica gel 60 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1629 1.05554.0001 TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1630 1.05556.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 20 Aluminium sheets 5 x 7.5 cm Merck-Đức
1631 1.05559.0001 TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 20 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1632 1.05560.0001 TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 20 Aluminium sheets 5 x 7,5 cm Merck-Đức
1633 1.05562.0001 TLC Silica gel 60 F254 1 Aluminium roll 500 x 20 cm Merck-Đức
1634 1.05564.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 GLP 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1635 1.05565.0001 TLC Cellulose F 25 Plastic sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1636 1.05566.0001 TLC Silica gel 60 F254 GLP 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1637 1.05567.0001 TLC Silica gel 60/kieselguhr F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1638 1.05568.0001 TLC Kieselguhr F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1639 1.05570.0001 TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 10 x 20 cm Merck-Đức
1640 1.05574.0001 TLC Cellulose F 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1641 1.05577.0001 TLC Cellulose 25 Plastic sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1642 1.05579.0001 TLC PEI Cellulose F 25 Plastic sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1643 1.05581.0001 TLC Aluminium oxide 60 F254, neutral 25 Plastic sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1644 1.05582.0001 TLC Silica gel 60 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1645 1.05583.0001 TLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 20 x 2,5 cm 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1646 1.05586.0001 HPTLC LiChrospher® Silica gel 60 F254s 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1647 1.05587.2500 Sodium hydroxide solution about 32% extra pure Merck-Đức
1648 1.05587.9025 Sodium hydroxide solution about 32% extra pure Merck-Đức
1649 1.05587.9200 Sodium hydroxide solution about 32% extra pure Merck-Đức
1650 1.05588.1000 Sodium hydroxide solution min. 10% (1.11) GR for analysis Merck-Đức
1651 1.05588.9010 Sodium hydroxide solution min. 10% (1.11) GR for analysis Merck-Đức
1652 1.05589.0250 Sodium hydroxide solution 30% Suprapur® Merck-Đức
1653 1.05589.1000 Sodium hydroxide solution 30% Suprapur® Merck-Đức
1654 1.05590.2500 Sodium hydroxide solution about 32% (for the determination of nitrogen) for analysis Merck-Đức
1655 1.05590.9025 Sodium hydroxide solution about 32% (for the determination of nitrogen) for analysis Merck-Đức
1656 1.05591.2500 Sodium hydroxide solution min. 27% (1.30) GR for analysis (for the determination of nitrogen) Merck-Đức
1657 1.05591.9025 Sodium hydroxide solution min. 27% (1.30) GR for analysis (for the determination of nitrogen) Merck-Đức
1658 1.05593.9025 Sodium hydroxide solution 21% GR for analysis Merck-Đức
1659 1.05595.1000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,33 mol/l (1/3 N) TitriPUR® Merck-Đức
1660 1.05595.9010 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,33 mol/l (1/3 N) TitriPUR® Merck-Đức
1661 1.05608.0001 TLC Silica gel 60 F254 Multiformat pre-scored to 5 x 20 cm 20 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1662 1.05613.0001 HPTLC Silica gel F254 GLP 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
1663 1.05614.2500 Sodium hypochlorite solution (6-14% active chlorine) Merck-Đức
1664 1.05614.9025 Sodium hypochlorite solution (6-14% active chlorine) Merck-Đức
1665 1.05616.0001 HPTLC Silica gel F254 25 Glass plates 5 x 10 cm Merck-Đức
1666 1.05620.0001 TLC Silica gel 60 F254 Multiformat prescored to 5 x 10 cm 25 Glass plates 20 x 20 cm, Merck-Đức
1667 1.05621.2500 Sodium silicate solution extra pure Merck-Đức
1668 1.05621.9040 Sodium silicate solution extra pure Merck-Đức
1669 1.05621.9250 Sodium silicate solution extra pure Merck-Đức
1670 1.05626.0001 TLC Silica gel 60 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
1671 1.05628.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1672 1.05629.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 100 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1673 1.05631.0001 HPTLC Silica gel 60 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1674 1.05632.0001 TLC Cellulose 100 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1675 1.05633.0001 HPTLC Silica gel 60 100 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1676 1.05635.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm ex Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1677 1.05636.0001 HPTLC Silica gel 60 DIOL F254s 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
1678 1.05637.0001 PLC Silica gel 60 F254+366, 2 mm 12 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1679 1.05641.0001 HPTLC Silica gel 60 50 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
1680 1.05642.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 50 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
1681 1.05644.0001 HPTLC Silica gel 60 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm 100 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1682 1.05646.0001 HPTLC LiChrospher® Silica gel 60 RP-18 WF254s 25 Glassplates 20 x 10 cm Merck-Đức
1683 1.05647.0001 HPTLC LiChrospher® Silica gel 60 WRF254s AMD extra thin 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
1684 1.05648.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 Premium Purity 50 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
1685 1.05650.0001 ProteoChrom® HPTLC silica gel 60 for peptid analysis 20 x 10 cm Merck-Đức
1686 1.05651.0001 ProteoChrom® HPTLC cellulose plate for peptide analysis 10 x 10 cm Merck-Đức
1687 1.05653.0100 Lithium nitrate 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1688 1.05653.0500 Lithium nitrate 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1689 1.05655.0001 ProteoChrom® Peptide Staining Kit For 25 stainings of HPTLC plates Merck-Đức
1690 1.05658.1000 Lead(II) oxide extra pure Merck-Đức
1691 1.05658.5000 Lead(II) oxide extra pure Merck-Đức
1692 1.05658.9050 Lead(II) oxide extra pure Merck-Đức
1693 1.05668.0050 Lithium bromide hydrate 99,95 Suprapur® Merck-Đức
1694 1.05668.0250 Lithium bromide hydrate 99,95 Suprapur® Merck-Đức
1695 1.05670.1000 LITHIUM CARBONATE PURE Merck-Đức
1696 1.05670.9050 LITHIUM CARBONATE PURE Merck-Đức
1697 1.05676.0250 Lithium carbonate 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1698 1.05677.0250 Lithium chloride monohydrate 99,95 Suprapur® Merck-Đức
1699 1.05679.0100 Lithium chloride GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1700 1.05679.0250 Lithium chloride GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1701 1.05680.0250 Lithium carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1702 1.05686.0050 Lithium fluoride 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1703 1.05686.0500 Lithium fluoride 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1704 1.05691.0100 Lithium hydroxide about 98% LiOH LAB Merck-Đức
1705 1.05691.1000 Lithium hydroxide about 98% LiOH LAB Merck-Đức
1706 1.05694.0250 Lithium sulfate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1707 1.05697.0050 Lithium sulfate monohydrate 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1708 1.05699.0100 di-Lithium tetraborate GR for analysis Merck-Đức
1709 1.05699.1000 di-Lithium tetraborate GR for analysis Merck-Đức
1710 1.05702.0001 TLC Silica gel 60 F254 GLP 25 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
1711 1.05703.1000 Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm Merck-Đức
1712 1.05703.9010 Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm Merck-Đức
1713 1.05704.0250 Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm Merck-Đức
1714 1.05704.1000 Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm Merck-Đức
1715 1.05704.9010 Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm Merck-Đức
1716 1.05705.0250 Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mm Merck-Đức
1717 1.05705.1000 Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mm Merck-Đức
1718 1.05706.0250 Molecular sieve 0.3 nm powder Merck-Đức
1719 1.05708.0250 Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur Merck-Đức
1720 1.05708.1000 Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur Merck-Đức
1721 1.05708.9010 Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur Merck-Đức
1722 1.05713.0001 TLC Aluminium oxide 60 F254, basic 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1723 1.05714.0001 TLC Silica gel 60 F254 100 Glass plates 5 x 20 cm Merck-Đức
1724 1.05715.0001 TLC Silica gel 60 F254 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1725 1.05716.0001 TLC Cellulose 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1726 1.05717.0001 PLC Silica gel 60 F254, 2 mm 12 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1727 1.05718.0001 TLC Cellulose F 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1728 1.05719.0001 TLC Silica gel 60 F254 200 Glass plates 5 x 10 cm Merck-Đức
1729 1.05721.0001 TLC Silica gel 60 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1730 1.05724.0001 TLC Silica gel 60 100 Glass plates 5 x 20 cm Merck-Đức
1731 1.05725.0001 TLC PEI Cellulose F 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1732 1.05726.0001 PLC Aluminium oxide 150 F254, 1.5 mm 12 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1733 1.05728.0001 TLC Cellulose F 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
1734 1.05729.0001 TLC Silica gel 60 F254 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
1735 1.05730.0001 TLC Cellulose 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
1736 1.05731.0001 TLC Aluminium oxide 60 F254, basic 100 Glass plates 5 x 20 cm Merck-Đức
1737 1.05734.0250 Molecular sieve 0.3 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm Merck-Đức
1738 1.05734.1000 Molecular sieve 0.3 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm Merck-Đức
1739 1.05735.0001 TLC Silica gel 60 F254 25 Plastic sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1740 1.05738.0001 TLC Kieselguhr F254 25 Glassplates 20 x 20 cm Merck-Đức
1741 1.05739.0250 Molecular sieve 0.4 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm Merck-Đức
1742 1.05739.1000 Molecular sieve 0.4 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm Merck-Đức
1743 1.05740.1000 Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 3,2 mm (1/8″) Merck-Đức
1744 1.05741.0250 Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″) Merck-Đức
1745 1.05741.1000 Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″) Merck-Đức
1746 1.05741.9010 Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″) Merck-Đức
1747 1.05742.0250 Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8″) Merck-Đức
1748 1.05742.1000 Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8″) Merck-Đức
1749 1.05743.1000 Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″) Merck-Đức
1750 1.05744.0001 PLC Silica gel 60 F254, 0.5 mm 20 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1751 1.05745.0001 PLC Silica gel 60, 2 mm 12 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1752 1.05746.0001 TLC Silica gel 60 RP-2 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1753 1.05747.0001 TLC Silica gel 60 F254 silanized 25 Glass plates 20*20cm 25 TLC plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1754 1.05748.0001 TLC Silica gel 60 25 Plastic sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
1755 1.05749.0001 TLC Silica gel 60 F254 1 Plastic roll 500 x 20 cm Merck-Đức
1756 1.05750.0001 TLC Silica gel 60 F254 50 Plastic sheets 4 x 8 cm Merck-Đức
1757 1.05752.1000 Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 3,2 mm (1/8″) Merck-Đức
1758 1.05753.0250 Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″) Merck-Đức
1759 1.05753.1000 Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 1,6 mm (1/16″) Merck-Đức
1760 1.05786.0001 HPTLC Cellulose 50 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
1761 1.05787.0001 HPTLC Cellulose 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
1762 1.05788.0001 PLC Aluminium oxide 60 F254, 1.5 mm 12 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1763 1.05789.0001 TLC Silica gel 60 F254 25 Glass plates 5 x 10 cm Merck-Đức
1764 1.05801.0001 TLC LuxPlate® Silica gel 60 F254 100 Glass plates 2,5 x 7,5 cm Merck-Đức
1765 1.05802.0001 TLC LuxPlate® Silica gel 60 F254 25 Glass plates 5 x 10 cm Merck-Đức
1766 1.05804.0001 TLC LuxPlate® Silica gel 60 F254 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
1767 1.05805.0001 TLC LuxPlate® Silica gel 60 F254 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
1768 1.05808.0001 TLC Silica gel 60 F254 25 Glass plates 5 x 20 cm Merck-Đức
1769 1.05809.0100 Magnesia rods for the phosphorus salt pearls LAB Merck-Đức
1770 1.05812.0001 Magnesium foil 0.15-0.30 mm thickness, 3 mm wide Merck-Đức
1771 1.05813.0050 Magnesium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Mg) = 10,0 +- 0,2 g/l (Mg(NO3)2 * 6 H2O in HNO3 ca. 17%) Merck-Đức
1772 1.05815.1000 Magnesium powder particle size about 0.06-0.3mm Merck-Đức
1773 1.05819.0250 Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1774 1.05819.1000 Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1775 1.05819.9050 Magnesium acetate tetrahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1776 1.05827.0250 Magnesium hydroxide carbonate GR for analysis Merck-Đức
1777 1.05827.1000 Magnesium hydroxide carbonate GR for analysis Merck-Đức
1778 1.05833.0250 Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1779 1.05833.1000 Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1780 1.05833.5000 Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1781 1.05833.9025 Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1782 1.05853.0500 Magnesium nitrate hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1783 1.05853.9025 Magnesium nitrate hexahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1784 1.05855.0050 Magnesium nitrate hexahydrate Suprapur® Merck-Đức
1785 1.05855.0500 Magnesium nitrate hexahydrate Suprapur® Merck-Đức
1786 1.05865.0100 Magnesium oxide GR for analysis Merck-Đức
1787 1.05865.0500 Magnesium oxide GR for analysis Merck-Đức
1788 1.05866.0100 Magnesium oxide GR for analysis (max.0,001% SO4) ACS Merck-Đức
1789 1.05866.0500 Magnesium oxide GR for analysis (max.0,001% SO4) ACS Merck-Đức
1790 1.05873.0500 Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2], desiccant, about 1-4 mm Merck-Đức
1791 1.05874.0100 Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] GR for analysis Merck-Đức
1792 1.05874.0500 Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] GR for analysis Merck-Đức
1793 1.05875.0500 Magnesium perchlorate hydrate [about 83% Mg(ClO4)2] for elemental analysis Merck-Đức
1794 1.05886.0500 Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1795 1.05886.1000 Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1796 1.05886.5000 Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1797 1.05886.9050 Magnesium sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1798 1.05914.0001 HPTLC Silica gel 60 RP-18 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
1799 1.05917.1000 MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
1800 1.05917.9050 MANGANESE(II) CHLORIDE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
1801 1.05927.0100 Manganese(II) chloride tetrahydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
1802 1.05927.1000 Manganese(II) chloride tetrahydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
1803 1.05934.0100 Manganese(II) chloride dihydrate GR for analysis Merck-Đức
1804 1.05934.1000 Manganese(II) chloride dihydrate GR for analysis Merck-Đức
1805 1.05940.0500 Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
1806 1.05940.1000 Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
1807 1.05940.5000 Manganese(II) nitrate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
1808 1.05941.0250 Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1809 1.05941.9025 Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1810 1.05957.1000 Manganese(IV) oxide powder LAB Merck-Đức
1811 1.05983.0250 D(-)-Mannitol for the determination of boric acid Merck-Đức
1812 1.05983.1000 D(-)-Mannitol for the determination of boric acid Merck-Đức
1813 1.05986.1000 Marble granular for producing CO2 Merck-Đức
1814 1.05986.5000 Marble granular for producing CO2 Merck-Đức
1815 1.05996.0025 2-Mercaptobenzothiazole GR for analysis Merck-Đức
1816 1.06001.1000 Alloy acc. to Wood melting point about 73°C bar diameter about 1 cm LAB Merck-Đức
1817 1.06002.0500 Methanol for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1818 1.06002.2500 Methanol for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1819 1.06002.9010 Methanol for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1820 1.06007.1000 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1821 1.06007.2500 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1822 1.06007.4004 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1823 1.06007.5000 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1824 1.06007.9010 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1825 1.06007.9030 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1826 1.06007.9185 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur Merck-Đức
1827 1.06009.1000 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1828 1.06009.1011 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1829 1.06009.2500 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1830 1.06009.2511 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1831 1.06009.5000 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1832 1.06009.6010 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1833 1.06009.6025 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1834 1.06009.9025 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1835 1.06009.9180 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1836 1.06011.1000 Methanol for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1837 1.06011.2500 Methanol for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1838 1.06011.4004 Methanol for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1839 1.06012.0161 Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1840 1.06012.0500 Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1841 1.06012.1000 Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1842 1.06012.1001 Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1843 1.06012.2500 Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1844 1.06012.6010 Methanol dried (max. 0,003% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1845 1.06013.0025 Dimedone GR for analysis (reagent for aldehydes) Merck-Đức
1846 1.06014.1000 Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA® Merck-Đức
1847 1.06014.2500 Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA® Merck-Đức
1848 1.06014.6010 Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA® Merck-Đức
1849 1.06014.6025 Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA® Merck-Đức
1850 1.06014.9190 Ethyl methyl ketone (2-butanone) EMPLURA® Merck-Đức
1851 1.06018.1000 Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1852 1.06018.2500 Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1853 1.06018.4004 Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1854 1.06018.5000 Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1855 1.06018.9010 Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1856 1.06018.9030 Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1857 1.06018.9185 Methanol for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1858 1.06025.0005 Methanol-D4 deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1859 1.06025.0009 Methanol-D4 deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy Merck-Đức
1860 1.06028.0001 Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopy Merck-Đức
1861 1.06028.0005 Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopy Merck-Đức
1862 1.06028.0009 Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopy Merck-Đức
1863 1.06028.0010 Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopy Merck-Đức
1864 1.06028.0025 Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopy Merck-Đức
1865 1.06028.0100 Methanol-D4 deuteration degree min. 99,8 % for NMR spectroscopy Merck-Đức
1866 1.06035.1000 Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv® Merck-Đức
1867 1.06035.2500 Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv® Merck-Đức
1868 1.06044.1000 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1869 1.06044.2500 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1870 1.06044.4000 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1871 1.06044.4004 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
1872 1.06048.0500 Dichloromethane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1873 1.06048.2500 Dichloromethane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1874 1.06050.1000 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1875 1.06050.2500 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1876 1.06050.4004 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1877 1.06050.6010 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1878 1.06050.6025 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1879 1.06050.9025 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1880 1.06050.9190 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1881 1.06051.0161 Dichloromethane dried (max. 0,004% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1882 1.06051.0500 Dichloromethane dried (max. 0,004% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1883 1.06051.1001 Dichloromethane dried (max. 0,004% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
1884 1.06053.0100 Diiodomethane for the separation of minerals Merck-Đức
1885 1.06054.1000 Dichloromethane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1886 1.06054.2500 Dichloromethane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1887 1.06054.4004 Dichloromethane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1888 1.06054.9010 Dichloromethane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
1889 1.06056.1000 2-Methylbutane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
1890 1.06059.1000 Methyl benzoate EMPLURA® Merck-Đức
1891 1.06059.2500 Methyl benzoate EMPLURA® Merck-Đức
1892 1.06059.6025 Methyl benzoate EMPLURA® Merck-Đức
1893 1.06067.1000 Magnesium sulfate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
1894 1.06067.9025 Magnesium sulfate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
1895 1.06076.0025 Methyl red (C.I. 13020) indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1896 1.06076.0100 Methyl red (C.I. 13020) indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1897 1.06078.0025 Methyl red sodium salt (C.I. 13020) water-soluble ACS Merck-Đức
1898 1.06078.0100 Methyl red sodium salt (C.I. 13020) water-soluble ACS Merck-Đức
1899 1.06084.0001 Methylthymol blue sodium salt metal indicator Merck-Đức
1900 1.06084.0005 Methylthymol blue sodium salt metal indicator Merck-Đức
1901 1.06097.1001 Hydrogen peroxide solution 31% Ultrapur Merck-Đức
1902 1.06107.0003 Absorption tube for H2O (molecular sieve 0.3 nm with indicator) Merck-Đức
1903 1.06130.0250 Mixed indicator 5 for ammonia titrations Merck-Đức
1904 1.06130.1000 Mixed indicator 5 for ammonia titrations Merck-Đức
1905 1.06146.1000 Isobutyl methyl ketone for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1906 1.06146.2500 Isobutyl methyl ketone for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1907 1.06146.6025 Isobutyl methyl ketone for extraction analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1908 1.06161.0005 Murexide (ammonium purpurate) metal indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1909 1.06161.0025 Murexide (ammonium purpurate) metal indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1910 1.06202.0005 1-Naphtholbenzein indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
1911 1.06223.0050 1-Naphthol GR for analysis Merck-Đức
1912 1.06223.0250 1-Naphthol GR for analysis Merck-Đức
1913 1.06234.0100 2-Naphthol GR for analysis Merck-Đức
1914 1.06234.0500 2-Naphthol GR for analysis Merck-Đức
1915 1.06237.0005 N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride GR for analysis ACS Merck-Đức
1916 1.06237.0025 N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride GR for analysis ACS Merck-Đức
1917 1.06246.0001 1-Naphtholphthalein indicator Merck-Đức
1918 1.06246.0005 1-Naphtholphthalein indicator Merck-Đức
1919 1.06260.0250 Sodium rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil) Merck-Đức
1920 1.06260.1000 Sodium rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil) Merck-Đức
1921 1.06264.0050 Sodium acetate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1922 1.06264.0500 Sodium acetate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1923 1.06267.0500 Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1924 1.06267.1000 Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1925 1.06267.5000 Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1926 1.06267.9050 Sodium acetate trihydrate GR for analysis indifferent to potassium permanganate ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1927 1.06268.0250 Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1928 1.06268.1000 Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1929 1.06268.2500 Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1930 1.06268.9025 Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1931 1.06268.9050 Sodium acetate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1932 1.06277.1000 Sodium arsenite solution c(NaAsO2) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
1933 1.06278.0025 Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005) GR for analysis and indicator Merck-Đức
1934 1.06278.0100 Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005) GR for analysis and indicator Merck-Đức
1935 1.06304.1000 Spectromelt® B 10 di-Sodium tetraborate Merck-Đức
1936 1.06304.5000 Spectromelt® B 10 di-Sodium tetraborate Merck-Đức
1937 1.06306.0250 di-Sodium tetraborate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
1938 1.06306.1000 di-Sodium tetraborate anhydrous GR for analysis Merck-Đức
1939 1.06308.0500 di-Sodium tetraborate decahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1940 1.06308.1000 di-Sodium tetraborate decahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1941 1.06308.9050 di-Sodium tetraborate decahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1942 1.06309.0025 di-Sodium tetraborate anhydrous Suprapur® Merck-Đức
1943 1.06309.0250 di-Sodium tetraborate anhydrous Suprapur® Merck-Đức
1944 1.06310.0250 di-Sodium tetraborate GR for analysis (ca. 85% Na2B4O7) Merck-Đức
1945 1.06329.0500 Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1946 1.06329.1000 Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1947 1.06329.5000 Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1948 1.06329.9025 Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1949 1.06329.9050 Sodium hydrogen carbonate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1950 1.06336.0250 Sodium dichromate dihydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
1951 1.06336.1000 Sodium dichromate dihydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
1952 1.06342.0250 Sodium dihydrogen phosphate dihydrate p.a. Reag. Ph Eur Merck-Đức
1953 1.06342.1000 Sodium dihydrogen phosphate dihydrate p.a. Reag. Ph Eur Merck-Đức
1954 1.06342.2500 Sodium dihydrogen phosphate dihydrate p.a. Reag. Ph Eur Merck-Đức
1955 1.06346.0500 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1956 1.06346.1000 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1957 1.06346.9025 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1958 1.06346.9050 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1959 1.06348.0050 Sodium bismuthate GR for analysis Merck-Đức
1960 1.06348.0250 Sodium bismuthate GR for analysis Merck-Đức
1961 1.06352.0500 Sodium hydrogen sulfate monohydrate GR for analysis Merck-Đức
1962 1.06363.0100 Sodium bromide 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1963 1.06363.0250 Sodium bromide 99,995 Suprapur® Merck-Đức
1964 1.06370.0050 Sodium dihydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1965 1.06371.0100 Sodium borohydride GR for analysis Merck-Đức
1966 1.06391.1000 Sodium carbonate decahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1967 1.06391.5000 Sodium carbonate decahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1968 1.06391.9025 Sodium carbonate decahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1969 1.06392.0500 Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO Merck-Đức
1970 1.06392.1000 Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO Merck-Đức
1971 1.06392.5000 Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO Merck-Đức
1972 1.06392.9025 Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO Merck-Đức
1973 1.06392.9050 Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO Merck-Đức
1974 1.06393.1000 Sodium carbonate anhydrous, GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1975 1.06393.9050 Sodium carbonate anhydrous, GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1976 1.06395.0050 Sodium carbonate anhydrous 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1977 1.06395.0500 Sodium carbonate anhydrous 99,999 Suprapur® Merck-Đức
1978 1.06404.0500 Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1979 1.06404.1000 Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1980 1.06404.5000 Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1981 1.06404.9025 Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1982 1.06404.9050 Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1983 1.06406.0050 Sodium chloride 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1984 1.06406.0500 Sodium chloride 99,99 Suprapur® Merck-Đức
Sodium chloride solution Merck-Đức
1985 1.06420.1000 SODIUM CHLORATE PURE Merck-Đức
1986 1.06420.9050 SODIUM CHLORATE PURE Merck-Đức
1987 1.06437.1000 SODIUM CYANIDE PURE Merck-Đức
1988 1.06437.9050 SODIUM CYANIDE PURE Merck-Đức
1989 1.06443.0500 Sodium formate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1990 1.06443.9050 Sodium formate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1991 1.06448.0500 tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1992 1.06448.1000 tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1993 1.06448.5000 tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1994 1.06448.9050 tri-Sodium citrate dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1995 1.06449.0250 Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1996 1.06449.1000 Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1997 1.06449.9050 Sodium fluoride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
1998 1.06450.0025 Sodium fluoride 99,99 Suprapur® Merck-Đức
1999 1.06454.1000 Dichloromethane for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
2000 1.06462.1000 Sodium hydroxide pellets pure Merck-Đức
2001 1.06462.5000 Sodium hydroxide pellets pure Merck-Đức
2002 1.06462.9050 Sodium hydroxide pellets pure Merck-Đức
2003 1.06466.0050 Sodium hydroxide monohydrate 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2004 1.06466.0500 Sodium hydroxide monohydrate 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2005 1.06467.9010 Sodium hydroxide granulated Merck-Đức
2006 1.06467.9050 Sodium hydroxide granulated Merck-Đức
2007 1.06469.1000 Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2008 1.06469.5000 Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2009 1.06469.9050 Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,02% K) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2010 1.06495.0250 Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2011 1.06495.1000 Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2012 1.06495.5000 Sodium hydroxide pellets GR for analysis (max. 0,0002% K) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2013 1.06498.0500 Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO Merck-Đức
2014 1.06498.1000 Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO Merck-Đức
2015 1.06498.5000 Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO Merck-Đức
2016 1.06498.9025 Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO Merck-Đức
2017 1.06498.9050 Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO Merck-Đức
2018 1.06505.1000 SODIUM DITHIONITE TECHNICAL GRADE Merck-Đức
2019 1.06505.9050 SODIUM DITHIONITE TECHNICAL GRADE Merck-Đức
2020 1.06507.0500 Sodium dithionite LAB Merck-Đức
2021 1.06507.2500 Sodium dithionite LAB Merck-Đức
2022 1.06509.0100 Sodium thiosulfate pentahydrate 99,999 Suprapur® Merck-Đức
2023 1.06509.0500 Sodium thiosulfate pentahydrate 99,999 Suprapur® Merck-Đức
2024 1.06512.0250 SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS Merck-Đức
2025 1.06512.2500 SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS Merck-Đức
2026 1.06512.9025 SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS Merck-Đức
2027 1.06512.9050 SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS Merck-Đức
2028 1.06516.0500 Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2029 1.06516.1000 Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2030 1.06516.5000 Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2031 1.06516.9050 Sodium thiosulfate pentahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2032 1.06519.0100 Sodium iodide 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2033 1.06519.0500 Sodium iodide 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2034 1.06521.0100 Sodium molybdate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2035 1.06521.0250 Sodium molybdate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2036 1.06521.1000 Sodium molybdate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2037 1.06523.0100 Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2038 1.06523.0250 Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2039 1.06523.1000 Sodium iodide GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2040 1.06524.1000 SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2041 1.06524.9050 SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2042 1.06525.0100 Sodium iodate GR for analysis Merck-Đức
2043 1.06528.0100 Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2044 1.06528.0500 Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2045 1.06528.1000 Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2046 1.06528.5000 Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2047 1.06528.9050 Sodium disulfite (sodium metabisulfite) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2048 1.06529.1000 SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM’S SALT) Merck-Đức
2049 1.06529.5000 SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM’S SALT) Merck-Đức
2050 1.06529.9050 SODIUM POLYPHOSPHATE EXTRA PURE (GRAHAM’S SALT) Merck-Đức
2051 1.06531.0005 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt GR for analysis Merck-Đức
2052 1.06531.0025 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt GR for analysis Merck-Đức
2053 1.06535.1000 SODIUM NITRATE CRYST. EXTRA PURE FCC,E 251 Merck-Đức
2054 1.06535.9050 SODIUM NITRATE CRYST. EXTRA PURE FCC,E 251 Merck-Đức
2055 1.06537.0500 Sodium nitrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2056 1.06537.1000 Sodium nitrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2057 1.06537.9025 Sodium nitrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2058 1.06541.0025 Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2059 1.06541.0100 Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2060 1.06541.0500 Sodium nitroprusside dihydrate [disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2061 1.06546.0050 Sodium nitrate 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2062 1.06549.0100 Sodium nitrite GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2063 1.06549.0500 Sodium nitrite GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2064 1.06557.0250 di-Sodium oxalate GR for analysis Merck-Đức
2065 1.06557.1000 di-Sodium oxalate GR for analysis Merck-Đức
2066 1.06559.0500 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) Merck-Đức
2067 1.06559.9025 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) Merck-Đức
2068 1.06560.1000 Sodium perborate tetrahydrate pure Merck-Đức
2069 1.06560.9050 Sodium perborate tetrahydrate pure Merck-Đức
2070 1.06563.0100 Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISO Merck-Đức
2071 1.06563.0500 Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISO Merck-Đức
2072 1.06563.1000 Sodium peroxide granular GR for analysis ACS,ISO Merck-Đức
2073 1.06564.0100 Sodium perchlorate monohydrate GR for analysis Merck-Đức
2074 1.06564.0500 Sodium perchlorate monohydrate GR for analysis Merck-Đức
2075 1.06564.9025 Sodium perchlorate monohydrate GR for analysis Merck-Đức
2076 1.06566.0100 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2077 1.06566.0500 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2078 1.06572.1000 tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis Merck-Đức
2079 1.06572.5000 tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis Merck-Đức
2080 1.06572.9025 tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis Merck-Đức
2081 1.06575.1000 di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
2082 1.06575.9025 di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
2083 1.06578.1000 tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2084 1.06578.5000 tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2085 1.06578.9050 tri-Sodium phosphate dodecahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2086 1.06579.0500 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2087 1.06579.1000 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2088 1.06579.5000 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2089 1.06579.9025 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2090 1.06580.0500 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2091 1.06580.1000 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2092 1.06580.5000 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2093 1.06580.9025 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2094 1.06580.9050 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2095 1.06586.0500 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2096 1.06586.1000 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2097 1.06586.2500 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2098 1.06586.9050 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2099 1.06587.1000 di-Sodium hydrogen phosphate solution (buffer stock solution) 1/15 mol/l Merck-Đức
2100 1.06591.0500 tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2101 1.06591.2500 tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2102 1.06591.9050 tetra-Sodium diphosphate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2103 1.06595.0005 Rhodizonic acid disodium salt indicator for sulfate titration Merck-Đức
2104 1.06597.0050 Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2105 1.06597.0250 Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2106 1.06597.1000 Sodium metaperiodate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2107 1.06601.0250 Sodium salicylate GR for analysis Merck-Đức
2108 1.06601.1000 Sodium salicylate GR for analysis Merck-Đức
2109 1.06609.0500 Sodium peroxidisulfate GR for analysis Merck-Đức
2110 1.06609.1000 Sodium peroxidisulfate GR for analysis Merck-Đức
2111 1.06609.9025 Sodium peroxidisulfate GR for analysis Merck-Đức
2112 1.06627.2500 SODIUM THIOCYANATE PURE Merck-Đức
2113 1.06627.9025 SODIUM THIOCYANATE PURE Merck-Đức
2114 1.06637.0500 Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 – 2.0 mm ACS Merck-Đức
2115 1.06637.1000 Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 – 2.0 mm ACS Merck-Đức
2116 1.06637.9025 Sodium sulfate anhydrous, coarse granules GR for analysis 0.63 – 2.0 mm ACS Merck-Đức
2117 1.06639.0500 Sodium sulfate anhydrous granulated for organic trace analysis Merck-Đức
2118 1.06647.0050 Sodium sulfate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2119 1.06647.0500 Sodium sulfate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2120 1.06648.1000 Sodium sulfate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2121 1.06648.9025 Sodium sulfate decahydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2122 1.06649.0500 Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2123 1.06649.1000 Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2124 1.06649.5000 Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2125 1.06649.9025 Sodium sulfate anhydrous GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2126 1.06657.0500 Sodium sulfite anhydrous GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2127 1.06657.1000 Sodium sulfite anhydrous GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2128 1.06657.5000 Sodium sulfite anhydrous GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2129 1.06657.9050 Sodium sulfite anhydrous GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2130 1.06663.0250 di-Sodium tartrate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2131 1.06663.1000 di-Sodium tartrate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2132 1.06664.0100 Sodium tartrate dihydrate Water standard for volumetric Karl Fischer Titration (volumetric standard) apura® Merck-Đức
2133 1.06669.0010 Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2134 1.06669.0025 Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2135 1.06669.0100 Sodium tetraphenyl borate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2136 1.06672.1000 SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2137 1.06672.9025 SODIUM TUNGSTATE DIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2138 1.06673.0250 Sodium tungstate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2139 1.06673.1000 Sodium tungstate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2140 1.06682.1000 Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
2141 1.06683.0500 Potassium carbonate/sodium carbonate GR for analysis Merck-Đức
2142 1.06683.2500 Potassium carbonate/sodium carbonate GR for analysis Merck-Đức
2143 1.06687.0001 Sodium azide tablets for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide) Merck-Đức
2144 1.06689.0025 Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate (reagent for copper) GR for analysis ACS Merck-Đức
2145 1.06689.0100 Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate (reagent for copper) GR for analysis ACS Merck-Đức
2146 1.06705.0100 Ninhydrin spray solution for thin-layer chromatography Merck-Đức
2147 1.06710.0001 Withdrawal  system  for  stainless  steel  barrels  and  drums  with  threaded  adapter  and  flexible  lines,  for  gas  pressure,  necessary:  dip  tube  suit  the  particular  typ  of  container Merck-Đức
2148 1.06717.0250 Nickel(II) chloride hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
2149 1.06717.1000 Nickel(II) chloride hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
2150 1.06721.0100 Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
2151 1.06721.0250 Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
2152 1.06721.1000 Nickel(II) nitrate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
2153 1.06726.1000 NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2154 1.06726.9050 NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2155 1.06727.0100 Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
2156 1.06727.0250 Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
2157 1.06727.1000 Nickel(II) sulfate hexahydrate GR for analysis Merck-Đức
2158 1.06731.1000 Neocarmine MS “Fesago” color reagent for the detection of textile fibres Merck-Đức
2159 1.06732.1000 Neocarmine W “Fesago” color reagent for the detection of textile fibres Merck-Đức
2160 1.06733.0501 Sodalime with indicator, granules ~ 1 – 2,5 mm Merck-Đức
2161 1.06733.2500 Sodalime with indicator, granules ~ 1 – 2,5 mm Merck-Đức
2162 1.06760.0050 4-Nitroaniline for the determination of phenol Merck-Đức
2163 1.06762.0010 Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2164 1.06762.0100 Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2165 1.06762.1000 Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2166 1.06780.0025 Nitron GR for analysis (reagent for nitrate) Merck-Đức
2167 1.06794.0025 3-Nitrophenol indicator Merck-Đức
2168 1.06798.0025 4-Nitrophenol indicator Merck-Đức
2169 1.06798.0100 4-Nitrophenol indicator Merck-Đức
2170 1.06828.0005 Nicotinamide test substance for elemental analysis Merck-Đức
2171 1.06839.1000 Sodalime pellets with indicator GR for analysis Merck-Đức
2172 1.06839.5000 Sodalime pellets with indicator GR for analysis Merck-Đức
2173 1.06839.9026 Sodalime pellets with indicator GR for analysis Merck-Đức
2174 1.06868.0100 Niobium(V) oxide 99+ Merck-Đức
2175 1.06887.0500 Papanicolaou’s solution 2b Orange II solution for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2176 1.06887.2500 Papanicolaou’s solution 2b Orange II solution for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2177 1.06888.0500 Papanicolaou’s solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2178 1.06888.1000 Papanicolaou’s solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2179 1.06888.1022 Papanicolaou’s solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2180 1.06888.2500 Papanicolaou’s solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2181 1.06900.1000 Oil bath filling for oil baths up to about 250 °C LAB Merck-Đức
2182 1.06900.5000 Oil bath filling for oil baths up to about 250 °C LAB Merck-Đức
2183 1.06900.9026 Oil bath filling for oil baths up to about 250 °C LAB Merck-Đức
2184 1.06965.0100 Oil of cedar wood for microscopy Merck-Đức
2185 1.06965.0500 Oil of cedar wood for microscopy Merck-Đức
2186 1.06999.1000 penta-Sodium triphosphate for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51 Merck-Đức
2187 1.06999.9025 penta-Sodium triphosphate for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51 Merck-Đức
2188 1.07017.2511 Ethanol absolute for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2189 1.07017.9026 Ethanol absolute for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2190 1.07018.2511 Methanol for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2191 1.07018.9026 Methanol for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2192 1.07019.2500 Toluene for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2193 1.07019.2511 Toluol zur Analyse EMPARTA ACS Merck-Đức
2194 1.07020.2500 Dichloromethane for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2195 1.07021.2511 Acetone for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2196 1.07021.9026 Aceton zur Analyse EMPARTA ACS Merck-Đức
2197 1.07022.2511 2-Propanol for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2198 1.07022.9026 2-Propanol for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2199 1.07023.2511 n-Hexane absolute for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2200 1.07023.6025 n-Hexane absolute for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2201 1.07024.2500 Chloroform for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2202 1.07025.2500 Tetrahydrofuran for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2203 1.07025.4004 Tetrahydrofuran for analysis EMPARTA® ACS Merck-Đức
2204 1.07026.2500 DIETHYL ETHER ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMPARTA® ACS Merck-Đức
2205 1.07069.0025 PHLOROGLUCINOL (1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR Merck-Đức
2206 1.07069.0100 PHLOROGLUCINOL (1,3,5-TRIHYDROXYBENZENE) GR FOR ANALYSIS REAG. PH EUR Merck-Đức
2207 1.07070.0001 Antistatik-Vorrichtung Merck-Đức
2208 1.07098.0050 8-HYDROXYQUINOLINE GR FOR ANALYSIS ACS,REAG. PH EUR Merck-Đức
2209 1.07098.0250 8-Hydroxyquinoline GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2210 1.07100.0005 Orcein for microscopy Certistain® Merck-Đức
2211 1.07100.0025 Orcein for microscopy Certistain® Merck-Đức
2212 1.07150.1000 Paraffin 42-44, in block form Merck-Đức
2213 1.07150.2500 Paraffin 42-44, in block form Merck-Đức
2214 1.07150.9025 Paraffin 42-44, in block form Merck-Đức
2215 1.07151.1000 Paraffin 46-48, in block form Merck-Đức
2216 1.07151.9025 Paraffin 46-48, in block form Merck-Đức
2217 1.07157.1000 Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2218 1.07157.2500 Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2219 1.07157.9025 Paraffin 51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2220 1.07158.1000 Paraffin 57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2221 1.07158.9025 Paraffin 57-60, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2222 1.07160.1000 Paraffin viscous Ph Eur,BP,USP Merck-Đức
2223 1.07160.2500 Paraffin viscous Ph Eur,BP,USP Merck-Đức
2224 1.07160.9026 PARAFFIN VISCOUS PH EUR,BP,USP Merck-Đức
2225 1.07160.9181 Paraffin viscous Ph Eur,BP,USP Merck-Đức
2226 1.07161.0500 Paraffin liquid for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2227 1.07162.1000 Paraffin liquid Reag. Ph Eur Merck-Đức
2228 1.07162.2500 Paraffin liquid Reag. Ph Eur Merck-Đức
2229 1.07162.9025 PARAFFIN LIQUID REAG. PH EUR Merck-Đức
2230 1.07164.2504 Paraffin pastilles solidification point about 56-58°C for histology Merck-Đức
2231 1.07176.1000 n-Pentane about 95% EMPLURA® Merck-Đức
2232 1.07176.5000 n-Pentane about 95% EMPLURA® Merck-Đức
2233 1.07176.6025 n-Pentane about 95% EMPLURA® Merck-Đức
2234 1.07177.1000 n-Pentane for analysis EMSURE® Merck-Đức
2235 1.07177.2500 n-Pentane for analysis EMSURE® Merck-Đức
2236 1.07177.6010 n-Pentane for analysis EMSURE® Merck-Đức
2237 1.07179.1000 n-Pentane for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2238 1.07200.0105 Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  potassium  hydrogen  phthalate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  4.005  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2239 1.07201.0100 Perhydrit® tablets 1 g (Hydrogen peroxide – Urea) Merck-Đức
2240 1.07201.4000 Perhydrit® tablets 1 g (Hydrogen peroxide – Urea) Merck-Đức
2241 1.07202.0105 Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  potassium  hydrogen  phosphate/di-sodium  hydrogen  phosphate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH  (S)  =  6.863  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2242 1.07203.0105 Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  di-sodium  tetraborate  decahydrate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  9.184  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2243 1.07204.0105 Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  potassium  tetraoxalate  dihydrate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  1.681  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2244 1.07205.0105 Certified  sec.  standard  reference  buffer  solution  potassium  hydrogen  phosphate/di-sodium  hydrogen  phosphate,  directly  traceable  to  primary  SRM  from  NIST/PTB  pH(S)  =  7.416  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2245 1.07209.0250 Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISO Merck-Đức
2246 1.07209.0500 HYDROGEN PEROXIDE 30% (PERHYDROL®) FOR ANALYSIS EMSURE® ISO Merck-Đức
2247 1.07209.1000 Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISO Merck-Đức
2248 1.07209.2500 Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) GR for analysis ISO Merck-Đức
2249 1.07210.0250 Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) (stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISO Merck-Đức
2250 1.07210.1000 Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) (stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISO Merck-Đức
2251 1.07210.2500 Hydrogen peroxide 30% H2O2 (Perhydrol®) (stabilized for higher storage temperature) GR for analysis ISO Merck-Đức
2252 1.07222.1000 Peracetic acid about 38-40% Merck-Đức
2253 1.07223.0010 1,10-Phenanthroline chloride monohydrate GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur Merck-Đức
2254 1.07223.0100 1,10-Phenanthroline chloride monohydrate GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur Merck-Đức
2255 1.07225.0005 1,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicator Merck-Đức
2256 1.07225.0010 1,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicator Merck-Đức
2257 1.07225.0100 1,10-Phenanthroline monohydrate GR for analysis and redox indicator Merck-Đức
2258 1.07227.0250 Phenolphthalein solution 1% in ethanol indicator pH 8.2 – 9.8 Merck-Đức
2259 1.07227.1000 Phenolphthalein solution 1% in ethanol indicator pH 8.2 – 9.8 Merck-Đức
2260 1.07233.0025 Phenolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2261 1.07233.0100 Phenolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2262 1.07233.0500 Phenolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2263 1.07238.0250 Phenolphthalein solution 0.375% in methanol indicator Merck-Đức
2264 1.07238.1000 Phenolphthalein solution 0.375% in methanol indicator Merck-Đức
2265 1.07241.0005 Phenol red indicator ACS Merck-Đức
2266 1.07241.0025 Phenol red indicator ACS Merck-Đức
2267 1.07241.0100 Phenol red indicator ACS Merck-Đức
2268 1.07241.1000 Phenol red indicator ACS Merck-Đức
2269 1.07242.0100 Phenol red solution indicator Merck-Đức
2270 1.07243.0050 1,2-Phenylenediamine GR for analysis Merck-Đức
2271 1.07251.0100 Phenylhydrazine GR for analysis Merck-Đức
2272 1.07253.0100 Phenylhydrazinium chloride GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2273 1.07253.0250 Phenylhydrazinium chloride GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2274 1.07255.0100 Phenyl isocyanate GR for analysis Merck-Đức
2275 1.07288.1000 n-Pentane for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
2276 1.07288.2500 n-Pentane for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
2277 1.07289.0050 Palladium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Pd) = 10,0 +- 0,2 g/l (Pd(NO3)2 / HNO3 ca. 15%) Merck-Đức
2278 1.07290.0050 Phosphate modifier for graphite furnace AAS NH4H2PO4 100 +- 2 g/l in H2O Merck-Đức
2279 1.07293.0010 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one GR for analysis Merck-Đức
2280 1.07293.0100 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one GR for analysis Merck-Đức
2281 1.07294.1000 Buffer  solution  (di-sodium  hydrogen  phosphate/potassium  hydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  6.88  (20°  C)  CertiPUR® Merck-Đức
2282 1.07297.0001 Phthalein purple metal indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
2283 1.07297.0010 Phthalein purple metal indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
2284 1.07298.0250 Hydrogen peroxide 30% H2O2 Suprapur® Merck-Đức
2285 1.07298.1000 Hydrogen peroxide 30% H2O2 Suprapur® Merck-Đức
2286 1.07300.1000 Paraffin 52-54, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2287 1.07300.9020 Paraffin 52-54, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2288 1.07302.0100 Polyvinylpolypyrrolidone Divergan® RS Merck-Đức
2289 1.07337.1000 Paraffin 56-58, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2290 1.07337.2500 Paraffin 56-58, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2291 1.07337.9020 Paraffin 56-58, in pastille form Ph Eur,BP,NF Merck-Đức
2292 1.07341.0005 Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10% (3.8% Pt) GR for analysis Merck-Đức
2293 1.07341.0025 Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10% (3.8% Pt) GR for analysis Merck-Đức
2294 1.07362.1000 Lead coarse powder GR for analysis Merck-Đức
2295 1.07365.0500 Lead foil GR for analysis about 0.25 mm thick Merck-Đức
2296 1.07375.0250 Lead(II) acetate trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2297 1.07375.1000 Lead(II) acetate trihydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2298 1.07381.0250 Lead(II) carbonate GR for analysis ACS Merck-Đức
2299 1.07397.1000 LEAD(II) NITRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2300 1.07397.9050 LEAD(II) NITRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2301 1.07398.0100 Lead(II) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2302 1.07398.1000 Lead(II) nitrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2303 1.07401.0250 Lead(II) oxide GR for analysis Merck-Đức
2304 1.07401.1000 Lead(II) oxide GR for analysis Merck-Đức
2305 1.07407.0250 Lead(IV) oxide GR for analysis Merck-Đức
2306 1.07407.1000 Lead(IV) oxide GR for analysis Merck-Đức
2307 1.07414.1000 Lead(II) hydroxide acetate anhydrous, for the analysis of sugar acc. to Horne ACS Merck-Đức
2308 1.07414.9030 Lead(II) hydroxide acetate anhydrous, for the analysis of sugar acc. to Horne ACS Merck-Đức
2309 1.07443.0100 Polyvidone 25 Ph Eur Merck-Đức
2310 1.07443.1000 Polyvidone 25 Ph Eur Merck-Đức
2311 1.07462.1000 Pyridine EMPLURA® Merck-Đức
2312 1.07462.2500 Pyridine EMPLURA® Merck-Đức
2313 1.07462.6026 Pyridine EMPLURA® Merck-Đức
2314 1.07462.9190 Pyridine EMPLURA® Merck-Đức
2315 1.07463.0161 Pyridine dried (max. 0.0075 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2316 1.07463.0500 Pyridine dried (max. 0.0075 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2317 1.07463.1001 Pyridine dried (max. 0.0075 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2318 1.07475.0009 Pyridine-D5 deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
2319 1.07475.0010 Pyridine-D5 deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
2320 1.07495.0010 Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt GR for analysis Merck-Đức
2321 1.07509.0025 Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain® Merck-Đức
2322 1.07509.0100 Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain® Merck-Đức
2323 1.07512.0250 Lead(II) chromate sintered, particle size 0.8-2 mm, for elemental analysis Merck-Đức
2324 1.07518.0025 Pyronine G (C.I. 45005) for microscopy Certistain® Merck-Đức
2325 1.07531.0005 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) metal indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
2326 1.07533.0005 4-(2-PYRIDYLAZO)RESORCINOL MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE METAL INDICATOR REAG. PH EUR Merck-Đức
2327 1.07533.0005 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate metal indicator Reag. Ph Eur Merck-Đức
2328 1.07534.0001 Pyrogallol red metal indicator Merck-Đức
2329 1.07536.0250 Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysis Merck-Đức
2330 1.07536.1000 Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysis Merck-Đức
2331 1.07536.5000 Quartz fine granular, washed and calcined GR for analysis Merck-Đức
2332 1.07550.2500 Extran® MA 03 phosphate-free Merck-Đức
2333 1.07550.9010 Extran® MA 03 phosphate-free Merck-Đức
2334 1.07550.9025 Extran® MA 03 phosphate-free Merck-Đức
2335 1.07553.2500 Extran® MA 02 neutral Merck-Đức
2336 1.07553.9010 Extran® MA 02 neutral Merck-Đức
2337 1.07553.9025 Extran® MA 02 neutral Merck-Đức
2338 1.07555.1000 Extran® MA 01 alkaline Merck-Đức
2339 1.07555.2500 Extran® MA 01 alkaline Merck-Đức
2340 1.07555.9010 Extran® MA 01 alkaline Merck-Đức
2341 1.07555.9025 Extran® MA 01 alkaline Merck-Đức
2342 1.07558.2000 Extran® AP 11 mildly alkaline Merck-Đức
2343 1.07558.9010 Extran® AP 11 mildly alkaline Merck-Đức
2344 1.07558.9025 Extran® AP 11 mildly alkaline Merck-Đức
2345 1.07559.2500 Extran® AP 21 acidic with phosphoric acid Merck-Đức
2346 1.07559.9010 Extran® AP 21 acidic with phosphoric acid Merck-Đức
2347 1.07559.9025 Extran® AP 21 acidic with phosphoric acid Merck-Đức
2348 1.07561.2500 Extran® AP 22 acidic with citric acid Merck-Đức
2349 1.07561.9010 Extran® AP 22 acidic with citric acid Merck-Đức
2350 1.07561.9025 Extran® AP 22 acidic with citric acid Merck-Đức
2351 1.07563.2000 Extran® AP 12 alkaline Merck-Đức
2352 1.07563.9010 Extran® AP 12 alkaline Merck-Đức
2353 1.07563.9025 Extran® AP 12 alkaline Merck-Đức
2354 1.07565.2000 Extran® AP 13 alkaline with detergents Merck-Đức
2355 1.07565.9010 Extran® AP 13 alkaline with detergents Merck-Đức
2356 1.07565.9025 Extran® AP 13 alkaline with detergents Merck-Đức
2357 1.07570.2000 Extran® AP 41 enzymatic Merck-Đức
2358 1.07570.9025 Extran® AP 41 enzymatic Merck-Đức
2359 1.07573.2500 Extran® AP 14 liquid mildly alkaline Merck-Đức
2360 1.07573.9010 Extran® AP 14 liquid mildly alkaline Merck-Đức
2361 1.07573.9025 Extran® AP 14 liquid mildly alkaline Merck-Đức
2362 1.07575.2500 Extran® AP 15 liquid alkaline Merck-Đức
2363 1.07575.9010 Extran® AP 15 liquid alkaline Merck-Đức
2364 1.07575.9025 Extran® AP 15 liquid alkaline Merck-Đức
2365 1.07593.0100 Resorcinol GR for analysis Merck-Đức
2366 1.07593.0250 Resorcinol GR for analysis Merck-Đức
2367 1.07599.0025 Rhodamine B (C.I. 45170) for microscopy Merck-Đức
2368 1.07599.0100 Rhodamine B (C.I. 45170) for microscopy Merck-Đức
2369 1.07615.0025 Rubidium chloride GR for analysis Merck-Đức
2370 1.07711.1000 Sea sand extra pure Merck-Đức
2371 1.07711.5000 Sea sand extra pure Merck-Đức
2372 1.07711.9025 Sea sand extra pure Merck-Đức
2373 1.07712.1000 Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis Merck-Đức
2374 1.07712.5000 Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis Merck-Đức
2375 1.07712.9010 Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis Merck-Đức
2376 1.07712.9025 Sea sand purified by acid and calcined GR for analysis Merck-Đức
2377 1.07714.0050 Selenium black 99+ Merck-Đức
2378 1.07714.0250 Selenium black 99+ Merck-Đức
2379 1.07714.1000 Selenium black 99+ Merck-Đức
2380 1.07722.0100 Semicarbazide hydrochloride GR for analysis Merck-Đức
2381 1.07730.0500 Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatography Merck-Đức
2382 1.07730.1000 Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatography Merck-Đức
2383 1.07730.5000 Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatography Merck-Đức
2384 1.07730.9025 Silica gel 60 GF254 for thin-layer chromatography Merck-Đức
2385 1.07731.1000 Silica gel 60 G for thin-layer chromatography Merck-Đức
2386 1.07731.5000 Silica gel 60 G for thin-layer chromatography Merck-Đức
2387 1.07731.9025 Silica gel 60 G for thin-layer chromatography Merck-Đức
2388 1.07735.1000 Silica gel beads, desiccant ~ 2 – 5 mm Merck-Đức
2389 1.07735.9025 SILICA GEL BEADS, DESICCANT CA. 2 – 5 MM Merck-Đức
2390 1.07736.1000 Silica gel 60 H for thin-layer chromatography Merck-Đức
2391 1.07736.2500 Silica gel 60 H for thin-layer chromatography Merck-Đức
2392 1.07736.9025 Silica gel 60 H for thin-layer chromatography Merck-Đức
2393 1.07739.1000 Silica gel 60 HF254 for thin-layer chromatography Merck-Đức
2394 1.07741.1000 Silica gel 60 HF254+366 for thin-layer chromatography Merck-Đức
2395 1.07742.0100 Silicone oil for oil baths up to 250°C LAB Merck-Đức
2396 1.07742.1000 Silicone oil for oil baths up to 250°C LAB Merck-Đức
2397 1.07743.0100 Silicon anti-foaming agent LAB Merck-Đức
2398 1.07743.0500 Silicon anti-foaming agent LAB Merck-Đức
2399 1.07746.0100 Silicone grease LAB Merck-Đức
2400 1.07747.1000 Silica gel 60 PF254 for preparative thin layer chromatography Merck-Đức
2401 1.07747.2500 Silica gel 60 PF254 for preparative thin layer chromatography Merck-Đức
2402 1.07748.1000 Silica gel 60 PF254+366 for preparative layer chromatography Merck-Đức
2403 1.07748.2500 Silica gel 60 PF254+366 for preparative layer chromatography Merck-Đức
2404 1.07749.1000 Silica gel 60 PF254 containing gypsum for preparative layer chromatography Merck-Đức
2405 1.07749.2500 Silica gel 60 PF254 containing gypsum for preparative layer chromatography Merck-Đức
2406 1.07749.9025 Silica gel 60 PF254 containing gypsum for preparative layer chromatography Merck-Đức
2407 1.07800.0250 Tin coarse powder (particle size 0.1-0.8 mm) Merck-Đức
2408 1.07800.1000 Tin coarse powder (particle size 0.1-0.8 mm) Merck-Đức
2409 1.07806.0250 Tin granulated GR for analysis (particle size about 4 mm) Reag. Ph Eur Merck-Đức
2410 1.07806.1000 Tin granulated GR for analysis (particle size about 4 mm) Reag. Ph Eur Merck-Đức
2411 1.07807.0250 Tin fine powder pure (particle size < 71 µm) Merck-Đức
2412 1.07807.1000 Tin fine powder pure (particle size < 71 µm) Merck-Đức
2413 1.07810.0500 TIN(IV) CHLORIDE EXTRA PURE Merck-Đức
2414 1.07814.0250 Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis (max. 0,000001% Hg) Merck-Đức
2415 1.07814.2500 Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis (max. 0,000001% Hg) Merck-Đức
2416 1.07815.0100 Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2417 1.07815.0250 Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2418 1.07815.1000 Tin(II) chloride dihydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2419 1.07818.0250 Tin(IV) oxide extra pure Merck-Đức
2420 1.07818.1000 Tin(IV) oxide extra pure Merck-Đức
2421 1.07818.5000 Tin(IV) oxide extra pure Merck-Đức
2422 1.07818.9025 Tin(IV) oxide extra pure Merck-Đức
2423 1.07823.0250 Tin(II) sulfate GR for analysis Merck-Đức
2424 1.07826.0001 Tin foil about 0.04 mm thick LAB Merck-Đức
2425 1.07827.1000 Buffer solution (acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2426 1.07832.0025 Antimony powder GR for analysis particle size < 150 µm Merck-Đức
2427 1.07835.2500 Antimony(III) oxide extra pure Merck-Đức
2428 1.07835.9050 Antimony(III) oxide extra pure Merck-Đức
2429 1.07836.0100 Antimony(III) oxide GR for analysis Merck-Đức
2430 1.07836.1000 Antimony(III) oxide GR for analysis Merck-Đức
2431 1.07838.0250 Antimony(III) chloride GR for analysis Merck-Đức
2432 1.07838.1000 Antimony(III) chloride GR for analysis Merck-Đức
2433 1.07857.0025 Strontium chloride hexahydrate for atomic absorption spectroscopy (max. 0,0005% Ca) Merck-Đức
2434 1.07865.0250 Strontium chloride hexahydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
2435 1.07865.1000 Strontium chloride hexahydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
2436 1.07871.0050 Strontium nitrate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2437 1.07871.0250 Strontium nitrate anhydrous 99,99 Suprapur® Merck-Đức
2438 1.07872.0250 Strontium nitrate GR for analysis Merck-Đức
2439 1.07907.0001 DNA staining kit according to Feulgen Merck-Đức
2440 1.07910.0250 Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2441 1.07910.1000 Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2442 1.07910.9025 Kieselguhr purified and calcined GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
2443 1.07912.0250 Boiling chips granules ~ 1-2 mm Merck-Đức
2444 1.07913.0100 Boiling chips granules ~ 2-8 mm Merck-Đức
2445 1.07913.0500 Boiling chips granules ~ 2-8 mm Merck-Đức
2446 1.07916.1000 Spectrosolv® PSS for the ACIDORAPID® mineralizer Merck-Đức
2447 1.07921.0100 Silicone high vacuum grease heavy LAB Merck-Đức
2448 1.07960.0500 Entellan® rapid mounting medium for microscopy Merck-Đức
2449 1.07961.0100 Entellan® new rapid mounting medium for microscopy Merck-Đức
2450 1.07961.0500 Entellan® new rapid mounting medium for microscopy Merck-Đức
2451 1.07979.0250 Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2452 1.07979.1000 Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2453 1.07979.9025 Thiourea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2454 1.07998.0025 1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6-  disulfonic  acid  trisodium  salt  GR  for  analysis  (reagent  for  fluoride,  zirconium,  thorium) Merck-Đức
2455 1.08000.1000 Sputofluol® for microbiology and microscopy Merck-Đức
2456 1.08017.0001 Hydrazine Test Method: colorimetric with colour-matching vessel 0.10 – 0.25 – 0.5 – 1.0 mg/l Aquamerck® Merck-Đức
2457 1.08018.0001 Colour-matching vessel Hydrazine for 108017 0.1 – 0.25 – 0.5 – 1.0 mg/l N2H4 Aquamerck® Merck-Đức
2458 1.08023.0001 Iron  Test   Refill  pack  for  111136  Aquamerck® Merck-Đức
2459 1.08024.0001 Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  indophenol  blue,  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.2  –  0.4  –  0.6  –  1  –  2  –  3  –  5  mg/l  NH4+  Aquamerck® Merck-Đức
2460 1.08025.0001 Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.025  –  0.050  –  0.075  –  0.10  –  0.15  –  0.2  –  0.3  –  0.5  mg/l  NO2¯  Aquamerck® Merck-Đức
2461 1.08027.0001 pH  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  sliding  comparator  pH  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  Aquamerck® Merck-Đức
2462 1.08028.0001 Formaldehyde  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.1  –  0.25  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.5  mg/l  HCHO  Aquamerck® Merck-Đức
2463 1.08030.1000 Selenium reagent mixture GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger) Merck-Đức
2464 1.08030.5000 Selenium reagent mixture GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger) Merck-Đức
2465 1.08033.0001 Total  Hardness  Test   Refill  pack  for  108039  Aquamerck® Merck-Đức
2466 1.08038.0001 pH Test Method: colorimetric with colour-matching vessel pH 4.5 – 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 Aquamerck® Merck-Đức
2467 1.08039.0001 Total Hardness Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck® Merck-Đức
2468 1.08040.0001 Total  Hardness  Test   Refill  pack  for  108047  Aquamerck® Merck-Đức
2469 1.08043.0001 pH  Test   Refill  pack  for  108038  Aquamerck® Merck-Đức
2470 1.08045.0001 Silicate  (Silicic  Acid)  Test   Refill  pack  for  1.18765.0001  Aquamerck® Merck-Đức
2471 1.08046.0001 Phosphate  Test   Refill  pack  for  111138  Aquamerck® Merck-Đức
2472 1.08047.0001 Total Hardness Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck® Merck-Đức
2473 1.08048.0001 Carbonate  Hardness  Test  Acid  capacity  to  pH  4.3  (“SBV”,  ANC)   Method:  titrimetric  with  titration  pipette  Aquamerck® Merck-Đức
2474 1.08087.0500 Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2475 1.08087.1000 Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2476 1.08087.5000 Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2477 1.08087.9050 Potassium sodium tartrate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2478 1.08092.0250 POTASSIUM ANTIMONY(III) OXIDE TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2479 1.08092.1000 POTASSIUM ANTIMONY(III) OXIDE TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE Merck-Đức
2480 1.08101.1000 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2481 1.08101.2500 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2482 1.08101.4000 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2483 1.08101.4004 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2484 1.08101.9010 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2485 1.08101.9030 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2486 1.08103.0005 Tetrazolium blue for microscopy Merck-Đức
2487 1.08107.0161 Tetrahydrofuran dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2488 1.08107.0500 Tetrahydrofuran dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2489 1.08107.1000 Tetrahydrofuran dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2490 1.08107.1001 Tetrahydrofuran dried (max. 0,005 % H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2491 1.08110.0500 Tetrahydrofuran for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2492 1.08110.2500 Tetrahydrofuran for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2493 1.08114.1000 Tetrahydrofuran EMPLURA® Merck-Đức
2494 1.08114.2500 Tetrahydrofuran EMPLURA® Merck-Đức
2495 1.08114.6025 Tetrahydrofuran EMPLURA® Merck-Đức
2496 1.08114.6190 Tetrahydrofuran EMPLURA® Merck-Đức
2497 1.08114.9190 Tetrahydrofuran EMPLURA® Merck-Đức
2498 1.08121.0001 Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2499 1.08121.0005 Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2500 1.08121.0025 Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2501 1.08122.0005 Bromophenol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2502 1.08122.0025 Bromophenol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2503 1.08123.0050 Tetramethylammonium hydroxide solution 10% for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur Merck-Đức
2504 1.08123.0250 Tetramethylammonium hydroxide solution 10% for polarography and for examination of steroids Reag. Ph Eur Merck-Đức
2505 1.08124.0250 Tetramethylammonium  hydroxide  solution  in  2-propanol/methanol  for  titrations  in  non-aqueous  media  c(C4H13NO)=0,1  mol/l  (0,1  N)  TitriPUR® Merck-Đức
2506 1.08124.1000 Tetramethylammonium  hydroxide  solution  in  2-propanol/methanol  for  titrations  in  non-aqueous  media  c(C4H13NO)=0,1  mol/l  (0,1  N)  TitriPUR® Merck-Đức
2507 1.08131.1000 Sulfuric acid 96% for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307 LAB Merck-Đức
2508 1.08131.2500 Sulfuric acid 96% for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307 LAB Merck-Đức
2509 1.08150.0005 Tetraphenylarsonium chloride monohydrate GR for analysis Merck-Đức
2510 1.08156.0010 Thiosemicarbazide GR for analysis Merck-Đức
2511 1.08158.0001 Potassium dichromate standard solutions in sulfuric acid (0.01N) Test set for calibrating the absorbance of spectrophotometers Merck-Đức
2512 1.08159.0100 Holmium perchlorate standard solution for the calibration of spectrophotometers Merck-Đức
2513 1.08160.0001 UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution for absorbance according to Ph Eur Merck-Đức
2514 1.08161.0001 UV-VIS Standard 2: Sodium nitrite solution for stray light testing according to Ph Eur Merck-Đức
2515 1.08163.0001 UV-VIS Standard 3: Sodium iodide solution for stray light testing according to Ph Eur Merck-Đức
2516 1.08164.0001 UV-VIS Standard 4: Potassium chloride solution for stray light testing according to Ph Eur Merck-Đức
2517 1.08165.0001 UV-VIS Standard 5: Toluene solution in n-hexane for testing of the resolution power acc. to Ph Eur Merck-Đức
2518 1.08166.0001 UV-VIS Standard 6: holmium oxide solution reference material for the wavelength according to Ph Eur Merck-Đức
2519 1.08170.0050 Thioacetamide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2520 1.08170.0250 Thioacetamide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2521 1.08170.1000 Thioacetamide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2522 1.08175.0005 Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2523 1.08175.0025 Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2524 1.08175.0100 Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2525 1.08176.0005 Thymol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2526 1.08176.0025 Thymol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2527 1.08178.0050 Trifluoroacetic acid for protein sequence analysis Merck-Đức
2528 1.08180.0025 2-Thiobarbituric acid reagent for sorbic acid Merck-Đức
2529 1.08183.0100 Tetramethylsilane for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy Merck-Đức
2530 1.08201.0100 1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone GR for analysis Merck-Đức
2531 1.08203.0001 Total  Hardness  Test   Reagent  H-2  (titration  solution)   Refill  pack  for  108039  Aquamerck® Merck-Đức
2532 1.08218.0050 Trifluoroacetic acid (25% solution in water) for protein sequenation Merck-Đức
2533 1.08239.0500 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane for IR spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2534 1.08239.2500 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane for IR spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2535 1.08262.0025 Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2536 1.08262.0100 Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2537 1.08262.1000 Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2538 1.08262.2500 Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2539 1.08294.0005 Thorin indicator for sulfate titration Merck-Đức
2540 1.08310.0250 o-Toluidine GR for analysis Merck-Đức
2541 1.08310.1000 o-Toluidine GR for analysis Merck-Đức
2542 1.08312.0001 Total Hardness Test Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck® Merck-Đức
2543 1.08323.1000 Toluene EMPLURA® Merck-Đức
2544 1.08323.2500 Toluene EMPLURA® Merck-Đức
2545 1.08323.6010 Toluene EMPLURA® Merck-Đức
2546 1.08323.6025 Toluene EMPLURA® Merck-Đức
2547 1.08323.6190 Toluene EMPLURA® Merck-Đức
2548 1.08323.9190 Toluene EMPLURA® Merck-Đức
2549 1.08325.1000 Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2550 1.08325.2500 Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2551 1.08325.2511 Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2552 1.08325.4004 Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2553 1.08325.6010 Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2554 1.08325.6025 Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2555 1.08325.9190 Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2556 1.08326.0161 Toluene dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2557 1.08326.0500 Toluene dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2558 1.08326.1001 Toluene dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv® Merck-Đức
2559 1.08327.1000 Toluene for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2560 1.08327.2500 Toluene for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2561 1.08327.4000 Toluene for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2562 1.08327.4004 Toluene for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
2563 1.08331.1000 Toluene for spectroscopy Uvasol® Merck-Đức
2564 1.08388.1000 Toluene for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
2565 1.08388.2500 Toluene for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
2566 1.08389.1000 Toluene for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
2567 1.08389.2500 Toluene for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
2568 1.08389.4000 Toluene for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
2569 1.08389.4004 Toluene for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
2570 1.08389.9010 Toluene for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
2571 1.08390.0250 Diethylenetriaminepentaaceticacid Merck-Đức
2572 1.08407.0250 Ethylendiamintetraacetic acid calcium disodium salt dihydrate Merck-Đức
2573 1.08407.1000 Ethylendiamintetraacetic acid calcium disodium salt dihydrate Merck-Đức
2574 1.08409.0100 Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt GR for analysis Merck-Đức
2575 1.08409.0250 Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt GR for analysis Merck-Đức
2576 1.08409.1000 Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt GR for analysis Merck-Đức
2577 1.08413.0250 Ethylenedinitrilotetraacetic acid iron sodium salt Merck-Đức
2578 1.08415.0250 Ethylenediamine tetraacetic acid copper disodium salt Merck-Đức
2579 1.08416.0250 Titriplex® I GR for analysis (nitrilotriacetic acid) Merck-Đức
2580 1.08417.0100 Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2581 1.08417.0250 Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2582 1.08417.1000 Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2583 1.08417.5000 Titriplex® II GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2584 1.08418.0100 Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2585 1.08418.0250 Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2586 1.08418.1000 Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2587 1.08418.5000 Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2588 1.08418.9010 Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2589 1.08418.9025 Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2590 1.08419.1000 Titriplex® solution A for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 56 mg CaO/l using 100 ml of water Merck-Đức
2591 1.08420.1000 Titriplex® solution B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 10 mg CaO/l using 100 ml of water Merck-Đức
2592 1.08420.5000 Titriplex® solution B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 10 mg CaO/l using 100 ml of water Merck-Đức
2593 1.08420.9010 Titriplex® solution B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml «» 10 mg CaO/l using 100 ml of water Merck-Đức
2594 1.08423.0250 Ethylenedinitrilotetraacetic acid magnesium disodium salt Merck-Đức
2595 1.08424.0025 Titriplex® IV GR for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate) Merck-Đức
2596 1.08424.0100 Titriplex® IV GR for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate) Merck-Đức
2597 1.08426.0100 Titriplex® V GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid) Merck-Đức
2598 1.08430.0500 Indicator buffer tablets for the determination of water hardness with Titriplex® solutions Merck-Đức
2599 1.08430.1000 Indicator buffer tablets for the determination of water hardness with Titriplex® solutions Merck-Đức
2600 1.08431.1000 Titriplex® III solution for metal titration c(Na2-EDTA · 2 H2O) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2601 1.08431.4000 Titriplex® III solution for metal titration c(Na2-EDTA · 2 H2O) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2602 1.08431.9010 Titriplex® III solution for metal titration c(Na2-EDTA · 2 H2O) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2603 1.08435.0025 Titriplex® VI GR for analysis Merck-Đức
2604 1.08435.0100 Titriplex® VI GR for analysis Merck-Đức
2605 1.08435.1000 Titriplex® VI GR for analysis Merck-Đức
2606 1.08440.1000 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
2607 1.08440.2500 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur Merck-Đức
2608 1.08445.0250 Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate Merck-Đức
2609 1.08446.0001 Titriplex® III solution for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0,01 mol/l Titrisol® Merck-Đức
2610 1.08447.1000 Titriplex® IV solution for metal titration c (DCTA Na2) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2611 1.08450.1000 Trifluoromethanesulfonic acid in anhydrous acetic acid c (CF3SO3H) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2612 1.08452.0250 Ethylenedinitrilotetraacetic acid Merck-Đức
2613 1.08452.1000 Ethylenedinitrilotetraacetic acid Merck-Đức
2614 1.08454.0250 Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate Merck-Đức
2615 1.08454.1000 Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate Merck-Đức
2616 1.08454.9025 Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate Merck-Đức
2617 1.08455.0250 Ethylenedinitrilotetraacetic acid trisodium salt Merck-Đức
2618 1.08462.0100 Uranine AP (C.I. 45350) concentrated for the examination of subterranean waters Merck-Đức
2619 1.08462.1000 Uranine AP (C.I. 45350) concentrated for the examination of subterranean waters Merck-Đức
2620 1.08475.1000 Tetramethylbenzidine solution for the detection of chlorine Merck-Đức
2621 1.08487.0500 Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2622 1.08487.1000 Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2623 1.08487.5000 Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2624 1.08487.9025 Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2625 1.08498.0500 Vanadate-molybdate reagent for determination of phosphate Merck-Đức
2626 1.08512.0500 Tb-color carbol fuchsin solution for the microscopic cold staining of mycobacteria Merck-Đức
2627 1.08512.2500 Tb-color carbol fuchsin solution for the microscopic cold staining of mycobacteria Merck-Đức
2628 1.08525.0100 Rhodium standard 10 mg/l (Rhodium(III) nitrate in nitric acid 0.5 mol/l) internal standard for ICP-MS Merck-Đức
2629 1.08540.0001 TLC sprayer Merck-Đức
2630 1.08541.0001 Spray nozzles for TLC sprayer Contents: 6 units 5 units 0.8mm, 1 unit 1.25mm Merck-Đức
2631 1.08556.9025 Hydrogen peroxide 35% technical grade Merck-Đức
2632 1.08562.0050 Aquatex® (aqueous mounting agent) for microscopy Merck-Đức
2633 1.08603.1000 Triton® X-100 GR for analysis Merck-Đức
2634 1.08603.2500 Triton® X-100 GR for analysis Merck-Đức
2635 1.08603.6025 Triton® X-100 GR for analysis Merck-Đức
2636 1.08622.0001 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine GR for analysis Merck-Đức
2637 1.08623.0100 Mercury ICP/MS standard suppl. to multi-element standard XXI (1.09498) 10 mg/l Hg CertiPUR® Merck-Đức
2638 1.08641.0001 Water detection paste N Merck-Đức
2639 1.08652.0001 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-D4 sodium salt deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy Merck-Đức
2640 1.08677.0001 Xylenol orange tetrasodium salt metal indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2641 1.08677.0005 Xylenol orange tetrasodium salt metal indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2642 1.08681.1000 Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2643 1.08681.2500 Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2644 1.08681.2511 XYLENE FOR ANALYSIS EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR Merck-Đức
2645 1.08681.6010 Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2646 1.08681.6025 Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2647 1.08681.9025 Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2648 1.08681.9190 Xylene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2649 1.08684.1000 p-Xylol zur Analyse EMSURE ISO Merck-Đức
2650 1.08684.2500 p-Xylol zur Analyse EMSURE ISO Merck-Đức
2651 1.08684.9025 p-Xylol zur Analyse EMSURE ISO Merck-Đức
2652 1.08712.0005 Magnesium reagent acc. to Mann and Yoe (reagent for magnesium) Merck-Đức
2653 1.08739.0001 Zincon for the photometric determination of copper and zinc Merck-Đức
2654 1.08739.0005 Zincon for the photometric determination of copper and zinc Merck-Đức
2655 1.08749.2500 1,1,1-Trichloroethane for analysis EMSURE® Merck-Đức
2656 1.08755.1000 Zinc granular extra pure particle size about 3-8 mm Merck-Đức
2657 1.08755.9010 Zinc granular extra pure particle size about 3-8 mm Merck-Đức
2658 1.08756.0250 Zinc coarse powder GR for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3-1.5 mm (14-50 mesh ASTM) Reag. Ph Eur Merck-Đức
2659 1.08756.1000 Zinc coarse powder GR for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3-1.5 mm (14-50 mesh ASTM) Reag. Ph Eur Merck-Đức
2660 1.08774.1000 Zinc dust particle size < 63 µm Merck-Đức
2661 1.08774.9050 Zinc dust particle size < 63 µm Merck-Đức
2662 1.08780.0500 Zinc granular GR for analysis, particle size about 3-8 mm ISO Merck-Đức
2663 1.08780.1000 Zinc granular GR for analysis, particle size about 3-8 mm ISO Merck-Đức
2664 1.08782.0500 Zinc sticks, triangular cross section about 8 mm GR for analysis Merck-Đức
2665 1.08789.0500 Zinc powder GR for analysis particle size < 45 µm Merck-Đức
2666 1.08789.1000 Zinc powder GR for analysis particle size < 45 µm Merck-Đức
2667 1.08801.0001 Bottle key for opening and closing bottles with S 40 and S 28 screw caps Merck-Đức
2668 1.08802.0250 Zinc acetate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2669 1.08802.1000 Zinc acetate dihydrate GR for analysis Merck-Đức
2670 1.08803.0001 Drum key for opening and closing containers with 2″ and 3/4″ screw caps Merck-Đức
2671 1.08804.0001 Container key for opening containers with KS 60×6 screw cap Merck-Đức
2672 1.08816.0250 Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2673 1.08816.1000 Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2674 1.08816.9025 Zinc chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2675 1.08828.0025 Zinc iodide GR for analysis Merck-Đức
2676 1.08828.0100 Zinc iodide GR for analysis Merck-Đức
2677 1.08833.1000 Zinc nitrate tetrahydrate GR for analysis Merck-Đức
2678 1.08849.0500 Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2679 1.08849.1000 Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2680 1.08849.9025 Zinc oxide GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2681 1.08879.1000 Zinc sulfate solution c(ZnSO4) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2682 1.08883.0500 Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2683 1.08883.1000 Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2684 1.08883.5000 Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2685 1.08883.9050 Zinc sulfate heptahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2686 1.08899.0001 Labels Geöffnet am /verw. bis (only German text) 100 adhesive labels Merck-Đức
2687 1.08917.0100 Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate GR for analysis Merck-Đức
2688 1.08961.0001 Refractive index standard kit 2 Toluene/water, traceable to SRM from NIST and PTB n (20°C)=1,4969 CertiPUR® Merck-Đức
2689 1.08962.0001 Refractive index standard kit 1 2,2,4-Trimethyl-pentane/water, traceable to SRM from NIST and PTB n (20°C)=1,3915 CertiPUR® Merck-Đức
2690 1.08963.0001 Refractive index standard kit 3 1-Methyl-naphthalene/water, traceable to SRM from NIST and PTB n (20°C)=1,6160 CertiPUR® Merck-Đức
2691 1.09001.0100 Folin-Ciocalteu’s phenol reagent Merck-Đức
2692 1.09001.0500 Folin-Ciocalteu’s phenol reagent Merck-Đức
2693 1.09011.0500 Nessler’s reagent A for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution Merck-Đức
2694 1.09012.0500 Nessler’s reagent B for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution Merck-Đức
2695 1.09014.1000 Hoechst wax C micropowder tabletting aid for X-ray fluorescence analysis Merck-Đức
2696 1.09016.0500 Neo-Mount® anhydrous mounting medium for microscopy Merck-Đức
2697 1.09017.0100 TOC standard solution acc. to EN 1484-H3/DIN 38409-H3 as potassium hydrogen phthalate in water, stabilized 1000 mg/l CertiPUR® Merck-Đức
2698 1.09028.0100 Nessler’s reagent for ammonium salts Merck-Đức
2699 1.09028.0500 Nessler’s reagent for ammonium salts Merck-Đức
2700 1.09033.0500 Schiff’s reagent for microscopy and for electrophoresis Merck-Đức
2701 1.09033.2500 SCHIFF’S REAGENT FOR MICROSCOPY Merck-Đức
2702 1.09034.0250 Schiff’s reagent for detection of aldehydes Merck-Đức
2703 1.09034.1000 Schiff’s reagent for detection of aldehydes Merck-Đức
2704 1.09057.1000 Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2705 1.09057.2500 Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2706 1.09057.4000 Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2707 1.09057.5000 Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2708 1.09057.9010 Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2709 1.09057.9025 Hydrochloric acid c(HCl) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2710 1.09058.1000 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2711 1.09058.4000 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2712 1.09058.5000 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2713 1.09058.9025 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2714 1.09060.1000 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2715 1.09060.4000 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2716 1.09060.5000 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2717 1.09060.9010 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2718 1.09060.9025 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2719 1.09063.1000 Hydrochloric acid c(HCl) = 2 mol/l (2 N) TitriPUR® Merck-Đức
2720 1.09063.9026 Hydrochloric acid c(HCl) = 2 mol/l (2 N) TitriPUR® Merck-Đức
2721 1.09065.1000 Perchloric acid in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2722 1.09070.0001 Tap (stainless steel) attachable, self-closing, for vessels with 3/4″ internal thread Merck-Đức
2723 1.09072.1000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2724 1.09072.4000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2725 1.09072.5000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2726 1.09072.9010 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2727 1.09073.1000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,25 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2728 1.09073.4000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,25 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2729 1.09073.9010 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,25 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2730 1.09074.1000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2731 1.09074.4000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2732 1.09074.5000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2733 1.09074.9010 Sulfuric acid c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2734 1.09079.1000 Ammonium thiocyanate solution c(NH4SCN) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2735 1.09080.1000 Silver nitrate solution c(AgNO3) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2736 1.09081.1000 Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2737 1.09081.2500 Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2738 1.09081.4000 Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2739 1.09081.9010 Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2740 1.09086.1000 Barium perchlorate solution in 2-propanol/water (80/20) c(Ba(ClO4)2) = 0,005 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2741 1.09092.1000 Cerium(IV) sulfate solution c(Ce(SO4)2 * 4 H2O) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2742 1.09093.0001 TB-fluor Staining kit for fluorescence-microscopic detection of acid fast bacteria Merck-Đức
2743 1.09098.1000 Iodine solution c(I2) = 0,5 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2744 1.09099.1000 Iodine solution c(I2) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2745 1.09107.1000 Potassium hydroxide solution (max. 0,00004 % Ca) c(KOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2746 1.09108.1000 Potassium hydroxide solution c(KOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2747 1.09112.1000 Potassium hydroxide solution c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2748 1.09114.1000 Potassium hydroxide solution in ethanol c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2749 1.09114.2500 Potassium hydroxide solution in ethanol c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2750 1.09115.1000 Potassium hydroxide solution in ethanol c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2751 1.09115.2500 Potassium hydroxide solution in ethanol c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2752 1.09118.1000 Potassium dichromate solution c(K2Cr2O7) = 1/24 mol/l (0,25 N) TitriPUR® Merck-Đức
2753 1.09119.1000 Potassium dichromate solution for determination of COD c(K2Cr2O7) = 0,020 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2754 1.09121.1000 Potassium permanganate solution standardised against sodium thiosulfate c(KMnO4) = 0,02 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2755 1.09122.1000 Potassium permanganate solution standardised against oxalate c(KMnO4) = 0,02 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2756 1.09136.1000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 2 mol/l (2 N) TitriPUR® Merck-Đức
2757 1.09136.9025 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 2 mol/l (2 N) TitriPUR® Merck-Đức
2758 1.09137.1000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2759 1.09137.2500 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2760 1.09137.4000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2761 1.09137.9010 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2762 1.09137.9025 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2763 1.09138.1000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2764 1.09138.4000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2765 1.09138.9010 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2766 1.09139.1000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,25 mol/l (0,25 N) TitriPUR® Merck-Đức
2767 1.09139.9010 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,25 mol/l (0,25 N) TitriPUR® Merck-Đức
2768 1.09140.1000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,2 mol/l (0,2 N) TitriPUR® Merck-Đức
2769 1.09140.9010 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,2 mol/l (0,2 N) TitriPUR® Merck-Đức
2770 1.09141.1000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2771 1.09141.4000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2772 1.09141.5000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2773 1.09141.9010 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2774 1.09141.9025 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2775 1.09142.0500 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0,02 mol/l (0,02 N) TitriPUR® Merck-Đức
2776 1.09143.1000 Mercury(II) nitrate solution c(Hg(NO3)2) = 0,05 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2777 1.09147.1000 Sodium thiosulfate solution c(Na2S2O3 5 H2O) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2778 1.09147.4000 Sodium thiosulfate solution c(Na2S2O3 5 H2O) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2779 1.09147.9010 Sodium thiosulfate solution c(Na2S2O3 5 H2O) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
2780 1.09161.0100 Ferroin indicator solution for waste water analysis Merck-Đức
2781 1.09161.0500 Ferroin indicator solution for waste water analysis Merck-Đức
2782 1.09162.0500 Tetra-n-butylammonium  hydroxide  solution  in  2-propanol/methanol  for  titrations  in  nonaqueous  media  c[(C4H9)4NOH]  =  0,1  mol/l  (0,1  N)  TitriPUR® Merck-Đức
2783 1.09162.1000 Tetra-n-butylammonium  hydroxide  solution  in  2-propanol/methanol  for  titrations  in  nonaqueous  media  c[(C4H9)4NOH]  =  0,1  mol/l  (0,1  N)  TitriPUR® Merck-Đức
2784 1.09163.1000 Wijs solution for determination of the iodine number c(ICl) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2785 1.09163.2500 Wijs solution for determination of the iodine number c(ICl) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2786 1.09164.1000 Hanus solution for determination of iodine number c(IBr) = 0,1 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
2787 1.09175.0100 pH-indicator  solution  pH  4.0  –  10.0  Universal  Indicator  with  colour  card  pH  4.0  –  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  –  9.5  –  10.0 Merck-Đức
2788 1.09175.1000 pH-indicator  solution  pH  4.0  –  10.0  Universal  Indicator  with  colour  card  pH  4.0  –  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  –  9.5  –  10.0 Merck-Đức
2789 1.09176.0100 pH-indicator  solution   pH  9.0  –  13.0  with  colour  card  pH  9.0  –  10.0  –  11.0  –  12.0  –  13.0 Merck-Đức
2790 1.09177.0100 pH-indicator solution pH 0 – 5 with colour card pH 0 – 0.5 – 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 Merck-Đức
2791 1.09182.0050 Fluorescent indicator F254 Merck-Đức
2792 1.09193.0100 Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator Merck-Đức
2793 1.09193.0500 Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator Merck-Đức
2794 1.09196.0025 Alkali blue (C.I. 42765) indicator Merck-Đức
2795 1.09198.1000 Alkali blue solution indicator Merck-Đức
2796 1.09198.2500 Alkali blue solution indicator Merck-Đức
2797 1.09203.0025 Giemsa’s azur-eosin-methylene blue for microscopy Merck-Đức
2798 1.09203.0100 Giemsa’s azur-eosin-methylene blue for microscopy Merck-Đức
2799 1.09203.1000 Giemsa’s azur-eosin-methylene blue for microscopy Merck-Đức
2800 1.09204.0100 Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
2801 1.09204.0500 Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
2802 1.09204.1000 Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
2803 1.09204.1022 Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
2804 1.09204.2500 Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
2805 1.09204.9025 Giemsa’s azur eosin methylene blue solution for microscopy Merck-Đức
2806 1.09211.0010 Azure II (C.I. 52010/52015) for microscopy Merck-Đức
2807 1.09211.1000 Azure II (C.I. 52010/52015) for microscopy Merck-Đức
2808 1.09215.0100 Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution for microscopy Merck-Đức
2809 1.09215.0500 Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution for microscopy Merck-Đức
2810 1.09215.1022 Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution for microscopy Merck-Đức
2811 1.09215.2500 Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution for microscopy Merck-Đức
2812 1.09217.0500 Gram’s safranine solution for the Gram staining method Merck-Đức
2813 1.09217.2500 Gram’s safranine solution for the Gram staining method Merck-Đức
2814 1.09218.0500 Gram’s crystal violet solution for the Gram staining method Merck-Đức
2815 1.09218.1022 Gram’s crystal violet solution for the Gram staining method Merck-Đức
2816 1.09218.2500 Gram’s crystal violet solution for the Gram staining method Merck-Đức
2817 1.09242.0100 Kaiser’s glycerol gelatine for microscopy Merck-Đức
2818 1.09246.1000 Karl Fischer reagent A with pyridine 1 ml A + B «» 3 mg H2O Merck-Đức
2819 1.09246.2500 Karl Fischer reagent A with pyridine 1 ml A + B «» 3 mg H2O Merck-Đức
2820 1.09247.1000 Karl Fischer reagent B pyridine-free 1 ml B + A «» 3 mg H2O Merck-Đức
2821 1.09247.2500 Karl Fischer reagent B pyridine-free 1 ml B + A «» 3 mg H2O Merck-Đức
2822 1.09248.1000 Karl Fischer reagent 5 single component reagent, with pyridine 1 ml «» 5 mg H2O Merck-Đức
2823 1.09248.2500 Karl Fischer reagent 5 single component reagent, with pyridine 1 ml «» 5 mg H2O Merck-Đức
2824 1.09249.0500 Mayer’s hemalum solution for microscopy Merck-Đức
2825 1.09249.1000 Mayer’s hemalum solution for microscopy Merck-Đức
2826 1.09249.1022 Mayer’s hemalum solution for microscopy Merck-Đức
2827 1.09249.2500 Mayer’s hemalum solution for microscopy Merck-Đức
2828 1.09253.0500 Papanicolaou’s solution 1a Harris’ hematoxylin solution for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2829 1.09253.1000 Papanicolaou’s solution 1a Harris’ hematoxylin solution for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2830 1.09253.2500 Papanicolaou’s solution 1a Harris’ hematoxylin solution for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2831 1.09254.0500 Papanicolaou’s solution 1b Hematoxylin solution S for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2832 1.09254.2500 Papanicolaou’s solution 1b Hematoxylin solution S for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2833 1.09255.0500 CombiCoulomat frit Karl Fischer reagent for the coulometric water determination for cells with diaphragm apura® Merck-Đức
2834 1.09257.0500 CombiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm apura® Merck-Đức
2835 1.09257.2500 CombiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm apura® Merck-Đức
2836 1.09259.0250 Water standard 5 mg/ml (1 ml contains 5 mg H2O) apura® Merck-Đức
2837 1.09261.1000 Lugol’s solution (diluted iodine-potassium iodide solution) for the Gram staining method Merck-Đức
2838 1.09261.2500 Lugol’s solution (diluted iodine-potassium iodide solution) for the Gram staining method Merck-Đức
2839 1.09266.0005 Osmic acid solution 2% for electron microscopy Merck-Đức
2840 1.09269.0100 Papanicolaou’s solution 3d polychromatic solution EA 65 (staining effect: blue-green) for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2841 1.09269.2500 Papanicolaou’s solution 3d polychromatic solution EA 65 (staining effect: blue-green) for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2842 1.09270.0100 Papanicolaou’s solution 3c Polychromatic solution EA 65 (staining effect: red) for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2843 1.09271.0500 Papanicolaou’s solution 3a polychromatic solution EA 31 for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2844 1.09271.2500 Papanicolaou’s solution 3a polychromatic solution EA 31 for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2845 1.09272.0500 Papanicolaou’s solution 3b polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2846 1.09272.1000 Papanicolaou’s solution 3b polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2847 1.09272.1022 Papanicolaou’s solution 3b polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2848 1.09272.2500 Papanicolaou’s solution 3b polychromatic solution EA 50 for cytological cancer and cycle diagnosis Merck-Đức
2849 1.09275.0500 Shorr staining solution for hormonal cytodiagnosis Merck-Đức
2850 1.09277.0100 Türk’s solution for leukocyte counting Merck-Đức
2851 1.09277.0500 Türk’s solution for leukocyte counting Merck-Đức
2852 1.09278.0025 Wright’s eosin methylene blue for microscopy Merck-Đức
2853 1.09278.1000 Wright’s eosin methylene blue for microscopy Merck-Đức
2854 1.09286.2500 Sulfuric acid 40% for determination of gas metabolism acc. to Knipping Merck-Đức
2855 1.09288.1000 Copper(II) ethylenediamine solution DIN 54270, for measuring the viscosity of cellulose Merck-Đức
2856 1.09309.0010 LiChrosorb® Si 100 (10 µm) Merck-Đức
2857 1.09309.0100 LiChrosorb® Si 100 (10 µm) Merck-Đức
2858 1.09318.0010 LiChrosorb® RP-8 (10 µm) Merck-Đức
2859 1.09318.0100 LiChrosorb® RP-8 (10 µm) Merck-Đức
2860 1.09325.0500 Calcium acetate hydrate [about 94% Ca(CH3COO)2] for soil testing Merck-Đức
2861 1.09325.9025 Calcium acetate hydrate [about 94% Ca(CH3COO)2] for soil testing Merck-Đức
2862 1.09332.0010 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) Merck-Đức
2863 1.09333.0010 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) Merck-Đức
2864 1.09334.0010 LiChrosorb® RP-18 (10 µm) Merck-Đức
2865 1.09335.0010 LiChrosorb® Si 60 (7 µm) Merck-Đức
2866 1.09335.0100 LiChrosorb® Si 60 (7 µm) Merck-Đức
2867 1.09341.0010 LiChrosorb® RP-8 (7 µm) Merck-Đức
2868 1.09351.1000 Potassium hydroxide solution in methanol c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
2869 1.09387.0100 LiChrosorb® Si 60 (10 µm) Merck-Đức
2870 1.09400.0500 Buffer  Solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide)  colour  coded:  yellow,  tracable  to  NIST  and  PTB  pH  10.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2871 1.09400.4000 Buffer  Solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide)  colour  coded:  yellow,  tracable  to  NIST  and  PTB  pH  10.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2872 1.09400.9010 Buffer  Solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide)  colour  coded:  yellow,  tracable  to  NIST  and  PTB  pH  10.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2873 1.09406.1000 Buffer solution (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
2874 1.09407.1000 Buffer  solution  (potassium  dihydrogen  phosphate/di-sodium  hydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2875 1.09408.1000 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
2876 1.09409.1000 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
2877 1.09410.0500 ICP Multi element standard solution XXIII for mass calibration CertiPUR® Merck-Đức
2878 1.09411.0500 ICP Multi element standard solution XXIV tuning solution 700 ES CertiPUR® Merck-Đức
2879 1.09432.1000 Buffer solution (glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2880 1.09433.1000 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2881 1.09433.4000 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2882 1.09433.9010 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2883 1.09434.1000 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2884 1.09435.1000 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2885 1.09435.4000 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2886 1.09435.9010 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2887 1.09436.1000 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2888 1.09437.1000 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2889 1.09437.4000 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2890 1.09438.1000 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2891 1.09438.4000 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2892 1.09438.9010 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2893 1.09439.1000 Buffer  solution  (di-sodium  hydrogen  phosphate/potassium  dihydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2894 1.09439.4000 Buffer  solution  (di-sodium  hydrogen  phosphate/potassium  dihydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2895 1.09439.9010 Buffer  solution  (di-sodium  hydrogen  phosphate/potassium  dihydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2896 1.09450.0010 pH-Indicator strips pH 2.0 – 9.0 individually sealed Merck-Đức
2897 1.09450.0013 pH-Indicator strips pH 2.0 – 9.0 individually sealed Merck-Đức
2898 1.09452.0012 pH indicator strips pH 4-7 individually sealed Merck-Đức
2899 1.09452.0013 pH indicator strips pH 4-7 individually sealed Merck-Đức
2900 1.09454.0012 pH indicator strips pH 5-10 individually sealed Merck-Đức
2901 1.09460.1000 Buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2902 1.09461.1000 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2903 1.09461.4000 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2904 1.09461.9010 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2905 1.09462.1000 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (20°C) CertiPUR® Merck-Đức
2906 1.09468.0100 Buffer tablets pH 7.2 for preparing buffer solution acc. to WEISE for staining of blood smears Merck-Đức
2907 1.09469.0100 Multi-element  standard  II  dissolved  in  oil  100  ppm:  Ag,  Al,  B,  Ba,  Ca,  Cd,  Cr,  Cu,  Fe,  Mg,  Mn,  Mo,  Na,  Ni,  P,  Pb,  Si,  Sn,  Ti,  V,  Zn  CertiPUR® Merck-Đức
2908 1.09475.0500 Buffer  solution  (Citric  acid/Sodium  hydroxide/Hydrogen  chloride)  colour:  red,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  4.00  (20  °C)  CertiPUR® Merck-Đức
2909 1.09475.4000 Buffer  solution  (Citric  acid/Sodium  hydroxide/Hydrogen  chloride)  colour:  red,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  4.00  (20  °C)  CertiPUR® Merck-Đức
2910 1.09475.9010 Buffer  solution  (Citric  acid/Sodium  hydroxide/Hydrogen  chloride)  colour:  red,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  4.00  (20  °C)  CertiPUR® Merck-Đức
2911 1.09476.0500 Buffer  solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  coloured:  blue,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  9.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2912 1.09476.4000 Buffer  solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  coloured:  blue,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  9.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2913 1.09476.9010 Buffer  solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  coloured:  blue,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  9.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2914 1.09477.0500 Buffer  solution  (di-Sodium  hydrogen  phosphate/Potassium  dihydrogen  phosphate),  colour:  green,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2915 1.09477.4000 Buffer  solution  (di-Sodium  hydrogen  phosphate/Potassium  dihydrogen  phosphate),  colour:  green,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2916 1.09477.9010 Buffer  solution  (di-Sodium  hydrogen  phosphate/Potassium  dihydrogen  phosphate),  colour:  green,  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (20°C)  CertiPUR® Merck-Đức
2917 1.09478.1000 Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10-11 TitriPUR® Merck-Đức
2918 1.09479.0100 Multi-element  standard  III  dissolved  in  oil  900  ppm:  Ag,  Al,  B,  Ba,  Ca,  Cd,  Cr,  Cu,  Fe,  Mg,  Mn,  Mo,  Na,  Ni,  P,  Pb,  Si,  Sn,  Ti,  V,  Zn  CertiPUR® Merck-Đức
2919 1.09480.0100 ICP multi-element standard solution XIII (15 elements in diluted nitric acid) CertiPUR® Merck-Đức
2920 1.09481.0500 ICP  multi-element  standard  solution  XIV  (11  elements  in  dilute  hydrochloric  acid)  100  mg/l:  P,  S,  K;  20  mg/l:  As,  La,  Li,  Mo,  Mn,  Ni,  Sc,  Na  CertiPUR® Merck-Đức
2921 1.09486.0003 pH-indicator paper Litmus paper blue Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph Eur Merck-Đức
2922 1.09487.0100 ICP  multi-element  standard  solution  XVI  (21  elements  in  diluted  nitric  acid)  100  mg/l:Sb,  As,  Be,  Cd,  Ca,  Cr,  Co,  Cu,  Fe,  Pb,  Li,  Mg,  Mn,Mo,  Ni,  Se,  Sr,  Tl,  Ti,  V,  Zn  CertiPUR® Merck-Đức
2923 1.09489.0003 pH-indicator paper Litmus paper red Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph Eur Merck-Đức
2924 1.09491.0100 ICP multi-element standard solution XI for sludge testing (7 elements in dilute nitric acid) CertiPUR® Merck-Đức
2925 1.09492.0100 ICP  multi-element  standard  solution  VIII  (24  elements  in  dilute  nitric  acid)  100  mg/l:  Al,  B,  Ba,  Be,  Bi,  Ca,  Cd,  Co,  Cr,  Cu,  Fe,  Ga,  K,  Li,  Mg,  Mn,  Na,  Ni,  Pb,  Se,  Sr,  Te,  Tl,  Zn  CertiPUR® Merck-Đức
2926 1.09493.0100 ICP multi-element standard solution X for surface water testing (23 elements in dilute nitric acid) CertiPUR® Merck-Đức
2927 1.09494.0100 ICP multi-element standard solution IX (9 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl CertiPUR® Merck-Đức
2928 1.09495.0100 ICP multi-element standard solution XVII (7 elements in hydrochloric acid 15%) 100 mg/l: Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr CertiPUR® Merck-Đức
2929 1.09497.1000 ICP  multi-element  standard  solution  XX  for  MS  Plasma  setup  solution  (11  elements  in  diluted  nitric  acid)  10  µg/l:  Mg,  Cu,  Cd,  Pb,  Sc,  Rh,  Tl,  Ce,  Ge,  Tb,  Ba  CertiPUR® Merck-Đức
2930 1.09498.0001 ICP  multi-element  standard  solution  XXI  for  MS  (30  elements  in  diluted  nitric  acid,  Hg  seperately)  10  mg/l:  Ag,  Al,  As,  Ba,  Be,  Bi,  Ca,  Cd,  Co,  Cr,  Cs,  Cu,  Fe,  Ga,  Hg,  In,  K,  Li,  Mg,  Mn,  Na,  Ni,  Pb,  Rb,  Se,  Sr,  T Merck-Đức
2931 1.09500.0100 GF AAS Multi element standard XVIII (16 elements in diluted nitric acid) CertiPUR® Merck-Đức
2932 1.09502.0001 pH-indicator  strips   pH  2.0  –  9.0  for  pH  measurements  in  turbid  solutions  (suspensions)   non-bleeding  pH  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7  –  8  –  9 Merck-Đức
2933 1.09503.0003 PH-INDICATOR PAPER  BRILLIANT YELLOW PAPER ROLL (4.8 M) WITH COLOUR SCALE Merck-Đức
2934 1.09511.0003 Lead(II)acetate paper roll length 4.8 m Merck-Đức
2935 1.09512.0003 Potassium iodide-starch paper Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph Eur Merck-Đức
2936 1.09514.0003 pH-indicator paper Congo red paper Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph Eur Merck-Đức
2937 1.09518.0003 pH-indicator paper Litmus paper neutral Roll (4.8 m) with colour scale Merck-Đức
2938 1.09521.0003 pH-indicator paper Phenolphthalein paper Roll (4.8 m) with colour scale Merck-Đức
2939 1.09525.0003 pH-indicator paper pH 1 – 10 Universal indicator pH 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Merck-Đức
2940 1.09526.0003 pH-indicator paper pH 1 – 10 Universal indicator Roll (4.8 m) with colour scale pH 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Merck-Đức
2941 1.09527.0001 pH-indicator paper pH 1 – 10 Universal indicator 6 replacement rolls (of 4.8 m) for 109526 Merck-Đức
2942 1.09531.0001 pH-indicator strips pH 0 – 6.0 non-bleeding pH 0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0 – 5.5 – 6.0 Acilit® Merck-Đức
2943 1.09532.0001 pH-indicator  strips  pH  7.5  –  14  non-bleeding  pH  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  –  9.5  –  10.0  –  10.5  –  11.0  –  11.5  –   12.0  –  12.5  –  13.0  –  13.5  –  14.0  Alkalit® Merck-Đức
2944 1.09533.0001 pH-indicator strips pH 5.0 – 10.0 non-bleeding pH 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 – 9.5 – 10 0 Neutralit® Merck-Đức
2945 1.09535.0001 pH-indicator strips pH 0 – 14 Universal indicator non-bleeding pH 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 Merck-Đức
2946 1.09540.0001 pH-indicator  strips   pH  0  –  2.5   Special  indicator  non-bleeding  pH  0  –  0.5  –  1.0  –  1.3  –  1.6  –  1.9  –  2.2  –  2.5 Merck-Đức
2947 1.09541.0001 pH-indicator strips pH 2.5 – 4.5 Special indicator non-bleeding pH 2.5 – 3.0 – 3.3 – 3.6 – 3.9 – 4.2 – 4.5 Merck-Đức
2948 1.09542.0001 pH-indicator strips pH 4.0 – 7.0 Special indicator non-bleeding pH 4.0 – 4.4 – 4.7 – 5.0 – 5.3 – 5.5 – 5.8 – 6.1 – 6.5 – 7.0 Merck-Đức
2949 1.09543.0001 pH-indicator  strips  pH  6.5  –  10.0  Special  indicator  non-bleeding  pH  6.5  –  6.8  –  7.1  –  7.4  –  7.7  –  7.9  –  8.1  –  8.3  –  8.5  –  8.7  –  9.0  –  9.5  –  10.0 Merck-Đức
2950 1.09545.0001 pH-indicator  strips   pH  11.0  –  13.0   Special  indicator  non-bleeding  pH  11.0  –  11.5  –  11.8  –  12.1  –  12.3  –  12.5  –  12.8  –  13.0 Merck-Đức
2951 1.09547.0001 pH-indicator  strips  pH  5.2  –  7.2  Special  indicator  for  pH  measurements  in  meat  non-bleeding  pH  5.2  –  5.3  –  5.5  –  5.7  –  5.9  –  6.0  –  6.2  –  6.3  –  6.5  –  6.6  –  6.9  –  7.0  –  7.2 Merck-Đức
2952 1.09555.0003 pH-indicator  paper   pH  3.8  –  5.4   Special  indicator  Roll  (4.8  m)  with  colour  scale  pH  <3.8  –  4.1  –  4.4  –  4.6  –  4.8  –  5.1  –  5.4 Merck-Đức
2953 1.09556.0003 pH-indicator  paper  pH  5.4  –  7.0   Special  indicator  Roll  (4.8  m)  with  colour  scale  pH  <5.4  –  5.4  –  5.8  –  6.2  –  6.4  –  6.7  –  7.0  –  >7.0 Merck-Đức
2954 1.09557.0003 pH-indicator paper pH 6.4 – 8.0 Special indicator Roll (4.8 m) with colour scale pH 6.4 – 6.7 – 7.0 – 7.2 – 7.5 – 7.7 – 8.0 – >8.0 Merck-Đức
2955 1.09558.0003 pH-indicator paper pH 8.2 – 10.0 Special indicator Roll (4.8 m) with colour scale pH <8.2 – 8.2 – 8.5 – 8.8 – 9.0 – 9.3 – 9.6 – 10.0 Merck-Đức
2956 1.09560.0003 pH-indicator paper pH 0.5 – 5.0 Roll (4.8 m) with colour scale pH 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0 Acilit® Merck-Đức
2957 1.09562.0003 pH-indicator  paper   pH  9.5  –  13.0  Roll  (4.8  m)  with  colour  scale  pH  9.5  –  10.0  –  10.5  –  11.0  –  11.5  –  12.0  –  12.5  –  13.0  Alkalit® Merck-Đức
2958 1.09564.0003 pH-indicator paper pH 5.5 – 9.0 Roll (4.8 m) with colour scale pH 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 Neutralit® Merck-Đức
2959 1.09565.0001 pH  Box  pH-indicator  paper  pH  0.5  –  13.0  with  Acilit®  (pH  0.5-5.0),  Neutralit®  (pH  5.5-9.0),  Alkalit®   (9.5-13.0),  3  rolls  (of  4.8  m)  and  colour  scale Merck-Đức
2960 1.09568.0001 pH-indicator paper pH 0.5 – 5.0 6 replacement rolls (of 4.8 m) for 109560, 109565 Acilit® Merck-Đức
2961 1.09569.0001 pH-indicator paper pH 5.5 – 9.0 6 replacement rolls (of 4.8 m) for 109564, 109565 Neutralit® Merck-Đức
2962 1.09570.0001 pH-indicator  paper   pH  9.5  –  13.0  6  replacement  rolls  (of  4.8  m)  for  109562,  109565  Alkalit® Merck-Đức
2963 1.09584.0001 pH-indicator  strips  pH  2.0  –  9.0  non-bleeding  pH  2.0  –  2.5  –  3.0  –  3.5  –  4.0  –  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0 Merck-Đức
2964 1.09584.1111 pH-indicator  strips  pH  2.0  –  9.0  non-bleeding  pH  2.0  –  2.5  –  3.0  –  3.5  –  4.0  –  4.5  –  5.0  –  5.5  –  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0 Merck-Đức
2965 1.09600.0100 Acetylacetone for analysis EMSURE® Merck-Đức
2966 1.09600.0500 Acetylacetone for analysis EMSURE® Merck-Đức
2967 1.09602.0005 Methyl stearate reference substance for gas-chromatography Merck-Đức
2968 1.09603.0005 n-Decane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
2969 1.09604.0005 n-Heptadecane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
2970 1.09605.0005 n-Hexadecane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
2971 1.09606.0005 n-Octadecane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
2972 1.09607.0005 n-Pentadecane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
2973 1.09608.0005 n-Tetradecane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
2974 1.09609.0005 n-Tridecane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
2975 1.09613.0100 Toluene-4-sulfonic acid monohydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
2976 1.09613.0500 Toluene-4-sulfonic acid monohydrate GR for analysis ACS Merck-Đức
2977 1.09621.1000 Ethylen glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP Merck-Đức
2978 1.09621.2500 Ethylen glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP Merck-Đức
2979 1.09621.6010 Ethylen glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP Merck-Đức
2980 1.09621.6025 Ethylen glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP Merck-Đức
2981 1.09623.1000 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2982 1.09623.2500 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2983 1.09623.6010 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2984 1.09623.6025 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2985 1.09623.9026 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2986 1.09623.9181 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2987 1.09624.0100 Charcoal activated for gas chromatography 0,5-1 mm (18-35 mesh ASTM) Merck-Đức
2988 1.09624.0500 Charcoal activated for gas chromatography 0,5-1 mm (18-35 mesh ASTM) Merck-Đức
2989 1.09626.1000 Benzyl alcohol for analysis EMSURE® Merck-Đức
2990 1.09626.2500 Benzyl alcohol for analysis EMSURE® Merck-Đức
2991 1.09626.6025 Benzyl alcohol for analysis EMSURE® Merck-Đức
2992 1.09629.0500 tert-Butanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2993 1.09629.5000 tert-Butanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2994 1.09629.9025 tert-Butanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
2995 1.09630.1000 2-Butanol for analysis EMSURE® Merck-Đức
2996 1.09630.2500 2-Butanol for analysis EMSURE® Merck-Đức
2997 1.09631.0100 Charcoal activated for gas chromatography 0,3-0,5 mm (35-50 mesh ASTM) Merck-Đức
2998 1.09631.0500 Charcoal activated for gas chromatography 0,3-0,5 mm (35-50 mesh ASTM) Merck-Đức
2999 1.09633.0005 Methyl octanoate reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3000 1.09634.1000 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3001 1.09634.1011 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3002 1.09634.2500 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3003 1.09634.2511 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3004 1.09634.5000 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3005 1.09634.6010 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3006 1.09634.6025 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3007 1.09634.6190 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3008 1.09634.9025 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3009 1.09634.9180 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3010 1.09635.0005 Ethylbenzene reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3011 1.09637.0005 Methyl decanoate reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3012 1.09643.0005 2-Methylbutane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3013 1.09646.0005 Benzene reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3014 1.09649.0010 N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatography Merck-Đức
3015 1.09649.0025 N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatography Merck-Đức
3016 1.09652.1000 n-Butyl acetate for analysis EMSURE® Merck-Đức
3017 1.09652.2500 n-Butyl acetate for analysis EMSURE® Merck-Đức
3018 1.09652.6010 n-Butyl acetate for analysis EMSURE® Merck-Đức
3019 1.09656.0005 D-Camphor reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3020 1.09658.0005 n-Dodecane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3021 1.09666.1000 Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3022 1.09666.2500 Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3023 1.09666.2511 CYCLOHEXANE FOR ANALYSIS EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR Merck-Đức
3024 1.09666.6010 Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3025 1.09666.6025 Cyclohexane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3026 1.09667.0005 Cyclohexanol reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3027 1.09669.0100 Dinonyl phthalate for gas chromatography Merck-Đức
3028 1.09671.0250 1,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
3029 1.09671.1000 1,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
3030 1.09671.2500 1,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
3031 1.09671.6025 1,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISO Merck-Đức
3032 1.09676.0005 2′,7′-Dichlorofluorescein indicator ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3033 1.09678.0100 Dimethyl sulfoxide for gas chromatography Merck-Đức
3034 1.09684.1000 Formamide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3035 1.09684.2500 Formamide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3036 1.09686.0005 n-Heptane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3037 1.09687.0005 n-Hexane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3038 1.09693.0005 Methyl laurate reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3039 1.09699.0005 3-Methylheptane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3040 1.09701.0001 Cyanide Test Method: photometric 0.002 – 0.500 mg/l CN¯ Spectroquant® Merck-Đức
3041 1.09703.0005 3-Methylhexane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3042 1.09708.1000 Ethyl methyl ketone for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3043 1.09708.2500 Ethyl methyl ketone for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3044 1.09708.6025 Ethyl methyl ketone for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3045 1.09709.0005 Ethyl methyl ketone reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3046 1.09711.0001 Hydrazine Test Method: photometric 0.005 – 2.00 mg/l N2H4 Spectroquant® Merck-Đức
3047 1.09713.0001 Nitrate Test Method: photometric, DMP 0.10 – 25.0 mg/l NO3-N 0.4 – 110.7 mg/l NO3¯ Spectroquant® Merck-Đức
3048 1.09713.0002 Nitrate Test Method: photometric, DMP 0.10 – 25.0 mg/l NO3-N 0.4 – 110.7 mg/l NO3¯ Spectroquant® Merck-Đức
3049 1.09716.0005 n-Octane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3050 1.09717.0001 Lead Test Method: photometric 0.010 – 5.00 mg/l Pb Spectroquant® Merck-Đức
3051 1.09718.1000 Petroleum for analysis EMSURE® Merck-Đức
3052 1.09718.2500 Petroleum for analysis EMSURE® Merck-Đức
3053 1.09718.6025 Petroleum for analysis EMSURE® Merck-Đức
3054 1.09719.0005 n-Pentane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3055 1.09724.0100 Piperidine for analysis EMSURE® Merck-Đức
3056 1.09724.0500 Piperidine for analysis EMSURE® Merck-Đức
3057 1.09726.0100 Polyethylene glycol 400 for gaschromatography Merck-Đức
3058 1.09727.0100 Polyethylene glycol 4000 for gas chromatography Merck-Đức
3059 1.09728.0100 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3060 1.09728.0500 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3061 1.09728.1000 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3062 1.09728.2500 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3063 1.09728.6025 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3064 1.09728.9190 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3065 1.09729.0100 Polyethylene glycol 1000 for gas chromatography Merck-Đức
3066 1.09731.1000 Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3067 1.09731.2500 Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3068 1.09731.6010 Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3069 1.09731.6025 Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3070 1.09731.9190 Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3071 1.09736.0005 METHYL MYRISTATE REFERENCE SUBSTANCE FOR GAS CHROMATOGRAPHY Merck-Đức
3072 1.09743.0005 Methyl oleate reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3073 1.09748.0001 Photometer NOVA 30 A Spectroquant® Merck-Đức
3074 1.09749.0001 Halogen lamp NOVA 30, NOVA 60 Spectroquant® Merck-Đức
3075 1.09751.0001 Photometer NOVA 60 Spectroquant® Merck-Đức
3076 1.09752.0001 Photometer NOVA 60 A Spectroquant® Merck-Đức
3077 1.09754.0005 Methyl margarate reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3078 1.09762.0100 Silicon oil 550 for gas chromatography Merck-Đức
3079 1.09768.0005 Toluene reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3080 1.09769.0001 Case NOVA 30, NOVA 60 Spectroquant® Merck-Đức
3081 1.09771.0005 N-(Trimethylsilyl)imidazole for gas chromatography Merck-Đức
3082 1.09772.0001 COD Cell Test (Hg-free) Method: photometric 10 – 150 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3083 1.09773.0001 COD Cell Test (Hg-free) Method: photometric 100 – 1500 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3084 1.09778.0001 Halogen lamp NOVA 400 Spectroquant® Merck-Đức
3085 1.09794.0005 n-Undecane reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3086 1.09795.0100 n-Undecane for analysis EMSURE® Merck-Đức
3087 1.09797.0005 m-Xylene reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3088 1.09798.0005 o-Xylene reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3089 1.09799.0005 p-Xylene reference substance for gas chromatography Merck-Đức
3090 1.09829.0001 Titanium standard 1000 mg Ti, (NH4)2TiF6 in H2O Titrisol® Merck-Đức
3091 1.09843.5000 NEO-CLEAR® (xylene substitute) for microscopy Merck-Đức
3092 1.09844.1000 Eosin Y-solution 0.5% aqueous for microscopy Merck-Đức
3093 1.09844.2500 EOSIN Y-SOLUTION 0.5% AQUEOUS FOR MICROSCOPY Merck-Đức
3094 1.09846.0001 Buffer  solution  concentrated  (citrate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB,  colour  code:  red  for  500  ml  buffer  solution,  pH  4.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3095 1.09864.0001 Ammonium iron(II) sulfate solution for 250 ml, c[(NH4)2Fe(SO4)2] = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3096 1.09866.0001 Nitrite standard for 1000 mg NO2¯, (NaNO2 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3097 1.09868.0001 Gold standard for 1000 mg Au, [H(AuCl4) 3H2O in 12,7% HCl] Titrisol® Merck-Đức
3098 1.09869.0001 Fluoride-standard for 1000 mg F¯, (KF in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3099 1.09870.0001 Phosphate standard for 1000 mg PO4³¯, (H3PO4 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3100 1.09871.0001 Chloride standard for 1000 mg Cl¯, (HCl in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3101 1.09872.0001 Sulfate standard for 1000 mg SO4²¯, (H2SO4 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3102 1.09879.0001 Buffer concentrate for buffer solution acc. to WEISE for 1000 ml of solution (phosphate), pH 7,20 Titrisol® Merck-Đức
3103 1.09880.0001 Buffer  concentrate  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  11.00  +-  0.05  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3104 1.09881.0001 Buffer  concentrate  (glycine/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  1.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3105 1.09882.0001 Buffer  concentrate  (citrate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  2.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3106 1.09883.0001 Buffer  concentrate  (citrate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  3.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3107 1.09884.0001 Buffer  concentrate  (citrate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  4.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3108 1.09885.0001 Buffer  concentrate  (citrate/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  5,00  +-  0,02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3109 1.09886.0001 Buffer  concentrate  (citrate/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  6,00  +-  0,02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3110 1.09887.0001 Buffer concentrate (phosphate), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 7.00 +- 0.02 (20°C) Titrisol® Merck-Đức
3111 1.09888.0001 Buffer  concentrate  (borate/hydrochloric  acid),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  8.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3112 1.09889.0001 Buffer  concentrate  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  9.00  +-  0.02  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3113 1.09890.0001 Buffer  concentrate  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  10.00  +-  0.05  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3114 1.09892.0001 Buffer  concentrate  (phosphate/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  12.00  +-  0.05  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3115 1.09893.0001 Buffer  concentrate  (potassium  chloride/sodium  hydroxide),  traceable  to  SRM  of  NIST  and  PTB  for  500  ml  buffer  solution,  pH  13.00  +-  0.05  (20°C)  Titrisol® Merck-Đức
3116 1.09894.0001 Titriplex®  solution  A  for  the  determination  of  alkaline  earth  in  water  (hardness),  1  ml  =  56  mg  CaO/l  («»  5.6  German  degrees  of  hardness)  using  100  ml  of  water  for  1000  ml,  Titrisol® Merck-Đức
3117 1.09895.0001 Titriplex®  solution  B  for  the  determination  of  alkaline  earth  in  water  (hardness),  1  ml  =  10  mg  CaO/l  («»  1  German  degrees  of  hardness)  using  100  ml  of  water  for  1000  ml  Titrisol® Merck-Đức
3118 1.09900.0001 Ammonium thiocyanate solution for 1000 ml, c(NH4SCN) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3119 1.09905.0001 Bromide bromate solution for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3120 1.09906.0001 Silver standard 1000 mg Ag, (AgNO3 in HNO3 5%) Titrisol® Merck-Đức
3121 1.09909.0001 Sodium thiosulfate solution for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0,01 mol/l (0,01 N) Titrisol® Merck-Đức
3122 1.09910.0001 Iodine solution for 1000 ml, c(I2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3123 1.09911.0001 Hydrochloric  acid  1.000  l  for  the  preparation  of  dilute  volumetric  solutions  or  for  direct  use  c(HCl)  =  5  mol/l  (5  N)  Combi-Titrisol® Merck-Đức
3124 1.09912.0001 Sulfuric  acid  1.000  l  for  the  preparation  of  dilute  volumetric  solutions  or  for  direct  use  c(H2SO4)  =  2,5  mol/l  (5  N)  Combi-Titrisol® Merck-Đức
3125 1.09913.0001 Sodium  hydroxide  1,000  l  for  the  preparation  of  dilute  volumetric  solutions  or  for  direct  use  c(NaOH)  =  5  mol/l  (5  N)  Combi-Titrisol® Merck-Đức
3126 1.09914.0001 Iodide iodate solution for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol® Merck-Đức
3127 1.09915.0001 Selenium standard 1000 mg Se, (SeO2 in HNO3) Titrisol® Merck-Đức
3128 1.09917.0001 Potassium iodate solution for 1000 ml, c(KIO3) = 1/60 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3129 1.09918.0001 Potassium hydroxide solution for 1000 ml, c(KOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® Merck-Đức
3130 1.09919.0001 Potassium hydroxide solution for 1000 ml, c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) Titrisol® Merck-Đức
3131 1.09921.0001 Potassium hydroxide solution for 1000 ml, c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3132 1.09924.0001 Potassium standard 1000 mg K, (KCl in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3133 1.09925.0001 Potassium bromate solution for 1000 ml, c(KBrO3) = 1/60 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3134 1.09926.0001 Molybdenum standard 1000 mg Mo, [(NH4)6Mo7O24 4H2O in 0.7% NH4OH] Titrisol® Merck-Đức
3135 1.09927.0001 Sodium standard 1000 mg Na, (NaCl in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3136 1.09928.0001 Potassium dichromate solution for 1000 ml, c(K2Cr2O7) = 1/60 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3137 1.09930.0001 Potassium permanganate solution for 1000 ml, c(KMnO4) = 0,002 mol/l (0,01 N) Titrisol® Merck-Đức
3138 1.09932.0001 Oxalic acid solution for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0,005 mol/l (0,01 N) Titrisol® Merck-Đức
3139 1.09934.0001 Lithium standard 1000 mg Li, (LiCl in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3140 1.09935.0001 Potassium permanganate solution for 1000 ml, c(KMnO4) = 0,02 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3141 1.09939.0001 Arsenic standard 1000 mg As, (As2O5 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3142 1.09940.0001 Sodium carbonate solution for 1000 ml, c(Na2CO3) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3143 1.09943.0001 Calcium standard 1000 mg Ca, (CaCl2 in 6.5% HCl) Titrisol® Merck-Đức
3144 1.09944.0001 Acetic acid for 1000 ml, c(CH3COOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3145 1.09945.0001 Sodium chloride solution for 1000 ml, c(NaCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3146 1.09947.0001 Silicon standard 1000 mg Si, (SiCl4 in 14% NaOH) Titrisol® Merck-Đức
3147 1.09948.0001 Chromium standard 1000 mg Cr, (CrCl3 in 4,2% HCl) Titrisol® Merck-Đức
3148 1.09949.0001 Magnesium standard 1000 mg Mg, (MgCl2 in 6% HCl) Titrisol® Merck-Đức
3149 1.09950.0001 Sodium thiosulfate solution for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3150 1.09951.0001 Acetic acid for 500 ml, c(CH3COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® Merck-Đức
3151 1.09953.0001 Zinc standard 1000 mg Zn, (ZnCl2 in 0.06% HCl) Titrisol® Merck-Đức
3152 1.09956.0001 Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® Merck-Đức
3153 1.09957.0001 Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) Titrisol® Merck-Đức
3154 1.09958.0001 Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0,25 mol/l (0,25 N) Titrisol® Merck-Đức
3155 1.09959.0001 Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3156 1.09960.0001 Cadmium standard 1000 mg Cd, (CdCl2 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3157 1.09961.0001 Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol® Merck-Đức
3158 1.09962.0001 Barium chloride solution for 1 l measure solution, c(BaCl2) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3159 1.09964.0001 Nitric acid for 1 l measure solution, c(HNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3160 1.09965.0001 Oxalic acid solution for 1000 ml, c(C2H2O4) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3161 1.09966.0001 Nitric acid for 1000 ml, c(HNO3) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® Merck-Đức
3162 1.09967.0001 Aluminium standard 1000 mg Al, (AlCl3 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3163 1.09968.0001 Barium standard 1000 mg Ba, (BaCl2 in 7% HCl) Titrisol® Merck-Đức
3164 1.09969.0001 Lead standard 1000 mg Pb, (Pb(NO3)2 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3165 1.09970.0001 Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® Merck-Đức
3166 1.09971.0001 Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0,5 mol/l (0,5 N) Titrisol® Merck-Đức
3167 1.09972.0001 Iron standard 1000 mg Fe, (FeCl3 in 15% HCl) Titrisol® Merck-Đức
3168 1.09973.0001 Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3169 1.09974.0001 Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0,01 mol/l (0,01 N) Titrisol® Merck-Đức
3170 1.09981.0001 Sulfuric acid for 1000 ml, c(H2SO4) = 0,5 mol/l (1 N) Titrisol® Merck-Đức
3171 1.09982.0001 Sulfuric acid for 1000 ml, c(H2SO4) = 0,005 mol/l (0,01 N) Titrisol® Merck-Đức
3172 1.09984.0001 Sulfuric acid for 1000 ml, c(H2SO4) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3173 1.09986.0001 Cobalt standard 1000 mg Co, (CoCl2 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3174 1.09987.0001 Copper standard 1000 mg Cu, (CuCl2 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3175 1.09988.0001 Manganese standard 1000 mg Mn, (MnCl2 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3176 1.09989.0001 Nickel standard 1000 mg Ni, (NiCl2 in H2O) Titrisol® Merck-Đức
3177 1.09990.0001 Silver nitrate solution for 1000 ml, c(AgNO3) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titrisol® Merck-Đức
3178 1.09991.0001 Zinc sulfate solution for 1000 ml, c(ZnSO4) = 0,1 mol/l (0,1 M) Titrisol® Merck-Đức
3179 1.09992.0001 Titriplex® III solution for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0,1 mol/l Titrisol® Merck-Đức
3180 1.09993.0001 Strontium standard 1000 mg Sr, (SrCl2 in 7% HCl) Titrisol® Merck-Đức
3181 1.09994.0001 Vanadium standard 1000 mg V, (VOSO4 in 8.6% H2SO4) Titrisol® Merck-Đức
3182 1.09996.0001 Adapter S 40 for the direct aspiration of solvents through tubes of 3 mm O.D. from bottles with S 40 thread Merck-Đức
3183 1.09998.0010 Glass rods (plastic-coated) for opening Titrisol® glass ampoules Merck-Đức
3184 1.10001.0001 Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 mg/l Merckoquant® Merck-Đức
3185 1.10002.0001 Cobalt Test Method: colorimetric with test strips 10 – 30 – 100 – 300 – 1000 mg/l Co²+ Merckoquant® Merck-Đức
3186 1.10003.0001 Copper Test Method: colorimetric with test strips 10 – 30 – 100 – 300 mg/l Cu Merckoquant® Merck-Đức
3187 1.10004.0001 Iron Test Method: colorimetric with test strips 3 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l Fe²+ Merckoquant® Merck-Đức
3188 1.10006.0001 Nickel Test Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 100 – 250 – 500 mg/l Ni Merckoquant® Merck-Đức
3189 1.10007.0001 Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 2 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80 mg/l NO2¯ Merckoquant® Merck-Đức
3190 1.10007.0002 Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 2 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80 mg/l NO2¯ Merckoquant® Merck-Đức
3191 1.10008.0001 Fixing  Bath  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  0.5  –  1.0  –  1.7  –  3  –  5  –  7  –  10  g/l  Ag   pH  4  –  5  –  6  –  7  –  8  Merckoquant® Merck-Đức
3192 1.10011.0001 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 – 2 – 5 – 10 – 25 mg/l H2O2 Merckoquant® Merck-Đức
3193 1.10011.0002 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 – 2 – 5 – 10 – 25 mg/l H2O2 Merckoquant® Merck-Đức
3194 1.10012.0001 Chromate Test Method: colorimetric with test strips and reagent 3 – 10 – 30 – 100 mg/l CrO4 Merckoquant® Merck-Đức
3195 1.10013.0001 Sulfite Test Method: colorimetric with test strips 10 – 40 – 80 – 180 – 400 mg/l SO3²¯ Merckoquant® Merck-Đức
3196 1.10015.0001 Aluminium Test Method: colorimetric with test strips and reagents 10 – 25 – 50 – 100 – 250 mg/l Al Merckoquant® Merck-Đức
3197 1.10019.0001 Sulfate Test Method: colorimetric with test strips (4 reaction zones) 200 – 400 – 800 – 1200 – 1600 mg/l SO4²¯ Merckoquant® Merck-Đức
3198 1.10020.0001 Nitrate Test Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l NO3¯ Merckoquant® Merck-Đức
3199 1.10020.0002 Nitrate Test Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l NO3¯ Merckoquant® Merck-Đức
3200 1.10022.0001 Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 0.1 – 0.3 – 0.6 – 1 – 2 – 3 g/l NO2¯ Merckoquant® Merck-Đức
3201 1.10023.0001 Ascorbic Acid Test Method: colorimetric with test strips 50 – 100 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1000 – 2000 mg/l Merckoquant® Merck-Đức
3202 1.10024.0001 Ammonium Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 30 – 60 – 100 – 200 – 400 mg/l NH4+ Merckoquant® Merck-Đức
3203 1.10025.0001 Total  Hardness  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  (4  reaction  zones)  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant® Merck-Đức
3204 1.10028.0001 Tin Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 25 – 50 – 100 – 200 mg/l Sn Merckoquant® Merck-Đức
3205 1.10029.0001 Total  Hardness  Test  Test  strips,  single  test  strips  (4  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant® Merck-Đức
3206 1.10032.0001 Total  Hardness  Test  Test  strips,  individually  sealed  (4  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant® Merck-Đức
3207 1.10032.0013 Total  Hardness  Test  Test  strips,  individually  sealed  (4  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant® Merck-Đức
3208 1.10036.0001 Formaldehyde Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 20 – 40 – 60 – 100 mg/l HCHO Merckoquant® Merck-Đức
3209 1.10042.0001 Potassium Test Method: colorimetric with test strips and reagent 250 – 450 – 700 – 1000 – 1500 mg/l K Merckoquant® Merck-Đức
3210 1.10044.0001 Cyanide Test Method: colorimetric with test strips and reagents 1 – 3 – 10 – 30 mg/l CN¯ Merckoquant® Merck-Đức
3211 1.10046.0001 Total  Hardness  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  (5  reaction  zones)  >5  –  >10  –  >15  –  >20  –  >25°d   >6  –  >13  –  >19  –  >25  –  >31°e   >9  –  >18  –  >27  –  >36  –  >45°f  Merckoquant® Merck-Đức
3212 1.10047.0012 Total  hardness  Test  Test  strips,  individually  sealed  (5  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  >5  –  >10  –  >15  –  >20  –  >25°d   >6  –  >13  –  >19  –  >25  –  >31°e   >9  –  >18  –  >27  –  >36  –  >45°f  Merckoquant® Merck-Đức
3213 1.10047.0013 Total  hardness  Test  Test  strips,  individually  sealed  (5  reaction  zones)  Method:  colorimetric  with  test  strips  >5  –  >10  –  >15  –  >20  –  >25°d   >6  –  >13  –  >19  –  >25  –  >31°e   >9  –  >18  –  >27  –  >36  –  >45°f  Merckoquant® Merck-Đức
3214 1.10049.0001 Molybdenum Test Method: colorimetric with test strips and reagent 5 – 20 – 50 – 100 – 250 mg/l Mo Merckoquant® Merck-Đức
3215 1.10057.0001 Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 mg/l NO2¯ Merckoquant® Merck-Đức
3216 1.10072.0019 Total  hardness  test  Analytical  test  strips,  individually  sealed  <3  –  >4  –  >7  –  >14  –  >21°d   <4  –  >5  –  >9  –  >18  –  >26°e   <5  –  >7  –  >12  –  >25  –  >37°f  Merckoquant® Merck-Đức
3217 1.10077.0001 Lead Test Method: colorimetric with test strips and reagent 20 – 40 – 100 – 200 – 500 mg/l Pb Merckoquant® Merck-Đức
3218 1.10079.0001 Chloride Test Method: colorimetric with test strips (5 reaction zones) 500 – 1000 – 1500 – 2000 – >= 3000 mg/l Cl¯ Merckoquant® Merck-Đức
3219 1.10080.0001 Manganese Test Method: colorimetric with test strips and reagents 2 – 5 – 20 – 50 – 100 mg/l Mn Merckoquant® Merck-Đức
3220 1.10081.0001 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 1 – 3 – 10 – 30 – 100 mg/l H2O2 Merckoquant® Merck-Đức
3221 1.10083.0001 Calcium Test Method: colorimetric with test strips and reagents 10 – 25 – 50 – 100 mg/l Ca²+ Merckoquant® Merck-Đức
3222 1.10084.0001 Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 5 – 10 – 20 – 30 – 50 mg/l Merckoquant® Merck-Đức
3223 1.10091.0022 Nitrate Test individually sealed (Alu foil) only with nitrate reaction zone Merckoquant® Merck-Đức
3224 1.10091.0023 Nitrate Test individually sealed (Alu foil) only with nitrate reaction zone Merckoquant® Merck-Đức
3225 1.10092.0021 Nitrate  Test  individually  sealed  (Alu  foil)  with  nitrate  and  nitrite  reaction  zone  Method:  colorimetric  with  test  strips  10  –  25  –  50  –  100  –  250  –  500  mg/l  NO3¯  Merckoquant® Merck-Đức
3226 1.10107.0005 Arsenazo III metal indicator Merck-Đức
3227 1.10178.0001 Plastic bottle, 1 l with S40 screw cap, in UN-approved transport box Merck-Đức
3228 1.10188.0001 Plastic bottle, 500 ml with S40 screw cap, in UN-approved transport box Merck-Đức
3229 1.10218.0500 Gram’s decolorizing solution for the Gram staining method Merck-Đức
3230 1.10218.2500 Gram’s decolorizing solution for the Gram staining method Merck-Đức
3231 1.10232.0001 pH-indicator paper pH 1 – 14 Universal indicator 6 replacement rolls (of 4.8 m) for 110962 Merck-Đức
3232 1.10238.0005 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine for analysis Merck-Đức
3233 1.10255.0005 Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for gas chromatography Merck-Đức
3234 1.10255.0025 Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for gas chromatography Merck-Đức
3235 1.10306.0500 BIOQUANT® Protein (Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations Merck-Đức
3236 1.10307.0500 BIOQUANT® Protein (Biuret Method) reagent solution for approx. 250 determinations Merck-Đức
3237 1.10322.0100 Multi-element  standard  VII  for  cation  chromatography  (9  elements  in  HNO3  0.001  mol/l)  100  mg/l:  NH4,  Ba,  Ca,  K,  Li,  Na,Mg,  Mn,  Sr  CertiPUR® Merck-Đức
3238 1.10337.0001 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 mg/l H2O2 Merckoquant® Merck-Đức
3239 1.10390.0001 Glass bottles, 100 ml with S 28 screw cap, in UN-approved transport box Merck-Đức
3240 1.10391.0001 Glass bottles 250 ml with S 40 screw cap, in UN-approved transport box Merck-Đức
3241 1.10392.0001 Glass bottles, 500 ml with S 40 screw cap, in UN-approved transport box Merck-Đức
3242 1.10393.0001 Glass bottles, 1 l with S 40 screw cap, in UN-approved transport box Merck-Đức
3243 1.10394.0001 Glass bottles 2.5 l with S 40 screw cap, in UN-approved transport box Merck-Đức
3244 1.10428.0001 Phosphate Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l PO4³¯ Merckoquant® Merck-Đức
3245 1.10537.0001 BIOQUANT® Carrez clarification reagent kit for sample preparation in food analysis, 5-fold concentrate Merck-Đức
3246 1.10539.0010 4-Fluorophenol GR for analysis Merck-Đức
3247 1.10552.0023 Nitrite Test individually sealed test strips Merckoquant® Merck-Đức
3248 1.10580.0100 ICP multi-element standard solution VI for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) CertiPUR® Merck-Đức
3249 1.10630.0500 Tb-color malachite green (oxalate) solution for the microscopic investigation of mycobacteria (cold staining) Merck-Đức
3250 1.10646.0001 Reagent bottles, 100 ml Merck-Đức
3251 1.10647.0001 Glass bottles, 50 ml Merck-Đức
3252 1.10648.0001 Carbonate Hardness Test Method: colorimetric with test strips 4 – 8 – 12 – 16 – 24°d Merckoquant® Merck-Đức
3253 1.10651.0001 Fritest®   Refill  pack  for  1.10652.0001 Merck-Đức
3254 1.10652.0001 Fritest®  Method:  colorimetric,   alkali  colour  count  principle Merck-Đức
3255 1.10653.0001 Oxifrit-Test®  Method:  colorimetric,   determination  of  oxidized  fatty  acids Merck-Đức
3256 1.10654.0001 Oxifrit-Test®   Refill  pack  for  1.10653.0001 Merck-Đức
3257 1.10714.0500 ICP multielement standard V for wavelength calibration CertiPUR® Merck-Đức
3258 1.10783.1000 Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) Merck-Đức
3259 1.10783.5000 Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) Merck-Đức
3260 1.10783.9025 Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) Merck-Đức
3261 1.10841.0050 p-Toluidine GR for analysis Merck-Đức
3262 1.10854.2500 Formic acid 90 % for determination of viscosity after DIN EN ISO 307 LAB Merck-Đức
3263 1.10887.2500 Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate Merck-Đức
3264 1.10888.0100 Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate GR for analysis Merck-Đức
3265 1.10958.0250 Kjeldahl tablets for Wieninger method 5g/tablet Merck-Đức
3266 1.10958.1000 Kjeldahl tablets for Wieninger method 5g/tablet Merck-Đức
3267 1.10962.0003 pH-indicator paper pH 1 – 14 Universal indicator Roll (4.8 m) with colour scale pH 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 Merck-Đức
3268 1.10972.1000 Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3269 1.10972.2500 Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3270 1.10972.4004 Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3271 1.10972.9010 Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3272 1.10972.9030 Ethyl acetate for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3273 1.10982.0025 Lanthanum(III) oxide for atomic absorption spectroscopy Merck-Đức
3274 1.10983.1000 N,N-Dimethylformamide for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3275 1.10983.2500 N,N-Dimethylformamide for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3276 1.11102.0001 Compact Laboratory for Aquaristics Aquamerck® Merck-Đức
3277 1.11103.0001 Carbonate  Hardness  Test  Acid  capacity  to  pH  4.3  (ANC)   Method:  titrimetric  with  dropping  bottle  Aquamerck® Merck-Đức
3278 1.11104.0001 Total Hardness Test Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck® Merck-Đức
3279 1.11106.0001 Chloride Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck® Merck-Đức
3280 1.11107.0001 Oxygen Test Method: titrimetric, acc. to Winkler, with titration pipette Aquamerck® Merck-Đức
3281 1.11109.0001 Alkalinity  Test  Acid  capacity  to  pH  8.2  and  pH  4.3   Method:  titrimetric  with  titration  pipette  Aquamerck® Merck-Đức
3282 1.11110.0001 Calcium Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck® Merck-Đức
3283 1.11113.0001 Chlorine Test Reagent Cl2-1 Aquamerck® Merck-Đức
3284 1.11114.0001 Chlorine Test Reagent Cl2-2 Aquamerck® Merck-Đức
3285 1.11115.0001 Chlorine Test Reagent Cl2-3 (potassium iodide tablets) Aquamerck® Merck-Đức
3286 1.11116.0001 pH Test Phenol red solution Aquamerck® Merck-Đức
3287 1.11117.0001 Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  acc.  to  Neßler,  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.5  –  1  –  2  –  3  –  5  –  7  –  10  mg/l  NH4+  Aquamerck® Merck-Đức
3288 1.11122.0001 Total  Hardness  Test   Reagent  H-1  (indicator  solution)   Refill  pack  for  108039  Aquamerck® Merck-Đức
3289 1.11131.0001 Magnesium Test Method: colorimetric with colour card 100 – 200 – 300 – 500 – 1000 – 1500 mg/l Mg Aquamerck® Merck-Đức
3290 1.11132.0001 Chloride Test Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck® Merck-Đức
3291 1.11136.0001 Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour-matching  vessel  0.1  –  0.3  –  0.5  –  1.0  –  2.5  –  5.0  –  7.5  –  12.5  –  25  –  50  mg/l  Fe  Aquamerck® Merck-Đức
3292 1.11138.0001 Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  PMB,  with  colour-matching  vessel  1.0  –  2.5  –  5.0  –  7.5  –  10  mg/l  P2O5   1.3  –  3.3  –  6.7  –  10.0  –  13.4  mg/l  PO4³¯  Aquamerck® Merck-Đức
3293 1.11141.0001 Total  Hardness  Test   Reagent  H-2  (titration  solution)   Refill  pack  for  108011  Aquamerck® Merck-Đức
3294 1.11142.0001 Residual Hardness Test Method: colorimetric with colour card 0.04 – 0.08 – 0.15 °d Aquamerck® Merck-Đức
3295 1.11143.0001 Chlorine  and  pH  Test   Reagent  for  pH  (pH-1)   Refill  pack  for  111174  Aquamerck® Merck-Đức
3296 1.11148.0001 Sulfite Test Method: titrimetric with titration pipette Aquamerck® Merck-Đức
3297 1.11151.0001 Compact Laboratory for Water Testing Aquamerck® Merck-Đức
3298 1.11152.0001 Oxygen  Test   Refill  pack  for  111107  Aquamerck® Merck-Đức
3299 1.11157.0001 Chlorine  and  pH  Test   Reagents  for  chlorine  (Cl2-1,  Cl2-2,  Cl2-3)   Refill  pack  for  111174  Aquamerck® Merck-Đức
3300 1.11160.0001 Chlorine  and  pH  Test  (free  chlorine  and  pH,  DPD)  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  sliding  comparator  0.10  –  0.20  –  0.30  –  0.40  –  0.50  –  0.75  –  1.0  –  1.5  mg/l  Cl2   pH:  6.5  –  6.8  –  7.0  –  7.2  –  7.4  –  7.6 Merck-Đức
3301 1.11165.0001 Areometer for Compact Laboratory 1.11154.0001 for the determination of the isopropanol content Merck-Đức
3302 1.11169.0001 Nitrate Test in freshwater Method: colorimetric with colour card 10 – 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 mg/l NO3¯ Aquamerck® Merck-Đức
3303 1.11170.0001 Nitrate Test Method: colorimetric with colour card and sliding comparator 10 – 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 mg/l NO3¯ Aquamerck® Merck-Đức
3304 1.11174.0001 Chlorine  and  pH  Test  (free  chlorine,  total  chlorine,  and  pH)   Method:  colorimetric  with  colour-matching  vessel  0.1  –  0.3  –  0.6  –  1.0  –  1.5  mg/l  Cl2  pH:  6.8  –  7.1  –  7.4  –  7.6  –  7.8  Aquamerck® Merck-Đức
3305 1.11348.0250 1-Methylimidazole GR for analysis buffer substance Merck-Đức
3306 1.11355.0100 ICP  multi-element  standard  solution  IV  (23  elements  in  diluted  nitric  acid)  1000  mg/l:  Ag,  Al,  B,  Ba,  Bi,  Ca,  Cd,  Co,  Cr,  Cu,  Fe,  Ga,  In  ,  K,  Li,  Mg,  Mn,  Na,  Ni,  Pb,  Sr,  Tl,  Zn  CertiPUR® Merck-Đức
3307 1.11360.2500 Sodium hydroxide solution min. 45% GR for analysis Merck-Đức
3308 1.11360.9025 Sodium hydroxide solution min. 45% GR for analysis Merck-Đức
3309 1.11373.0100 Buffer tablets pH 6.4 for preparing buffer solution acc. to WEISE for the staining of blood smears Merck-Đức
3310 1.11374.0100 Buffer tablets pH 6.8 for preparing buffer solution acc. to WEISE for the staining of blood smears Merck-Đức
3311 1.11437.0500 Anion multi-element standard I ready for use ß (F¯), (PO4³¯), (Br¯) = 1000 mg/l (NaF, KH2PO4, NaBr in H2O) CertiPUR® Merck-Đức
3312 1.11448.0500 Anion multi-element standard II ready for use ß(Cl¯),(NO3¯),(SO4¯¯)=1000 mg/l, (NaCl, NaNO3, Na2SO4 in H2O) CertiPUR® Merck-Đức
3313 1.11487.0025 Hematein (C.I. 75290) for microscopy Merck-Đức
3314 1.11584.5000 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 4 mol/l (4 N) TitriPUR® Merck-Đức
3315 1.11586.5000 Potassium hydroxide solution c(KOH) = 0,5 mol/l (0,5 N) TitriPUR® Merck-Đức
3316 1.11587.1000 Potassium hydroxide solution in methanol c(KOH) = 0,1 mol/l (0,1 N) TitriPUR® Merck-Đức
3317 1.11609.2504 Histosec® pastilles solidification point 56-58°C embedding agent for histology Merck-Đức
3318 1.11609.9025 Histosec® pastilles solidification point 56-58°C embedding agent for histology Merck-Đức
3319 1.11613.0001 Ferrospectral® GR for analysis (reagent for iron) Merck-Đức
3320 1.11656.0001 Dimethylformamide-D7 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3321 1.11656.0009 Dimethylformamide-D7 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3322 1.11661.0001 Hemacolor® Rapid staining of blood smear staining set for microscopy Merck-Đức
3323 1.11670.1000 Formic acid 98-100% Suprapur® Merck-Đức
3324 1.11674.0001 Hemacolor® Rapid staining of blood smear staining set for microscopy Merck-Đức
3325 1.11678.1000 TLC-Silica gel 60 GF254 mean particle size 15 µm Merck-Đức
3326 1.11695.1000 TLC Silica gel 60 H mean particle size 15 µm Merck-Đức
3327 1.11718.1000 Silver nitrate solution c(AgNO3) = 0,05 mol/l (0,05 N) TitriPUR® Merck-Đức
3328 1.11724.1000 Spectromelt® A 14 51% di-lithium tetraborate/ 27% lanthane(III) oxide/ 12% lithium metaborate/ 10% lithium fluoride Merck-Đức
3329 1.11727.1000 Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3330 1.11727.2500 Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3331 1.11727.4000 Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3332 1.11727.4004 Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3333 1.11732.0025 Trypan blue (C.I. 23850) for microscopy Merck-Đức
3334 1.11746.0005 Bromophenol blue sodium salt water-soluble indicator ACS Merck-Đức
3335 1.11747.0025 Sudan III, C.I. 26100 LAB Merck-Đức
3336 1.11748.0005 Phenol red sodium salt indicator ACS Merck-Đức
3337 1.11748.0500 Phenol red sodium salt indicator ACS Merck-Đức
3338 1.11764.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 AMD,extra thin 25 Glass plates 20 x 10 cm for AMD acc. to DIN 38407-F11 Merck-Đức
3339 1.11769.0100 Potassium hydrogen phthalate solution for COD determination acc. to DIN 38409 H 41 (0.17 g/l) Merck-Đức
3340 1.11787.2500 Potassium hydroxide solution in methanol c(KOH) = 2,0 mol/l (2 N) TitriPUR® Merck-Đức
3341 1.11798.0001 TLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3342 1.11799.0100 Sulfanilamide GR for analysis Reag. Ph Eur Merck-Đức
3343 1.11802.1000 Spectromelt® A 12 66% di-lithium tetraborate/34% lithium metaborate Merck-Đức
3344 1.11805.0005 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatography Merck-Đức
3345 1.11844.0001 TLC Silica gel 60 with concentrating zone 10 x 2.5 cm 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
3346 1.11845.0001 TLC Silica gel 60 with concentrating zone 2,5 x 20 cm 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3347 1.11846.0001 TLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 10 x 2.5 cm 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
3348 1.11860.0001 Blank Strips Test strips without reagents Merckoquant® Merck-Đức
3349 1.11872.1000 Trichloroethylene for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3350 1.11872.2500 Trichloroethylene for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
3351 1.11885.0001 Gram-color Stain set for the Gram staining method Merck-Đức
3352 1.11955.2500 Hemacolor® Rapid staining of blood smear Solution 1 fixing solution Merck-Đức
3353 1.11956.2500 Hemacolor® Rapid staining of blood smear Solution 2 colour reagent red Merck-Đức
3354 1.11957.2500 Hemacolor® Rapid staining of blood smear Solution 3 colour reagent blue Merck-Đức
3355 1.11962.0010 Azomethine H GR for analysis (reagent for the determination of boron) Merck-Đức
3356 1.11962.0100 Azomethine H GR for analysis (reagent for the determination of boron) Merck-Đức
3357 1.11969.0009 Acetone-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3358 1.12080.1000 Sulfuric acid 98 % GR for analysis Merck-Đức
3359 1.12080.2500 Sulfuric acid 98 % GR for analysis Merck-Đức
3360 1.12080.2510 Sulfuric acid 98 % GR for analysis Merck-Đức
3361 1.12080.9025 Sulfuric acid 98 % GR for analysis Merck-Đức
3362 1.12084.0001 HEMATOGNOST Fe® staining kit for the detection of free ionic iron (Fe³+) in cells Merck-Đức
3363 1.12130.0001 Dimidium bromide for surfactant tests Merck-Đức
3364 1.12130.0005 Dimidium bromide for surfactant tests Merck-Đức
3365 1.12144.0025 Disulfine blue VN 150 (C.I.42045) for surfactant tests Merck-Đức
3366 1.12179.0025 Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen) Merck-Đức
3367 1.12179.0100 Glutardialdehyde solution 25% for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen) Merck-Đức
3368 1.12186.0025 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane for gas chromatography Merck-Đức
3369 1.12186.0100 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane for gas chromatography Merck-Đức
3370 1.12219.0100 Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98% GR for analysis Merck-Đức
3371 1.12219.0250 Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98% GR for analysis Merck-Đức
3372 1.12220.0100 Lanthanum(III) oxide LAB Merck-Đức
3373 1.12220.0500 Lanthanum(III) oxide LAB Merck-Đức
3374 1.12223.1000 Sulfuric acid 100% for conductivity measurements LAB Merck-Đức
3375 1.12298.0101 Triton® X-100 for gas chromatography Merck-Đức
3376 1.12298.1001 Triton® X-100 for gas chromatography Merck-Đức
3377 1.12310.0100 Silicon standard solution traceable to SRM from NIST acidic, (NH4)2SiF6 in H2O 1000 mg/l Si CertiPUR® Merck-Đức
3378 1.12310.0500 Silicon standard solution traceable to SRM from NIST acidic, (NH4)2SiF6 in H2O 1000 mg/l Si CertiPUR® Merck-Đức
3379 1.12327.0500 LEUCOGNOST® mixture of fixatives fixative for enzyme cytochemistry Merck-Đức
3380 1.12363.0001 HPTLC Silica gel 60 WRF254s AMD extra thin 25 Glass plates 20 x 10 cm for AMD acc. to DIN 38407-F11 Merck-Đức
3381 1.12412.0025 Yttrium oxide 99+ Merck-Đức
3382 1.12463.0500 Ion exchanger Amberlite® IRA-402 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ form Merck-Đức
3383 1.12463.9010 Ion exchanger Amberlite® IRA-402 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ form Merck-Đức
3384 1.12513.0010 Trifluoroacetic anhydride for gas chromatography Merck-Đức
3385 1.12537.0001 UV lamp 254 nm for thin-layer chromatography Merck-Đức
3386 1.12572.0001 HPTLC Silica gel 60 NH2 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3387 1.12576.0001 Chemizorb® Hg Reagents and accessories for absorbent for mercury Merck-Đức
3388 1.12630.1000 Spectromelt® A 100 di-lithiumtetraborate Merck-Đức
3389 1.12636.0050 Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O) Merck-Đức
3390 1.12636.2500 Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O) Merck-Đức
3391 1.12636.4000 Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O) Merck-Đức
3392 1.12636.9010 Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O) Merck-Đức
3393 1.12636.9033 ACETONITRILE FOR DNA SYNTHESIS (MAX. 10 PPM H2O) Merck-Đức
3394 1.12636.9185 Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O) Merck-Đức
3395 1.12668.0001 HPTLC Silica gel 60 DIOL F254s 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3396 1.12936.0030 Oxidizing decomposition reagent for compounds containing P and N Oxisolv® Merck-Đức
3397 1.12937.0001 Tap (PE) attachable, self-venting, for 5 l, 10 l and 25 l PE canisters with KS 60×6 external thread Merck-Đức
3398 1.12938.0001 Tap (PE) self-venting, for vessels with 3/4″ internal thread (2″ to 3/4″ reducer supplied) Merck-Đức
3399 1.12939.0010 Lactose Standard 5 % solid water standard for coulometric/volumetric Karl Fischer Titration and Karl Fischer oven method apura® Merck-Đức
3400 1.12979.0001 BIOQUANT® Total dietary fiber reagent kit for 100 determinations Merck-Đức
3401 1.12996.1000 Spectromelt® A 20 lithium metaborate Merck-Đức
3402 1.13124.0001 HPTLC Silica gel 60 RP-18 WF254s 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3403 1.13134.9010 Hydrochloric acid c(HCl) = 3,571 mol/l (1/0,28 N) TitriPUR® Merck-Đức
3404 1.13136.9010 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,357 mol/l (1/2,8 N) TitriPUR® Merck-Đức
3405 1.13171.0001 HPLC Starter kit Merck-Đức
3406 1.13175.1000 Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBr Merck-Đức
3407 1.13175.5000 Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBr Merck-Đức
3408 1.13187.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 5 x 2.5 cm 25 Glass plates 5 x 10 cm Merck-Đức
3409 1.13192.0001 HPTLC Silica gel 60 NH2 F254s 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3410 1.13212.2500 Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O) Merck-Đức
3411 1.13212.4000 Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O) Merck-Đức
3412 1.13212.4004 Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O) Merck-Đức
3413 1.13212.9185 Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O) Merck-Đức
3414 1.13313.0001 Glass bottles, 500 ml PE-coated with S 40 screw cap Merck-Đức
3415 1.13314.0001 Glass bottles 1 l PE-coated with S 40 screw cap Merck-Đức
3416 1.13326.0001 HPTLC Silica gel 60 GLP 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3417 1.13350.2500 2-Propanol for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3418 1.13351.2500 Methanol for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3419 1.13351.4000 Methanol for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3420 1.13351.9030 Methanol for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3421 1.13351.9185 Methanol for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3422 1.13353.9030 Ethyl acetate for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3423 1.13358.2500 Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3424 1.13358.9030 Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3425 1.13358.9185 Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv® Merck-Đức
3426 1.13359.0025 Chloroform-D1 with TMS (1 vol.%), deuteration degree min. 99.5 % for NMR spectroscopy (stabilized with silver) Merck-Đức
3427 1.13359.0100 Chloroform-D1 with TMS (1 vol.%), deuteration degree min. 99.5 % for NMR spectroscopy (stabilized with silver) Merck-Đức
3428 1.13363.0010 Trifluoroacetic acid-D1 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3429 1.13364.0001 Tetrahydrofuran-D8 deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3430 1.13364.0009 Tetrahydrofuran-D8 deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3431 1.13364.0010 Tetrahydrofuran-D8 deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3432 1.13365.0010 Formic acid-D2 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3433 1.13366.0009 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3434 1.13366.0010 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3435 1.13366.0025 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3436 1.13366.0100 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3437 1.13366.0500 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3438 1.13368.0010 Toluene-D8 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3439 1.13386.2500 Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis max. 0,001 ppm Hg Merck-Đức
3440 1.13713.1000 1,2-Dichloroethane for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3441 1.13720.0009 Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3442 1.13720.0010 Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3443 1.13724.0001 HPTLC Silica gel 60 RP-18 F254s 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3444 1.13725.0001 HPTLC Silice gel 60 RP-8 F254s 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3445 1.13726.0001 HPTLC Silica gel 60 RP-2 F254s 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3446 1.13727.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 10 x 2.5 cm 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3447 1.13728.0001 HPTLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 50 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3448 1.13741.0100 Lactophenol blue solution for staining fungi Merck-Đức
3449 1.13748.0001 HPTLC Silica gel 60 with concentrating zone 10 x 2.5 cm 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3450 1.13749.0001 HPTLC Silica gel 60 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 50 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3451 1.13753.0001 Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3452 1.13753.0009 Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopy Merck-Đức
3453 1.13792.0001 PLC Silica gel 60 F254, 1 mm with concentrating zone 20 x 4 cm 15 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3454 1.13793.0001 PLC Silica gel 60 F254, 2 mm with concentrating zone 20 x 4 cm 12 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3455 1.13794.0001 PLC Silica gel 60 F254, 0.5 mm with concentrating zone 20 x 4 cm 20 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3456 1.13894.0001 PLC Silica gel 60, 0.5 mm 20 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3457 1.13895.0001 PLC Silica gel 60 F254, 1 mm 15 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3458 1.13898.2500 Standard oil for atomic absorption spectroscopy Merck-Đức
3459 1.13934.1000 SPECTROMELT C 20 GRINDING AND TABLETTING AID FOR X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY Merck-Đức
3460 1.13934.5000 Spectromelt® C 20 grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy Merck-Đức
3461 1.13990.5000 Spectromelt® C 10 Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy Merck-Đức
3462 1.14236.0001 Spare filters for EXtrelut® NT1 prepacked glass columns Merck-Đức
3463 1.14237.0001 Spare filters for EXtrelut® NT 3 prepacked glass columns Merck-Đức
3464 1.14266.0100 Polyvinyl alcohol protective colloid for argentometric titration Merck-Đức
3465 1.14282.0100 Palladium standard solution traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Pd CertiPUR® Merck-Đức
3466 1.14282.0500 Palladium standard solution traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Pd CertiPUR® Merck-Đức
3467 1.14291.1000 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3468 1.14291.2500 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3469 1.14291.4004 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3470 1.14291.5000 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3471 1.14291.9010 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3472 1.14291.9030 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3473 1.14291.9185 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3474 1.14296.0001 HPTLC Silica gel 60 RP-18 W 25 Glass paltes 10 x 20 cm Merck-Đức
3475 1.14394.0001 Sulfite Cell Test Method: photometric 1.0 – 20.0 mg/l SO3²¯ Spectroquant® Merck-Đức
3476 1.14400.0001 Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  acc.  to  Neßler,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.05  –  0.10  –  0.15  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.5  –  0.6  –  0.8  mg/l  NH4+  Aquaquant® Merck-Đức
3477 1.14401.0001 Chloride  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  5  –  10  –  20  –  40  –  75  –  150  –  300  mg/l  Cl¯  Aquaquant® Merck-Đức
3478 1.14402.0001 Chromate  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.005  –  0.01  –  0.02  –  0.03  –  0.04  –  0.05  –  0.06  –  0.08  –  0.10  mg/l  Cr   0.011  –  0.022  –  0.045  –  0.07  –  0.09  –  0.11  – Merck-Đức
3479 1.14403.0001 Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.01  –  0.02  –  0.03  –  0.04  –  0.06  –  0.08  –  0.10  –  0.15  -0.20  mg/l  Fe  Aquaquant® Merck-Đức
3480 1.14404.0001 Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.25  –  0.5  –  1.0  –  2.0  –  3.0  –  5.0  –  7.5  –  10  –  15  mg/l  Fe  Aquaquant® Merck-Đức
3481 1.14406.0001 Manganese  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.03  –  0.06-  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.25  –  0.3  –  0.4  –  0.5  mg/l  Mn  Aquaquant® Merck-Đức
3482 1.14408.0001 Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.005  –  0.012  –  0.02  –  0.03  –  0.04  –  0.05  –  0.06  –  0.08  –  0.10  mg/l  NO2¯  Aquaquant® Merck-Đức
3483 1.14410.0001 Silicate  (Silicic  Acid)  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.01  –  0.02  –  0.04  –  0.06  –  0.08  –  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.25  –  mg/l  Si  Aquaquant® Merck-Đức
3484 1.14411.0001 Sulfate  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  25  –  50  –  80  –  110  –  140  –  200  –  300  mg/l  SO4²¯  Aquaquant® Merck-Đức
3485 1.14412.0001 Zinc  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.1  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.5  –  0.7  –  1  –  2  –  5  mg/l  Zn  Aquaquant® Merck-Đức
3486 1.14413.0001 Aluminium  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.07  –  0.12  –  0.20  –  0.35  –  0.50  –  0.65  –  0.80  mg/l  Al  Aquaquant® Merck-Đức
3487 1.14414.0001 Copper  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.05  –  0.08  –  0.12  –  0.16  –  0.20  –  0.25  –  0.3  –  0.4  –  0.5  mg/l  Cu  Aquaquant® Merck-Đức
3488 1.14416.0001 Sulfide  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.02  –  0.04  –  0.06  –  0.08  –  0.10  –  0.13  –  0.16  –  0.20  -0.25  mg/l  S²¯  Aquaquant® Merck-Đức
3489 1.14417.0001 Cyanide  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.002  –  0.004  –  0.007  –  0.010  –  0.013  –  0.016  –  0.020  –  0.025  –  0.030  mg/l  CN¯  Aquaquant® Merck-Đức
3490 1.14418.0001 Copper  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.3  –  0.6  –  1.0  –  1.5  –  2.0  –  2.5  –  3  –  4  –  5  mg/l  Cu  Aquaquant® Merck-Đức
3491 1.14420.0001 Nickel  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.02  –  0.04  –  0.07  –  0.10  –  0.15  –  0.2  –  0.3  –  0.4  -0.5  mg/l  Ni  Aquaquant® Merck-Đức
3492 1.14421.0001 Color  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  5  –  10  –  20  –  30  –  40  –  50  –  70  –  100  –  150  Hazen  Aquaquant® Merck-Đức
3493 1.14423.0002 Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  indophenol  blue,  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.2  –  0.5  –  0.8  –  1.2  –  1.6  –  2  –  3  –  5  –  8  mg/l  NH4+  Aquaquant® Merck-Đức
3494 1.14424.0001 Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.1  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.3  –  2.0  mg/l  NO2¯  Aquaquant® Merck-Đức
3495 1.14428.0002 Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  indophenol  blue,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.025  –  0.050  –  0.075  –  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.25  –  0.30  –  0.40  mg/l  NH4+  Aquaquant® Merck-Đức
3496 1.14429.0001 Cyanide  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.03  –  0.06  –  0.10  –  0.15  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.5  –  0.7  mg/l   CN¯  Aquaquant® Merck-Đức
3497 1.14434.0001 Chlorine  Test  (free  chlorine)   Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.010  –  0.025  –  0.045  –  0.06  –  0.08  –  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.30  mg/l  Cl2  Aquaquant® Merck-Đức
3498 1.14438.0001 Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.2  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.3  –  1.6  –  2.0  –  2.5  mg/l  Fe  Aquaquant® Merck-Đức
3499 1.14441.0001 Chromate  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  0.10  –  0.20  –  0.30  –  0.45  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.3  –  1.6  mg/l   Cr   0.22  –  0.45  –  0.67  –  1.0  –  1.3  –  1.8  –  2.2  –  2. Merck-Đức
3500 1.14445.0001 Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  PMB,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.015  –  0.030  –  0.045  –  0.06  –  0.08  –  0.11  –  0.14  mg/l  PO4-P  Aquaquant® Merck-Đức
3501 1.14449.0001 Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  VM,  with  colour  card  and  comparator  block  with  short  test  tubes  1.0  –  2.0  –  3.5  –  6.0  –  10  –  20  –  40  mg/l  PO4-P  3.1  –  6.1  –  11  –  18  –  31  –  61  –  123  mg/l  PO4³¯  Aquaquant® Merck-Đức
3502 1.14500.0001 Formaldehyde Cell Test Method: photometric 0.10 – 8.00 mg/l HCHO Spectroquant® Merck-Đức
3503 1.14537.0001 Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric 0.5 – 15.0 mg/l N Spectroquant® Merck-Đức
3504 1.14538.0065 COD solution A for 114540, 114541, 114560; 0.30 ml per determination Spectroquant® Merck-Đức
3505 1.14539.0495 COD solution B for 114541; 2.30 ml per determination Spectroquant® Merck-Đức
3506 1.14540.0001 COD Cell Test Method: photometric 10 – 150 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3507 1.14541.0001 COD Cell Test Method: photometric 25 – 1500 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3508 1.14542.0001 Nitrate  Cell  Test  Method:  photometric  0.5  –  18.0  mg/l  NO3-N   2.2  –  79.7  mg/l  NO3¯  Spectroquant® Merck-Đức
3509 1.14543.0001 Phosphate  Cell  Test  Method:  photometric,  PMB  0.05  –  5.00  mg/l  PO4-P   0.2  –  15.3  mg/l  PO4³¯   0.11  –  11.46  mg/l  P2O5  Spectroquant® Merck-Đức
3510 1.14544.0001 Ammonium  Cell  Test  Method:  photometric  0.5  –  16.0  mg/l  NH4-N   0.6  –  20.6  mg/l  NH4+  Spectroquant® Merck-Đức
3511 1.14546.0001 Phosphate  Cell  Test  Method:  photometric,  VM  0.5  –  25.0  mg/l  PO4-P   1.5  –  76.7  mg/l  PO4³¯   1.1  –  57.3  mg/l  P2O5  Spectroquant® Merck-Đức
3512 1.14547.0001 Nitrite Cell Test Method: photometric 0.010 – 0.700 mg/l NO2-N 0.03 – 2.30 mg/l NO2¯ Spectroquant® Merck-Đức
3513 1.14548.0001 Sulfate Cell Test Method: photometric 5 – 250 mg/l SO4²¯ Spectroquant® Merck-Đức
3514 1.14549.0001 Iron Cell Test Method: photometric 0.05 – 4.00 mg/l Fe Spectroquant® Merck-Đức
3515 1.14551.0001 Phenol Cell Test Method: photometric 0.10 – 2.50 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3516 1.14552.0001 Chromate  Cell  Test  Method:  photometric  0.05  –  2.00  mg/l  Cr   0.11  –  4.46  mg/l  CrO4  Spectroquant® Merck-Đức
3517 1.14553.0001 Copper Cell Test Method: photometric 0.05 – 8.00 mg/l Cu Spectroquant® Merck-Đức
3518 1.14554.0001 Nickel Cell Test Method: photometric 0.10 – 6.00 mg/l Ni Spectroquant® Merck-Đức
3519 1.14555.0001 COD Cell Test Method: photometric 500 – 10000 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3520 1.14556.0001 Nitrate  Cell  Test  in  seawater   Method:  photometric   0.10  –  3.00  mg/l  NO3-N   0.4  –  13.3  mg/l  NO3  Spectroquant® Merck-Đức
3521 1.14557.0001 Fluoride Cell Test Method: photometric 0.10 – 1.50 mg/l F¯ Spectroquant® Merck-Đức
3522 1.14558.0001 Ammonium  Cell  Test  Method:  photometric  0.20  –  8.00  mg/l  NH4-N   0.26  –  10.30  mg/l  NH4+  Spectroquant® Merck-Đức
3523 1.14559.0001 Ammonium  Cell  Test  Method:  photometric  4.0  –  80.0  mg/l  NH4-N   5.2  –  103.0  mg/l  NH4+  Spectroquant® Merck-Đức
3524 1.14560.0001 COD Cell Test Method: photometric 4.0 – 40.0 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3525 1.14561.0001 Cyanide Cell Test Method: photometric 0.010 – 0.500 mg/l CN¯ Spectroquant® Merck-Đức
3526 1.14562.0001 Potassium Cell Test Method: photometric 5.0 – 50.0 mg/l K Spectroquant® Merck-Đức
3527 1.14563.0001 Nitrate  Cell  Test  Method:  photometric,  DMP  0.5  –  25.0  mg/l  NO3-N   2.2  –  110.7  mg/l  NO3¯  Spectroquant® Merck-Đức
3528 1.14564.0001 Sulfate Cell Test Method: photometric 100 – 1000 mg/l SO4²¯ Spectroquant® Merck-Đức
3529 1.14566.0001 Zinc Cell Test Method: photometric 0.20 – 5.00 mg/l Zn Spectroquant® Merck-Đức
3530 1.14567.0001 Replacement filter for EXtrelut® NT 20 HDPE columns Merck-Đức
3531 1.14598.0001 Fluoride Test Method: photometric 0.10 – 20.0 mg/l F¯ Spectroquant® Merck-Đức
3532 1.14598.0002 Fluoride Test Method: photometric 0.10 – 20.0 mg/l F¯ Spectroquant® Merck-Đức
3533 1.14602.0001 Soil Laboratory 3 x N/pH Nitrogen and pH (lime requirement) Agroquant® Merck-Đức
3534 1.14613.0001 Digestion basis set Merck-Đức
3535 1.14615.0001 Digestion vessel 30 ml Merck-Đức
3536 1.14616.0001 Rupture discs Merck-Đức
3537 1.14617.0001 Closing cap Merck-Đức
3538 1.14618.0001 PTFE protection foils Merck-Đức
3539 1.14622.0001 Tin Cell Test Method: photometric 0.10 – 2.50 mg/l Sn Spectroquant® Merck-Đức
3540 1.14651.0001 Copper  Test  in  freshwater  and  seawater  Method:  colorimetric  with  colour  card  0.15  –  0.30  –  0.45  –  0.6  –  0.8  –  1.2  –  1.6  mg/l  Cu   Aquamerck® Merck-Đức
3541 1.14652.0001 Total Hardness Test in freshwater Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck® Merck-Đức
3542 1.14653.0001 Carbonate Hardness Test in freshwater and seawater Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck® Merck-Đức
3543 1.14657.0001 Ammonium Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 10 mg/l NH4+ Aquamerck® Merck-Đức
3544 1.14658.0001 Nitrite Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.05 – 0.15 – 0.25 – 0.50 – 1.0 mg/l NO2¯ Aquamerck® Merck-Đức
3545 1.14660.0001 Iron  Test  in  freshwater  and  seawater  Method:  colorimetric  with  colour  card  0.05  –  0.1  –  0.2  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  mg/l  Fe²+  Aquamerck® Merck-Đức
3546 1.14661.0001 Phosphate  Test  in  freshwater  and  seawater  Method:  colorimetric  with  colour  card  0.25  –  0.50  –  0.75  –  1.0  –  1.5  –  2.0  –  3.0  mg/l  PO4³¯  Aquamerck® Merck-Đức
3547 1.14662.0001 Oxygen Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 12 mg/l O2 Aquamerck® Merck-Đức
3548 1.14663.0001 Oxygen Reaction Bottle Aquamerck® Merck-Đức
3549 1.14667.0001 PC cable (for serial interface) NOVA 30, NOVA 60, NOVA 400, SQ 200, SQ 300 Spectroquant® Merck-Đức
3550 1.14669.0001 pH Test for swimming pools Method: colorimetric with colour card pH 6.5 – 6.8 – 7.1 – 7.4 – 7.6 – 7.8 – 8.2 Aquamerck® Merck-Đức
3551 1.14670.0001 Chlorine Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.10 – 0.25 – 0.5 – 1.0 – 2.0 mg/l Cl2 Aquamerck® Merck-Đức
3552 1.14675.0001 CombiCheck  20  for  checking  the  quality  of  photometric  methods  for  ammonium,  chloride,  CSB,  nitrate,  phosphorus  and  sulfate  Spectroquant® Merck-Đức
3553 1.14676.0001 CombiCheck  10  for  checking  the  quality  of  photometric  methods  for  ammonium,  chloride,  CSB,  nitrate,  phosphorus  and  sulfate  Spectroquant® Merck-Đức
3554 1.14677.0001 CombiCheck 30 for checking the quality of photometric methods for cadmium, iron, copper and manganese Spectroquant® Merck-Đức
3555 1.14678.0001 Formaldehyde Test Method: photometric 0.02 – 8.00 mg/l HCHO Spectroquant® Merck-Đức
3556 1.14679.0495 COD solution A for 114555; 2.20 ml per determination Spectroquant® Merck-Đức
3557 1.14680.0495 COD solution B for 114555; 1.80 ml per determination Spectroquant® Merck-Đức
3558 1.14681.0495 COD solution B for 114560; 2.85 ml per determination Spectroquant® Merck-Đức
3559 1.14682.0495 COD solution B for 114540; 2.85 ml per determination Spectroquant® Merck-Đức
3560 1.14683.0001 Residual  Hardness  Cell  Test  Method:  photometric  0.50  –  5.00  mg/l  Ca   0.070  –  0.700  °d   0.087  –  0.874  °e   0.12  –  1.25  °f   0.70  –  7.00  CaO   1.2  –  12.5  mg/l  CaCO3  Spectroquant® Merck-Đức
3561 1.14687.0001 Crack Set 10 for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc Spectroquant® Merck-Đức
3562 1.14688.0001 Crack Set 10C for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc Spectroquant® Merck-Đức
3563 1.14689.0001 CombiCheck 70 for checking the quality of photometric methods for ammonium, CSB and nitrogen Spectroquant® Merck-Đức
3564 1.14690.0001 COD Cell Test Method: photometric 50 – 500 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3565 1.14691.0001 COD Cell Test Method: photometric 300 – 3500 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3566 1.14692.0001 CombiCheck 40 for checking the quality of photometric methods for aluminium, lead, chromium, nickel and zinc Spectroquant® Merck-Đức
3567 1.14693.0001 PhotoCheck  Check  solutions  for  photometers   (445/446  nm,  520/525  nm,  and  690  nm)  Spectroquant® Merck-Đức
3568 1.14694.0001 Oxygen Cell Test Method: photometric 0.5 – 12.0 mg/l O2 Spectroquant® Merck-Đức
3569 1.14695.0001 CombiCheck 50 for checking the quality of photometric methods for ammonium, CSB and nitrogen Spectroquant® Merck-Đức
3570 1.14696.0001 CombiCheck 60 for checking the quality of photometric methods for chloride and CSB Spectroquant® Merck-Đức
3571 1.14697.0001 Surfactants (anion.) Cell Test Method: photometric 0.05 – 2.00 mg/l MBAS Spectroquant® Merck-Đức
3572 1.14722.0001 PC cable for photometer SQ 118 (for parallel interface) Merck-Đức
3573 1.14723.0001 Halogen lamp SQ 118 Spectroquant® Merck-Đức
3574 1.14724.0001 Empty cells with screw caps 16 mm Spectroquant® Merck-Đức
3575 1.14729.0001 Phosphate  Cell  Test  Method:  photometric,  PMB  0.5  –  25.0  mg/l  PO4-P   1.5  –  76.7  mg/l  PO4³¯   1.1  –  57.3  mg/l  P2O5  Spectroquant® Merck-Đức
3576 1.14730.0001 Chloride Cell Test Method: photometric 5 – 125 mg/l Cl¯ Spectroquant® Merck-Đức
3577 1.14731.0001 Hydrogen Peroxide Cell Test Method: photometric 2.0 – 20.0 mg/l H2O2 Spectroquant® Merck-Đức
3578 1.14738.0001 CombiCheck 80 for checking the quality of photometric methods for CSB, nitrate and phosphorus Spectroquant® Merck-Đức
3579 1.14739.0001 Ammonium  Cell  Test  method:  photometric  0.010  –  2.000  mg/l  NH4-N   0.01  –  2.58  mg/l  NH4+  Spectroquant® Merck-Đức
3580 1.14750.0002 Ammonium  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.2  –  0.5  –  0.8  –  1.3  –  2.0  –  3.0  –  4.5  –  6.0  –  8.0  mg/l  NH4+  Microquant® Merck-Đức
3581 1.14752.0001 Ammonium  Test  Method:  photometric  0.010  –  3.00  mg/l  NH4-N   0.013  –  3.86  mg/l  NH4+  Spectroquant® Merck-Đức
3582 1.14752.0002 Ammonium  Test  Method:  photometric  0.010  –  3.00  mg/l  NH4-N   0.013  –  3.86  mg/l  NH4+  Spectroquant® Merck-Đức
3583 1.14753.0001 Chloride Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 3 – 6 – 10 – 18 – 30 – 60 – 100 – 180 – 300 mg/l Cl¯ Microquant® Merck-Đức
3584 1.14756.0001 Chromate  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.10  –  0.20  –  0.35  –  0.6  –  1.0  –  1.8  –  3,0  –  6,0  –  10  mg/l  Cr   0.22  –  0.45  –  0.8  –  1.3  –  2.2  –  4.0  –  6.7  –  13  –  22  mg/l  CrO4²¯  Microquant® Merck-Đức
3585 1.14758.0001 Chromate Test Method: photometric 0.010 – 3.00 mg/l Cr 0.02 – 6.69 mg/l CrO4 Spectroquant® Merck-Đức
3586 1.14759.0001 Iron Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.5 – 0.8 – 1.2 – 2 – 3 – 5 mg/l Fe Microquant® Merck-Đức
3587 1.14761.0001 Iron Test Method: photometric 0.005 – 5.00 mg/l Fe Spectroquant® Merck-Đức
3588 1.14761.0002 Iron Test Method: photometric 0.005 – 5.00 mg/l Fe Spectroquant® Merck-Đức
3589 1.14763.0001 Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 – 150 mg/l N Spectroquant® Merck-Đức
3590 1.14764.0001 Nitrate  Cell  Test  Method:  photometric,  DMP  1.0  –  50.0  mg/l  NO3-N   4  –  221  mg/l  NO3¯  Spectroquant® Merck-Đức
3591 1.14765.0001 Copper Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.3 – 0.6 – 1.0 – 1.5 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 mg/l Cu Microquant® Merck-Đức
3592 1.14767.0001 Copper Test Method: photometric 0.02 – 6.00 mg/l Cu Spectroquant® Merck-Đức
3593 1.14768.0001 Manganese Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.3 – 0.7 – 1.3 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 10 mg/l Mn Microquant® Merck-Đức
3594 1.14770.0001 Manganese Test Method: photometric 0.010 – 10.00 mg/l Mn Spectroquant® Merck-Đức
3595 1.14770.0002 Manganese Test Method: photometric 0.010 – 10.00 mg/l Mn Spectroquant® Merck-Đức
3596 1.14773.0001 Nitrate  Test  Method:  photometric  0.2  –  20.0  mg/l  NO3-N   0.9  –  88.5  mg/l  NO3¯  Spectroquant® Merck-Đức
3597 1.14774.0001 Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.1  –  0.2  –  0.4  –  0.6  –  1.0  –  1.8  –  3.0  –  6.0  –  10  mg/l  NO2¯  Microquant® Merck-Đức
3598 1.14776.0001 Nitrite  Test  Method:  photometric  0.002  –  1.00  mg/l  NO2-N   0.007  –  3.28  mg/l  NO2-  Spectroquant® Merck-Đức
3599 1.14776.0002 Nitrite  Test  Method:  photometric  0.002  –  1.00  mg/l  NO2-N   0.007  –  3.28  mg/l  NO2-  Spectroquant® Merck-Đức
3600 1.14777.0001 Sulfide Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 – 0.3 – 0.5 – 0.7 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 mg/l S²¯ Microquant® Merck-Đức
3601 1.14779.0001 Sulfide Test Method: photometric 0.020 – 1.50 mg/l S²¯ Spectroquant® Merck-Đức
3602 1.14780.0001 Zinc Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.7 – 1 – 2 – 5 mg/l Zn Microquant® Merck-Đức
3603 1.14782.0002 Zinc  Test   Refill  pack  for  114780,  114412 Merck-Đức
3604 1.14783.0001 Nickel Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 mg/l Ni Microquant® Merck-Đức
3605 1.14785.0001 Nickel Test Method: photometric 0.02 – 5.00 mg/l Ni Spectroquant® Merck-Đức
3606 1.14791.0001 Sulfate Test Method: photometric 25 – 300 mg/l SO4²¯ Spectroquant® Merck-Đức
3607 1.14792.0001 Silicate  (Silicic  Acid)  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.3  –  0.6  –  1.0  –  1.5  –  2  –  3  –  5  –  7  –  10  mg/l  Si  Microquant® Merck-Đức
3608 1.14794.0001 Silicate  (Silicic  Acid)  Test  Method:  photometric   0.005  –  5.00  mg/l  Si   0.01  –  10.70  mg/l  SiO2  Spectroquant® Merck-Đức
3609 1.14798.0001 Cyanide Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.03 – 0.07 – 0.13 – 0.2 – 0.3 – 0.5 – 1 – 2 – 5 mg/l CN¯ Microquant® Merck-Đức
3610 1.14800.0001 Cyanide Test Method: photometric 0.002 – 0.500 mg/l CN¯ Spectroquant® Merck-Đức
3611 1.14801.0001 Chlorine  Test  (free  and  total  chlorine)   with  liquid  reagent   Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.1  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.5  –  2.0  mg/l  Cl2  Microquant® Merck-Đức
3612 1.14803.0002 Chlorine  Test   Refill  pack  for  114801 Merck-Đức
3613 1.14815.0001 Calcium  Test  Method:  photometric  5  –  160  mg/l  Ca   7  –  224  mg/l  CaO   12  –  400  mg/l  CaCO3  Spectroquant® Merck-Đức
3614 1.14821.0002 Gold Test Method: photometric 0.5 – 12.0 mg/l Au Spectroquant® Merck-Đức
3615 1.14825.0001 Aluminium Test Method: photometric 0.020 – 1.20 mg/l Al Spectroquant® Merck-Đức
3616 1.14826.0001 Chlorine  Test  (free  and  total  chlorine)   Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.25  –  0.50  –  0.75  –  1  –  2  –  4  –  7  –  10  –  15  mg/l  Cl2  Microquant® Merck-Đức
3617 1.14831.0001 Silver Test Method: photometric 0.25 – 3.00 mg/l Ag Spectroquant® Merck-Đức
3618 1.14832.0001 Zinc Test Method: photometric 0.05 – 2.50 mg/l Zn Spectroquant® Merck-Đức
3619 1.14833.0001 Lead Cell Test Method: photometric 0.10 – 5.00 mg/l Pb Spectroquant® Merck-Đức
3620 1.14834.0001 Cadmium Cell Test Method: photometric 0.025 – 1.000 mg/l Cd Spectroquant® Merck-Đức
3621 1.14839.0001 Boron Test Method: photometric 0.050 – 0.800 mg/l B Spectroquant® Merck-Đức
3622 1.14842.0001 Phosphate Test Method: photometric, VM 0.5 – 30.0 mg/l PO4-P 1.5 – 92.0 mg/l PO4³¯ 1.1 – 68.7 mg/l P2O5 Spectroquant® Merck-Đức
3623 1.14843.0001 Urea  Test  for  swimming  pools  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  0.3  –  0.6  –  1.0  –  1.5  –  2  –  3  –  4  –  5  –  8  mg/l  Microquant® Merck-Đức
3624 1.14845.0002 Urea  Test  in  the  swimming  pool   Refill  pack  for  114843 Merck-Đức
3625 1.14846.0001 Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  PMB,  with  colour-disk  comparator  0.2  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.5  –  2.0  –  2.5  –  3.0  mg/l  PO4-P  Microquant® Merck-Đức
3626 1.14848.0001 Phosphate  Test  Method:  photometric,  PMB  0.010  –  5.00  mg/l  PO4-P   0.03  –  15.3  mg/l  PO4³¯   0.02  –  11.46  mg/l  P2O5  Spectroquant® Merck-Đức
3627 1.14848.0002 Phosphate  Test  Method:  photometric,  PMB  0.010  –  5.00  mg/l  PO4-P   0.03  –  15.3  mg/l  PO4³¯   0.02  –  11.46  mg/l  P2O5  Spectroquant® Merck-Đức
3628 1.14878.0001 TOC Cell Test Method: photometric 5.0 – 80.0 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3629 1.14879.0001 TOC Cell Test Method: photometric 50 – 800 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3630 1.14895.0001 COD Cell Test Method: photometric 15 – 300 mg/l Spectroquant® Merck-Đức
3631 1.14896.0001 Iron Cell Test Method: photometric 1.0 – 50.0 mg/l Fe Spectroquant® Merck-Đức
3632 1.14897.0001 Chloride Test Method: photometric 2.5 – 250 mg/l Cl¯ Spectroquant® Merck-Đức
3633 1.14897.0002 Chloride Test Method: photometric 2.5 – 250 mg/l Cl¯ Spectroquant® Merck-Đức
3634 1.14901.0001 Flat-bottomed tubes, long, for Aquaquant® tests Aquaquant® Merck-Đức
3635 1.14902.0001 Flat-bottomed tubes for Aquamerck® tests Merck-Đức
3636 1.14942.0001 Nitrate  test  in  seawater  Method:  photometric  0.2  –  17.0  mg/l  NO3-N   0.9  –  75.3  mg/l  NO3¯  Spectroquant® Merck-Đức
3637 1.14944.0001 Rectangular cells 50 mm Spectroquant® Merck-Đức
3638 1.14946.0001 Rectangular cells 10 mm Spectroquant® Merck-Đức
3639 1.14947.0001 Rectangular cells 20 mm Spectroquant® Merck-Đức
3640 1.14962.0001 PipeCheck Check solutions (4×6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant® Merck-Đức
3641 1.14963.0001 Crack Set 20 for the digestion of nitrogen (total) Spectroquant® Merck-Đức
3642 1.14964.0001 Software for Windows (in English and German) for the data transfer of NOVA photometers Multi-Achat II Spectroquant® Merck-Đức
3643 1.14976.0001 Chlorine  Test  (free  chlorine)  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.25  –  0.50  –  0.75  –  1  –  2  –  4  –  8  –  10  –  15  mg/l  Cl2  Microquant® Merck-Đức
3644 1.14977.0002 Chlorine  Test   Refill  pack  for  114976,  114434 Merck-Đức
3645 1.14978.0001 Chlorine  Test  (free  chlorine)   with  liquid  reagent   Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.1  –  0.2  –  0.3  –  0.4  –  0.6  –  0.8  –  1.0  –  1.5  –  2.0  mg/l  Cl2  Microquant® Merck-Đức
3646 1.14979.0002 Chlorine  Test   Refill  pack  for  114978 Merck-Đức
3647 1.15035.0001 HPTLC Cellulose F 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3648 1.15036.0001 HPTLC Cellulose F 50 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3649 1.15037.0001 HPTLC Silica gel 60 RP-18 with concentrating zone 20 x 2.5 cm 25 Glass plates 20 x 10 cm for PAH determination acc. to DIN 38409-H13 Merck-Đức
3650 1.15053.0100 Calcium standard dissolved in oil c(Ca in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR® Merck-Đức
3651 1.15054.0100 Potassium standard dissolved in oil c(K in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR® Merck-Đức
3652 1.15058.0100 Sodium standard dissolved in oil c(Na in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR® Merck-Đức
3653 1.15061.0100 Cobalt standard dissolved in oil c(Co in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR® Merck-Đức
3654 1.15072.0100 Phosphorus standard dissolved in oil c(P in standard oil) = 1g/kg CertiPUR® Merck-Đức
3655 1.15075.0100 Multi-element standard I dissolved in oil c(Ba) = 8 g/kg; c(Ca) = 4 g/kg; c(Mg) = 1 g/kg; c(Zn) = 1,6 g/kg CertiPUR® Merck-Đức
3656 1.15092.1000 EXtrelut® NT packing material for the production of large extraction columns Merck-Đức
3657 1.15093.0001 EXtrelut® NT Refill pack for column fillings EXtrelut® NT 20 Merck-Đức
3658 1.15094.0001 EXtrelut® NT 1 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (0,1 – 1 ml sample) Merck-Đức
3659 1.15095.0001 EXtrelut® NT 3 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (1 – 3 ml sample) Merck-Đức
3660 1.15096.0001 EXtrelut® NT 20 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (20 ml sample) Merck-Đức
3661 1.15127.5000 Ion exchanger Amberlite® MB-3 mixed bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H+ form and strongly basic OH¯ form Merck-Đức
3662 1.15131.0500 Ion exchanger Amberlite® IR-120 (strongly acidic cation exchanger), H+ form Merck-Đức
3663 1.15131.5000 Ion exchanger Amberlite® IR-120 (strongly acidic cation exchanger), H+ form Merck-Đức
3664 1.15161.2504 Histosec® pastilles (without DMSO) solidification point 56-58°C embedding agent for histology Merck-Đức
3665 1.15161.9025 Histosec® pastilles (without DMSO) solidification point 56-58°C embedding agent for histology Merck-Đức
3666 1.15165.0500 Ion exchanger Amberlite® MB-6113 mixed-bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H+ form and strongly basic OH¯ form Merck-Đức
3667 1.15186.1000 Hydrochloric acid 36% Tracepur® Merck-Đức
3668 1.15187.1000 Nitric acid 69% Tracepur® Merck-Đức
3669 1.15201.0001 LiChroTest Standard samples for HPLC system qualification Set 5:Autosampler test LiChroTest® Merck-Đức
3670 1.15213.0001 Auto-Hemacolor® Staining set for automatic blood smear staining with the HEMA-TEK Slide Stainer Merck-Đức
3671 1.15256.0500 Adsorber resin Amberlite® XAD-4 Merck-Đức
3672 1.15261.0500 Ion exchanger Amberlyst® A-21 (weakly basic anion exchanger), OH¯ form Merck-Đức
3673 1.15262.0500 Ion exchanger Amberlite® IRA-410 (strongly basic anion exchanger type II) Cl¯ form Merck-Đức
3674 1.15265.2500 Heating bath fluid for heating baths up to approx. 170°C Merck-Đức
3675 1.15326.0001 TLC Silica gel 60 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm Merck-Đức
3676 1.15327.0001 TLC Silica gel 60 F254 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm Merck-Đức
3677 1.15332.0001 Sangodiff® G Staining foils for manual staining of blood smears Merck-Đức
3678 1.15333.1000 Water for chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3679 1.15333.2500 Water for chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3680 1.15333.9010 Water for chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3681 1.15333.9030 Water for chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
3682 1.15341.0001 TLC Silica gel 60 F254 500 Glass plates 2.5 x 7.5 cm Merck-Đức
3683 1.15348.0250 Kjeldahl tablets (free of mercury and selenium) 5 g/tablet Merck-Đức
3684 1.15348.1000 Kjeldahl tablets (free of mercury and selenium) 5 g/tablet Merck-Đức
3685 1.15355.0001 Cytological standard stain acc. to Szczepanik for microscopy CYTOCOLOR® Merck-Đức
3686 1.15368.0500 TISAB solution for fluoride determination Merck-Đức
3687 1.15373.0001 Exit cannulas for EXtrelut® NT 1 and EXtrelut® NT 3 Merck-Đức
3688 1.15388.0001 TLC Silica gel 60 RP-8 F254s 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3689 1.15389.0001 TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3690 1.15423.0001 TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
3691 1.15424.0001 TLC Silica gel 60 RP-8 F254s 50 Glass plates 10 x 20 cm Merck-Đức
3692 1.15440.1000 Isooctane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3693 1.15440.2500 Isooctane for gas chromatography SupraSolv® Merck-Đức
3694 1.15445.0001 HPTLC LiChrospher® Silica gel 60 F254s 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3695 1.15474.0100 ICP multi-element standard solution I (19 elements in dilute nitric acid) CertiPUR® Merck-Đức
3696 1.15480.1000 Hyamine® 1622-solution for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l TitriPUR® Merck-Đức
3697 1.15498.0001 HPTLC Silica gel 60 RP-18 F254s with concentrating zone 20 x 2.5 cm 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3698 1.15500.1000 Acetonitrile EMPLURA® Merck-Đức
3699 1.15500.2500 Acetonitrile EMPLURA® Merck-Đức
3700 1.15500.6025 Acetonitrile EMPLURA® Merck-Đức
3701 1.15500.9190 Acetonitrile EMPLURA® Merck-Đức
3702 1.15545.0001 Knurled nuts for capillary connections 0,2 mm i.d. 0,5 mm e.d. with PVDF double cones Merck-Đức
3703 1.15546.0001 PVDF double cones for stainless steel capillary connections i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mm Merck-Đức
3704 1.15547.0001 Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mm, length 250 mm Merck-Đức
3705 1.15552.0001 HPTLC Silica gel 60 WR F254s 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3706 1.15576.0001 LiChroCART® Assembly tool for replacement of sealing rings Merck-Đức
3707 1.15577.0100 Immersion oil acc. to ISO 8036 modified for microscopy Merck-Đức
3708 1.15622.0001 EXtrelut® NT collection tubes with tapered bottom and screw cap normal capacity 15 ml for EXtrelut® NT 1 and EXtrelut® NT 3 Merck-Đức
3709 1.15635.0500 Ion exchanger Amberlyst® 15 (strongly acidic cation exchanger), H+ form Merck-Đức
3710 1.15647.0001 HPTLC Silica gel 60 NH2F254s 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3711 1.15683.0001 TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 50 Glass plates 5 x 20 cm Merck-Đức
3712 1.15684.0001 TLC Silica gel 60 RP-8 F254s 25 Glass plates 5 x 10 cm Merck-Đức
3713 1.15685.0001 TLC Silica gel 60 RP-18 F254s 25 Glass plates 5 x 10 cm Merck-Đức
3714 1.15696.0001 HPTLC Silica gel 60 F254s 25 Glass plates 20 x 10 cm Merck-Đức
3715 1.15754.0100 Aluminium oxide fibers for Gooch crucibles LAB Merck-Đức
3716 1.15754.1000 Aluminium oxide fibers for Gooch crucibles LAB Merck-Đức
3717 1.15924.0025 Nigrosine (C.I. 50420) water-soluble for microscopy Certistain® Merck-Đức
3718 1.15925.0025 Orange G (C.I. 16230) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3719 1.15926.0025 Phloxin B (C.I. 45410) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3720 1.15927.0025 Ponceau S (C.I. 27195) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3721 1.15929.0025 Thionine (acetate) (C.I. 52000) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3722 1.15930.0025 Toluidine blue O (C.I.52040) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3723 1.15931.0025 Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3724 1.15933.0005 Carmine (C.I. 75470) (calcium-aluminium lacquer of carminic acid) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3725 1.15933.0025 Carmine (C.I. 75470) (calcium-aluminium lacquer of carminic acid) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3726 1.15934.0025 Eosin B (bluish) (C.I.45400) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3727 1.15934.0100 Eosin B (bluish) (C.I.45400) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3728 1.15935.0025 Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3729 1.15935.0100 Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3730 1.15935.1000 Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3731 1.15936.0010 Erythrosine B (C.I. 45430) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3732 1.15936.0025 Erythrosine B (C.I. 45430) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3733 1.15936.1000 Erythrosine B (C.I. 45430) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3734 1.15937.0025 Fuchsin (C.I. 42510) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3735 1.15937.0100 Fuchsin (C.I. 42510) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3736 1.15937.1000 Fuchsin (C.I. 42510) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3737 1.15938.0025 Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3738 1.15938.0100 Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3739 1.15938.1000 Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3740 1.15939.0025 Nuclear fast red (C.I. 60760) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3741 1.15940.0025 Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3742 1.15940.0100 Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3743 1.15940.1000 Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3744 1.15941.0025 Light green SF yellowish (C.I. 42095) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3745 1.15941.0100 Light green SF yellowish (C.I. 42095) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3746 1.15942.0025 Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3747 1.15942.0100 Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3748 1.15942.1000 Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3749 1.15943.0025 Methylene blue (C.I. 52015) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3750 1.15943.0100 Methylene blue (C.I. 52015) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3751 1.15944.0025 Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3752 1.15946.0025 Nile blue (hydrogen sulfate) (C.I. 51180) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3753 1.15948.0025 Safranine O (C.I. 50240) for microscopy Certistain® Merck-Đức
3754 1.15953.0001 Reaction vessels for thermoreactor TR 105 Spectroquant® Merck-Đức
3755 1.15955.0001 Absorption tube for Thermoreactor TR 105 Merck-Đức
3756 1.15959.0500 Ion exchanger Amberlite® IRA-67 (weakly basic anion exchanger), OH¯ form Merck-Đức
3757 1.15965.0500 Ion exchanger Amberlite® IRN-150 (mixed-bed ion exchanger, strongly acid H+ form and strongly basic OH¯ form) Merck-Đức
3758 1.15966.0500 Ion exchanger Amberlite® IR-120 (strongly acidic cation exchanger, Na+ form) Merck-Đức
3759 1.15973.0002 Weigert’s iron hematoxylin kit for nuclear staining in histology Merck-Đức
3760 1.15974.0002 Elastica van Gieson staining kit for connective tissue Merck-Đức
3761 1.16009.0001 LiChroCART® 250-4 Superspher® Si 60 HPLC cartridge Merck-Đức
3762 1.16010.0001 LiChroCART® 250-4 Superspher® 60 RP-8 HPLC cartridge Merck-Đức
3763 1.16039.0001 LiChroCART® 25-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge Merck-Đức
3764 1.16051.0001 LiChroCART® 125-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge Merck-Đức
3765 1.16052.0001 LiChroCART® 125-4 Superspher® 60 RP-8 HPLC cartridge Merck-Đức
3766 1.16054.0001 LiChroCART® 125-4 Superspher® Si 60 HPLC cartridge Merck-Đức
3767 1.16056.0001 LiChroCART® 250-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge Merck-Đức
3768 1.16092.0001 HPTLC Cellulose 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
3769 1.16103.0250 AMMONIUM ACETATE FRACTOPUR Merck-Đức
3770 1.16105.0010 LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) Merck-Đức
3771 1.16123.0001 Alkaline Phosphatase Test in milk Method: reflectometric with test strips and reagents 1.0 – 10.0 U/l Reflectoquant® Merck-Đức
3772 1.16124.0001 Magnesium Test Method: reflectometric with test strips 5 – 100 mg/l_Mg Reflectoquant® Merck-Đức
3773 1.16125.0001 Calcium Test Method: reflectometric with test strips 5 – 125 mg/l Ca Reflectoquant® Merck-Đức
3774 1.16126.0001 Carbonate Hardness Test Method: reflectometric with test strips 0.5 – 20.0 °d Reflectoquant® Merck-Đức
3775 1.16127.0001 Lactic Acid Test Method: reflectometric with test strips 3.0 – 60.0 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3776 1.16128.0001 Malic Acid Test Method: reflectometric with test strips 5.0 – 60.0 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3777 1.16129.0010 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) Merck-Đức
3778 1.16135.0001 Total Acidity Test pH 7.0 Method: reflectometric with test strips and reagent 2.0 – 14.0 g/l Reflectoquant® Merck-Đức
3779 1.16136.0001 Total Sugar Test (glucose and fructose) Method: reflectometric with test strips and reagent 65 – 650 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3780 1.16137.0001 Free Sulfurous Acid Method: reflectometric with test strips and reagents 1.0 – 40.0 mg/l SO2 Reflectoquant® Merck-Đức
3781 1.16139.0010 LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm) Merck-Đức
3782 1.16141.0001 Sucrose (Saccharose) Test Method: reflectometric with test strips and reagent 0,25 – 2,50 g/l Reflectoquant® Merck-Đức
3783 1.16152.0010 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) Merck-Đức
3784 1.16152.0100 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) Merck-Đức
3785 1.16177.0010 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) Merck-Đức
3786 1.16177.0100 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) Merck-Đức
3787 1.16178.0010 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) Merck-Đức
3788 1.16178.0100 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) Merck-Đức
3789 1.16198.0001 LEUCOGNOST®-NASDCL Detection of naphthol AS-D chloroacetate esterase in granulocytes Merck-Đức
3790 1.16205.1000 Diethanolamine for analysis EMSURE® Merck-Đức
3791 1.16217.0001 Pre-column holder for LiChroCART® cartridges 4-4 for capillary connection to Hibar® RT column Merck-Đức
3792 1.16300.0002 LEUCOGNOST® ALPA Detection of the alkaline leukocyte phosphatase activity in leukocytes Merck-Đức
3793 1.16301.0002 LEUCOGNOST® EST Detection of the alpha naphthyl acetate esterase reaction in leukocytes Merck-Đức
3794 1.16302.0002 LEUCOGNOST® PAS Detection of the periodic acid-Schiff reaction in leukocytes Merck-Đức
3795 1.16303.0002 LEUCOGNOST® POX Detection of the peroxidase reaction in leukocytes Merck-Đức
3796 1.16304.0002 LEUCOGNOST® SP Detection of the acid phosphatase reaction in leukocytes Merck-Đức
3797 1.16305.0001 LEUCOGNOST® Basis kit for diagnosis of leukemia Merck-Đức
3798 1.16316.0050 Methyl blue (C.I. 42780) for microscopy Merck-Đức
3799 1.16333.0001 Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART® 4-4 pre-columns with Hibar® RT columns Merck-Đức
3800 1.16450.0001 Tb-color staining kit for the microscopic investigation of mycobacteria (cold staining) Merck-Đức
3801 1.16464.0001 HPTLC Silica gel 60 CN F254s 25 Glass plates 10 x 10 cm Merck-Đức
3802 1.16469.0250 Kjeldahl tablets (Missouri catalyst) 5g/tablet Merck-Đức
3803 1.16469.1000 Kjeldahl tablets (Missouri catalyst) 5g/tablet Merck-Đức
3804 1.16484.0001 TLC Silica gel 60 W F254s 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
3805 1.16485.0001 TLC Silica gel 60 W F254s 25 Glass plates 20 x 20 cm Merck-Đức
3806 1.16487.0001 TLC Silica gel 60 W 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm Merck-Đức
3807 1.16720.0001 Glucose Test Method: reflectometric with test strips 1 – 100 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3808 1.16727.0001 Empty cells RQflex® plus Reflectoquant® Merck-Đức
3809 1.16729.0001 Cell adapter RQflex® plus Reflectoquant® Merck-Đức
3810 1.16730.0001 Blank Strips test strips without reagents Reflectoquant® Merck-Đức
3811 1.16731.0001 Peroxide Test Method: reflectometric with test strips 100 – 1000 mg/l H2O2 Reflectoquant® Merck-Đức
3812 1.16732.0001 Nitrite Test Method: reflectometric with test strips 0.03 – 1.00 g/l_NO2¯ Reflectoquant® Merck-Đức
3813 1.16738.1000 1-Methoxy-2-propanol EMPLURA® Merck-Đức
3814 1.16738.6025 1-Methoxy-2-propanol EMPLURA® Merck-Đức
3815 1.16738.9190 1-Methoxy-2-propanol EMPLURA® Merck-Đức
3816 1.16740.1000 Petroleum benzine boiling range 40-60°C for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
3817 1.16740.2500 Petroleum benzine boiling range 40-60°C for organic trace analysis UniSolv® Merck-Đức
3818 1.16743.1000 Dimethyl sulfoxide EMPLURA® Merck-Đức
3819 1.16743.6025 Dimethyl sulfoxide EMPLURA® Merck-Đức
3820 1.16754.4000 Water for analysis EMSURE® Merck-Đức
3821 1.16754.5000 Water for analysis EMSURE® Merck-Đức
3822 1.16754.9010 Water for analysis EMSURE® Merck-Đức
3823 1.16755.1000 Cesium  chloride-lanthanum  chloride  buffersolution  acc.  to  Schinkel  for  atomic  absorption  spectroscopy  (enth./cont.  10  g/l  CsCl  +  100  g/l  La) Merck-Đức
3824 1.16770.0500 TISAB-III solution for fluoride determination Merck-Đức
3825 1.16834.0001 TLC Silica gel 60 F254 50 Aluminium sheets 5 x 10 cm Merck-Đức
3826 1.16835.0001 TLC Silica gel 60 50 Aluminium sheets 5 x 10 cm Merck-Đức
3827 1.16854.0001 LiChroCART® 125-4 Superspher® 60 RP-8 endcapped HPLC cartridge Merck-Đức
3828 1.16855.0001 LiChroCART® 125-4 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC cartridge Merck-Đức
3829 1.16857.0001 LiChroCART® 250-4 Superspher® 60 RP-8 endcapped HPLC cartridge Merck-Đức
3830 1.16858.0001 LiChroCART® 250-4 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC cartridge Merck-Đức
3831 1.16869.0001 LiChroCART® 25-4 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC cartridge Merck-Đức
3832 1.16892.0001 Ammonium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 0.2 – 7.0 mg/l_NH4+ Reflectoquant® Merck-Đức
3833 1.16894.0001 pH Test Method: reflectometric with test strips pH 1.0 – 5.0 Reflectoquant® Merck-Đức
3834 1.16895.0001 pH Test Method: reflectometric with test strips pH 9.0 – 13.0 Reflectoquant® Merck-Đức
3835 1.16896.0001 Chlorine Test Method: reflectometric with test strips and reagent 0.5 – 10.0 mg/l Cl2 Reflectoquant® Merck-Đức
3836 1.16898.0001 pH Test in cooling lubricants Method: reflectometric with test strips pH 7.0 – 10.0 Reflectoquant® Merck-Đức
3837 1.16899.0001 Ammonium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 5.0 – 20.0 mg/l_NH4+ Reflectoquant® Merck-Đức
3838 1.16950.0001 Reflectometer RQflex® 10 Reflectoquant® Merck-Đức
3839 1.16953.0001 Strip adapter RQflex®, RQflex® plus Reflectoquant® Merck-Đức
3840 1.16954.0001 Recalibration Set RQflex® Reflectoquant® Merck-Đức
3841 1.16955.0001 Reflectometer RQflex® plus 10 Reflectoquant® Merck-Đức
3842 1.16957.0001 Check  Set  RQcheck   RQflex®,  RQflex®  plus  Reflectoquant® Merck-Đức
3843 1.16960.0001 Reflectometer (repaired) Reflectoquant® Merck-Đức
3844 1.16970.0001 Reflectometer RQflex® 10 Reflectoquant® Merck-Đức
3845 1.16971.0001 Nitrate Test Method: reflectometric with test strips 5 – 225 mg/l_NO3¯ Reflectoquant® Merck-Đức
3846 1.16973.0001 Nitrite Test Method: reflectometric with test strips 0.5 – 25.0 mg/l_NO2¯ Reflectoquant® Merck-Đức
3847 1.16974.0001 Peroxide Test Method: reflectometric with test strips 0.2 – 20.0 mg/l_H2O2 Reflectoquant® Merck-Đức
3848 1.16975.0001 Peracetic Acid Test Method: reflectometric with test strips 1.0 – 22.5 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3849 1.16976.0001 Peracetic Acid Test Method: reflectometric with test strips 75 – 400 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3850 1.16977.0001 Ammonium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 20 – 180 mg/l NH4+ Reflectoquant® Merck-Đức
3851 1.16978.0001 Phosphate Test Method: reflectometric with test strips and reagent 5 – 120 mg/l PO4³¯ Reflectoquant® Merck-Đức
3852 1.16980.0001 Fixing Bath Test Method: reflectometric with test strips 0.2 – 5.0 g/l_Ag Reflectoquant® Merck-Đức
3853 1.16981.0001 Ascorbic Acid Test Method: reflectometric with test strips 25 – 450 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3854 1.16982.0001 Iron Test Method: reflectometric with test strips 0.5 – 20 mg/l_Fe²+ Reflectoquant® Merck-Đức
3855 1.16983.0001 Iron Test Method: reflectometric with test strips 20 – 200 mg/l_Fe²+ Reflectoquant® Merck-Đức
3856 1.16987.0001 Sulfite Test Method: reflectometric with test strips 10 – 200 mg/l_SO3²¯ Reflectoquant® Merck-Đức
3857 1.16988.0001 Chromate Test Method: reflectometric with test strips and reagent 1.0 – 45.0 mg/l_CrO4 Reflectoquant® Merck-Đức
3858 1.16989.0001 Formaldehyde Test Method: reflectometric with test strips and reagent 1.0 – 45.0 mg/l HCHO Reflectoquant® Merck-Đức
3859 1.16991.0001 Manganese Test Method: reflectometric with test strips and reagents 0.5 – 45.0 mg/l Mn Reflectoquant® Merck-Đức
3860 1.16992.0001 Potassium Test Method: reflectometric with test strips and reagent 0.25 – 1.2 g/l K Reflectoquant® Merck-Đức
3861 1.16993.0001 Calcium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 2.5 – 45.0 mg/l_Ca Reflectoquant® Merck-Đức
3862 1.16994.0001 Aluminium Test Method: reflectometric with test strips and reagents 5.0 – 50.0 mg/l_Al Reflectoquant® Merck-Đức
3863 1.16995.0001 Nitrate Test Method: reflectometric with test strips 3 – 90 mg/l_NO3¯ Reflectoquant® Merck-Đức
3864 1.16996.0001 pH Test Method: reflectometric with test strips pH 4.0 – 9.0 Reflectoquant® Merck-Đức
3865 1.16997.0001 Total Hardness Test Method: reflectometric with test strips 0.1 – 30.0 °d Reflectoquant® Merck-Đức
3866 1.16998.0001 Software for Windows incl. interface (RS 232, USB) for the data transfer of RQflex® reflectometers RQdata Reflectoquant® Merck-Đức
3867 1.17117.0001 Oxygen Test Method: titrimetric, acc. to Winkler, with dropping bottle Aquamerck® Merck-Đức
3868 1.17828.0001 Peroxidase Test in milk Method: colorimetric with test strips Merckoquant® Merck-Đức
3869 1.17866.0001 Glucose Test Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l Glucose Merckoquant® Merck-Đức
3870 1.17917.0001 Arsenic  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  and  reagents  0.02  –  0.05  –  0.1  –  0.2  –  0.5  mg/l  As   0.1  –  0.5  –  1.0  –  1.7  –  3.0  mg/l  As  Merckoquant® Merck-Đức
3871 1.17920.0001 Quaternary Ammonium Compounds Method: colorimetric with test strips 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/l Merckoquant® Merck-Đức
3872 1.17922.0001 Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 500 – 1000 – 1500 – 2000 mg/l Merckoquant® Merck-Đức
3873 1.17924.0001 Chlorine Test Method: colorimetric with test strips 0 – 25 – 50 – 100 – 200 – 500 mg/l Cl2 Merckoquant® Merck-Đức
3874 1.17925.0001 Chlorine Test Method: colorimetric with test strips 0 – 0.5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 20 mg/l Cl2 Merckoquant® Merck-Đức
3875 1.17927.0001 Arsenic  Test  Method:  colorimetric  with  test  strips  and  reagent  0.005  –  0.010  –  0.025  –  0.05  –  0.10  –  0.25  –  0.50  mg/l  As  Merckoquant® Merck-Đức
3876 1.17934.0001 Total Hardness Test Method: colorimetric with test strips (2 reaction zones) <1.5; 1.5 – 2.5; >2.5 mmol/l CaCO3 Merckoquant® Merck-Đức
3877 1.17941.0001 Nitrite Test Method: reflectometric 0.02 – 1.00 mg/l_NO2¯ Reflectoquant® plus Merck-Đức
3878 1.17942.0001 Phosphate Test Method: reflectometric 0.1 – 5.0 mg/l PO4³¯ Reflectoquant® plus Merck-Đức
3879 1.17944.0001 Chloride Test Method: reflectometric 2 – 50 mg/l Cl¯ Reflectoquant® plus Merck-Đức
3880 1.17945.0001 Potassium Test Method: reflectometric 1.0 – 25.0 mg/l_K Reflectoquant® plus Merck-Đức
3881 1.17950.0001 Acetic Acid Test Method: reflectometric with test strips and reagents 40 – 400 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3882 1.17952.0001 Hydroxymethylfurfural (HMF) Test Method: reflectometric with test strips 1.0 – 60.0 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3883 1.17953.0001 ZINC TEST 0 – 4 – 10 – 20 – 50 MG/L ZN MERCKOQUANT® Merck-Đức
3884 1.17958.0250 Kjeldahl tablets for Wieninger method 3.5g/tablet Merck-Đức
3885 1.17961.0001 Nitrate Test RQeasy® Method: reflectometric 5 – 250 mg/l NO3¯ Reflectoquant® Merck-Đức
3886 1.17963.0001 Ascorbic Acid Test RQeasy® Method: reflectometric 25 – 450 mg/l Reflectoquant® Merck-Đức
3887 1.17966.0001 Multi  Test  Strips  TH  –  NO2  –  pH  Method:  colorimetric  with  test  strips  TH:  2.5  –  5.0  –  10  –  20  °d   2  –  5  –  10  –  20  mg/l  NO2¯   pH  7.5  –  8.0  –  8.5  –  9.0  –  9.5  Merckoquant® Merck-Đức
3888 1.17967.0001 Multi  Test  Strips   TH  –  Cl2  –  pH  Method:  colorimetric  with  test  strips  TH:  2.5  –  5.0  –  10  –  20  °d   0.5  –  1  –  2  –  5  mg/l  Cl2   pH  6.0  –  6.5  –  7.0  –  7.5  –  8.0  Merckoquant® Merck-Đức
3889 1.17970.0001 Multi  Test  Strips  NO3  –  NO2  –  TH  –  CH  –  pH  Method:  colorimetric  with  test  strips  10  –  25  –  50  –  100  mg/l  NO3¯   0.5  –  1  –  2  –  5  NO2¯   TH:  2.5  –  5.0  –  10  –  20  °d   CH:  4  –  8  –  12  –  16  °d   pH  5  –  6  –  7 Merck-Đức
3890 1.17984.0001 Glutardialdehyde Test Method: colorimetric with test strips 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 % Merckoquant® Merck-Đức
3891 1.17985.0001 POTASSIUM TEST 250 – 450 – 700 – 1000 – 1500 MG/L K MERCKOQUANT® Merck-Đức
3892 1.17988.0001 Flat-bottomed tubes for Microquant® tests Merck-Đức
3893 1.17989.0001 Test  vessels  with  5  ml  and  10  ml  graduations   for  Aquamerck®  and  Merckoquant®  Tests Merck-Đức
3894 1.17990.0001 Dilution Set Reflectoquant® Merck-Đức
3895 1.18303.0025 Butane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3896 1.18304.0025 Pentane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3897 1.18305.0025 Hexane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3898 1.18305.1000 Hexane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3899 1.18306.0025 Heptane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3900 1.18307.0025 Octane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3901 1.18308.0025 Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3902 1.18309.0025 Dodecyl hydrogen sulfate sodium salt for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3903 1.18310.0025 Tetramethylammonium hydrogen sulfate for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3904 1.18312.0025 Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3905 1.18313.0025 Cetyl trimethylammonium hydrogen sulfate for ion pair chromatography LiChropur® Merck-Đức
3906 1.18320.0001 Empty cells 1000 IR, 1100 IR, 1100 T Turbiquant® Merck-Đức
3907 1.18322.0002 Chloride  Test   Refill  pack  for  114753,  114401 Merck-Đức
3908 1.18323.0002 Silicate  (Silicic  Acid)  Test   Refill  pack  for  114792,  114410 Merck-Đức
3909 1.18324.0001 Turbidimeter  portable,  incl.  batteries,  case,  2  empty  cells,  manual,  handy  hints  1100  IR   0.01  –  1100  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3910 1.18325.0001 Turbidimeter  portable,  incl.  batteries,  case,  2  empty  cells,  manual,  handy  hints  1100  T   0.01  –  1100  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3911 1.18326.0002 Chlorine  Test   Refill  pack  for  114826 Merck-Đức
3912 1.18327.0001 Calibration  Standard  Set  4  standards  1000  IR   0.02  –  10.00  –  100.0  –  1000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3913 1.18328.0001 Calibration  Standard  Set  3  standards  1500  IR,  1500  T   0.02  –  10.00  –  1000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3914 1.18329.0001 Calibration Standard Set 4 standards 3000 IR 0.02 – 10.00 – 100.0 – 1750 NTU Turbiquant® Merck-Đức
3915 1.18330.0001 Turbidimeter  incl.  universal  power  supply/plug,  3  empty  cells,  manual,  handy  hints  1500  IR   0  –  1000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3916 1.18331.0001 Turbidimeter  incl.  universal  power  supply/plug,  3  empty  cells,  manual,  handy  hints  1500  T   0  –  1000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3917 1.18332.0001 Turbidimeter  incl.  universal  power  supply/plug,  3  empty  cells,  manual,  handy  hints  3000  IR   0  –  10  000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3918 1.18333.0001 Turbidimeter  incl.  universal  power  supply/plug,  3  empty  cells,  manual,  handy  hints  3000  T   0  –  10  000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3919 1.18335.0001 Calibration  Standard  Set  3  standards  1100  IR,  1100  T   0.02  –  10.00  –  1000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3920 1.18336.0001 Empty cells 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T Turbiquant® Merck-Đức
3921 1.18338.0001 Lamp 1500 T, 3000 T Turbiquant® Merck-Đức
3922 1.18339.0001 Cell rack 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T Turbiquant® Merck-Đức
3923 1.18340.0001 Flow cell 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T Turbiquant® Merck-Đức
3924 1.18341.0001 Flow cell 3000 IR, 3000 T Turbiquant® Merck-Đức
3925 1.18342.0001 Calibration  standard  3000  IR   10  000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3926 1.18343.0001 Calibration  standard  3000  T   10  000  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3927 1.18344.0001 Lamp 1500 IR Turbiquant® Merck-Đức
3928 1.18348.0250 Kjeldahl tablets (free of mercury and selenium) 3.5g/tablet Merck-Đức
3929 1.18349.0001 Calibration  Standard  Set  4  standards  3000  T   0.02  –  10.00  –  100.0  –  1750  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3930 1.18381.0001 Calibration  standard  1500  IR,  1500  T,  3000  IR,  3000  T   10.0  NTU  Turbiquant® Merck-Đức
3931 1.18382.0001 Lamp 3000 IR Turbiquant® Merck-Đức
3932 1.18386.0001 Aluminium Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.10 – 0.20 – 0.35 – 0.50 – 0.75 – 1 – 2 – 3 – 6 mg/l Al Microquant® Merck-Đức
3933 1.18387.0001 Nitrate Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 5 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 90 mg/l NO3¯ Microquant® Merck-Đức
3934 1.18388.0001 Phosphate  Test  Method:  colorimetric,  VM,  with  colour-disk  comparator  1.5  –  3  –  6  –  9  –  12  –  16  –  20  –  40  –  100  mg/l  PO4-P  Microquant® Merck-Đức
3935 1.18389.0001 Sulfate  Test  Method:  colorimetric  with  colour-disk  comparator  25  –  50  –  75  –  100  –  130  –  160  –  190  –  240  –  300  mg/l  SO4²¯  Microquant® Merck-Đức
3936 1.18452.0002 Aluminium  Test   Refill  pack  for  118386,  114777 Merck-Đức
3937 1.18455.0002 Ammonium  Test   Refill  pack  for  114750,  114423 Merck-Đức
3938 1.18456.0002 Chromate  Test   Refill  pack  for  114756,  114441,  114402 Merck-Đức
3939 1.18457.0002 Cyanide  Test   Refill  pack  for  114798,  114429,  114417 Merck-Đức
3940 1.18458.0002 Iron-Test   Refill  pack  for  114759,  114438,  114403 Merck-Đức
3941 1.18459.0002 Copper Test Refill pack for 114765, 114418, 114414 Merck-Đức
3942 1.18460.0002 Manganese  Test   Refill  pack  for  114768,  114406 Merck-Đức
3943 1.18461.0002 Nickel-Test   Refill  pack  for  114783,  114420 Merck-Đức
3944 1.18462.0002 Nitrate  Test   Refill  pack  for  118387 Merck-Đức
3945 1.18463.0002 Nitrite-Test   Refill  pack  for  114774,  114424,  114408 Merck-Đức
3946 1.18465.0002 Phosphate-Test   Refill  pack  for  114846,  114445 Merck-Đức
3947 1.18466.0002 Phosphate  Test   Refill  pack  for  118388,  114449 Merck-Đức
3948 1.18467.0002 Sulfate  Test   Refill  pack  for  118389,  114411 Merck-Đức
3949 1.18468.0002 Sulfide  Test   Refill  pack  for  114777,  114416 Merck-Đức
3950 1.18469.0250 Kjeldahl tablets (Missouri catalyst) 3.5g/tablet Merck-Đức
3951 1.18750.0001 COD Cell Test for non-Merck photometers Method: photometric 0 – 40 mg/l 25 Tests Spectroquant® Merck-Đức
3952 1.18751.0001 COD Cell Test for non-Merck photometers Method: photometric 0 – 150 mg/l 25 Tests Spectroquant® Merck-Đức
3953 1.18752.0001 COD Cell Test for non-Merck photometers Method: photometric 0 – 1500 mg/l 25 Tests Spectroquant® Merck-Đức
3954 1.18753.0001 COD Cell Test for non-Merck photometers Method: photometric 0 – 15000 mg/l 25 Tests Spectroquant® Merck-Đức
3955 1.18754.0001 Chlorine  Dioxide  Test  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.020  –  0.050  –  0.075  –  0.10  –  0.15  –  0.20  –  0.30  –  0.40  –  0.55  mg/l  ClO2  Aquaquant® Merck-Đức
3956 1.18755.0001 Ozone  Test  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.007  –  0.017  –  0.030  –  0.040  –  0.055  –  0.070  –  0.10  –  0.14  –  0.20  mg/l  O3  Aquaquant® Merck-Đức
3957 1.18756.0001 Chlorine  Dioxide  Test  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.5  –  0.9  –  1.4  –  1.9  –  3.8  –  7.5  –  13  –  19  –  28  mg/l  ClO2  Microquant® Merck-Đức
3958 1.18757.0002 Chlorine  Dioxide  Test   Refill  pack  for  118756,  118754 Merck-Đức
3959 1.18758.0001 Ozone  Test  Method:  colorimetric,  DPD,  with  colour-disk  comparator  0.15  –  0.35  –  0.5  –  0.7  –  1.4  –  2.7  –  5.0  –  7.0  –  10  mg/l  O3  Microquant® Merck-Đức
3960 1.18759.0002 Ozone  Test   Refill  pack  for  118758,  118755 Merck-Đức
3961 1.18771.0001 FLUORIDE TEST 0 – 0.15 – 0.3 – 0.5 – 0.8 MG/L F AQUAMERCK® Merck-Đức
3962 1.18773.0001 PH TEST IN FRESHWATER AND SEAWATER PH 5.0 – 5.3 – 5.6 – 6.0 – 6.3 – 6.6 – 7.0 – 7.3 – 7.6 … AQUAMERCK® Merck-Đức
3963 1.18789.0001 Hydrogen Peroxide Test Method: photometric 0.015 – 6.00 mg/l H2O2 Spectroquant® Merck-Đức
3964 1.19127.0001 LiChrolut® Florisil® (150 – 250 µm) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction columns per package Merck-Đức
3965 1.19128.0001 LiChrolut® Florisil® (150 – 250 µm) 500 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per package Merck-Đức
3966 1.19129.0001 LICHROLUT FLORISIL (500 MG / 14 ML-12 CC) 50 EXTRACTION COLUMNS FOR SAMPLE PREPARATION Merck-Đức
3967 1.19141.0001 Lichrotest caffeine kit 5 mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest® Merck-Đức
3968 1.19142.0001 Lichrotest caffeine kit 50mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest® Merck-Đức
3969 1.19143.0001 Lichrotest caffeine kit 100mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest® Merck-Đức
3970 1.19144.0001 Lichrotest caffeine kit 250mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest® Merck-Đức
3971 1.19145.0001 Lichrotest caffeine kit 500mg/l for HPLC OQ/PQ LiChroTest® Merck-Đức
3972 1.19156.0001 LiChroTest® PQ Performance Qualification Set for HPLC system qualification Merck-Đức
3973 1.19157.0001 LiChroTest® Standard samples for HPLC system qualification Set 1 A: Precision and Linearity Merck-Đức
3974 1.19158.0001 LiChroTest Standard samples for HPLC system qualification Set 2: Precision in methanol / water (50:50) LiChroTest® Merck-Đức
3975 1.19159.0001 LiChroTest Standard samples for HPLC system qualification Set 3: Separation (Parabens) in methanol / water (50:50) LiChroTest® Merck-Đức
3976 1.19161.0001 LiChroTest® Standard-Samples for HPLC-System Qualification Set 7 Precision (OQ) cont. methanol Merck-Đức
3977 1.19162.0001 LiChroTest Standard-Samples for HPLC-System Qualification Set 8 Linearity (OQ) cont. methanol LiChroTest® Merck-Đức
3978 1.19163.0001 LiChroTest Standard-Samples for HPLC-System Qualification Caffeine Solution for gradient test (OQ) LiChroTest® Merck-Đức
3979 1.19165.0001 LiChroTest standard samples for HPLC-system-qualification Pack 1 A: precision and linearity in methanol : water (50:50) LiChroTest® Merck-Đức
3980 1.19171.0001 Withdrawal system for solvents with manual pressure build-up for 200 L drums and barrels Merck-Đức
3981 1.19202.0100 Silver carbonate 99+ Merck-Đức
3982 1.19203.0025 Silver chloride 99+ Merck-Đức
3983 1.19203.0100 Silver chloride 99+ Merck-Đức
3984 1.19208.0025 Silver oxide 99+ Merck-Đức
3985 1.19208.0100 Silver oxide 99+ Merck-Đức
3986 1.19225.0001 Palladium powdered 99+ Merck-Đức
3987 1.19225.0005 Palladium powdered 99+ Merck-Đức
3988 1.19232.0001 Platinum powder 99+ Merck-Đức
3989 1.19233.0005 Platinum black 98+ Merck-Đức
3990 1.19235.0005 Potassium tetrachloroplatinate(II) 99+ Merck-Đức
3991 1.19238.0001 Potassium hexachloroplatinate(IV) 99+ Merck-Đức
3992 1.19238.0005 Potassium hexachloroplatinate(IV) 99+ Merck-Đức
3993 1.19247.0005 Ruthenium(III) chloride hydrate Merck-Đức
3994 1.19247.0025 Ruthenium(III) chloride hydrate Merck-Đức
3995 1.19251.0001 Oxygen  Scavengers  Test  Method:  photometric  0.020  –  0.500  mg/l  DEHA   0.027  –  0.667  mg/l  Carbohy   0.053  –  1.315  mg/l  Hydro   0.078  –  1.950  mg/l  ISA   0.087  –  2.170  mg/l  MEKO  Spectroquant® Merck-Đức
3996 1.19252.0001 Molybdenum  Test  Method:  photometric  0.5  –  45.0  mg/l  Mo   0.8  –  75.0  mg/l  MoO4²¯   1.1  –  96.6  mg/l  Na2MoO4  Spectroquant® Merck-Đức
3997 1.19253.0001 CYANURIC ACID TEST 2 – 160 MG/L SPECTROQUANT® Merck-Đức
3998 1.19254.0001 CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 – 2.00 MG/L CL2 … SPECTROQUANT® Merck-Đức
3999 1.19256.0001 CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 – 10.00 MG/L CL2 … SPECTROQUANT® Merck-Đức
4000 1.19257.0001 CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 10-ML SAMPLES 0 – 2.00 MG/L CL2 … SPECTROQUANT® Merck-Đức
4001 1.19258.0001 CHLORINE POWDER PACKS FOR NON-MERCK PHOTOMETERS  FOR 25-ML SAMPLES 0 – 10.00 MG/L CL2 … SPECTROQUANT® Merck-Đức
4002 1.19301.0001 REFERENCE STANDARD SPECTROQUANT® Merck-Đức
4003 1.19302.0001 VERIFICATION STANDARD SPECTROQUANT® Merck-Đức
4004 1.19500.0100 Boron standard solution traceable to SRM from NIST H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR® Merck-Đức
4005 1.19500.0500 Boron standard solution traceable to SRM from NIST H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR® Merck-Đức
4006 1.19504.0100 Indium standard solution traceable to SRM from NIST In (NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l In CertiPUR® Merck-Đức
4007 1.19507.0500 Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in H2O 1000 mg/l Na CertiPUR® Merck-Đức
4008 1.19513.0100 Scandium standard solution traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 1 mol/l 1000 mg/l Sc CertiPUR® Merck-Đức
4009 1.19513.0500 Scandium standard solution traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 1 mol/l 1000 mg/l Sc CertiPUR® Merck-Đức
4010 1.19514.0100 Tellurium standard solution traceable to SRM from NIST H6TeO6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Te CertiPUR® Merck-Đức
4011 1.19533.0500 Cyanide standard solution traceable to SRM from NIST K2[Zn(CN)4] in H2O 1000 mg/l CN¯ CertiPUR® Merck-Đức
4012 1.19609.0010 Superspher® Si 60 Merck-Đức
4013 1.19609.0100 Superspher® Si 60 Merck-Đức
4014 1.19612.0010 Superspher® 60 RP-8 Merck-Đức
4015 1.19613.0010 Superspher® 100 RP-18 Merck-Đức
4016 1.19613.0100 Superspher® 100 RP-18 Merck-Đức
4017 1.19617.0010 Superspher® 60 RP-8 endcapped Merck-Đức
4018 1.19617.0100 Superspher® 60 RP-8 endcapped Merck-Đức
4019 1.19618.0010 Superspher® 100 RP-18 endcapped Merck-Đức
4020 1.19618.0100 Superspher® 100 RP-18 endcapped Merck-Đức
4021 1.19629.0010 LiChrospher® Si 60 (10 µm) Merck-Đức
4022 1.19631.0010 LiChrospher® 100 CN (10 µm) Merck-Đức
4023 1.19632.0010 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) Merck-Đức
4024 1.19633.0010 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) Merck-Đức
4025 1.19633.0100 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) Merck-Đức
4026 1.19636.0010 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) Merck-Đức
4027 1.19637.0010 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) Merck-Đức
4028 1.19637.0100 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) Merck-Đức
4029 1.19638.0010 LiChrospher® 100 CN (5 µm) Merck-Đức
4030 1.19638.0100 LiChrospher® 100 CN (5 µm) Merck-Đức
4031 1.19640.0010 LiChrospher® Si 60 (5 µm) Merck-Đức
4032 1.19640.0100 LiChrospher® Si 60 (5 µm) Merck-Đức
4033 1.19641.0010 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) Merck-Đức
4034 1.19642.0010 LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm) Merck-Đức
4035 1.19642.0100 LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm) Merck-Đức
4036 1.19643.0010 Superspher® 60 RP-select B Merck-Đức
4037 1.19686.0001 LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 2000 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per package Merck-Đức
4038 1.19687.0001 LiChrolut® RP-18 (40-63 µm) 500 mg 6ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per package Merck-Đức
4039 1.19691.0001 LiChrolut® EN (40 – 120 µm) 500 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per package Merck-Đức
4040 1.19693.0001 LiChrolut® EN (40 – 120 µm) 200 mg 3 ml standard glass tubes 30 extraction tubes per package Merck-Đức
4041 1.19696.0001 LiChrolut® NH2 (40 – 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
4042 1.19698.0001 LiChrolut® CN 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
4043 1.19699.0001 LiChrolut® CN 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
4044 1.19753.0250 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate buffer substance for chromatography LiChropur® Merck-Đức
4045 1.19753.0250 DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR Merck-Đức
4046 1.19754.0250 di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate buffer substance for chromatography LiChropur® Merck-Đức
4047 1.19754.0250 DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE TRIHYDRATE BUFFER SUBSTANCE FOR CHROMATOGRAPHY LICHROPUR Merck-Đức
4048 1.19767.0001 LiChrolut® TSC (40 – 63 µm) 300 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
4049 1.19770.0100 Aluminium standard solution traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Al CertiPUR® Merck-Đức
4050 1.19770.0500 Aluminium standard solution traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Al CertiPUR® Merck-Đức
4051 1.19773.0100 Arsenic standard solution traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l As CertiPUR® Merck-Đức
4052 1.19773.0500 Arsenic standard solution traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l As CertiPUR® Merck-Đức
4053 1.19774.0100 Barium standard solution traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ba CertiPUR® Merck-Đức
4054 1.19774.0500 Barium standard solution traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ba CertiPUR® Merck-Đức
4055 1.19776.0100 Lead standard solution traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pb CertiPUR® Merck-Đức
4056 1.19776.0500 Lead standard solution traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pb CertiPUR® Merck-Đức
4057 1.19777.0100 Cadmium standard solution traceable to SRM from NIST Cd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cd CertiPUR® Merck-Đức
4058 1.19777.0500 Cadmium standard solution traceable to SRM from NIST Cd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cd CertiPUR® Merck-Đức
4059 1.19778.0100 Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ca CertiPUR® Merck-Đức
4060 1.19778.0500 Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ca CertiPUR® Merck-Đức
4061 1.19779.0100 Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cr CertiPUR® Merck-Đức
4062 1.19779.0500 Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cr CertiPUR® Merck-Đức
4063 1.19780.0500 Chromate standard solution traceable to SRM of NIST K2CrO4 in H2O 1000 mg/l CrO4²¯ CertiPUR® Merck-Đức
4064 1.19781.0100 Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Fe CertiPUR® Merck-Đức
4065 1.19781.0500 Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Fe CertiPUR® Merck-Đức
4066 1.19785.0100 Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Co CertiPUR® Merck-Đức
4067 1.19785.0500 Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Co CertiPUR® Merck-Đức
4068 1.19786.0100 Copper standard solution traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cu CertiPUR® Merck-Đức
4069 1.19786.0500 Copper standard solution traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cu CertiPUR® Merck-Đức
4070 1.19788.0100 Magnesium standard solution traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Mg CertiPUR® Merck-Đức
4071 1.19788.0500 Magnesium standard solution traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Mg CertiPUR® Merck-Đức
4072 1.19789.0100 Manganese standard solution traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Mn CertiPUR® Merck-Đức
4073 1.19789.0500 Manganese standard solution traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Mn CertiPUR® Merck-Đức
4074 1.19792.0100 Nickel standard solution traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ni CertiPUR® Merck-Đức
4075 1.19792.0500 Nickel standard solution traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ni CertiPUR® Merck-Đức
4076 1.19796.0100 Selenium standard solution traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se CertiPUR® Merck-Đức
4077 1.19796.0500 Selenium standard solution traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se CertiPUR® Merck-Đức
4078 1.19797.0100 Silver standard solution traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ag CertiPUR® Merck-Đức
4079 1.19797.0500 Silver standard solution traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ag CertiPUR® Merck-Đức
4080 1.19799.0100 Strontium standard solution traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Sr CertiPUR® Merck-Đức
4081 1.19799.0500 Strontium standard solution traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Sr CertiPUR® Merck-Đức
4082 1.19801.0100 Thallium standard solution traceable to SRM from NIST TlNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Tl CertiPUR® Merck-Đức
4083 1.19801.0500 Thallium standard solution traceable to SRM from NIST TlNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Tl CertiPUR® Merck-Đức
4084 1.19804.0100 Bismuth standard solution traceable to SRM from NIST Bi(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Bi CertiPUR® Merck-Đức
4085 1.19804.0500 Bismuth standard solution traceable to SRM from NIST Bi(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Bi CertiPUR® Merck-Đức
4086 1.19806.0100 Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn CertiPUR® Merck-Đức
4087 1.19806.0500 Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn CertiPUR® Merck-Đức
4088 1.19809.0100 Yttrium standard solution traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Y CertiPUR® Merck-Đức
4089 1.19809.0500 Yttrium standard solution traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Y CertiPUR® Merck-Đức
4090 1.19811.0500 Nitrate standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in H2O 1000 mg/l NO3¯ CertiPUR® Merck-Đức
4091 1.19812.0500 Ammonium standard solution traceable to SRM from NIST NH4Cl in H2O 1000 mg/l NH4+ CertiPUR® Merck-Đức
4092 1.19813.0500 Sulfate standard solution traceable to SRM from NIST Na2SO4 in H2O 1000 mg/l SO4²¯ CertiPUR® Merck-Đức
4093 1.19814.0500 Fluoride standard solution NaF in H2O 1000 mg/l F¯ CertiPUR® Merck-Đức
4094 1.19847.0001 LiChrolut® RP-18 E (40 – 63 µm) 200 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
4095 1.19849.0001 LiChrolut® RP-18 E (40 – 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes 50 extraction tubes per package Merck-Đức
4096 1.19851.0001 Vacuum manifold for sample preparation LiChrolut® Merck-Đức
4097 1.19852.0001 LiChrolut® Drying unit for sample preparation Merck-Đức
4098 1.19853.0020 LiChrolut® EN (40 – 120 µm) for solid phase extraction in environmental analysis Merck-Đức
4099 1.19855.0001 LiChrolut® RP-18 (40 – 63 µm) 100 mg 1 ml standard PP-tubes 100 extraction tubes per package Merck-Đức
4100 1.19870.0001 LiChrolut® EN 200 mg 3 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per package Merck-Đức
4101 1.19874.0001 Disposable Teflon liner for LiChrolut® vacuum manifold Merck-Đức
4102 1.19878.0001 Glass columns (empty) 3 ml compatible with SPE robot systems LiChrolut® Merck-Đức
4103 1.19891.0001 Frits (PTFE) for 3 ml glass columns, porosity 10 µm LiChrolut® Merck-Đức
4104 1.19896.0500 Bromide standard solution traceable to SRM from NIST NaBr in H2O 1000 mg/l Br¯ CertiPUR® Merck-Đức
4105 1.19897.0500 Chloride standard solution traceable to SRM from NIST NaCl in H2O 1000 mg/l Cl¯ CertiPUR® Merck-Đức
4106 1.19898.0500 Phosphate standard solution traceable to SRM from NIST KH2PO4 in H2O 1000 mg/l PO4³¯ CertiPUR® Merck-Đức
4107 1.19899.0500 Nitrite standard solution traceable to SRM from NIST NaNO2 in H2O 1000 mg/l NO2¯ CertiPUR® Merck-Đức
4108 1.19902.0001 Enrichment capillaries for large-volume samples Merck-Đức
4109 1.19912.0001 LiChrolut®  EN  (40  –  120  µm)  100  mg  (bottom)  LiChrolut®  RP-18  (40  –  63  µm)  200  mg  (top)  6  ml  standard  PP-tubes  30  extraction  tubes  per  package  sorbents  separated  by  frits Merck-Đức
4110 1.19941.0001 LiChrolut® EN (40 – 120 µm) 200 mg 6 ml standard PP-tubes 30 extraction tubes per package Merck-Đức
4111 1.20080.0001 Safety carrier for Merck 4 L glass bottles Merck-Đức
4112 1.24001.1000 Spectromelt® A 22 lithium metaborate/di-lithium tetraborate 22:12 Merck-Đức
4113 1.24002.5000 Spectromelt® A 15 di-lithium tetraborate + 0,4% potassium iodide Merck-Đức
4114 1.24505.0001 Osmium(VIII) oxide for microscopy Merck-Đức
4115 1.24505.0100 Osmium(VIII) oxide for microscopy Merck-Đức
4116 1.24505.0500 Osmium(VIII) oxide for microscopy Merck-Đức
4117 1.24513.0001 Bathophenanthroline GR for analysis Merck-Đức
4118 1.24518.0001 Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt GR for analysis Merck-Đức
4119 1.24518.0005 Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt GR for analysis Merck-Đức
4120 1.24546.0250 Fluorescein-5-isothiocyanate (FITC) for biochemistry and for fluorescence microscopy Merck-Đức
4121 1.24653.0100 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI) for microscopy Merck-Đức
4122 1.24823.0500 Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) for microscopy Merck-Đức
4123 1.25022.0100 AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.400 MG/L NH4-N IN H2O Merck-Đức
4124 1.25023.0100 AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 1.00 MG/L NH4-N IN H2O Merck-Đức
4125 1.25024.0100 AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.00 MG/L NH4-N IN H2O Merck-Đức
4126 1.25025.0100 AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 6.00 MG/L NH4-N IN H2O Merck-Đức
4127 1.25026.0100 AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 12.0 MG/L NH4-N IN H2O Merck-Đức
4128 1.25027.0100 AMMONIUM STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 50.0 MG/L NH4-N IN H2O Merck-Đức
4129 1.25028.0100 COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 20.0 MG/L IN H2O Merck-Đức
4130 1.25029.0100 COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 100 MG/L IN H2O Merck-Đức
4131 1.25030.0100 COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L IN H2O Merck-Đức
4132 1.25031.0100 COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG/L IN H2O Merck-Đức
4133 1.25032.0100 COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 1000 MG/L IN H2O Merck-Đức
4134 1.25033.0100 COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2000 MG/L IN H2O Merck-Đức
4135 1.25034.0100 COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 8000 MG/L IN H2O Merck-Đức
4136 1.25035.0100 COD STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 50000 MG/L IN H2O Merck-Đức
4137 1.25036.0100 NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.50 MG/L NO3-N IN H2O Merck-Đức
4138 1.25037.0100 NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.50 MG/L NO3-N IN H2O Merck-Đức
4139 1.25038.0100 NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 15.0 MG/L NO3-N IN H2O Merck-Đức
4140 1.25039.0100 NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40.0 MG/L NO3-N IN H2O Merck-Đức
4141 1.25040.0100 NITRATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 200 MG/L NO3-N IN H2O Merck-Đức
4142 1.25041.0100 NITRITE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 0.200 MG/L NO2-N IN H2O Merck-Đức
4143 1.25042.0100 NITRITE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40.0 MG/L NO2-N IN H2O Merck-Đức
4144 1.25043.0100 NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 2.50 MG/L N IN H2O Merck-Đức
4145 1.25044.0100 NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 12.0 MG/L N IN H2O Merck-Đức
4146 1.25045.0100 NITROGEN (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 100 MG/L N IN H2O Merck-Đức
4147 1.25046.0100 PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST  0.400 MG/L PO4-P IN H2O Merck-Đức
4148 1.25047.0100 PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 4.00 MG/L PO4-P IN H2O Merck-Đức
4149 1.25048.0100 PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 15.0 MG/L PO4-P IN H2O Merck-Đức
4150 1.25049.0100 PHOSPHORUS (TOTAL) STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 75.0 MG/L PO4-P IN H2O Merck-Đức
4151 1.25050.0100 SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 40 MG/L SO4 IN H2O Merck-Đức
4152 1.25051.0100 SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 125 MG/L SO4 IN H2O Merck-Đức
4153 1.25052.0100 SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 400 MG/L SO4 IN H2O Merck-Đức
4154 1.25053.0100 SULFATE STANDARD SOLUTION, CRM TRACEABLE TO SRM FROM NIST 800 MG/L SO4 IN H2O Merck-Đức
4155 1.25251.0001 Chromolith prep Si 100-25 Chromolith® Merck-Đức
4156 1.25252.0001 Chromolith prep RP-18e 100-25 Chromolith® Merck-Đức
4157 1.25254.0001 Chromolith® prep sealing set Merck-Đức
4158 1.25255.0001 Chromolith® prep tool set Merck-Đức
4159 1.25256.0001 Chromolith® prep end cap set Merck-Đức
4160 1.25257.0001 Chromolith® prep frit set Merck-Đức
4161 1.25258.0001 Chromolith® prep holder 25mm Merck-Đức
4162 1.25259.0001 Chromolith® prep coupler Merck-Đức
4163 1.25260.0001 CHROMOLITH® SI 10-25 MM GUARD CARTRIDGE Merck-Đức
4164 1.25261.0001 CHROMOLITH® RP-18E 10-25 MM GUARD CARTRIDGE Merck-Đức
4165 1.40000.2500 EXTRAN® MA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATE Merck-Đức
4166 1.40000.9010 EXTRAN® MA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATE Merck-Đức
4167 1.40000.9025 EXTRAN® MA05 LIQUID, ALKALINE, PHOSPHATE-FREE CONCENTRATE Merck-Đức
4168 1.40001.2500 EXTRAN® AP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATE Merck-Đức
4169 1.40001.9010 EXTRAN® AP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATE Merck-Đức
4170 1.40001.9025 EXTRAN® AP16 LIQUID, MILD ALKALINE CONCENTRATE Merck-Đức
4171 1.40006.2500 EXTRAN® AP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATE Merck-Đức
4172 1.40006.9010 EXTRAN® AP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATE Merck-Đức
4173 1.40006.9025 EXTRAN® AP17 LIQUID, ALKALINE CONCENTRATE Merck-Đức
4174 1.40007.2500 Extran® AP33 liquid, anti-foaming agent, formaldehyde-free Merck-Đức
4175 1.50017.0001 manu-CART® cartridge holder for LiChroCART® 25-4 HPLC cartridges Merck-Đức
4176 1.50031.0001 LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) Merck-Đức
4177 1.50032.0001 LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR RP-8E (5 µm) cartridge Merck-Đức
4178 1.50033.0001 Hibar® 125-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4179 1.50035.0001 Hibar® 250-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4180 1.50036.0001 Hibar® 125-4 Purospher® STAR RP-18 encapped (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4181 1.50037.0001 Hibar® 250-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4182 1.50038.0001 LiChroCART® 125-3 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) Merck-Đức
4183 1.50050.0001 HIBAR 250-7 LICHROGEL PS 1 (5 MYM) HPLC PRE-PACKED COLUMN Merck-Đức
4184 1.50053.0001 HIBAR 250-7 LICHROGEL PS 4 (10 MYM) HPLC PRE-PACKED COLUMN Merck-Đức
4185 1.50082.0001 manu-CART® Coupling kit for LiChroCART® 25-4 HPLC- cartridges Merck-Đức
4186 1.50083.0001 manu-CART® Coupling unit for the coupling of two LiChroCART® HPLC cartridges Merck-Đức
4187 1.50103.0001 LiChroCART® 250-4 ChiraSpher® NT (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4188 1.50117.0001 LiChroCART® 4-4 ChiraDex® HPLC guard cartridge Merck-Đức
4189 1.50137.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4190 1.50140.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4191 1.50141.0001 LiChroCART® 4-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4192 1.50142.0001 LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4193 1.50144.0001 LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4194 1.50148.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® PAH HPLC guard column Merck-Đức
4195 1.50149.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® PAH HPLC cartridge Merck-Đức
4196 1.50154.0001 LiChroCART® 250-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4197 1.50155.0001 LiChroCART® 250-3 LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4198 1.50156.0001 LiChroCART® 250-3 LiChrospher® PAH HPLC cartridge Merck-Đức
4199 1.50158.0001 LiChroCART® 125-3 LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4200 1.50159.0001 LiChroCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4201 1.50167.0001 LiChroCART® 4-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard cartidge Merck-Đức
4202 1.50168.0001 LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4203 1.50169.0001 LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4204 1.50187.0001 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER … Merck-Đức
4205 1.50193.0001 LiChroCART® 250-2 Superspher® RP-18 endcapped HPLC cartridge Merck-Đức
4206 1.50197.0001 LiChroCART® 125-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge Merck-Đức
4207 1.50198.0001 LiChroCART® 125-2 Superspher® RP-18 endcapped HPLC cartridge Merck-Đức
4208 1.50200.0001 LiChroCART® 125-2 Superspher® RP-18 HPLC cartridge Merck-Đức
4209 1.50204.0001 LiChroCART® 10-2 Superspher® RP-18 HPLC guard column Merck-Đức
4210 1.50205.0001 LiChroCART® 10-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC guard column Merck-Đức
4211 1.50206.0001 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 … Merck-Đức
4212 1.50207.0001 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE SET, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 … Merck-Đức
4213 1.50208.0001 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE Merck-Đức
4214 1.50209.0001 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE Merck-Đức
4215 1.50210.0001 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP ADS HPLC SELECTIVITY KIT, CONTAINS 1 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-4 … Merck-Đức
4216 1.50211.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 EcoPack HPLC cartridge Merck-Đức
4217 1.50212.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 EcoPack HPLC cartridge Merck-Đức
4218 1.50213.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select EcoPack HPLC cartridge Merck-Đức
4219 1.50214.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select EcoPack HPLC cartridge Merck-Đức
4220 1.50215.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped EcoPack HPLC cartridge Merck-Đức
4221 1.50216.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped EcoPack HPLC cartridge Merck-Đức
4222 1.50217.0001 LICHROCART 125-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) ECOPACK Merck-Đức
4223 1.50218.0001 LICHROCART 250-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 100 RP-18 (5 MYM) ECOPACK Merck-Đức
4224 1.50219.0001 LICHROCART 125-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) ECOPACK Merck-Đức
4225 1.50220.0001 LICHROCART 250-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 60 RP-SELECT B (5 MYM) ECOPACK Merck-Đức
4226 1.50221.0001 LICHROCART 125-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) ECOPACK Merck-Đức
4227 1.50222.0001 LICHROCART 250-3 HPLC KARTUSCHE LICHROSPHER 100 RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) ECOPACK Merck-Đức
4228 1.50224.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® WP 300 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4229 1.50225.0001 LiChroCART® 30-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4230 1.50226.0001 manu-CART® 55 mm cartridge holder for LiChroCART® 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges Merck-Đức
4231 1.50227.0001 manu-CART® 30 mm cartridge holder for LiChroCART® 30-2, 30-3 and 30-4 mm HPLC-cartridges Merck-Đức
4232 1.50231.0001 LiChroCART® 55-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4233 1.50237.0001 Cartridge kit LiChroCART® 30-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge holder Merck-Đức
4234 1.50238.0001 LiChroCART® 30-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4235 1.50239.0001 Cartridge set LiChroCART® 30-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge holder Merck-Đức
4236 1.50240.0001 Cartridge set LiChroCART® 55-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge holder Merck-Đức
4237 1.50241.0001 LiChroCART® 55-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4238 1.50242.0001 Cartridge set LiChroCART® 55-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC cartridge and 1 cartridge holder Merck-Đức
4239 1.50244.0001 LiChroCART® 125-4 Purospher STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge Purospher® Merck-Đức
4240 1.50245.0001 LiChroCART® 250-4 Purospher STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge Purospher® Merck-Đức
4241 1.50247.0001 LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4242 1.50248.0001 LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4243 1.50249.0001 LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR SI (5 µm) HPLC guard cartridge Merck-Đức
4244 1.50250.0001 LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard cartridge Merck-Đức
4245 1.50251.0001 LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4246 1.50252.0001 LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4247 1.50253.0001 LiChroCART® 125-3 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4248 1.50254.0001 LiChroCART® 250-3 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4249 1.50255.0001 LiChroCART® 125-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4250 1.50256.0001 LiChroCART® 250-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4251 1.50257.0001 LiChroCART® 250-10 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4252 1.50267.0001 LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC guard cartridge Merck-Đức
4253 1.50268.0001 LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4254 1.50269.0001 LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4255 1.50270.0001 LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4256 1.50271.0001 LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4257 1.50272.0001 LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4258 1.50273.0001 LiChroCART® 250-3 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4259 1.50274.0001 LiChroCART® 125-2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4260 1.50275.0001 LiChroCART® 250-2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4261 1.50276.0001 LiChroCART® 250-10 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4262 1.50316.0001 Hibar® 250-4 LiChrospher® Si 100 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4263 1.50318.0001 Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC column Merck-Đức
4264 1.50329.0001 Hibar® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4265 1.50332.0001 Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4266 1.50333.0001 Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4267 1.50334.0001 Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC column Merck-Đức
4268 1.50347.0010 LICHROSPHER RP-18 ADS 25 MYM Merck-Đức
4269 1.50348.0010 LICHROSPHER RP-8 ADS 25MYM Merck-Đức
4270 1.50349.0010 LICHROSPHER RP-4 ADS 25MYM Merck-Đức
4271 1.50356.0001 LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4272 1.50357.0001 LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4273 1.50358.0001 LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4274 1.50359.0001 LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4275 1.50374.0001 MICROCART 150-0.5 PUROSPHER STAR-18 ENDCAPPED (3 MYM) MICRO-HPLC-READY-TO-USE-COLUMN Merck-Đức
4276 1.50377.0001 Hibar® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4277 1.50380.0001 LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE Merck-Đức
4278 1.50381.0001 LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-4 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES Merck-Đức
4279 1.50382.0001 LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-8 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE Merck-Đức
4280 1.50383.0001 LiChroCART® 25-2 LiChrospher® RP-8 ADS HPLC cartridge, 3 cartridges Merck-Đức
4281 1.50385.0001 LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 1 CARTRIDGE Merck-Đức
4282 1.50386.0001 LICHROCART 25-2 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE, 3 CARTRIDGES Merck-Đức
4283 1.50388.0001 Hibar® 250-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4284 1.50393.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 50-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4285 1.50398.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 100-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4286 1.50400.0001 Chromolith® CapRod® RP-8e 150-0.1 Merck-Đức
4287 1.50401.0001 Chromolith® CapRod® RP-8e 150-0.05 Merck-Đức
4288 1.50402.0001 Chromolith® CapRod® RP-18e 150-0.1 Merck-Đức
4289 1.50403.0001 Chromolith® CapRod® RP-18e 150-0.05 Merck-Đức
4290 1.50404.0001 Chromolith® CapRod® RP-18e HR 150-0.1 Merck-Đức
4291 1.50405.0001 Chromolith® CapRod® RP-18e 150-0.2 Merck-Đức
4292 1.50407.0001 Chromolith® CapRod® RP-18e HR 150-0.2 Merck-Đức
4293 1.50409.0001 Chromolith® CapRod® RP-18e Trap 50-0.2 Merck-Đức
4294 1.50414.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 150-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4295 1.50424.0001 Chromolith® CapRod® RP-18e 300-0.1 Merck-Đức
4296 1.50426.0001 Chromolith® CapRod® RP-18e Trap 50-0.1 Merck-Đức
4297 1.50427.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 250-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4298 1.50428.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 50-4 HPLC COLUMN Merck-Đức
4299 1.50430.0500 LiChroCART® 4-4 / sealing elements Merck-Đức
4300 1.50431.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 125-4 HPLC COLUMN Merck-Đức
4301 1.50432.0001 Hibar® 125-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4302 1.50433.0001 Hibar® 125-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4303 1.50434.0001 ZIC®-HILIC 14 x 1 mm, 5 µm Fitting Guard Column (5-pak) SeQuant(TM) Merck-Đức
4304 1.50435.0001 ZIC®-HILIC 20 x 2.1 mm, 5 µm Guard Column (1-pak) SeQuant(TM) Merck-Đức
4305 1.50436.0001 ZIC®-HILIC 20 x 2.1 mm, 5 µm Guard Column (3-pak) SeQuant(TM) Merck-Đức
4306 1.50437.0001 ZIC®-pHILIC 20 x 2,1 mm, 5 µm polymeric beads Guard Column (1-pack) SeQuant(TM) Merck-Đức
4307 1.50438.0001 ZIC®-pHILIC 20 x 2.1 mm, 5 µm polymeric beads Guard Column (3-pack) incl. column coupler SeQuant(TM) Merck-Đức
4308 1.50439.0001 ZIC®-HILIC 20 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4309 1.50440.0001 ZIC®-HILIC 50 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4310 1.50441.0001 ZIC®-HILIC 100 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4311 1.50442.0001 ZIC®-HILIC 150 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4312 1.50443.0001 ZIC®-HILIC 250 x 2.1 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Säule SeQuant(TM) Merck-Đức
4313 1.50444.0001 ZIC®-HILIC 150 x 4.6 mm, 3.5 µm, 100Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4314 1.50445.0001 ZIC®-HILIC 50 x 2.1 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4315 1.50446.0001 ZIC®-HILIC 50 x 4.6 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4316 1.50447.0001 ZIC®-HILIC 100 x 2.1 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4317 1.50448.0001 ZIC®-HILIC 150 x 2.1 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4318 1.50449.0001 ZIC®-HILIC 150 x 4.6 mm, 3.5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4319 1.50450.0001 ZIC®-HILIC 50 x 2.1 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4320 1.50451.0001 ZIC®-HILIC 50 x 4.6 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4321 1.50452.0001 ZIC®-HILIC 100 x 2.1 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4322 1.50453.0001 ZIC®-HILIC 100 x 4.6 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4323 1.50454.0001 ZIC®-HILIC 150 x 2.1 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant™ Merck-Đức
4324 1.50455.0001 ZIC®-HILIC 150 x 4.6 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4325 1.50456.0001 ZIC®HILIC 150 x 7.5 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4326 1.50457.0001 ZIC®-HILIC 250 x 2.1 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4327 1.50458.0001 ZIC®-HILIC 250 x 4.6 mm, 5 µm, 200Å PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4328 1.50459.0001 ZIC®-pHILIC 50 x 2,1 mm, 5 µm, polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4329 1.50460.0001 ZIC®-pHILIC 150 x 2.1 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4330 1.50461.0001 ZIC®-pHILIC 150 x 4.6 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4331 1.50462.0001 ZIC®-pHILIC 100 x 2.1 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4332 1.50463.0001 ZIC®-pHILIC 50 x 4.6 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4333 1.50464.0001 ZIC®-pHILIC 100 x 4.6 mm, 5 µm polymeric beads PEEK HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4334 1.50465.0001 ZIC®-HILIC 150 mm x 75 µm, 5 µm, 200Å Nano LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4335 1.50466.0001 ZIC®-HILIC 100 mm x 100 µm, 3.5 µm, 200Å Nano LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4336 1.50468.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 250-4 HPLC COLUMN Merck-Đức
4337 1.50469.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 100-4.6 HPLC COLUMN Merck-Đức
4338 1.50470.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 150-4.6 HPLC COLUMN Merck-Đức
4339 1.50471.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® RT 250-4.6 HPLC COLUMN Merck-Đức
4340 1.50477.0001 Hibar® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4341 1.50478.0001 ZIC®-HILIC 30 x 1 mm, 3.5 µm, 200Å Micro LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4342 1.50479.0001 ZIC®-HILIC 150 mm x 300 µm, 3.5 µm, 200Å Capillary LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4343 1.50480.0001 ZIC®-HILIC 150 x 1 mm, 3.5 µm, 200Å Micro LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4344 1.50481.0001 ZIC®-HILIC 150 mm x 300 µm, 5 µm, 200Å Capillary LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4345 1.50482.0001 ZIC®-HILIC 150 x 1 mm, 5 µm, 200Å Micro LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4346 1.50483.0001 ZIC®-HILIC 5 x 1mm , 5 µm Guard Column (1-pack) SeQuant(TM) Merck-Đức
4347 1.50484.0001 ZIC®-HILIC 5 mm x 300 µm, 5 µm Guard Column (1-pack) SeQuant(TM) Merck-Đức
4348 1.50487.0001 ZIC®-HILIC 150 x 1 mm, 3.5 µm, 100Å Micro LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4349 1.50489.0001 ZIC®-HILIC 30 mm x 300 µm, 3.5 µm, 200Å Capillary LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4350 1.50490.0001 ZIC®-HILIC 5 x 1 mm, 5µm Guard Column (5-pack) SeQuant(TM) Merck-Đức
4351 1.50491.0001 ZIC®-HILIC 30 mm x 300 µm, 5 µm, 200Å Capillary LC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4352 1.50492.0001 ZIC®-HILIC 5 mm x 300 µm, 5µm Guard Column (5-pack) SeQuant(TM) Merck-Đức
4353 1.50493.0001 ZIC®-HILIC 150 x 10 mm, 5 µm, 200Å Stainless Steel HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4354 1.50494.0001 ZIC®-HILIC 250 x 10 mm, 5 µm, 200Å Stainless Steell HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4355 1.50495.0001 ZIC®-HILIC 50 x 10 mm, 5 µm, 200Å Stainless Steel HPLC Column SeQuant(TM) Merck-Đức
4356 1.50496.0001 ZIC®-HILIC 50 X 21,2 MM, 5 MYM, 200A STAINLESS STEEL HPLC COLUMN SeQuant(TM) Merck-Đức
4357 1.50497.0001 ZIC®-HILIC 150 X 21,2 MM, 5 MYM, 200A STAINLESS STEEL HPLC COLUMN SeQuant(TM) Merck-Đức
4358 1.50545.0001 Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC column Merck-Đức
4359 1.50546.0001 Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC column Merck-Đức
4360 1.50547.0001 Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC column Merck-Đức
4361 1.50548.0001 Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC column Merck-Đức
4362 1.50549.0001 Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC column Merck-Đức
4363 1.50550.0001 Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC column Merck-Đức
4364 1.50573.0001 Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC column Merck-Đức
4365 1.50574.0001 Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC column Merck-Đức
4366 1.50575.0001 Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC column Merck-Đức
4367 1.50578.0001 Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC column Merck-Đức
4368 1.50579.0001 Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC column Merck-Đức
4369 1.50580.0001 Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC column Merck-Đức
4370 1.50581.0001 Hibar®RT 100-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC column Merck-Đức
4371 1.50582.0001 Hibar®RT 150-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC column Merck-Đức
4372 1.50583.0001 Hibar®RT 250-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC column Merck-Đức
4373 1.50593.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 50-2 HPLC COLUMN Merck-Đức
4374 1.50595.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 100-2 HPLC COLUMN Merck-Đức
4375 1.50596.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 125-2 HPLC COLUMN Merck-Đức
4376 1.50597.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 150-2 HPLC COLUMN Merck-Đức
4377 1.50598.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 250-2 HPLC COLUMN Merck-Đức
4378 1.50600.0001 LiChroCART 100-4.6 LiChrospher RP-18, 5µm HPLC cartridge LiChroCART® Merck-Đức
4379 1.50601.0001 LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4380 1.50602.0001 LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-18, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4381 1.50603.0001 LiChroCART®100-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4382 1.50604.0001 LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4383 1.50605.0001 LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-18 endcapped, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4384 1.50607.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 50-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4385 1.50609.0001 SAMS(TM) Anion IC Suppressor Standard analysis SeQuant(TM) Merck-Đức
4386 1.50610.0001 SAMS(TM) Anion IC Suppressor Gradient analysis SeQuant(TM) Merck-Đức
4387 1.50611.0001 CARS(TM) Continuous Anion Regeneration System Complete System SeQuant(TM) Merck-Đức
4388 1.50612.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 100-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4389 1.50613.0001 CARS(TM) Cartridge For Anion IC, 0.5 l capacity, 0.9eq SeQuant(TM) Merck-Đức
4390 1.50614.0001 CARS(TM) Cartridge For Anion IC, 0.75 l Capacity, 1.3eq SeQuant(TM) Merck-Đức
4391 1.50615.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 125-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4392 1.50616.0100 ULB(TM)-P Regeneration Solution 100 mL SeQuant(TM) Merck-Đức
4393 1.50617.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 150-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4394 1.50618.0001 IC Pressure Relief Valve 100 psi SeQuant(TM) Merck-Đức
4395 1.50619.0001 CARS(TM) Suppressor Installation Kit SeQuant(TM) Merck-Đức
4396 1.50620.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 250-3 HPLC COLUMN Merck-Đức
4397 1.50621.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 50-4 HPLC COLUMN Merck-Đức
4398 1.50622.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 100-4.6 HPLC COLUMN Merck-Đức
4399 1.50623.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 100-2 HPLC CARTIDGE Merck-Đức
4400 1.50624.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 150-2 HPLC CARTIDGE Merck-Đức
4401 1.50625.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 100-3 HPLC CARTIDGE Merck-Đức
4402 1.50626.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 150-3 HPLC CARTIDGE Merck-Đức
4403 1.50627.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM LICHROCART® 100-4.6 HPLC CARTIDGE Merck-Đức
4404 1.50634.0001 LiChroCART®100-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC cartidge Merck-Đức
4405 1.50635.0001 LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC cartidge Merck-Đức
4406 1.50636.0001 LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-8, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4407 1.50637.0001 LiChroCART®100-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4408 1.50638.0001 LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4409 1.50639.0001 LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-8 endcapped, 5µm HPLC cartidge Merck-Đức
4410 1.50640.0001 LiChroCART®100-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4411 1.50641.0001 LiChroCART®150-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4412 1.50642.0001 LiChroCART®250-4.6 LiChrospher®RP-select B, 5µm HPLC cartridge Merck-Đức
4413 1.50645.0001 Hibar®HR 30-2.1 Purospher®STAR RP-18 endcapped, 2 µm HPLC column Merck-Đức
4414 1.50646.0001 Hibar®HR 50-2.1 Purospher®STAR RP-18 endcapped, 2 µm HPLC column Merck-Đức
4415 1.50648.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 2MYM HIBAR® HR 100-2.1 UHPLC COLUMN Merck-Đức
4416 1.50649.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 2MYM HIBAR® HR 150-2.1 UHPLC COLUMN Merck-Đức
4417 1.50650.0001 Hibar® HR 30-2.1 Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm HPLC column Merck-Đức
4418 1.50651.0001 Hibar® HR 50-2.1 Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm HPLC column Merck-Đức
4419 1.50653.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® HR 100-2.1 UHPLC COLUMN Merck-Đức
4420 1.50654.0001 Hibar®HR 150-2.1 Purospher®STAR RP-18 endcapped, 3 µm HPLC column Merck-Đức
4421 1.50655.0001 PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED 3MYM HIBAR® HR 250-2.1 UHPLC COLUMN Merck-Đức
4422 1.50734.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4423 1.50742.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4424 1.50791.0001 LiChroCART® 125-3 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge Merck-Đức
4425 1.50792.0001 LiChroCART® 125-3 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge Merck-Đức
4426 1.50798.0001 LiChroCART® 125-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4427 1.50799.0001 LiChroCART® 125-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4428 1.50820.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4429 1.50822.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4430 1.50823.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4431 1.50824.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4432 1.50825.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4433 1.50826.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4434 1.50827.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4435 1.50828.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4436 1.50829.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4437 1.50830.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4438 1.50832.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4439 1.50833.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4440 1.50834.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4441 1.50836.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4442 1.50837.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4443 1.50838.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4444 1.50839.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4445 1.50840.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® Si 60 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4446 1.50842.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4447 1.50843.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4448 1.50844.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4449 1.50845.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 CN (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4450 1.50847.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4451 1.50848.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4452 1.50850.0001 LiChroCART® 250-10 LiChrospher® Si 60 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4453 1.50853.0001 LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4454 1.50857.0001 LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4455 1.50858.0001 LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4456 1.50892.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4457 1.50928.0001 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4458 1.50930.0001 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4459 1.50931.0001 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4460 1.50932.0001 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4461 1.50936.0001 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4462 1.50937.0001 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4463 1.50942.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4464 1.50943.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4465 1.50945.0001 LiChroCART® 10-10 LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4466 1.50947.0001 LICHROCART 25-4 LICHROSPHER RP-18 ADS HPLC CARTRIDGE Merck-Đức
4467 1.50955.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4468 1.50956.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4469 1.50957.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4470 1.50958.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4471 1.50959.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4472 1.50960.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4473 1.50961.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4474 1.50962.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4475 1.50963.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4476 1.50966.0001 LiChroCART® 4-4 LiChrosorb® NH2 (5 µm) HPLC guard column Merck-Đức
4477 1.50973.0001 LiChroCART® 250-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge Merck-Đức
4478 1.50974.0001 LiChroCART® 75-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge Merck-Đức
4479 1.50975.0001 LiChroCART® 125-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge Merck-Đức
4480 1.50980.0001 LiChroCART® 75-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge Merck-Đức
4481 1.50981.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4482 1.50982.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4483 1.50983.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4484 1.50984.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4485 1.50986.0001 LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4486 1.50987.0001 LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4487 1.50993.0001 LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4488 1.50995.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4489 1.51192.0001 INLINE FILTERS ADS 5 GASKETS WITH PEEK FILTER FOR LICHROCART ADS LICHROCART Merck-Đức
4490 1.51193.0001 INLINE FILTERCARTRIDGE Merck-Đức
4491 1.51194.0001 FILTER INSERT INLINE 2 MYM Merck-Đức
4492 1.51195.0001 Sealing element for 3 and 2 mm cartridges LiChroCART® Merck-Đức
4493 1.51207.0001 Holder for EcoCART® 125-3 HPLC cartridge Merck-Đức
4494 1.51210.0001 Tool for removal of frits Ø 4 mm Hibar® Merck-Đức
4495 1.51211.0001 Replacement frits (Ø 4 mm) with PTFE sealing rings Hibar® Merck-Đức
4496 1.51213.0001 Dead volume-free coupling unit for capillaries 1/16″ or 0.5 mm OD Hibar® Merck-Đức
4497 1.51214.0001 Mounting set for capillary tubing 1/16″ (ID 0,25 mm) Hibar® Merck-Đức
4498 1.51216.0001 Nuts for capillary tubing 1/16″ Merck-Đức
4499 1.51217.0001 Ferrules for capillary connections 1/16″ Merck-Đức
4500 1.51218.0001 Threaded plugs PVDF (20 pieces) Merck-Đức
4501 1.51220.0001 Replacement frits (Ø 10 mm) with PTFE sealing rings Hibar® Merck-Đức
4502 1.51230.0001 Stainless steel capillaries 1/16″ o.d., 0.25 mm i.d., length 80 mm Merck-Đức
4503 1.51231.0001 Stainless steel capillaries 1/16″ o.d., 0.25 mm i.d., length 120 mm Merck-Đức
4504 1.51232.0001 EcoCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC glass cartridge Merck-Đức
4505 1.51233.0001 EcoCART® 125-3 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC glass cartridge Merck-Đức
4506 1.51236.0001 Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mm, length 1000 mm Merck-Đức
4507 1.51237.0001 Knurled nuts with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne) Merck-Đức
4508 1.51238.0001 PVDF double cones for capillary connections 1/16″ with knurled nut Merck-Đức
4509 1.51245.0001 Stainless steel capillaries i.d. 0,1 mm, e.d. 0,5 mm, length 1000 mm Merck-Đức
4510 1.51247.0001 Stainless steel capillaries i.d. 0,1 mm, e.d. 0,5 mm, length 150 mm Merck-Đức
4511 1.51252.0001 Coupling unit (dead volume-free) for capillaries 1/16″ or 0.5 mm Merck-Đức
4512 1.51257.0001 Split collets for manu-CART® cartridge holder (2 pieces) Merck-Đức
4513 1.51258.0001 Pressure cone for manu-CART® cartridge holder (2 pieces) Merck-Đức
4514 1.51288.0001 LiChroCART® 250-3 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge Merck-Đức
4515 1.51299.0001 LiChroCART® 250-3 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge Merck-Đức
4516 1.51308.0001 LiChroCART® 250-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge Merck-Đức
4517 1.51311.0001 LiChroCART® 4-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC guard cartridge Merck-Đức
4518 1.51315.0001 LiChroCART® 125-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4519 1.51318.0001 LiChroCART® 250-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4520 1.51324.0003 LICHROCART 4-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC GUARD COLUMN Merck-Đức
4521 1.51329.0003 LICHROCART 125-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC CARTRIDGE Merck-Đức
4522 1.51333.0001 LiChroCART® 250-4 ChiraDex® (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4523 1.51343.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4524 1.51345.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4525 1.51349.0001 LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4526 1.51351.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4527 1.51353.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4528 1.51354.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4529 1.51355.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4530 1.51356.0001 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4531 1.51378.0003 LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 10 C 18 HPLC CARTRIDGE Merck-Đức
4532 1.51384.0001 LiChroCART® 250-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4533 1.51387.0003 LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 5 C 8 HPLC CARTRIDGE Merck-Đức
4534 1.51388.0003 LICHROCART 250-4 NUCLEOSIL 5 C 18 HPLC CARTRIDGE Merck-Đức
4535 1.51402.0003 LICHROCART 125-4 NUCLEOSIL 5 C 8 HPLC CARTRIDGE Merck-Đức
4536 1.51419.0001 manu-CART® “10”-II cartridge holder for LiChroCART® 10 mm i.d. HPLC-cartridges Merck-Đức
4537 1.51420.0001 manu-CART® “4” adaptor kit for EcoCART® 125-3 HPLC cartridges Merck-Đức
4538 1.51423.0001 EcoCART® 125-3 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC glass cartridge Merck-Đức
4539 1.51425.0001 EcoCART®  125-3  Superspher®  60  RP-select  B  HPLC  glass  cartridge,  contains  1  EcoCART®  cartridge  125-3  1  pre-column  4-4  1  holder  for  EcoCART® Merck-Đức
4540 1.51427.0001 EcoCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC glass cartridge Merck-Đức
4541 1.51429.0300 LICHROCART 4-4 EMPTY COLUMNS Merck-Đức
4542 1.51436.0001 LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 HC HPLC cartridge Merck-Đức
4543 1.51450.0001 Chromolith SpeedROD RP-18 endcapped 50 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4544 1.51451.0001 Chromolith RP-18 endcapped 5 – 4.6 mm guard columns (3 piece s) monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4545 1.51452.0001 Chromolith RP-18 endcapped guard column 10 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4546 1.51453.0001 Hibar® 150-4,6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4547 1.51454.0001 Hibar® 250-4.6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4548 1.51455.0001 Hibar® 150-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4549 1.51456.0001 Hibar® 250-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC column Merck-Đức
4550 1.51460.0001 LiChroCART® 75-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge Merck-Đức
4551 1.51463.0001 Chromolith Flash RP-18 endcapped 25 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4552 1.51465.0001 Chromolith Performance Si, 100 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4553 1.51466.0001 Validation  kit  Chromolith  Performance  RP-18  endcapped  100  –  4.6  mm  3  column  out  of  different  batches  monolithic  ready-to-use  HPLC  column  Chromolith® Merck-Đức
4554 1.51467.0001 Coupling unit for Chromolith columns, dead volume free Chromolith® Merck-Đức
4555 1.51468.0001 Chromolith Performance RP-8 endcapped 100 – 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4556 1.51470.0001 Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 4.6 mm guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder Merck-Đức
4557 1.51471.0001 Chromolith RP-18 endcapped 10-4.6 guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder monolithic ready-to-use HPLC column Merck-Đức
4558 1.51486.0001 manu-CART® NT cartridge holder for LiChroCART® 2,3,4,4.6 mm i.d. HPLC cartridges Merck-Đức
4559 1.51487.0001 Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART® 4-4 pre-columns with Hibar® RT columns Merck-Đức
4560 1.51496.0001 Sealing element for 4.6 and 4 mm cartridges LiChroCART® Merck-Đức
4561 1.52001.0001 Chromolith Performance RP-18 endcapped 100-3 monolithic HPLC-column Chromolith® Merck-Đức
4562 1.52002.0001 Chromolith FastGradient RP-18 endcapped 50-3 monolithische HPLC-Fertigsäule Chromolith® Merck-Đức
4563 1.52003.0001 Chromolith Flash RP-18 endcapped 25-3mm monolithic ready-to-use column Chromolith® Merck-Đức
4564 1.52004.0001 Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 3 mm guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder monolithic ready-to-use HPLC column Merck-Đức
4565 1.52005.0001 Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 3 mm guard columns (3 pieces ) monolithic ready-to-use HPLC column Merck-Đức
4566 1.52006.0001 Chromolith Performance RP-18 endcapped 100-2mm monolithic HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4567 1.52007.0001 Chromolith FastGradient RP-18 endcapped 50-2 monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4568 1.52008.0001 Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 2 mm guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder monolithic ready-to-use HPLC column Merck-Đức
4569 1.52009.0001 Chromolith® RP-18 endcapped 5 – 3 mm guard columns (3 pieces ) monolithic ready-to-use HPLC column Merck-Đức
4570 1.52014.0001 CHROMOLITH?FLASH RP-18E 25-2mm Merck-Đức
4571 1.52016.0001 Chromolith SemiPrep RP-18 endcapped 100-10 mm monolithic HPLC column Chromolith® Merck-Đức
4572 1.52026.0001 CHROMOLITH® FLASH NH2 25-4.6MM Merck-Đức
4573 1.52027.0001 CHROMOLITH® SPEEDROD NH2 50-4.6MM Merck-Đức
4574 1.52028.0001 CHROMOLITH® PERFORMANCE NH2 100-4.6MM Merck-Đức
4575 1.52029.0001 CHROMOLITH® NH2 5-4.6MM GUARD COLUMN KIT Merck-Đức
4576 1.52030.0001 CHROMOLITH® NH2 5-4.6MM GUARD COLUMNS (PACK OF 3) Merck-Đức
4577 1.58793.1000 Sodium hydroxide solution 50% GR for analysis Merck-Đức
4578 1.58793.9025 Sodium hydroxide solution 50% GR for analysis Merck-Đức
4579 1.59010.0500 Ethanol 96% Reag. Ph Eur Merck-Đức
4580 1.59166.0500 Acetic acid 30% Reag. Ph Eur Merck-Đức
4581 1.59225.0003 Potassium iodate-starch paper Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph Eur Merck-Đức
4582 1.59267.0010 Metanil yellow Reag. Ph Eur Merck-Đức
4583 1.59270.0010 Methylene blue (C.I. 52015) Reag. Ph Eur Merck-Đức
4584 1.59270.0100 Methylene blue (C.I. 52015) Reag. Ph Eur Merck-Đức
4585 1.59375.0001 Phenol red (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur Merck-Đức
4586 1.59375.0100 Phenol red (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur Merck-Đức
4587 1.59504.0250 Ammonium carbonate for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
4588 1.59504.1000 Ammonium carbonate for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
4589 1.59504.5000 Ammonium carbonate for analysis ACS,Reag. Ph Eur Merck-Đức
4590 1.59542.0500 Petroleum ether boiling range 50-70°C Reag. Ph Eur Merck-Đức
4591 1.59712.0010 Methoxyphenylacetic acid Reag. Ph Eur Merck-Đức
4592 1.70204.0100 Antimony standard solution traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb CertiPUR® Merck-Đức
4593 1.70204.0500 Antimony standard solution traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb CertiPUR® Merck-Đức
4594 1.70207.0100 Beryllium standard solution Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Be CertiPUR® Merck-Đức
4595 1.70207.0500 Beryllium standard solution Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Be CertiPUR® Merck-Đức
4596 1.70212.0100 Cesium standard solution traceable to SRM from NIST CsNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cs CertiPUR® Merck-Đức
4597 1.70216.0100 Gold standard solution traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Au CertiPUR® Merck-Đức
4598 1.70216.0500 Gold standard solution traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Au CertiPUR® Merck-Đức
4599 1.70219.0100 Platinum standard solution traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 2 mol/l 1000mg/l Pt CertiPUR® Merck-Đức
4600 1.70219.0500 Platinum standard solution traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 2 mol/l 1000mg/l Pt CertiPUR® Merck-Đức
4601 1.70223.0100 Lithium standard solution traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Li CertiPUR® Merck-Đức
4602 1.70223.0500 Lithium standard solution traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Li CertiPUR® Merck-Đức
4603 1.70226.0100 Mercury standard solution traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg CertiPUR® Merck-Đức
4604 1.70226.0500 Mercury standard solution traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg CertiPUR® Merck-Đức
4605 1.70227.0100 Molybdenum standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/I MO CertiPUR® Merck-Đức
4606 1.70227.0500 Molybdenum standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/I MO CertiPUR® Merck-Đức
4607 1.70230.0100 Potassium standard solution traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l K CertiPUR® Merck-Đức
4608 1.70230.0500 Potassium standard solution traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l K CertiPUR® Merck-Đức
4609 1.70234.0100 Zirconium standard solution traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Zr CertiPUR® Merck-Đức
4610 1.70236.0100 Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l Si CertiPUR® Merck-Đức
4611 1.70236.0500 Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l Si CertiPUR® Merck-Đức
4612 1.70238.0100 Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na CertiPUR® Merck-Đức
4613 1.70238.0500 Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na CertiPUR® Merck-Đức
4614 1.70242.0100 Tin standard solution traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn CertiPUR® Merck-Đức
4615 1.70242.0500 Tin standard solution traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn CertiPUR® Merck-Đức
4616 1.70243.0100 Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 in H2O 1000 mg/l Ti CertiPUR® Merck-Đức
4617 1.70243.0500 Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 in H2O 1000 mg/l Ti CertiPUR® Merck-Đức
4618 1.70244.0100 Tungsten standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000 mg/l W CertiPUR® Merck-Đức
4619 1.70244.0500 Tungsten standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000 mg/l W CertiPUR® Merck-Đức
4620 1.70245.0100 Vanadium standard solution traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l V CertiPUR® Merck-Đức
4621 1.70245.0500 Vanadium standard solution traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l V CertiPUR® Merck-Đức
4622 1.70301.0100 Aluminium ICP standard traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Al CertiPUR® Merck-Đức
4623 1.70302.0100 Antimony ICP standard traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 7% 1000 mg/l Sb CertiPUR® Merck-Đức
4624 1.70303.0100 Arsenic ICP standard traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 2-3% 1000 mg/l As CertiPUR® Merck-Đức
4625 1.70304.0100 Barium ICP standard traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ba CertiPUR® Merck-Đức
4626 1.70305.0100 Beryllium ICP standard traceable to SRM from NIST Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Be CertiPUR® Merck-Đức
4627 1.70306.0100 Bismuth ICP standard traceable to SRM from NIST Bi(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Bi CertiPUR® Merck-Đức
4628 1.70307.0100 Boron ICP standard traceable to SRM from NIST, H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR® Merck-Đức
4629 1.70308.0100 Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ca CertiPUR® Merck-Đức
4630 1.70309.0100 Cadmium ICP standard traceable to SRM from NIST Cd(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cd CertiPUR® Merck-Đức
4631 1.70310.0100 Cesium ICP Standard traceable to SRM from NIST CsNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cs CertiPUR® Merck-Đức
4632 1.70311.0100 Cerium ICP standard traceable to SRM from NIST Ce(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ce CertiPUR® Merck-Đức
4633 1.70312.0100 Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cr CertiPUR® Merck-Đức
4634 1.70313.0100 Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Co CertiPUR® Merck-Đức
4635 1.70314.0100 Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cu CertiPUR® Merck-Đức
4636 1.70315.0100 Dysprosium ICP standard traceable to SRM from NIST Dy2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Dy CertiPUR® Merck-Đức
4637 1.70316.0100 Erbium ICP standard traceable to SRM from NIST Er2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Er CertiPUR® Merck-Đức
4638 1.70317.0100 Europium ICP standard traceable to SRM from NIST Eu2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Eu CertiPUR® Merck-Đức
4639 1.70318.0100 Gadolinium ICP standard traceable to SRM from NIST Gd2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Gd CertiPUR® Merck-Đức
4640 1.70319.0100 Gallium ICP standard traceable to SRM from NIST Ga(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ga CertiPUR® Merck-Đức
4641 1.70320.0100 Germanium ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2GeF6 in H2O 1000 mg/l Ge CertiPUR® Merck-Đức
4642 1.70321.0100 Gold ICP standard traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 7% 1000 mg/l Au CertiPUR® Merck-Đức
4643 1.70322.0100 Hafnium ICP standard traceable to SRM from NIST HfOCl2 in HCl 7% 1000 mg/l Hf CertiPUR® Merck-Đức
4644 1.70323.0100 Holmium ICP standard traceable to SRM from NIST Ho2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ho CertiPUR® Merck-Đức
4645 1.70324.0100 Indium ICP standard traceable to SRM from NIST In(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l In CertiPUR® Merck-Đức
4646 1.70325.0100 Iridium ICP standard IrCl3 in HCl 7% 1000 mg/l Ir CertiPUR® Merck-Đức
4647 1.70326.0100 Iron ICP standard traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe CertiPUR® Merck-Đức
4648 1.70327.0100 Lanthanum ICP standard traceable to SRM from NIST La(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l La CertiPUR® Merck-Đức
4649 1.70328.0100 Lead ICP standard traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pb CertiPUR® Merck-Đức
4650 1.70329.0100 Lithium ICP Standard traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Li CertiPUR® Merck-Đức
4651 1.70330.0100 Lutetium ICP standard traceable to SRM from NIST Lu2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Lu CertiPUR® Merck-Đức
4652 1.70331.0100 Magnesium ICP standard traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Mg CertiPUR® Merck-Đức
4653 1.70332.0100 Manganese ICP standard traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Mn CertiPUR® Merck-Đức
4654 1.70333.0100 Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 10% 1000 mg/l Hg CertiPUR® Merck-Đức
4655 1.70334.0100 Molybdenum ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/l Mo CertiPUR® Merck-Đức
4656 1.70335.0100 Neodymium ICP standard traceable to SRM from NIST Nd2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Nd CertiPUR® Merck-Đức
4657 1.70336.0100 Nickel ICP standard traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ni CertiPUR® Merck-Đức
4658 1.70337.0100 Niobium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4NbF6 in H2O 1000 mg/l Nb CertiPUR® Merck-Đức
4659 1.70338.0100 Osmium ICP standard (NH4)2OsCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Os CertiPUR® Merck-Đức
4660 1.70339.0100 Palladium ICP standard traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pd CertiPUR® Merck-Đức
4661 1.70340.0100 Phosphorus ICP standard traceable to SRM from NIST H3PO4 in H2O 1000 mg/l P CertiPUR® Merck-Đức
4662 1.70341.0100 Platinum ICP standard traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Pt CertiPUR® Merck-Đức
4663 1.70342.0100 Potassium ICP standard traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l K CertiPUR® Merck-Đức
4664 1.70343.0100 Praseodymium ICP standard traceable to SRM from NIST Pr2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pr CertiPUR® Merck-Đức
4665 1.70344.0100 Rhenium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4ReO4 in H2O 1000 mg/l Re CertiPUR® Merck-Đức
4666 1.70345.0100 Rhodium ICP standard traceable to SRM from NIST Rh(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Rh CertiPUR® Merck-Đức
4667 1.70346.0100 Rubidium ICP standard traceable to SRM from NIST RbNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Rb CertiPUR® Merck-Đức
4668 1.70347.0100 Ruthenium ICP standard RuCl3 in HCl 7% 1000 mg/l Ru CertiPUR® Merck-Đức
4669 1.70348.0100 Samarium ICP standard traceable to SRM from NIST Sm2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Sm CertiPUR® Merck-Đức
4670 1.70349.0100 Scandium ICP standard traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 7% 1000 mg/l Sc CertiPUR® Merck-Đức
4671 1.70350.0100 Selenium ICP standard traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Se CertiPUR® Merck-Đức
4672 1.70352.0100 Silver ICP standard traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ag CertiPUR® Merck-Đức
4673 1.70353.0100 Sodium ICP standard traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Na CertiPUR® Merck-Đức
4674 1.70354.0100 Strontium ICP standard traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Sr CertiPUR® Merck-Đức
4675 1.70355.0100 Sulfur ICP standard traceable to SRM from NIST H2SO4 in H2O 1000 mg/l S CertiPUR® Merck-Đức
4676 1.70356.0100 Tantalum ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2TaF7 in H2O 1000 mg/l Ta CertiPUR® Merck-Đức
4677 1.70357.0100 Tellurium ICP standard traceable to SRM from NIST H6TeO6 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Te CertiPUR® Merck-Đức
4678 1.70358.0100 Terbium ICP standard traceable to SRM from NIST Tb(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tb CertiPUR® Merck-Đức
4679 1.70359.0100 Thallium ICP standard traceable to SRM from NIST TlNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tl CertiPUR® Merck-Đức
4680 1.70360.0100 Uranium ICP standard traceable to SRM from NIST UO2(NO3)2 in HNO3 2-3% 10 mg/l U CertiPUR® Merck-Đức
4681 1.70361.0100 Thulium ICP standard traceable to SRM from NIST Tm(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tm CertiPUR® Merck-Đức
4682 1.70362.0100 Tin ICP standard traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 7% 1000 mg/l Sn CertiPUR® Merck-Đức
4683 1.70363.0100 Titanium ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 ub H2O 1000 mg/l Ti CertiPUR® Merck-Đức
4684 1.70364.0100 Tungsten ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000 mg/l W CertiPUR® Merck-Đức
4685 1.70365.0100 Silicon ICP standard traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 2 % 1000 mg/l Si CertiPUR® Merck-Đức
4686 1.70366.0100 Vanadium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l V CertiPUR® Merck-Đức
4687 1.70367.0100 Ytterbium ICP standard traceable to SRM from NIST Yb2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Yb CertiPUR® Merck-Đức
4688 1.70368.0100 Yttrium ICP standard traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Y CertiPUR® Merck-Đức
4689 1.70369.0100 Zinc ICP standard traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Zn CertiPUR® Merck-Đức
4690 1.70370.0100 Zirconium ICP standard traceable to SRM from NIST, ZrOCl2in HCl 7% 1000 mg/l Zr CertiPUR® Merck-Đức
4691 1.70371.0100 Aluminium ICP standard traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Al CertiPUR® Merck-Đức
4692 1.70372.0100 Lead ICP standard traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Pb CertiPUR® Merck-Đức
4693 1.70373.0100 Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Ca CertiPUR® Merck-Đức
4694 1.70374.0100 Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Cr CertiPUR® Merck-Đức
4695 1.70375.0100 Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Co CertiPUR® Merck-Đức
4696 1.70376.0100 Iron ICP standard traceable to SRM from NIST, Fe(NO3)3 in HNO3 10% 10000 mg/l Fe CertiPUR® Merck-Đức
4697 1.70377.0100 Potassium ICP standard traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l K CertiPUR® Merck-Đức
4698 1.70378.0100 Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Cu CertiPUR® Merck-Đức
4699 1.70379.0100 Magnesium ICP standard traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Mg CertiPUR® Merck-Đức
4700 1.70380.0100 Manganese ICP standard traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Mn CertiPUR® Merck-Đức
4701 1.70381.0100 Sodium ICP standard traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Na CertiPUR® Merck-Đức
4702 1.70382.0100 Nickel ICP standard traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Ni CertiPUR® Merck-Đức
4703 1.70383.0100 Phosphorus ICP standard traceable to SRM from NIST H3PO4 in H2O 10000 mg/l P CertiPUR® Merck-Đức
4704 1.70384.0100 Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 10% 10000 mg/l Hg CertiPUR® Merck-Đức
4705 1.70385.0100 Sulfur ICP standard traceable to SRM from NIST H2SO4 in H2O 10000 mg/l S CertiPUR® Merck-Đức
4706 1.70386.0100 Silicon ICP standard traceable to SRM from NIST (SiO2 in NaOH 4 %) 10000 mg/l Si CertiPUR® Merck-Đức
4707 1.70388.0100 Vanadium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 15% 10000 mg/l V CertiPUR® Merck-Đức
4708 1.70389.0100 Zinc ICP standard traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Zn CertiPUR® Merck-Đức
4709 1.70390.0100 Zirconium ICP standard traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 10% 10000 mg/l Zr CertiPUR® Merck-Đức
4710 1.70391.0100 Thorium ICP standard traceable to SRM from NIST Th(NO3)4 in HNO3 2-3% 10 mg/l Th CertiPUR® Merck-Đức
4711 1.70398.0500 IC  Multi-element  standard  I  ß  (F¯)  =  100  mg/l,  ß  (Cl¯)  =  250  mg/l,  ß  (NO3¯),(SO4²¯)  =  500  mg/l,  ß(PO4³¯)  =  1000  mg/l  in  H2O  CertiPUR® Merck-Đức
4712 1.71200.0001 Thermoreactor  12  holes,  7  preinstalled  programmes:  148  °C  (20,  120  min),  150  °C  (120  min),  120  °C  (30,  60,  120  min),  100  °C  (60  min)  TR  320  Spectroquant® Merck-Đức
4713 1.71201.0001 Thermoreactor 24 holes, 7 preinstalled programmes and 8 freely selectable programmes TR 420 Spectroquant® Merck-Đức
4714 1.71202.0001 Thermoreactor  2  x  12  holes  in  2  heating  zones,  temperature  and  time  separately  controllable  for  each  zone,  7  preinstalled  programmes  and  8  freely  selectable  programmes  TR  620  Spectroquant® Merck-Đức
4715 1.71203.0001 Thermosensor TR 420, TR 620 Spectroquant® Merck-Đức
4716 1.71204.0001 PC cable TR 420, TR 620 Spectroquant® Merck-Đức
4717 1.73007.0001 Iron  Powder  Packs  for  non-Merck  photometers   for  10-ml  samples  Method:  photometric,  phenanthroline  0  –  3.00  mg/l  Fe    100  Tests  Spectroquant® Merck-Đức
4718 1.73010.0001 Nitrite  Powder  Packs  for  non-Merck  photometers   for  25-ml  samples  Method:  photometric,  diazotization  0  –  0.300  mg/l  NO2-N    100  Tests  Spectroquant® Merck-Đức
4719 1.73014.0001 Sulfate  Powder  Packs  for  non-Merck  photometers   for  10-ml  samples  Mehod:  photometric,  barium  chloride  0  –  70  mg/l  SO4    100  Tests  Spectroquant® Merck-Đức
4720 1.73015.0001 Sulfate  Powder  Packs  for  non-Merck  photometers   for  25-ml  samples  Method:  photometric,  barium  chloride  0  –  70  mg/l  SO4  Spectroquant® Merck-Đức
4721 1.73500.0001 Screw caps for TOC digestion Spectroquant® Merck-Đức
4722 1.73501.0001 Absorption tube for arsenic with ground joint NS 29 Spectroquant® Merck-Đức
4723 1.73502.0001 Semi-microcells 50 mm Spectroquant® Merck-Đức
4724 1.73602.0001 Colorimeter Picco NH4-N Spectroquant® Merck-Đức
4725 1.73603.0001 Colorimeter Picco NO3-N Spectroquant® Merck-Đức
4726 1.73606.0001 Colorimeter Picco F Spectroquant® Merck-Đức
4727 1.73607.0001 Colorimeter Picco Cl2 / O3 / ClO2 / CyA / pH Spectroquant® Merck-Đức
4728 1.73608.0001 Colorimeter Picco COD / CSB Spectroquant® Merck-Đức
4729 1.73630.0001 Colorimeter Multy Spectroquant® Merck-Đức
4730 1.73650.0001 Empty cells with screw caps 24 mm Spectroquant® Merck-Đức
4731 1.88001.1000 CombiTitrant 1 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 1 mg H2O apura® Merck-Đức
4732 1.88002.1000 CombiTitrant 2 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 2 mg H2O Merck-Đức
4733 1.88005.0500 CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura® Merck-Đức
4734 1.88005.1000 CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura® Merck-Đức
4735 1.88005.2500 CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura® Merck-Đức
4736 1.88006.1000 CombiTitrant 5 Keto one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura® Merck-Đức
4737 1.88007.1000 CombiSolvent Keto Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with one component reagents for aldehyds and ketones apura® Merck-Đức
4738 1.88008.1000 CombiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents apura® Merck-Đức
4739 1.88008.2500 CombiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents apura® Merck-Đức
4740 1.88009.1000 CombiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with One Component Reagents max. 0.01% H2O apura® Merck-Đức
4741 1.88009.2500 CombiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with One Component Reagents max. 0.01% H2O apura® Merck-Đức
4742 1.88010.0500 Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura® Merck-Đức
4743 1.88010.1000 Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura® Merck-Đức
4744 1.88010.2500 Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura® Merck-Đức
4745 1.88011.1000 Titrant 2 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 2 mg H2O apura® Merck-Đức
4746 1.88015.1000 Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents apura® Merck-Đức
4747 1.88015.2500 Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents apura® Merck-Đức
4748 1.88016.1000 Solvent Oils & Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for oils and fats apura® Merck-Đức
4749 1.88020.1000 CombiSolvent Oil Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils apura® Merck-Đức
4750 1.88021.1000 CombiSolvent Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats apura® Merck-Đức
4751 1.88025.0001 Test Kit for water determination according to Karl Fischer apura® Merck-Đức
4752 1.88026.0100 Test Kit Titrant for water determination acc. to Karl Fischer – refill pack apura® Merck-Đức
4753 1.88027.0500 Test Kit Solvent for water determination acc. to Karl Fischer – refill pack apura® Merck-Đức
4754 1.88035.0500 Buffer solution for strong acids for Karl Fischer Titration apura® Merck-Đức
4755 1.88036.0500 Buffer solution for strong bases for Karl Fischer Titration apura® Merck-Đức
4756 1.88050.0010 Water Standard 0.01 % Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g «» 0,1 mg H2O apura® Merck-Đức
4757 1.88051.0010 Water standard 0.1% Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g «» 1 mg H2O apura® Merck-Đức
4758 1.88052.0010 Water standard 1% Standard for volumetric Karl Fischer Titration 1 g «» 10 mg H2O apura® Merck-Đức
4759 1.88054.0005 Water Standard Oven 1% solid standard for KF oven method apura® Merck-Đức
4760 1.88055.0010 Water standard oil standard for oil samples for coulometric Karl Fischer Titration (15-30 ppm) apura® Merck-Đức
4761 1.88060.0050 Sodium Tartrate_Dihydrate Waterstandard certified; traceable to SRM from NIST Standard for volumetric Karl Fischer Titration apura® Merck-Đức
4762 1.99001.0001 Buffer solution (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
4763 1.99002.0001 Buffer  solution  (potassium  dihydrogen  phosphate/di-sodium  hydrogen  phosphate),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  7.00  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
4764 1.99003.0001 Buffer  solution  (boric  acid/potassium  chloride/sodium  hydroxide  solution),  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  pH  9.00  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
4765 1.99004.0001 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
4766 1.99005.0001 Buffer  solutions  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  10  x  pH  4.01  (phthalate),  10  x  pH  7.00  (phosphate),  10  pH  9.00  (borate)  pH  4.01/pH  7.00/pH  9.00  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
4767 1.99006.0001 Buffer  solutions  traceable  to  SRM  from  NIST  and  PTB  10  x  pH  4.01  (phthalate)m  10  x  pH  7.00  (phosphate)  10  x  pH  10.00  (borate)  pH  4.01/pH  7.00/pH  10.00  (25°C)  CertiPUR® Merck-Đức
4768 1.99012.0001 Buffer Solution (Citric acid, Sodium hydroxide, Hydrogen chloride), tracable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
4769 1.99019.0001 Buffer solution (Disodium tetraborate), tracable to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
4770 1.99021.0001 Buffer Solution (Boric acid, Sodium hydroxide, Potassium chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
4771 1.99022.0001 Buffer Solution (Disodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST und PTB pH 12.00 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
4772 1.99022.4000 Buffer Solution (Disodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST und PTB pH 12.00 (25°C) CertiPUR® Merck-Đức
4773 1.99060.9025 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1 MOL/L PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR TITRIPUR Merck-Đức
4774 1.99061.9025 ACETIC ACID 1 MOL/L PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR TITRIPUR Merck-Đức
4775 1.99062.9025 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION PREPARED FROM RAW MATERIALS ACC. PH EUR C(NAOH) = 6 MOL/L (6 N) TITRIPUR Merck-Đức
4776 4.80112.2500 Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
4777 4.80112.9030 Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
4778 4.80160.2500 Potassium permanganate solution c(KMnO4) = 0.05 mol/l (0.25 N) TitriPUR® Merck-Đức
4779 4.80170.2500 Water with 0.05% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
4780 4.80364.1000 Sulfuric acid c(H2SO4) = 2.5 mol/l (5 N) TitriPUR® Merck-Đức
4781 4.80364.9025 Sulfuric acid c(H2SO4) = 2.5 mol/l (5 N) TitriPUR® Merck-Đức
4782 4.80448.2500 Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
4783 4.80448.9030 Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv® Merck-Đức
4784 4.80531.1000 Sulfuric acid 62% GR for analysis, for the determination of fat in cheese (d 1.52) Merck-Đức
4785 4.80531.2500 Sulfuric acid 62% GR for analysis, for the determination of fat in cheese (d 1.52) Merck-Đức
4786 4.80672.2500 Acetonitrile with 0,05% (v:v) Trifluoroacetic acid LiChrosolv® Merck-Đức
4787 8.02912.1000 Dimethyl sulfoxide for synthesis Merck-Đức
4788 8.02912.2500 Dimethyl sulfoxide for synthesis Merck-Đức
4789 8.02912.9026 Dimethyl sulfoxide for synthesis Merck-Đức
4790 8.06072.1000 1-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA® Merck-Đức
4791 8.06072.2500 1-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA® Merck-Đức
4792 8.06072.6010 1-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA® Merck-Đức
4793 8.06072.9025 1-METHYL-2-PYRROLIDONE EMPLURA® Merck-Đức
4794 8.06193.1000 tert-Amyl alcohol EMPLURA® Merck-Đức
4795 8.14562.1000 Petroleum benzine boiling range 70-90°C EMPLURA® Merck-Đức
4796 8.14563.1000 Petroleum benzine boiling range 140-180°C EMPLURA® Merck-Đức
4797 8.15000.0001 Naphthalene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4798 8.15001.0010 Nitrobenzene-D5 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4799 8.15002.0001 n-Octane-D18 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4800 8.15003.0005 Phenol-D6 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4801 8.15005.0010 p-Xylene-D10 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4802 8.15008.0010 Ammonia-D3 26% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4803 8.15008.0025 Ammonia-D3 26% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4804 8.15014.0025 tert-Butanol-D1 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4805 8.15016.0025 Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4806 8.15017.0010 Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99,95% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4807 8.15018.0010 Deuterium chloride 38% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4808 8.15018.0050 Deuterium chloride 38% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4809 8.15021.0010 Bromobenzene-D5 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4810 8.15023.0001 Cumene-D12 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4811 8.15024.0005 Cyclohexane-D12 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4812 8.15024.0006 Cyclohexane-D12 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4813 8.15024.0009 Cyclohexane-D12 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4814 8.15027.0001 n-Decane-D22 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4815 8.15029.0005 1,2-Dichlorobenzene-D4 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4816 8.15031.0001 Diethyl ether-D10 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4817 8.15032.0001 N,N-Dimethylacetamide-D9 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4818 8.15034.0005 Dimethyl sulfate-D6 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4819 8.15035.0025 Acetic acid-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4820 8.15036.0009 Acetic acid-D4 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4821 8.15036.0010 Acetic acid-D4 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4822 8.15037.0050 Ethanol-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4823 8.15041.0001 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-D2 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4824 8.15041.0005 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-D2 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4825 8.15043.0001 n-Hexane-D14 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4826 8.15044.0025 2-Propanol-D1 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4827 8.15045.0005 2-Propanol-D8 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4828 8.15048.0005 Lithium aluminium deuteride deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4829 8.15051.0050 Methanol-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4830 8.15051.0100 Methanol-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4831 8.15052.0001 Methanol-D3 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4832 8.15052.0005 Methanol-D3 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4833 8.15053.0005 Methylcyclohexane-D14 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4834 8.15055.0025 Sodiumdeuterium oxide 30% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4835 8.15058.0010 Phosphoric acid-D3 85% solution in D2O deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4836 8.15060.0025 Sulfuric acid-D2 96% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4837 8.15060.0050 Sulfuric acid-D2 96% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4838 8.15061.0001 Styrene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4839 8.15061.0010 Styrene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy Merck-Đức
4840 8.18109.1000 tert-Butyl methyl ether for synthesis Merck-Đức
4841 8.18109.2500 tert-Butyl methyl ether for synthesis Merck-Đức
4842 8.18109.9025 tert-Butyl methyl ether for synthesis Merck-Đức
4843 8.18700.1000 n-Amyl acetate EMPLURA® Merck-Đức
4844 8.18760.1000 Ethanol absolute EMPLURA® Merck-Đức
4845 8.18760.2500 Ethanol absolute EMPLURA® Merck-Đức
4846 8.18760.9025 Ethanol absolute EMPLURA® Merck-Đức
4847 8.18760.9180 Ethanol absolute EMPLURA® Merck-Đức
4848 8.18766.1000 2-Propanol EMPLURA® Merck-Đức
4849 8.18766.2500 2-Propanol EMPLURA® Merck-Đức
4850 8.18766.9025 2-Propanol EMPLURA® Merck-Đức
4851 8.18766.9180 2-Propanol EMPLURA® Merck-Đức
4852 8.18886.1000 1-Methoxy-2-propanol for synthesis Merck-Đức
4853 8.18886.2500 1-Methoxy-2-propanol for synthesis Merck-Đức
4854 8.18886.9190 1-Methoxy-2-propanol for synthesis Merck-Đức
4855 8.20820.2500 Isobutyl methyl ketone EMPLURA® Merck-Đức
4856 8.20820.6010 Isobutyl methyl ketone EMPLURA® Merck-Đức
4857 8.20820.6025 Isobutyl methyl ketone EMPLURA® Merck-Đức
4858 8.20957.1000 n-Pentane EMPLURA® Merck-Đức
4859 8.20957.2500 n-Pentane EMPLURA® Merck-Đức
4860 8.20957.9025 n-Pentane EMPLURA® Merck-Đức
4861 8.22251.1000 Acetone EMPLURA® Merck-Đức
4862 8.22251.2500 Acetone EMPLURA® Merck-Đức
4863 8.22251.9025 Acetone EMPLURA® Merck-Đức
4864 8.22251.9180 Acetone EMPLURA® Merck-Đức
4865 8.22253.1000 Ethyl methyl ketone EMPLURA® Merck-Đức
4866 8.22253.2500 Ethyl methyl ketone EMPLURA® Merck-Đức
4867 8.22253.6026 Ethyl methyl ketone EMPLURA® Merck-Đức
4868 8.22255.1000 Isoamyl alcohol (mixture of isomers) EMPLURA® Merck-Đức
4869 8.22255.2500 Isoamyl alcohol (mixture of isomers) EMPLURA® Merck-Đức
4870 8.22262.2500 1-Butanol EMPLURA® Merck-Đức
4871 8.22262.5000 1-Butanol EMPLURA® Merck-Đức
4872 8.22262.9025 1-Butanol EMPLURA® Merck-Đức
4873 8.22263.1000 2-Butanol EMPLURA® Merck-Đức
4874 8.22263.2500 2-Butanol EMPLURA® Merck-Đức
4875 8.22264.1000 tert-Butanol EMPLURA® Merck-Đức
4876 8.22264.5000 tert-Butanol EMPLURA® Merck-Đức
4877 8.22264.9025 tert-Butanol EMPLURA® Merck-Đức
4878 8.22265.1000 Chloroform EMPLURA® Merck-Đức
4879 8.22265.2500 Chloroform EMPLURA® Merck-Đức
4880 8.22265.9025 Chloroform EMPLURA® Merck-Đức
4881 8.22270.1000 Diethyl ether EMPLURA® Merck-Đức
4882 8.22270.9025 Diethyl ether EMPLURA® Merck-Đức
4883 8.22270.9190 Diethyl ether EMPLURA® Merck-Đức
4884 8.22271.1000 Dichloromethane EMPLURA® Merck-Đức
4885 8.22271.2500 Dichloromethane EMPLURA® Merck-Đức
4886 8.22271.9025 Dichloromethane EMPLURA® Merck-Đức
4887 8.22271.9190 Dichloromethane EMPLURA® Merck-Đức
4888 8.22275.1000 N,N-Dimethylformamide EMPLURA® Merck-Đức
4889 8.22275.2500 N,N-Dimethylformamide EMPLURA® Merck-Đức
4890 8.22275.6010 N,N-Dimethylformamide EMPLURA® Merck-Đức
4891 8.22275.6025 N,N-Dimethylformamide EMPLURA® Merck-Đức
4892 8.22277.2500 Ethyl acetate EMPLURA® Merck-Đức
4893 8.22277.5000 Ethyl acetate EMPLURA® Merck-Đức
4894 8.22283.1000 Methanol EMPLURA® Merck-Đức
4895 8.22283.2500 Methanol EMPLURA® Merck-Đức
4896 8.22283.5000 Methanol EMPLURA® Merck-Đức
4897 8.22283.9025 Methanol EMPLURA® Merck-Đức
4898 8.22283.9180 Methanol EMPLURA® Merck-Đức
4899 8.22324.1000 1,2-Propanediol EMPLURA® Merck-Đức
4900 8.22324.5000 1,2-Propanediol EMPLURA® Merck-Đức
4901 8.22332.1000 n-Heptane for synthesis Merck-Đức
4902 8.22332.2500 n-Heptane for synthesis Merck-Đức
4903 8.22332.6010 n-Heptane for synthesis Merck-Đức
4904 8.22341.5000 TRIETHANOLAMINE EMPLURA® Merck-Đức
4905 8.22341.9026 Triethanolamine EMPLURA® Merck-Đức
4906 9.10108.0561 Wide-necked glass bottle, 500 ml Thread S 60 (7/10108/0561, 950 x) Merck-Đức
4907 9.10108.1121 Wide-necked glass bottle, 1 l Thread S 60 (7/10108/1121, 560 x) Merck-Đức
4908 9.10108.1601 Wide-necked glass bottle, 1.6 l Thread S 85 (7/10108/1601, 336 x) Merck-Đức
4909 9.10108.2801 Wide-necked glass bottle, 2.5 l Thread S 85 (7/10108/2801, 144 x) Merck-Đức
4910 9.10186.0057 FLASCHE AUS HUETTENGLAS, 56 ML, RUND, VERSANDEINHEIT= 4320 STUECK PALETTENEINHEIT Merck-Đức
4911 9.11118.0051 GLASFLASCHE, 50 ML, GEWINDE S28, OHNE AUSGIESSRING, 85 STÜCK Merck-Đức
4912 9.11118.0101 GLASFLASCHE, 100 ML, GEWINDE S28, OHNE AUSGIESSRING, (7/11118/0101, 80 X) Merck-Đức
4913 9.11118.0102 Glass bottle 100 ml thread S28, PVC-encased (7/11118/0102, 50x) Merck-Đức
4914 9.11118.0160 Narrow-necked glass bottle, 160 ml Thread S 40 (7/11118/0160, 63 x) Merck-Đức
4915 9.11118.0522 GLASFLASCHE, 0,5L, GEWINDE S38, KUNSTSTOFF-UMMANTELUNG, 1 PALETTE = 1192 ST. Merck-Đức
4916 9.11118.1008 Narrow-necked glass bottle, 1 l Thread S 40 (7/11118/1008, 588 x) Merck-Đức
4917 9.11118.2501 Narrow-necked glass bottle, 2.5 l Thread S 40 (7/11118/2501, 210 x) Merck-Đức
4918 9.11118.2835 ENGHALSFLASCHE AUS HUETTENGLAS, 2,5L, S40, KUSTSTOFFUM- MANTELT, MIT SCHRAUBKAPPE U. FORMTEIL EPS Merck-Đức
4919 9.11121.2501 Glass bottle 2.5 l in single UN-approved transport packaging, 1 bottle Merck-Đức
4920 9.20078.0001 Safety carrier for Merck 2.5 L glass bottles Merck-Đức
4921 9.28290.0040 FLASCHE AUS ROEHRENGLAS, 40ML, HYDROL. KLASSE 1, FARBLOS, VERSANDEINHEIT 76 STUECK PRO TRAY Merck-Đức
4922 9.28297.1004 ROEHRENGLASFLASCHE 5 ML, (7.28297.1004, 292 X) Merck-Đức
4923 9.33108.1121 Glass bottle, 1 l, wide-necked, Thread S60 in UN-approved transport box Merck-Đức
4924 9.43441.1010 Stainless steel barrel, 10 l with 2″ and 3/4″ threaded opening Merck-Đức
4925 9.43441.1012 Stainless steel drum, 10 l with 2″ threaded opening Merck-Đức
4926 9.43441.1028 Stainless steel drum, 25 l with 2″ threaded opening Merck-Đức
4927 9.43441.1030 Stainless steel barrel, 30 l with 2″ and 3/4″ threaded opening Merck-Đức
4928 9.43441.1185 Stainless steel barrel, 185 l with 2″ and 3/4″ threaded opening Merck-Đức
4929 9.43441.1190 Stainless steel drum, 190 l with 2″ and 3/4″ threaded opening Merck-Đức
4930 9.43442.1013 Combi vessel, 10 l metal drum with PE liner, lacquered blue, with 2″ coarse thread Merck-Đức
4931 9.43442.1025 Combi vessel, 25 l metal drum with PE inliner, lacquered blue, with 2″ coarse thread and 3/4″ thread Merck-Đức
4932 9.44459.4401 Weissblechdose 4400 ml Verkaufseinheit Palette, verpackt zu 4 in Wellpappkiste, 96 pro Einheit Merck-Đức
4933 9.49461.1255 ALUMINIUMFLASCHE 1,1L, GEWINDE S40, (7/49461/1254, 55 X) Merck-Đức
4934 9.50504.0000 LYO STOPFEN AUS GUMMI VERSANDEINHAIT 4000 STUECK GEFERTIGT AUS 7.50504.0000 Merck-Đức
4935 9.51509.0010 WEITHALSFLASCHE AUS PE, 10 L, RECHTECKIG, WEISS, 7/51509/0010, 16 X Merck-Đức
4936 9.51509.0080 Wide-necked PE bottle, 80 ml, quadratic Thread S 28 (7/51509/0080, 420 x) Merck-Đức
4937 9.51509.0082 FLASCHE AUS PE 80 ML 7.51509.0082, 420 STUECK VERSANDEINHEIT Merck-Đức
4938 9.51509.0252 Wide-necked PE bottle, 250 ml, quadratic Thread S 38 (7/51509/0252, 252 x) Merck-Đức
4939 9.51509.1105 Wide-necked PE bottle, 1 l, quadratic Thread S 60 (7/51509/1105, 112 x) Merck-Đức
4940 9.51509.1250 FLASCHE AUS PE 1,25L 7.515091250, 96 STUECK VERSANDEINHEIT Merck-Đức
4941 9.51509.1801 Wide-necked PE bottle, 1.8 l, quadratic Thread S 85 (7/51509/1801, 66 x) Merck-Đức
4942 9.51509.2501 Wide-necked PE bottle, 2.5 l, quadratic Thread S 85 (7/51509/2501, 54 x) Merck-Đức
4943 9.51509.4040 Wide-necked PE bottle, 4 l, quadratic Thread S 85 (7/51509/4040, 24 x) Merck-Đức
4944 9.51509.6003 Wide-necked PE bottle, 6 l, quadratic Thread S 85 (7/51509/6003, 24 x) Merck-Đức
4945 9.51509.8001 WEITHALSFLASCHE AUS PE, 8L, GEWINDE S85 (7/51509/8001 18X) Merck-Đức
4946 9.51513.0025 Flasche aus PE, 28 ml, rund, Gewinde S22, uneingefärbt (1680×7.51513.0025) Merck-Đức
4947 9.51513.0033 ENGHALSFLASCHE AUS PE, 30ML, UNEINGEFAERBT, S22 (7/51513/0033 1728X) Merck-Đức
4948 9.51513.0034 ENGHALSFLASCHE AUS PE, 30ML, SCHWARZ, S22, (7/51513/0034 1728X) Merck-Đức
4949 9.51513.0253 Narrow-necked PE bottle, 250 ml Thread S 40 (7/51513/0253, 195 x) Merck-Đức
4950 9.51513.0254 ENGHALSFLASCHE AUS PE, 250 ML, SCHWARZ, GEWINDE S40, 7/51513/0254, 198X Merck-Đức
4951 9.51513.0289 ENGHALSFLASCHE AUS PE, 230 ML QUADRATISCH, S 28, UNEINGE- FAERBT, 1 KARTON = 432 ST. 7/51513/0289 Merck-Đức
4952 9.51513.0501 Narrow-necked PE bottle, black, 500 ml Thread S 40 (7/51513/0501, 90 x) Merck-Đức
4953 9.51513.0503 Narrow-necked PE bottle, 500 ml Thread S 40 (7/51513/0503, 90 x) Merck-Đức
4954 9.51513.0566 ENGHALSFLASCHE AUS PE, 500ML, 7/51513/0566, 128 X Merck-Đức
4955 9.51513.1152 Narrow-necked PE bottle, 1 l Thread S 40 (7/51513/1142, 78 x) Merck-Đức
4956 9.51513.1153 Narrow-necked PE bottle, black, 1 l Thread S 40 (7/51513/1143, 78 x) Merck-Đức
4957 9.51513.2521 Narrow-necked PE bottle, black, 2.5 l Thread S 40 (7/51513/2521, 30 x) Merck-Đức
4958 9.51513.2525 Narrow-necked PE bottle, 2.5 l Thread S 40 (7/51513/2525, 30 x) Merck-Đức
4959 9.51513.2530 ENGHALSFLASCHE AUS PE, SCHWARZ, 2,5L, GEWINDE S40, (7/51513/2530, 30 X) Merck-Đức
4960 9.51513.5002 Narrow-necked PE bottle, 5 l Thread S 40 (7/51513/5002, 16 x) Merck-Đức
4961 9.52574.0061 ZWISCHENSCHALTSTOPFEN AUS PE, FUER S60 MUENDUNG, PACKUNG MIT 2000 ST. (2000 X 7/52574/0061) Merck-Đức
4962 9.52574.0086 ZWISCHENSCHALTSTOPFEN AUS PE, FUER S85 MUENDUNG, PACKUNG MIT 750 ST. (750 X 7/52574/0086) Merck-Đức
4963 9.53531.0130 Schraubkappe S28, Konusdichtung, schwarz, 7.53531.0130, Vers andeinheit 2000 St. Merck-Đức
4964 9.53531.0283 Schraubkappe blauviolett s28 7.53531.0282 mit Einlage Verkau fseinheit 100 pro Karton Merck-Đức
4965 9.53531.0384 Screw cap S 38 7/53531/0384, 1000 x Merck-Đức
4966 9.53531.0502 Screw cap S 40 with degasing valve (7/53531/0503, 750 x) Merck-Đức
4967 9.53531.0503 SCHRAUBKAPPE S40 MIT ENTGASUNGSVENTIL (7.53531.0502, 750X) Merck-Đức
4968 9.53531.0508 Screw cap S 40 with PTFE disk (7/53531/0508, 750 x) Merck-Đức
4969 9.53531.0509 Screw cap S 40 7/53531/0509, 750 x Merck-Đức
4970 9.53531.0527 Schraubkappe blauviolett s40 7.53531.0526 mit Einlage Verkau fseinheit 100 pro Karton Merck-Đức
4971 9.53531.0530 SCHRAUBKAPPE S40 MIT ETFE-FORMTEIL, 7/53531/0530, 750 X Merck-Đức
4972 9.53531.0605 Screw cap S 60 7/53531/0605, 400 x Merck-Đức
4973 9.53531.0610 Screw cap S60, blueviolet Merck-Đức
4974 9.53531.0855 Screw cap S 85 7/53531/0855, 200 x Merck-Đức
4975 9.53531.0858 SCHRAUBKAPPE BLAU S85 VERSANDEINHEIT 200 STUECK GEFERTIGT AUS 7.53531.0858 Merck-Đức
4976 9.53531.1746 SCHRAUBKAPPE GL45, PE/ETFE, FLUORIERT, 7/53531/1746, 500 X Merck-Đức
4977 9.53533.0032 SCHRAUBKAPPE, DIN 32, (7/53533/0032, 1800 X) Merck-Đức
4978 9.53533.2160 SCHRAUBKAPPE S 60 PLAN, 400 X Merck-Đức
4979 9.53534.0015 Screw caps KT15, white Merck-Đức
4980 9.53534.0131 Schraubkappe aus PP, S28, schwarz, PTFE-Einlage 1000 Stück/Schachtel Merck-Đức
4981 9.53534.1222 SCHRAUBKAPPE AUS PP, S22, WEISS, MIT KONUSDICHTUNG, (7/53534/1222 4000X) Merck-Đức
4982 9.54528.0004 Screw cap KS60, white Merck-Đức
4983 9.54528.1025 PE canister, 25 l with KS 60×6 external thread Merck-Đức
4984 9.57571.0310 Formteil aus EPS, Unter- und Oberteil fuer 6×1 l Glas-Flaschen, Weithals, 672 x Merck-Đức
4985 9.57571.0501 Styrofoam part, 122 x 122 x 238 mm, white, upper and lower part for 500 ml glass bottless, UN-4H1 Merck-Đức
4986 9.57571.0620 Styrofoam packaging material pourable, 1 sack, volume approx. 500 l, weight approx. 3 kg Merck-Đức
4987 9.57571.1001 Styrofoam part, 142 x 142 x 292 mm, white, upper and lower part for 1 l glass bottles, UN-4H1 Merck-Đức
4988 9.57571.1020 Dosing aid made of PP, 20ml, 28mm, natural for Extran®, AWH Merck-Đức
4989 9.57571.1100 FORMTEIL AUS EPS, OBER- UND UNTERTEIL teilbar, fuer 6×100 ml Glas-Flaschen, 350 x Merck-Đức
4990 9.57571.1107 TIEFZIEHFORMTEIL AUS PE, ABDECKUNG FUER 200 L-FAESSER, 7/57571/1107, 60 ST./KARTON Merck-Đức
4991 9.57571.1209 Styrofoam part Upper and lower part, breakable, for 6 x 500 ml glass bottles Merck-Đức
4992 9.57571.1217 FORM EPS 6x1L GL-FL Merck-Đức
4993 9.57571.1238 Styrofoam part Upper and lower part, for 4 x 2.5 l glass bottles Merck-Đức
4994 9.57571.1250 FORMTEIL AUS EPS, OBER- UND UNTERTEIL teilbar, fuer 6×250 ml Glas-Flaschen, 176 x Merck-Đức
4995 9.57571.2501 Styrofoam part, 189 x 189 x 322 mm, white, upper and lower part for 2.5 l glass bottles, UN-4H1 Merck-Đức
4996 9.67100.1010 Dip tube for 10 l stainless steel drum for withdrawal systems with 2″ thread adapter Merck-Đức
4997 9.67100.1011 Dip tube for 10 l stainless steel barrel for withdrawal system Cat. No. 1.01123.0001 Merck-Đức
4998 9.67100.1012 Dip tube for 10 l stainless steel drum for withdrawal system Cat. No. 1.01114.0001 Merck-Đức
4999 9.67100.1025 Dip tube for 25 l stainless steel drum for withdrawal systems with 2″ thread adapter Merck-Đức
5000 9.67100.1026 Dip tube for 25 l combi container for withdrawal system Cat. No. 1.01114.0001 Merck-Đức
5001 9.67100.1028 Dip tube for 25 l stainless steel drum for withdrawal system Cat. No. 1.01114.0001 Merck-Đức
5002 9.67100.1029 Dip tube for 30 l stainless steel barrel for withdrawal system Cat. No. 1.01123.0001 Merck-Đức
5003 9.67100.1040 Dip tube for 10 l stainless steel barrel for withdrawal systems with 2″ thread adapter Merck-Đức
5004 9.67100.1041 Dip tube for 30 L stainless steel barrel for withdrawal systems with 2″ thread adapter Merck-Đức
5005 9.67100.1047 Seal (O-ring 56×3.6 mm) for withdrawal systems Cat.Nos. 1.01114.0001 and 1.01123.0001 Merck-Đức
5006 9.67100.1048 Seal (O-ring 14×2.5 mm) for withdrawal systems Cat. Nos. 1.01114.0001 and 1.01123.0001 Merck-Đức
5007 9.67100.1050 Rapid-action connector (product side) with 3/8″ thread Merck-Đức
5008 9.67100.1051 Rapid-action connecting nipple (gas side) with 3/8″ thread Merck-Đức
5009 9.67100.1052 Rapid-action connector for gas feed tube (8×6 mm) or for system venting Merck-Đức
5010 9.67100.1055 Coupling part between tube (6×8 mm) and pipe (O.D. 10 mm) Merck-Đức
5011 9.67100.1061 Rapid-action connector for product tube (8 x 6 mm) Merck-Đức
5012 9.67100.1064 Rapid-action nipple with tube connection 6×4 m Merck-Đức
5013 9.67100.1067 Cabinet wall duct 55 mm with 10 mm tubing connections on both sides, 22 mm diameter, 115 mm length Merck-Đức
5014 9.67100.1069 Hood wall duct with tube connector (OD 10 mm) for G 3/8 internal thread Merck-Đức
5015 9.67100.1073 Union elbow connector for metric tube to metric tube (o.d. 10 mm) Merck-Đức
5016 9.67100.1076 Rapid-action connector for product tube 3×1,5 mm Merck-Đức
5017 9.67100.1079 Hand pump ball with rapid-action connector Merck-Đức
5018 9.67100.1084 Filling nozzle (tap), self-closing, with G3/8″ thread for wall attachment Merck-Đức
5019 9.67100.1086 Stainless steel coupling AM 1/2 NF connection 1/2″ Merck-Đức
5020 9.67100.1090 Filling nozzle (tap) self-closing, for 10-30 L drums and barrels, with thread G3/8 Merck-Đức
5021 9.67100.1185 Dip tube for 185 l stainless steel barrel for withdrawal systems with 2″ thread adapter Merck-Đức
5022 9.67100.1190 Dip tube for 190 l stainless steel drum for withdrawal systems with 2″ thread adapter Merck-Đức
5023 9.67100.2001 Adapter with S40 thread, with level sensor for emptying Merc k solvents in bottles Merck-Đức
5024 9.67100.2002 Adapter with S40 thread with sensor for filling Merck bottles Merck-Đức
5025 9.67100.2003 Adapter mit S40 Gewinde mit Sensor für Füllstandsanzeige, für Demokoffer, Blindversion Merck-Đức
5026 9.67100.2004 Display and alarm device for bottle level sensor Merck-Đức
5027 9.67100.9002 Threaded adapter (2″) (stainless steel) with 2 vertical rapid-action connectors Merck-Đức
5028 9.67100.9003 Threaded adapter (2″) (stainless steel) with 2 horizontal rapid-action connectors Merck-Đức
5029 9.67100.9004 Pressure safety device 0.5 bar with 2 tube connections (6×8 mm) Merck-Đức
5030 9.67100.9005 Threaded adapter (2″) (stainless steel) with 2 rapid-action nipples and 1 rapid-action connector Merck-Đức
5031 9.67100.9006 Threaded adapter (2″) (stainless steel) with 2 vertical rapid-action connectors, gas=typ 21, product=typ 25 Merck-Đức
5032 9.67100.9051 Spiral gas feeding tube (Nylon) with rapid action-connector, FFKM sealing, length: 180cm Merck-Đức
5033 9.67100.9052 Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with rapid-action nipple and threaded connector G 3/8 Merck-Đức
5034 9.67100.9056 Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with 3/8″ threaded connector and pipe connector (O.D. 10 mm) Merck-Đức
5035 9.67100.9057 Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with rapid-action connector and pipe connector (O.D. 10 mm) Merck-Đức
5036 9.67100.9058 Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with 2 rapid-action connectors Merck-Đức
5037 9.67100.9061 Stainless steel-coated teflon tube (100 cm) with pipe connector (O.D. 10 mm) on both sides Merck-Đức
5038 9.67100.9062 Stainless steel-coated teflon tube (80 cm) with rapid-action nipple and pipe connector (O.D.10 mm) Merck-Đức
5039 9.67100.9065 Filling  nozzle  (stainless  steel)  with  stainless  steel-coated  teflon  tube  (125  cm)  with  larger  rapid-action  connector,  for  large  containers,  connecting  only  on  threaded  adapter  9.67100.9006 Merck-Đức
5040 9.67100.9090 Filling  nozzle  (stainless  steel,  large  handle)  self-closing,  with  stainless  steel-coated  teflon  tube  (80  cm)  and  rapid  action  connector Merck-Đức
5041 9.67100.9100 Reducing valve, 0.25 bar with 2 tube connections 6 x 8 mm and integrated excess pressure safety device 0.5 bar Merck-Đức
5042 9.67106.0001 Halterung für Entnahmepistole aus Edelstahl für Edelstahltrommeln Merck-Đức
5043 9.67107.0001 Halterung für Entnahmepistole aus Edelstahl für Wandmontage Merck-Đức
5044 9.67114.0000 Hand pump ball for withdrawal systems Cat. No. 1.01114.0001 Merck-Đức
5045 9.67202.0000 Reducer (PE) from S 56×4 to 2″ thread (2″ coarse to 2″ fine thread) Merck-Đức
5046 9.67204.0000 Reducer (stainless steel) from 2″ to 3/4″ thread Merck-Đức
5047 9.67206.0001 Reducer (PE) from S40 to GL45 Merck-Đức
5048 9.67211.0001 Reducer (PP) S56 x 4 to G 3/4 Merck-Đức
5049 9.67212.0001 Adapter composed of PP for 10 l and 25 l EXTRAN canister Merck-Đức
5050 9.67213.0001 Safety stand for 2,5 l Merck PE bottles Merck-Đức
5051 9.67400.0001 Entnahmevorrichtung aus Edelstahl für Edelstahlbehälter Typ GF1000, GMP-Ausführung Merck-Đức
5052 9.67400.0002 Ausblaseadapter aus Edelstahl für Entnahmevorrichtung für Behälter Typ GF1000, GMP-Ausführung Merck-Đức
5053 9.67400.1001 GMP DOKUMENTATION FUER ART.9.67400.0001 Merck-Đức
5054 9.67400.1002 GMP DOKUMENTATION FUER ART.9.67400.0002 Merck-Đức
5055 9.71401.1080 VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, 6,1L, 225X170X160 MM UN: 4G/X9 (7/77714/2062, 1080 X) Merck-Đức
5056 9.71402.0780 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 7.5 l 275 x 184 x 149 mm UN: 4G/X11 (7/77714/4023, 780 x) Merck-Đức
5057 9.71403.0780 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 11 l 246 x 246 x 181 mm UN: 4G/X14 (7/77714/4027, 780 x) Merck-Đức
5058 9.71404.0780 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 14 l 246 x 246 x 230 mm UN: 4G/X16 (7/77714/4029, 780 x) Merck-Đức
5059 9.71405.1440 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 2.7 l 188 x 128 x 115 mm UN: 4G/X3 (7/77714/0851, 1440 x) Merck-Đức
5060 9.71406.1080 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 4.9 l 224 x 150 x 146 mm UN: 4G/X4 (7/77714/0861, 1080 x) Merck-Đức
5061 9.71408.1200 VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, PM-NR. 7/77714/0865, PALETTENEINHEIT 1200 ST. Merck-Đức
5062 9.71409.0800 VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, PM-NR. 7/77714/0866, PALETTENEINHEIT 800 ST Merck-Đức
5063 9.71410.0840 VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, INNENMASSE : 275X184X181MM, UN: 4G/X13 Merck-Đức
5064 9.71411.0720 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 11 l 275 x 182 x 217 mm UN: 4G/X15 (7/77714/4046, 720 x) Merck-Đức
5065 9.72401.0480 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 12.7 l 295 x 200 x 215 mm UN: 4G/X15 (7/77724/2136, 480 x) Merck-Đức
5066 9.72403.0240 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 16.5 l 265 x 195 x 320 mm UN: 4G/X19 (7/77724/2192, 240 x) Merck-Đức
5067 9.72405.0240 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 27.4 l 390 x 190 x 370 mm UN: 4G/X19 (7/77724/2274, 240 x) Merck-Đức
5068 9.72406.0240 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 24 l 365 x 220 x 300 mm UN: 4G/X40 (7/77724/2524, 240 x) Merck-Đức
5069 9.72407.0480 VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, INNENMASSE: 328X219X218 MM, UN: 4G/X10 Merck-Đức
5070 9.72701.0240 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 27 l 385 x 260 x 270 mm UN: 4G/X33 (7/77727/2277, 240 x) Merck-Đức
5071 9.72702.0240 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 40 l 365 x 365 x 302 mm UN: 4G/X33 (7/77727/2427, 240 x) Merck-Đức
5072 9.72703.0240 VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, PM-NR. 7/77727/2365; PALETTENEINHEIT Merck-Đức
5073 9.72706.0240 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 43 l 358 x 258 x 336 mm UN: 4G/X60 (7/77727/5000, 240 x) Merck-Đức
5074 9.72707.0240 Foldable dispatch carton made of corrugated cardboard, 27 l 366 x 250 x 300 mm UN: 4G/X37 (7/77727/4147, 240 x) Merck-Đức
5075 9.72901.0110 VERSANDFALTSCHACHTEL AUS WELLPAPPE, 60L, 360X360X460 MM, UN4G/X52, (7/77729/3113, 110 X) Merck-Đức
5076 9.73766.0085 SACK AUS PET/ALU/PE VERBUNDFOLIE, 640X850 MM, 1 PE-SACK MIT 36 STUECK Merck-Đức
5077 9.74755.3180 SACK AUS PE, 635X120X0,1 MM, 1 KARTON = 108 ST Merck-Đức
5078 9.74755.3184 SA PE 635X1500 MM, VERKAUFSEINHEIT, 7.74755.3184, VE = 1080SST Merck-Đức
5079 9.74755.9045 Bag (PE) 750 x 1010 x 0,1 mm Merck-Đức
5080 9.77714.2140 WELLPAPPFALTKISTE 7.77714.2140, VERSANDEINHEIT PALETTE 400 S TUECK Merck-Đức
5081 9.77714.2542 WPK 7.77714.2542 VE 400ST Merck-Đức
5082 9.77714.4033 WELLPAPPFALTKISTE EINWELLIG, 45L, 7.77714.4033, VERSANDEINHEIT = 390 ST. Merck-Đức
5083 9.77714.4210 WELLPAPPFALTKISTE 7.77714.4210, VERSANDEINHEIT PALETTE 360 STUECK Merck-Đức
5084 9.77715.4210 STUELPDECKEL 7.77715.4210, VERSANDEINHEIT PALETTE 865 STUECK Merck-Đức
5085 9.77773.4790 Faltschachtel 7.77773.4790, 110 ST./Karton Faltschachtel 7.77773.4790, 110 ST./Karton Merck-Đức
5086 9.79490.0001 Wire carrier for Merck wide-necked PE bottles (4 l to 10 l volume) Merck-Đức